میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


دسته بندی:  فنی و مهندسی
تاریخ:  25 شهریور 1394
تعداد صفحه:   154
قالب بندی : pdf
نویسنده:   azhdari
قیمت:  5000 تومان


چكيده در اين پايان نامه، تاثير وجود آب در عمليات انفجار مورد بررسي قرار گرفته و نشان داده شده كه با تغيير ارتفاع آب داخل چال ها، طراحي و نتايج كليه مراحل نيز تغيير مي كند . پيت معدن سنگ آهن چغارت به عنوان مطالعه موردي مورد بررسي قرار گرفته است . مدل هاي مختلف ارائه شده در دنيا با توجه ب ه شرايط موجود در معدن چغارت و شرايط موجود در كشور به لحاظ كيفيت و نوع مواد منفجره توليدي ارزيابي شده است . تعدادي از بلوك هاي انفجاري آبدار و بدون آب در معدن چغارت انتخاب و ميزان آب داخل اين بلوك ها، پارامترهاي طراحي و نتايج حاصل از عمليات انفجار مورد بررس ي، تجزيه و تحليل قرار گرفته است . در اين تحقيق با استفاده از روش ها، داده هاي عملي و نتايج حاصل از عمليات حفاري و انفجار بلوك هاي استخراجي آبدار و بدون آب، تأثير آب بر پارامترهاي اصلي الگوهاي حفاري وانفجار مورد بررسي قرار گرفته و راه كارهايي ارائه شده كه ع لاوه بر كاهش هزينه، نتايج حاصل از انفجار را نيز بهبود بخشد . درنهايت با توجه به وضعيت زمين شناسي، هيدرولوژي و سيستم هاي درزه وشكاف ها در معدن چغارت بهترين طرح حفاري و انفجار ارائه شده كه علاوه بر كاهش هزينه هاي عمليات حفاري و انفجار (حفاري ويژه، خرج ويژه و ا ستفاده از آنفو به جاي ماده منفجره دوغابي ) در بلوك هاي آبدار، نتايج حاصل از انفجار (ميزان خردايش سنگ و پاشنه پله) را نيز بهبود مي بخشد. طرح ارائه شده در اين پايان نامه را مي توان با تغييراتي كه بستگي به شرايط زمين شناسي، هيدرولوژي و سيستم هاي درزه و شكاف ها دارد، در معادن ديگر نيز به كار برد.  
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده 1
مقدمه 2
فصل اول – زمين شناسي كانسار سنگ آهن چغارت 3
-1-1 زمين شناسي منطقه 4
-2-1 خصوصيات ژئوتكنيكي منطقه چغارت 4
-1-2-1 بلوك تكتونيكي شمال شرقي 6
-2 بلوك تكتونيكي جنوب شرقي 6 -2-1
-3 بلوك تكتونيكي جنوب غربي 6 -2-1
-4 بلوك تكتونيكي شمال غربي 7 -2-1
فصل دوم – وضعيت هيدرولوژي منطقه و معدن چغارت 8
-1-2 مقدمه 9
-2-2 سازندهاي آبدار منطقه 9
-1-2-2 رسوبات كواترنر 9
-2-2-2 رسوبات پالئوژن _نئوژن 10
-3-2-2 كمپلكس آبدار كرتاسه 10
-4-2-2 كمپلكس آبدار پروتوزوئيك 10
-3-2 وضعيت آب و هواي 10
-4-2 حجم عمليات اكتشافي سنگ آهن و آب هاي زيرزميني در معدن چغارت و اطراف آن 13
1-4-2 – آنومالي شمالي 13
2-4-2 – چغارت 15
-5-2 مشخصات و ويژگي هاي افق هاي مواجه با مشكل آب 17
-6-2 شكل حضور آب براساس مشاهدات عيني 17
-1-6-2 افق هاي پايين معدن 18
ز
فهرست مطالب
عنوان صفحه
-2-6-2 آب هاي موجود در چال هاي حفاري 18
-3-6-2 تركيب شيميايي آب هاي موجود در معدن 18
-4-6-2 آبريزها 19
-7-2 تجزيه و تحليل منشأ آب هاي مزاحم 20
-8-2 مشكلات فعلي آب در معدن 23
-1-8-2 مشكلات موجود در ارتباط با حفاري 23
-2-8-2 مشكلات موجود در ارتباط با انفجار 23
-3-8-2 مشكلات موجود در ارتباط با بارگيري و استخراج 24
-9-2 بررسي وضعيت آب كف پيت معدن چغارت 25
فصل سوم – تئوري، مكانيزم و مدل هاي انفجار 28
-1-3 مقدمه 29
-2-3 انفجار 29
-3-3 انتشار موج ضربه 33
-4-3 انبساط گاز 35
5-3 - جابه جايي توده سنگ 43
-6-3 مدل هاي ارائه شده در تخمين قطعات سنگ پس از عمليات انفجار و بررسي كارآيي آنها در معدن چغارت 49
فصل چهارم - بررسي عمليات انفجار در بلوك هاي آبدارمعدن چغارت 75
-1-4 مقدمه 76
78 1075- -2-4 بلوك 48
78 1075- -1-1-2-4 وضعيت آب بلوك 48
80 1075- -2-1-2-4 نتايج حاصل از انفجار 48
81 1075- -2-2-4 بلوك 46
81 1075- -1-2-2-4 وضعيت آب بلوك 46
ح
فهرست مطالب
عنوان صفحه
83 1075.......- -2-2-2-4 نتايج حاصل از انفجار بلوك 46
84 1075- -3-2-4 بلوك 26
84 1075- -1-3-2-4 وضعيت آب بلوك 26
87 1075- -2-3-2-4 نتايج حاصل از انفجار بلوك 26
88 1075- -4-2-4 بلوك 54
88 1075- -1-4-2-4 وضعيت آب بلوك 54
90 1075- -2-4-2-4 نتايج حاصل از انفجار بلوك 54
92 1075- -5-2-4 بلوك 42
92 1075- -1-5-2-4 وضعيت آب بلوك 42
95 1075- -2-5-2-4 نتايج حاصل از انفجار بلوك 42
96 1075- -6-2-4 بلوك 38
96 1075- -1-6-2-4 وضعيت آب بلوك 38
99 1075- -2-6-2-4 نتايج حاصل از انفجار بلوك 38
100 85 ....1075-52،1075-30،1075-44،1075-50،1975-56 ،1075- -7-2-4 بلوك 58
فصل پنجم - تحليل تأثير آب در پارامترهاي حفاري وانفجار 102
-1-5 مقدمه 103
-2-5 مواد منفجره 103
-1-2-5 مواد منفجره غير مقاوم در برابر آب 103
-1-1-2-5 آنفو 104
-2-2-5 مواد منفجره مقاوم در برابر آب 104
-1-2-2-5 ماده منفجره ژله اي يا دوغابي 105
-2-2-2-5 مواد منفجره امولسيوني 105
-3-2-2-5 ديناميت 106
ط
فهرست مطالب
عنوان صفحه
-3-5 قطر چال ها 106
-4-5 بار سنگ 108
-5-5 فاصله طولي بين دو چال مجاور در يك رديف 110
-6-5 عمق چال 111
-7-5 اضافه حفاري 112
-8-5 گل گذاري 113
-1-8-5 طول گل گذاري در دهانه چال اصلي 114
-2-8-5 اندازه مواد گل گذاري 115
-9-5 خرج ويژه 115
-10-5 حفاري ويژه 117
ي
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل ششم - راه كارهاي موثر براي حل مشكل آب در عمليات انفجار با توجه به شرايط هيدرولوژي و ژئو تكنيكي 119
-1-6 مقدمه 120
-2-6 استفاده از مواد منفجره ضد آب 120
-3-6 خارج كردن آب بطور كامل از داخل بلوك هاي انفجاري و كف پيت 121
-4-6 خارج كردن آب به صورت مقطعي از بلوك هاي انفجار 123
1-4-6 - استفاده از چال هاي مورب در كف بلوك انفجاري 123
2-4-6 - استفاده از برش در بلوك انفجاري 125
-5-6 خشك كردن چال هاي انفجاري و استفاده از آنفو 127
-1-5-6 آبكشي از چال هاي انفجاري، استفاده از پوشش پلاستيكي و ماده منفجره آنفو 127
-2-5-6 آبكشي از چال هاي انفجاري ، استفاده از لوله پلي اتيلن و ماده منفجره آنفو 127
-3-5-6 حفاري چال هاي افقي و مورب متقاطع 129
-4- حفاري چال هاي افقي و مورب غير متقاطع 131 5-6
-5-5-6 حفاري چال هاي افقي 134
نتيجه گيري و پيشنهادات 137
فهرست منابع فارسي 138
فهرست منابع غير فارسي 139
چكيده انگليسي 140
ك
فهرست جدول ها
عنوان شماره صفحه
1: ميزان بارندگي ساليانه در منطقه بافق 12 -2
2: آناليز شيميايي آب معدن چغارت 19 -2
1: فشار انفجار برخي از مواد منفجره 31 -3
1: اثر تعداد سطح آزاد برروي گسترش ترك ها به علت فشار گاز 65 -3
79 754- 1: مشخصات پارامترهاي عمليات انفجار بلوك 48 -4
82 1075- 1:مشخصات پارامترهاي عمليات انفجار بلوك 46 -2
86 1075- 3: مشخصات پارامترهاي عمليات انفجار بلوك 26 -4
89 1075- 4: مشخصات پارامترهاي عمليات انفجار بلوك 54 -4
94 1075- 5: مشخصات پارامترهاي عمليات انفجار بلوك 42 -4
98 1075- 6: مشخصات پارامترهاي عمليات انفجار بلوك 38 -4
101 1075 - 7: مشخصات پارامترهاي عمليات انفجار بلوك 52،30،44،50،58 -4
ل
فهرست اشكال
عنوان شماره صفحه
1: نقشه گسل هاي معدن چغارت 5 -1
1: موقعيت سفره هاي آب حوزه بافق 14 -2
16 1062/ 2: وضعيت آب كناره هاي كف پيت معدن در تراز 5 -2
16 1062/ 3: وضعيت آب كف پيت معدن در تراز 5 -2
22 1000/ 35 و 50 در افق 1100 , 4: موقعيت حفر چال هاي 30 -2
26 5: وضعيت آب در قسمت شرقي كف پيت در تراز 1092 -2
26 6: وضعيت آب در قسمت هاي شمال شرقي كف پيت در تراز 1092 -2
1: سرعت انتشار در نقاط مختلف چال 32 -3
2: نحوه انتشار تدريجي امواج انفجاري 33 -3
3: انتشار امواج حاصل از انفجار در نزديكي چال 34 -3
4: نقش انبساط در شكستن سنگ 38 -3
5: شكاف طولي و عرضي در استوانه تحت فشاردر اثر تنش هاي طولي و عرضي 39 -3
7: شكسته شدن ستون سنگي جلو چال از يك طرف 41 -3
8: چگونگي شكسته شدن سنگ يك دست در اثر انفجار 42 -3
9: حركت بار سنگ در توده سنگ شكننده 44 -3
10 : حركت بار سنگ در سنگ نرم و ترك دار در زمان انفجار 45 -3
11 : حركت بار سنگ وقتي كه ضخامت آن يكنواخت نيست 46 -3
12 : حركت بار سنگ با ضخامت غير يكنواخت در حالي كه خرج قوي در ته چال كار گذاشته شده -3
است 47
13 : حركت بار سنگ در حالي كه سنگ هاي حاصل از انفجار قبلي در پاي پله باقي مانده اند 48 -3
14 : حركت بار سنگ در جايي كه لايه نرم وجود دارد 49 -3
1: پوشش پلا ستيكي در چال هاي آبدار با قطر 165 ميلي متر 77 -4
2: پوشش پولي اتيلن در چال هاي با قطر 115 ميلي متر 77 -4
78 1075- 3: ميزان ارتفاع آب در بلوك 48 -4
80 1075- 4: نمايي از وضعيت ابعاد سنگ پس از انفجار بلوك 48 -4
81 1075- 5: ميزان ارتفاع آب در بلوك 46 -4
م
فهرست اشكال
عنوان شماره صفحه
83 1075- 6: نمايي از وضعيت ابعاد سنگ پس از انفجار بلوك 46 -4
85 1075 - 7: ميزان ارتفاع آب در بلوك 26 -4
87 1075- 8: نمايي از وضعيت ابعاد سنگ پس از انفجار بلوك 26 -4
88 1075 - 9: ميزان ارتفاع آب در بلوك 54 -4
91 1075 - 10 : نمايي از وضعيت ابعاد سنگ پس از انفجار بلوك 54 -4
92 1075- 11 : ميزان ارتفاع آب در بلوك 42 -4
95 1075 - 12 : نمايي از وضعيت ابعاد سنگ پس از انفجار بلوك 42 -4
96 1075- 13 : ميزان ارتفاع آب در بلوك 38 -4
99 1075 - 14 : نمايي از وضعيت ابعاد سنگ پس از انفجار بلوك 38 -4
1: مقايسه هزينه ها براي سه قطر چال با مواد دوغابي و آنفو 107 -5
2: تغييرات بار سنگ در چال هاي آبدار و خشك 109 -5
3: فاصله چال ها در هر رديف در مناطق آبدار و خشك 111 -5
4: تغييرات خرج ويژه با توجه به نوع ماده منفجره 117 -5
5: تغييرات حفاري ويژه در مناطق خشك و آبدار با قطر چال هاي مختلف 118 -5
1: حفر چاه و تونل براي خروج آب از پيت 122 -6
2: حفر چاه در نقاط مختلف پيت و آبكشي از آنها 122 -6
3: چال هاي با شيب 2% در نزديكي كف بلوك انفجاري آبدار 124 -6
4: ايجاد يرش در بلوك انفجاري آبدار 126 -6
5: استفاده از لوله پلي اتيلن در چال انفجاري آبدار 128 -6
6: نحوه قرار گيري فتيله انفجاري در چال 129 -6
6: مقطع محل تلاقي چال هاي افقي و مورب 130 -6
7: الگوي حفاري و انفجار آبدار در روش چال هاي افقي و مورب غير متقاطع 132 -6
8: نحوه عملكرد روش حفاري چال هاي افقي(با شيب 2%) در انفجار بلوك هاي انفجاري -6
آبدار 135

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

23

گوگل امروز

116

آنلاین ها

6002

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: