میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  30 اسفند 1395
تعداد صفحه:   157
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


در گذشته عواملی که باعث ایجاد ارزش برای سازمان ها می شدند، بیشتر کالاهای اقتصادی فیزیکی و یا به عبارتی دارایی های ملموس بودند. ولی امروزه بسیاری از سازمان ها به این باور رسیده اند که یکی از با ارزشترین دارایی هایشان برندهای محصولات و خدمات آن ها است. به عبارت دیگر، جایگاه برند به عنوان یکی از ارزشمندترین دارایی های ناملموس یک شرکت مورد توجه می باشد. چرا که درک و فهم اثرات ناشی از پیوندهای مشتری و برند، خصوصاً در بازارهایی که به طور فزاینده ای غیر قابل پیش بینی شده، تمایزات میان محصولات کم رنگ شده و فشارهای رقابتی فزونی یافته، از اهمیّت فوق العاده ای برخوردار گردیده است (فرنیر و یاو[1]، 1997). بر این اساس توانمندسازی برندها در ساده سازی تصمیم گیری مشتریان، کاهش ریسک و تعریف انتظارات آن ها بسیار ارزشمند است. نام و نشان تجاری به خلق ارزش برای مشتری و سازمان می پردازد و چرایی پرداخت بیشتر مشتری برای نام تجاری برتر را نشان می دهد. به بیان دیگر، مفهوم برند نقش مهمی را در ایجاد منافع بلند مدت برای شرکت ایفا می کند، چرا که نیاز چندانی به تلاش های ترفیعی گسترده برای مشتریان وفادار نیست و آن ها با کمال میل حاضرند مبلغ بیشتری را برای کسب ویژگی ها و مزایای برند برتر خود بپردازند. به همین دلیل است که نام و نشان تجاری مانند سرمایه، فناوری و مواد اولیه در ایجاد ارزش افزوده برای یک سازمان نقش به سزایی دارد.  
فهرست

1-1فصل اول.............................................................................................................. 1

1-1- مقدّمه................................................................................................................ 2

1-2- بیان مسئله....................................................................................................... 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.............................................................................. 4

1-4- اهداف تحقیق.................................................................................................. 6

1-5- سؤال تحقیق.................................................................................................... 6

1-6- فرضیه‌های تحقیق......................................................................................... 6

1-7- روش تحقیق................................................................................................... 7

1-8- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها..................................................................... 7

1-9- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق............................................................................ 8

1-10- جامعه و نمونه آماری...................................................................................... 8

1-11- واژه‌ها و اصطلاحات بکار گرفته شده در تحقیق............................................ 9

2- فصل دوم......................................................................................................... 11

2-1 مقدمه................................................................................................................ 12

2-2- فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده................................................. 14

2-3- عوامل مؤثر در فرایند تصمیم گیری خرید............................................... 15

2-3-1- عوامل فرهنگی، اجتماعی و گروهی............................................................. 16

2-3-2- عوامل روانی و فردی.................................................................................. 17

2-3-3- عوامل موقعیتی......................................................................................... 19

2-3-4- عوامل آمیخته بازاریابی........................................................................... 20

2-4- تئوری‌های مربوط به رفتار مصرف کننده.......................................................... 20

2-5- مبانی نظری..................................................................................................... 23

2-5-1 تعریف برند................................................................................................ 23

2-5-2- تعریف تقلب............................................................................................ 24

2-6- تاریخچه کالاهای تقلبی................................................................................. 26

2-7- پیامدهای اقتصادی- اجتماعی تقلب............................................................... 29

2-8- علل رشد کالاهای جعلی و تقلبی..................................................................... 30

2-8-1 فناوری بالا با هزینه کم................................................................................ 31

2-8-2- جهانی سازی و کاهش موانع تجاری............................................................ 32

2-8-3- نقش مصرف کننده...................................................................................... 33

2-8-4- گسترش کالاها و بازارها.............................................................................. 34

2-8-5- برندهای قوی (معتبر) شناخته شده در سطح جهان....................................... 36

2-8-6- اراده ضعیف در سطح ملی و بین المللی.................................................. 37

2-8-7- تعرفه و مالیات بالا.................................................................................... 37

2-9- تعریف کالاهای با برند لوکس یا معتبر......................................................... 38

2-9-1- مصرف کالاها با برند لوکس........................................................................ 39

2-9-2- کالاهای مبتنی بر برند لوکس و تقلبی........................................................... 40

2-9-3- تأثیر برندهای لوکس تقلبی بر برندهای لوکس اصلی و مصرف کنندگان..... 41

2-9-4- عامل اولیه شکل دهنده نگرش یا نیّات مصرف کنندگان........................ 42

2-10- نگرش مصرف کنندگان نسبت به تقلب.......................................................... 43

2-11- قصد خرید................................................................................................. 45

2-12- تصویر برند................................................................................................. 46

2-12-1- مؤلفه‌های تصویر ذهنی برند.................................................................... 47

2-13- شخصیت برند............................................................................................ 49

2-13-1- چگونگی ساخت شخصیت برند............................................................. 51

2-14- ویژگی‌های ادراک شده محصول.................................................................. 52

2-15- مزایای ادراک شده...................................................................................... 52

2-16- درگیری محصول........................................................................................ 53

2-16-1- آگاهی از رده محصول.............................................................................. 53

2-16-2- تمایز میان برندهای موجود در یک رده از محصول............................. 53

2-17- دانش محصول.............................................................................................. 54

2-18- ریسک ادراک شده...................................................................................... 55

2-19- پیشینه تحقیق‌های انجام شده................................................................... 56

2-19-1- تحقیقات داخلی..................................................................................... 56

2-19-2- تحقیقات خارجی................................................................................... 57

2-19-2-1- تحقیقات موتینهو............................................................................. 57

2-19-2-2- تحقیقات شاهین.............................................................................. 58

2-19-2-3- سایر تحقیقات................................................................................. 60

2-20- مدل مفهومی تحقیق.................................................................................... 66

3- فصل سوم........................................................................................................ 67

3-1- مقدمه............................................................................................................. 68

3-2- روش شناسی تحقیق...................................................................................... 68

3-3- افق زمانی پژوهش........................................................................................... 69

3-4- جامعه آماری................................................................................................... 69

3-5- حجم نمونه و روش نمونه برداری................................................................... 70

3-6- منابع و روش های جمع آوری اطلاعات.......................................................... 72

3-7- متغیرهای تحقیق......................................................................................... 73

3-7-1- متغیرهای مستقل....................................................................................... 73

3-7-2- متغیر وابسته.............................................................................................. 77

3-8- طراحی ابزار اندازه گیری............................................................................... 77

3-9- روایی پرسشنامه............................................................................................ 79

3-10- پایایی پرسشنامه........................................................................................ 79

3-11- روش آماری.................................................................................................. 81

3-11-1- آزمون همبستگی پیرسون........................................................................ 81

4- فصل چهارم.................................................................................................... 83

4-1- مقدمه............................................................................................................. 84

4-2- آمار توصیفی................................................................................................. 85

4-2-1- توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان...................................... 86

4-2-2- توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان.............................................. 87

4-2-3- توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگان....................... 88

4-2-4- توزیع فروانی مربوط به درآمد پاسخ دهندگان............................................ 89

4-3- آمار استنباطی................................................................................................... 91

4-4- آزمون همبستگی پیرسون............................................................................... 91

4-4-1- بررسی رابطه فرضیه اول........................................................................... 92

4-4-2- بررسی رابطه فرضیه دوم........................................................................... 93

4-4-3- بررسی رابطه فرضیه سوم.......................................................................... 94

4-4-4- بررسی رابطه فرضیه چهارم....................................................................... 95

4-4-5- بررسی رابطه فرضیه پنجم......................................................................... 96

4-4-6- بررسی رابطه فرضیه ششم......................................................................... 97

4-5- خلاصه ای از آزمون همبستگی فرضیه ها...................................................... 98

4-6- اولویت سنجی فرضیه ها بر اساس شدت ارتباط آن‌ها.................................. 98

4-7- یافته‌های جانبی تحقیق................................................................................ 99

4-7-1-آزمون t با دو نمونه مستقل......................................................................... 99

4-7-2- تحلیل واریانس یک طرفه................................................................... 100

5- فصل پنجم.................................................................................................... 103

5-1- مقدمه........................................................................................................... 104

5-2- نتایج حاصل از اطلاعات جمعیت شناختی................................................. 105

5-3- تفسیر و نتیجه گیری از فرضیه های پژوهش.......................................... 106

5-4- پیشنهادها.................................................................................................... 109

5-4-1- پیشنهاد های اجرایی............................................................................. 109

5-4-2- پیشنهاد به پژوهشگران آتی...................................................................... 111

5-5- محدودیت های پژوهش............................................................................. 112

فهرست منابع.......................................................................................................... 113

پیوست 1: پرسشنامه پژوهش................................................................................ 119

پیوست 2: خروجی های نرم افزار SPSS............................................................. 122

چکیده لاتین....................................................................................................... 132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

6

گوگل امروز

373

آنلاین ها

1327

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

42856

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: