میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  30 اسفند 1395
تعداد صفحه:   123
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


يکي از جلوه هاي عبوديت و پايبندي به امر و نهي الهي و پيروي از آيه کريمه مودت، اظهار علاقه به خاندان عصمت و طهارت و اعلام محبت توأم با تبعیت نسبت به ایشان است که البته به فرمودة قرآن کریم فایدة آن به اهل ایمان بازمیگردد. و از نشانه هاي بارز دیگر این مهرورزي مسئولانه، شیفتگی و اکرام و اعزاز وابستگان به شجرة طیبه نبوت و ولایت و به تعبیر روشن و ساده زیارت و گرامی داشتن امامزادگان و وارثان علم و زهد و شهادت این خاندان است. زیارتگاه‌ها و بقاع متبرکه به عنوان مکانی با پایگاه معنوی- اجتماعی، از جنبه‌های مختلف تاریخی، فرهنگی و اجتماعی همواره مورد توجه محققین بوده است. زیرا اماکن مقدسه در ارتباط مستقیم با فرهنگ یک قوم قرار دارند و فرهنگ نیز زاییده ابعاد مختلف اجتماعی، مذهبی و تاریخی همان قوم است.  

فهرست

چکیده 1

فصل اول 2

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مساله 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5

1-4- اهداف تحقیق 7

1-4-1 اهداف فرعی.. 7

1-4-2- سوال ها 7

1-5- تعاریف نظری، اصطلاحات و مفاهیم 8

1-6- تعاریف عملیاتی 9

فصل دوم 10

2-1- مقدمه 10

2-2- تعریف بقعه متبرکه و امامزادگان 11

2-3- اهمیت بقاع متبرکه 12

2-4- نقش بقاع متبرکه و امامزادگان در گسترش فرهنگ اسلامی 13

2-5-کارکردهاي بقاع متبرکه 13

2-5-1- کارکرد مذهبي بقاع متبرکه. 14

2-5-1-1- جایگاه نذورات در امامزادگان و بقاع متبرکه. 16

2-5-1-2- توسل به امامزادگان وکرامات.. 16

2-5-2- کارکرد تاريخي بقاع متبرکه. 17

2-5-2-1- سازه های بقاع متبرکه. 18

2-5-3- کارکردهاي هنري بقاع متبرکه. 18

2-5-4- ویژگیهای بناهای مرتبط به بقاع متبرکه. 19

2-5-5-کارکرد روان شناسي بقاع متبرکه. 21

2-5-6- کارکرد سياسي بقاع متبرکه. 23

2-5-7-کارکرد اقتصادي بقاع متبرکه. 24

2-5-8- کارکرد اجتماعي بقاع متبرکه. 27

2-5-9- کارکرد فرهنگي بقاع متبرکه. 28

2-6- تعریف فرهنگ و فرهنگ شیعه 31

2-7- نظریه‌های فرهنگی 33

2-7-1- امیل دوركیم 33

2-7-2- ماكس وبر 34

2-7-3-كارل ماركس 36

2-7-4- جورج زیمل 36

2-7-5- تالكت پارسونز. 38

2-8- عناصر فرهنگی 39

2-8-1- ارزش ها 40

2-8-2- هنجارها 41

2-8-3- آداب و رسوم. 41

2-8-4- باورها 42

2-8-5- اعتقادات مذهبی.. 43

2-9- مفهوم دین و مذهب 43

2-10- نظریه های جامعه شناختی مرتبط با مذهب 44

2-10-1- مارکس و دین.. 44

2-10-2- دورکهایم و دین.. 45

2-10-3- وبر و دین.. 46

2-11- تعریف مدیریت 47

2-12- مدیریت کارآمد 48

2-13- مدیریت فرهنگی 49

2-14- اهمیت مدیریت در عملکردهای فرهنگی 49

2-15- تحقیقات داخلی 50

2-16- تحقیقات خارجی 54

2-17- نتیجه گیری 57

2-18- مدل نظری تحقیق 58

فصل سوم 59

3-1- مقدمه 59

3-2- روش تحقیق 59

3-3- جامعه آماری 60

3-4- روش نمونه گیری 60

3-5- ابزار اندازه گیری 60

3-6- تعییین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری 61

3-6-1- روایی پرسشنامه. 61

3-6-2- یافته های مربوط به تحلیل عامل. 62

3-6-3- پایای پرسشنامه. 66

3-7- مراحل اجرای تحقیق 67

3-8- روش های تجزیه و تحلیل آماری 67

3-8-1- روش های آماری به کار رفته در تحقیق. 68

فصل چهارم 68

4-1- مقدمه 69

4-2-آمار توصیفی 69

4-2-1-داده های جمعیت شناختی پرسشنامه. 69

4-2-2- آمار توصیفی مربوط به متغییرهای اصلی تحقیق. 73

4-3- داده های توصیفی سئوالات پرسشنامه 74

4-4- یافته های استنباطی تحقیق 83

4-5- یافته های استنباطی مربوط به سوالات اصلی تحقیق 89

فصل پنجم 94

5-1- مقدمه 94

5-2- خلاصه تحقیق 94

5-3- تفسیر نتایج 95

5-4- محدودیت های تحقیق 102

5-5- پیشنهادات کاربردی 102

5-6- پیشنهادات پژوهشی 103

فهرست منابع و مآخذ (فارسي و غيرفارسي ) مورد استفاده در پايان نامه 104

چکیده انگلیسی 110

 

فهرست جدولها

عنوان صفحه

جدول(3-1) نمره گذاری پرسشنامه 61

جدول (3-2) نحوه توزیع سوالات پرسشنامه 61

جدول (3-3) تحلیل عوامل مولفه های مربوط به ارزش 62

جدول (3-4) تحلیل عوامل مولفه های مربوط به هنجار 63

جدول (3-5) تحلیل عوامل مولفه های مربوط به آداب و رسوم 63

جدول (3-6) تحلیل عوامل مولفه های مربوط به هنر و میراث فرهنگی 64

جدول (3-7) تحلیل عوامل مولفه های مربوط به باور 64

جدول (3-8) تحلیل عوامل مولفه های مربوط به مذهب 65

جدول (3-9) پایایی 66

جدول (4-1)- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب سن 69

جدول (4-2)- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب جنس 70

جدول (4-3) توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب تحصیلات 71

جدول (4-4) میانگین و انحراف معیار عوامل فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع 73

جدول(4-5)- توزیع فراوانی و درصد پاسخ سئوالات مرتبط با نمونه بر حسب ارزش 74

جدول(4-6)- توزیع فراوانی و درصد پاسخ سئوالات مرتبط با نمونه بر حسب هنجار 75

جدول (4-7)- توزیع فراوانی و درصد پاسخ سئوالات مرتبط با نمونه بر حسب آداب و رسوم 77

جدول (4-8)- توزیع فراوانی و درصد پاسخ سئوالات مرتبط با نمونه بر حسب هنر و میراث فرهنگی 78

جدول (4-9)- توزیع فراوانی و درصد پاسخ سئوالات مرتبط با نمونه بر حسب باورها 79

جدول (4-10)- توزیع فراوانی و درصد پاسخ سئوالات مرتبط با نمونه بر حسب مذهب 81

جدول (4-11): میانگین، انحراف معیار، مقدار t و میانگین رتبه ای مرتبط با ارزش ها 83

جدول (4-12) : میانگین، انحراف معیار، مقدار t و میانگین رتبه ای مرتبط با هنجار ها 84

جدول (4-13) : میانگین، انحراف معیار، مقدار t و میانگین رتبه ای مرتبط با آداب و رسوم 85

جدول (4-14) : میانگین، انحراف معیار، مقدار t و میانگین رتبه ای مرتبط با هنر و میراث فرهنگی 86

جدول (4-16) : میانگین، انحراف معیار، مقدار tو میانگین رتبه ای مرتبط با باورها 87

جدول (4-16) : میانگین، انحراف معیار، مقدار t و میانگین رتبه ای مرتبط با مذهب 88

جدول(4-17) : مقایسه میانگین ارزش ها در مدیریت کارآمد بقاع متبرکه 89

جدول(4-18) : مقایسه میانگین هنجارها در مدیریت کارآمد بقاع متبرکه 89

جدول(4-19) : مقایسه میانگین آداب و رسوم در مدیریت کارآمد بقاع متبرکه 89

جدول(4-20) : مقایسه میانگین هنر و میراث فرهنگی در مدیریت کارآمد بقاع متبرکه 90

جدول(4-21) : مقایسه میانگین باورها در مدیریت کارآمد بقاع متبرکه 90

جدول(4-22) : مقایسه میانگین مذهب در مدیریت کارآمد بقاع متبرکه 90

جدول(4-23) میانگین رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه 91

جدول(4-24)آزمون فریدمن 91

جدول(4-25)تحلیل واریانس نمرات مولفه های فرهنگی موثردر مدیریت کارآمدبقاع متبرکه با توجه به ویژگی دموگرافیک 92

جدول (4-26)آزمون زوجی مقایسه میانگین مولفه های فرهنگی موثردر مدیریت کارآمدبقاع متبرکه برحسب جنس 93

جدول (4-27) آزمون زوجی مقایسه میانگین مولفه های فرهنگی موثر در مدیریت کارآمد بقاع متبرکه برحسب تحصیلات 93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار (4-1)- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب سن 70

نمودار (4-2) توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب جنس 71

نمودار (4-3)- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب تحصیلات 72

نمودار (4-4) مقایسه میانگین عوامل فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع 74

نمودار (4-5)- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب ارزش 75

نمودار (4-6)- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب هنجار 77

نمودار (4-7)- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب آداب و رسوم 78

نمودار (4-8)- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب هنر و میراث فرهنگی 79

نمودار (4-9)- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب باورها 80

نمودار (4-10)- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب مذهب 82

 

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

6

گوگل امروز

371

آنلاین ها

1350

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

42856

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: