میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  9 فروردین 1396
تعداد صفحه:   4
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  رایگان تومان


-فراوانترین کاتیون داخل سرم خون انسان کدام است؟ الف)ب) ج) د)   2-فشار اسمزی یک محلول از چه رابطه ای بدست می آید ؟ الف)=nMRTת ب)=MRTת ج)PV=nRT د)هیچکدام   3-علوفه ی خشک شده در زمینهای حاوی کدام عنصر منشاء مسمومیتهای چهار پایان است؟ الف)Si ب)Se ج)S د)Sc   4-در بیوسنتز کلروفیل کدام عنصر شرکت نمی کند؟ الف)Cu ب)Fe ج)Mn د)Co   5-برای سنتز تریپتوفان کدام عنصر ضروری است؟ الف)Cu ب)Zn ج)Fe د)Mn   6-از کدام فرمول زیر می توان برای محاسبه ی PH اسیدی ضعیف استفاده نمود؟ الف)PH=PK+log Ca/Cs ب)PH=PK-log Ca/Cs ج)PH=½(PKa=log Ca) د)POH=½(PKb-logCb)   7-کدامیک از هورمونهای زیر گلیکوپروتئین است؟ الف)TSH ب)FSH ج)LH د)      

8-کدامیک از قندهای زیر مونوساکارید پنتوز است؟

الف)ساکارزب)فروکتوز ج)گزیلوز د)مانوز

 

9-سوربیتول در اثر احیا کدام مونوساکارید ایجاد می شود؟

الف)مانوزب)گزیلوز ج)فروکتوز د)ریبوز

 

10-کدامیک از ویتامینهای زیر کربوهیدراتها می باشد؟

الف)A ب)B ج)C د)D

 

11-کدامیک از پلی ساکاریدهای زیر بیشتر در زنجبیل وجود دارد؟

الف)گلیکوژنب)نشاسته ج)فلئان د)اینولین

 

12-کدامیک از پلی ساکاریدهای زیر ضد انعقاد است؟

الف)هیالورونیک اسیدب)هپارین ج)کندرای تین سولفات د)اینولین

 

13-رامینوز کدامست؟

الف)F-G-Cal ب)F-G-Cج)Cal-F-G د)C-G-F

 

14-تره هالوز در شیرابه ی کدام گیاهان وجو دارد ؟

الف)جلبکها و قارچهاب)اسفناج ج)نخود و باقلا د)سیب زمینی ترشی

 

15-کدام گزینه در ساختمان مواد پکتیک وجود ندارد؟

الف)گالاکتانهاب)آرابانهاج)گالاکتوروفانها د)مانانها و گلوکومانها

 

16-کدام نوع از لیپید استری شدن داخلی هیدروکسی اسیدها حاصل می شود؟

الف)مومهاب)کوتین ج)استزوئیدها د)ترپنها

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

37

گوگل امروز

501

آنلاین ها

13552

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: