میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق
سبک رهبری مدیریت یکی از عوامل مؤثر در افزایش میزان رضایت شغلی کارکنان پژوهشکده جهاد کشاورزی است. این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین سبک رهبری مدیران (وظیفه­مداری و رابطه مداری) با رضایت شغلی کارکنان پژوهشکده جهاد کشاورزی در بهار سال 1388 در شهرتهران انجام شده است. در این پژوهش که توصیفی – تحلیلی است، اطلاعات لازم از دو نوع پرسشنامه به دست آمده است. یکی پرسشنامه سنجش سبک رهبری و دیگری پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) نام دارد و این پرسشنامه بعد از سنجش اعتبار در میان نمونه­ها توزیع شد.جامعه آماری شامل کلیه کارکنان است که در این پژوهشکده مشغول به کار هستند که 75نفر از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند . از این تعداد 5 نفر افت آزمودنی بود .تجزیه و تحلیل داده­های پژوهشی در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSSصورت گرفته است. در سطح آمار توصیفی از مشخصه­های آماری نظیر فراوانی، درصد، میانگین ،انحراف معیار و جداول بود و در سطح آمار استنباطی متناسب با سنجش داده­ها و مفروضات از آزمون­ t دو گروهی مستقل جهت تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شد.  

فهرست مطالب

۱-۱- چکیده ۶
۱-۲- مقدمه: تعریف موضوع و بیان مساله ۸
۱-۳- هدف و اهمیت تحقیق ۱۱
۱-۴- رهبری ۱۳
۱-۵- ویژگیهای رهبر ۱۳
۱-۶- عمده صفات رهبر ۱۴
۱-۷- سبک‌های عمده رهبری ۱۶
۱-۸- رهبری معنوی ۱۷
۱-۹- شبکه مدیریت (رهبری) ۱۷
۱-۱۰- رهبران موفق ۱۹
۱-۱۱- رهبران فرهمند یا خلاق ۱۹
۱-۱۲- فرضیه های تحقیق ۲۰
۱-۱۳- محدودیت های تحقیق ۲۰
۱-۱۴- تعریف نظری اصطلاحات تحقیق ۲۱
۱-۱۵- رضایت شغلی ۲۱
۱-۱۶- سبک رهبری ۲۱
۱-۱۷- کار مندان پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی تهران ۲۱
۱-۱۸- تعریف عملیاتی اصطلاحات ۲۱
۱-۱۹- رضایت شغلی ۲۱
۱-۲۰- سبک رهبری ۲۱
۱-۲۱- آغاز مدیریت ۲۳
بخش اول ـ رضایت شغلی ۲۴
الف- کارهایی که به اصطلاح هماوردطلب هستند ۲۴
ب- یکسا نی حقوق و مزایا ۲۵
ج ـ شرایط مناسب کاری ۲۵
د ـ همکاران مساعد ۲۶
ه ـ تناسب شغل با فرد ۲۶
مطالعه رسمی رضایت شغلی ۲۷
متغییرهای شخصیتی و رضایت شغلی ۲۸
الف ـ سن (Age) 28
ب ـ جنس (Sex) 28
ج ـ سطح تحصیلات ۲۹
شیوه ابراز نارضایی کارکنان ۲۹
بخش دوم : رهبری ۳۱
مدیریت و فرآیندهای آن ۳۱
تعریف رهبری ۳۱
انتخاب و انتصاب رهبران و سرپرستان ۳۲
نظریه های رفتار رهبری ۳۳
الف ـ نظریه های خصوصیات فردی رهبری ۳۳
ب ـ نظریه های رفتار رهبری ۳۵
سیستم های مدیریت لیکرت ۳۶
تئوری سبک مدیریت ۳۹
۱-۲۲- ۱-۸-۲- سبک مدیریت وظیفه مدار ۴۰
۱-۲۳- ۲-۸-۲- سبک مدیریت رابطه مدار ۴۰
۱-۲۴- نظریه اقتضائی در مدیریت ۴۰
۱-۲۵- الف- سبک آمرانه ۴۱
۱-۲۶- ب- سبک متقاعد کننده ۴۱
۱-۲۷- ج- سبک مشارکتی ۴۱
۱-۲۸- د- سبک تعویضی ۴۲
نظریه مسیر ـ هدف ۴۲
تئوری موقعیتی هرسی بلانچارد (تئوری سیکل زندگی ) ۴۳
۱-۲۹- نظریه دو عاملی انگیزش- بهداشت( هرزبرگ) ۴۵
۱-۳۰- نظریه ی X و نظریه ی Y: مک گرگور ۴۶
تحقیقات رهبری دانشگاههای ایالت اوهایو ۵۰
تحقیقات رهبری دانشگاه میشیگان ۵۲
۱-۳۱- تبیین ویژگی‌های مدیران از دیدگاه حضرت علی (ع) در نهج‌البلاغه ۵۳
۱-۳۲- ۱ – خصوصیات و معیارهای تخصصی ۵۴
۱-۳۳- ۲- خصوصیات و معیارهای ارزشی ۶۰
۱-۳۴- ۳- معیارهای مکتبی (خبر گزاری فارس ,اردیبهشت ۱۳۸۶) ۶۷
۱-۳۵- تئوری رهبری علی(ع) ۶۷
رضایت شغلی کارکنان ۷۰
۱-۳۶- تاثیر سن بر سبک های رهبری و رفتار میران ۸۰
۱-۳۷- بررسی رابطه‌ی بین سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی معلمان ۹۱
۱-۳۸- بررسی تاثیر سبک های مدیریت وظیفه مدار و رابطه مدار بر رضایت شغلی کارکنان شرکت های توزیع برق استان تهران ۹۲
۱-۳۹- رابطه سبک رهبری با رضایت شغلی معلمان ورزش زن ۹۴
۱-۴۰- سبک های رهبری مدیران و ارتباط آن با رضایت شغلی کارکنان پرستاری ۹۵
۱-۴۱- نگرش مدیریت در اثر بخشی سازمان ۹۶
۱-۴۲- شیوه های ایجاد انگیزه در کارکنان ۱۰۳
۱-۴۳- شناخت مبانی مدیریت تغییر ۱۰۹
۱-۴۴- روش تحقیق ۱۱۴
جامعه آماری ۱۱۵
نمونه آماری ۱۱۵
روش نمونه گیری ۱۱۶
متغیرهای تحقیق ۱۱۷
متغیرهای کنترل ۱۱۷
۱-۴۵- روش سنجش متغیرها ۱۱۸
روش جمع آوری داده ها و اطلاعات ۱۱۹
قابلیت روایی و پایائی پرسشنامه ۱۲۰
الف ـ بررسی روایی ( Validity ) 120
اندازه گیری خشنودی شغلی ۱۲۱
ب ـ بررسی پایائی پرسشنامه) ( Reliability 123
تدابیر تامین اعتبار آزمایش ۱۲۳
۱-۴۶- فهرست منابع ۱۲۷
۱-۴۷- منابع انگلیسی ۱۲۹

 

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

22

گوگل امروز

153

آنلاین ها

4099

بازدید

451

کاربران

669

خریدها

43159

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: