میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  20 شهریور 1394
تعداد صفحه:   60
قالب بندی : docx
نویسنده:   azhdari
قیمت:  5000 تومان


بي شك معطوف شدن نگاههاي والدين و جامعه ي آموزش كشور به برآورده ساختن نيازهاي علمي دانش آموزان سبب شده است تا نيازهاي روحي آن دسته از افراد در بين مشكلات گوناگون كم رنگ شود اگر خصوصياتي نظير گذشت، همدلي، شوخ طبعي، كمك به ديگران درك ضعف خود و ديگران ، عدالت خواهي، رازداري، كنترل خشم و احساسي بودن را از جمله ويژگيهاي هوش هيجاني يا هوش اجتماعي بدانيم ضرورت دارد كه سازمان آموزش و پرورش كشور دانش آموزان مستعد و مديران آينده كشور را تربيت كند. بررسي هاي انجام شده در تعيين هوش هيجاني نشان داده است كه هوش هيجاني در دانش آموزان خودنمايي مي كند. و به همين علت است كه در طول ساليان دراز مدارس جهت توجه به اين نيازهاي دروني اقداماتي مانند المپيادهاي ورزشي، طرح پژوهش هاي دانش آموزي، ابداعات و خلاقيت در زمينه هاي علوم انساني در برنامه هاي مدارس گنجانده شده است. تحقيقاتي در زمينه توضيح رابطه هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي در دنيا و در ايران به عمل آمده است و اغلب معنادار بودن رابطه را نشان داده است. هوش هيجاني خود به تنهايي توليدكننده ي موفقيت نيست اما واقعيت اين است كه اسنادهاي مثبت در درازمدت مي تواند عامل پيش بيني كننده ي خوبي براي موفقيت باشد (سيارويي و همكاران، 1384)    

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه...................................................................................................................... 2

بيان مسئله پژوهش............................................................................................. 3

اهميت پژوهش ..................................................................................................... 4

اهداف پژوهش...................................................................................................... 4

فرضيه پژوهش ................................................................................................... 5

فصل دوم

1- هوش منطقي................................................................................................... 7

1-1 مفهوم كلي هوش......................................................................................... 7

1-2 عامل وراثت و محيط تأثيرگذار بر هوش................................................. 8

1-3 هوش منطقي (هوش بهر)........................................................................... 9

2- هوش هيجاني................................................................................................. 12

2-1 تعريف هيجان............................................................................................... 12

2-2 ظهور و پيدايش هوش هيجاني.................................................................. 16

2-3 تأثير هوش هيجاني در زندگي و موفقيتها.............................................. 18

3- پيشرفت تحصيلي........................................................................................... 21

3-1 تعريف مفهومي پيشرفت تحصيلي............................................................ 21

3-2 كم آموزي و پيشرفت تحصيلي................................................................. 23

3-3 ارزشيابي پيشرفت تحصيلي......................................................................

3-4 عوامل فردي، آموزشگاهي، خانوادگي و اجتماعي مؤثر بر پيشرفت تحصيلي 25

4- هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي............................................................. 27

5- انگيزه............................................................................................................... 31

5-1 تعريف انگيزه............................................................................................... 31

5-2 تأثير انگيزه بر پيشرفتهاي تحصيلي و يادگيري ................................... 31

6- پژوهشهاي انجام شده در اين زمينه.......................................................... 32

فصل سوم

روش پژوهش ...................................................................................................... 39

نوع پژوهش........................................................................................................... 39

جامعه آماري........................................................................................................ 39

روش نمونه گيري................................................................................................ 40

ابزار اندازه گيري................................................................................................. 40

روايي و اعتبار ابزار اندازه گيري...................................................................... 41

الف) روايي............................................................................................................ 41

ب) اعتبار............................................................................................................... 41

روش آماري......................................................................................................... 42

فصل چهارم

مقدمه .................................................................................................................... 44

داده هاي تحقيق.................................................................................................... 45

محاسبات آماري.................................................................................................. 45

فصل پنجم

خلاصه پژوهش.................................................................................................... 55

بحث و نتيجه گيري............................................................................................... 56

پيشنهادات و انتقادات........................................................................................... 57

الف: محدوديتها..................................................................................................... 57

ب: پيشنهادات........................................................................................................ 57

منابع و مآخذ......................................................................................................... 58

تست پل.................................................................................................................. 61

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

8

گوگل امروز

87

آنلاین ها

6024

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: