میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  30 اسفند 1395
تعداد صفحه:   121
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


موقعیت استراتژیک کشور ایران به عنوان یک کشور آزاد و مستقل و اراده ملی برای افزایش تولید،بهبود توزیع ،حضور موفقیت آمیز در بازار­­­­­­­­­­های بین المللی ایجاب می کند که ادبیات بازاریابی مورد توجه خاص قرار گیرد. تاآن چه مورد نیاز پژوهشگران ،کارشناسان ،مدیران و کارآفرینان اقتصادی در عرصه های تولید وتوزیع است فراهم گردد تا روند حرکت استقلال طلبانه ایران در کوتاه ترین زمان ممکن با مناسب ترین شرایط به موقعیت مطلوب برسد. بر مدیران واستراتژیست­ ­های واحد های تولیدی وخدماتی است که با تجهیز نیروهای محقق خود ،عملیات سازمانی را با هدف­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­گیری به سمت بازار­­های دور ونزدیک وپیش بینی سطح فروش ،سهم بازار و درآمد معین برای دوره ­های آینده آغاز نماید واین مهم فقط با استعانت از روش ­هاو رویکرد های علمی بازاریابی میسر است. فعالیت اقتصادی کشور ایران باید به شناخت فرصت های موجود پرداخته و با استفاده از مزیت­ها وقابلیت­ ­ها،با اتخاذ واجرای استراتژی­­­­­های مناسب و توسعه صادرات ورهایی از خام فروشی وفله فروشی، ایجاد ارزش افزوده هر چه بیشتر در داخل و بازرگانی خارجی را امکان پذیرنمایند.  

فهرست مطالب

 

چكيده...................................................................................................................................................................................................1

فصل اول:كليات تحقيق

1-1مقدمه...........................................................................................................................................................................................3

1-2بيان مساله.....................................................................................................................................................................................4

1-3ضرورت تحقيق............................................................................................................................................................................5

1-4اهداف. تحقيق..............................................................................................................................................................................6

1-5سوالات تحقيق.............................................................................................................................................................................7

1-6فرضيه تحقيق................................................................................................................................................................................7

1-7روش تحقيق.................................................................................................................................................................................7

1-8قلمرو مكاني و زماني. تحقيق.......................................................................................................................................................8

1-9تعريف واژگان گليدي..................................................................................................................................................................8

فصل دوم : ادبيات پژوهش

2-1 آميخته بازاريابي...........................................................................................................................................................................10

2-1-2 بازاريابي رابطه اي و بازاريابي سنتي.......................................................................................................................................17

2-1-3 فعاليت هاي ترفيعي و تبليغي.................................................................................................................................................17

2-1-4 هدف گذاري آميخته ترفيع.....................................................................................................................................................20

2-1-4-1 اهميت هدف گذاري..........................................................................................................................................................21

2-1-4-2 تحول استراتژي هاي ترفيع................................................................................................................................................22

2-1-4-3 استراتژي ترفيع و ارتباطات منسجم...................................................................................................................................23

2-1-4-4 تحقيقات بازار و استراتژي ترفيع.......................................................................................................................................24

2-1-4-5 فرآيند هدف گذاري ترفيع.................................................................................................................................................25

2-1-5 هرم آميخته ترفيع....................................................................................................................................................................28

2-1-6 روابط عمومي(تاريخچه، اصول، مفاهيم و كاربرد).................................................................................................................31

2-1-6-1 تعريف روابط عمومي .......................................................................................................................................................33

2-1-6-2 تاريخچه روابط عمومي......................................................................................................................................................33

2-1-6-3 فرد در روابط عمومي.........................................................................................................................................................36

2-1-6-4 وظايف روابط عمومي........................................................................................................................................................36

2-1-6-5 اصول روابط عمومي..........................................................................................................................................................37

2-1-6-6 ارتباط كاربردي روابط عمومي با وسايل ارتباط جمعي.....................................................................................................39

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

2-1-7 پيشبرد فروش.........................................................................................................................................................................39

2-1-7-1 تصميمات اصلي در امور پيشبرد فروش............................................................................................................................40

2-1-8 فروش شخصي.......................................................................................................................................................................41

2-1-9 تبليغات و آگهي......................................................................................................................................................................43

بخش دوم :مروري بر مطالعات انجام شده.........................................................................................................................................48

2-2-1 تحقيقات داخلي......................................................................................................................................................................48

2-2-2 تحقيقات خارجي...................................................................................................................................................................51

بخش سوم : معرفي شركت مورد مطالعه (اسنوا)................................................................................................................................52

فصل سوم: روش شناسي يا متدولوژي تحقيق

3-1 مقدمه..........................................................................................................................................................................................57

3-2 روش پژوهش.............................................................................................................................................................................57

3-3 جامعه و نمونه مورد بررسي........................................................................................................................................................58

3-4 روش و ابزار گرد آوري اطلاعات...............................................................................................................................................59

3-5 روائي و پايائي پرسشنامه خبره....................................................................................................................................................61

3-6 روش تجزيه و تحليل اطلاعات..................................................................................................................................................62

3-6-1 الگوريتم استفاده از ANP.....................................................................................................................................................62

3-6-2 تكنيك ديماتل........................................................................................................................................................................67

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده

4-1 مقدمه..........................................................................................................................................................................................71

4-2 طراحي مدل فرآيند تحليل شبكه اي (ANP)............................................................................................................................71

4-3 تعيين اولويت بر اساس هدف.....................................................................................................................................................73

4-4 مقايسه زوجي زير معيار ها.........................................................................................................................................................74

4-4-1 تعيين اولويت زير معيار هاي تبليغات و آگهي.......................................................................................................................75

4-4-2 تعيين اولويت زير معيارهاي پيشبرد فروش............................................................................................................................76

4-4-3 تعيين اولويت زير معيار هاي روابط عمومي...........................................................................................................................77

4-4-4 تعيين اولويت زير معيار هاي فروش شخصي.........................................................................................................................79

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

4-5 الگوي روابط بين متغير ها با تكنيك DEMATEL.......................................................................................................................80

4-6 اولويت نهائي شاخص هاي مدل با تگنيك ANP............................................................................................................................85

فصل پنجم: خلاصه بحث و نتيجه گيري

5-1مقدمه...................................................................................................................................................................................................90

5-2 خلاصه پژوهش.................................................................................................................................................................................91

5-3 نتايج پژوهش و بحث........................................................................................................................................................................92

5-4 محدوديت هاي پژوهش....................................................................................................................................................................94

5-4-1 محدوديت هاي در اختيار محقق...................................................................................................................................................94

5-4-2 محدوديت هاي خارج از اختيار محقق..........................................................................................................................................95

5-5 مقايسه نتايج تحقيق با مطالعات قبلي.................................................................................................................................................95

5-6 پيشنهادات جانبي...............................................................................................................................................................................96

5-7 پيشنهاداتي براي مديران شركت اسنوا................................................................................................................................................97

5-8 پيشنهاداتي براي تحقيقات بعدي........................................................................................................................................................98

 

 


فهرست جداول

عنوان صفحه

1- جدول تركيب عناصر بازاريابي و متغير هاي اصلي هر Pاز ديدگاه فيليپ كاتلر................................................................................13

3-1جدول ارزش گذاري شاخص ها نسبت به هم ، مقياس 9 درجه ساعتي........................................................................................60

3-4 جدول شاخص تصادفي بودن (RI) ؛منبع : الونسو و لاماتا.............................................................................................................67

4-1 جدول معيارها و زير معيارهاي مدل و نماد هاي مورد استفاده.......................................................................................................72

4-2جدول تعيين اولويت هاي اصلي بر اساس هدف .........................................................................................................................73

4-3 جدول تعيين اولويت زير معيارهاي تبليغات و آگهي ....................................................................................................................75

4-4 جدول تعيين اولويت زير معيارهاي پيشبرد فروش ........................................................................................................................76

4-5 جدول تعيين اولويت زير معيارهاي فروش شخصي.......................................................................................................................78

4-6 جدول ماتريس ارتباط مستقيم : M.................................................................................................................................................79

4-7 جدول ماتريس نرمال شده (N)......................................................................................................................................................80

4-8 جدول ماتريس ارتباط كامل (T).....................................................................................................................................................81

4-9 جدول الگوي روابط معني دار زير معيارها.....................................................................................................................................82

4-10جدول تعيين اولويت زير معيارهاي روابط عمومي...................................................................................................................83

4-11جدول سوپر ماتريس اوليه (ناموزون) برونداد نرم افزار سوپر دسيژن.......................................................................................84

4-12جدول سوپر ماتريس اوليه(ناموزون)برونداد نرم افزار سوپر دسيژن.........................................................................................86

 

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 4-1 نمودارANP اولويت شاخص ها در نرم افزار سوپر دسيژن ........................................................................................72

نمودار 4-2 برونداد نرم افزار سوپر دسيژن براي معيار هاي اصلي....................................................................................................74

نمودار 4-3 نمايش گرافيكي اولويت زير معيار هاي تبليغات و آگهي................................................................................................75

نمودار 4-4 نمايش گرافيكي اولويت زير معيار هاي پيشبرد فروش..................................................................................................77

نمودار 4-5 نمايش گرافيكي اولويت زير معيار هاي روابط عمومي..................................................................................................78

نمودار 4-6 نمايش گرافيگي اولويت زير معيار هاي فرو.ش شخصي...............................................................................................79

نمودار 4-7 اولويت نهائي زير معيارهاي تحقيق.................................................................................................................................88

 

فهرست اشكال

عنوان صفحه

 

شكل1 گام هاي مختلف در مدل تاثير ارتباطات ترفيع........................................................................................................................28

شكل2 هرم اثرات ارتباطات................................................................................................................................................................29

شكل3-2 مدل مفهومي تحقيق با رويكرد AHP و ANP................................................................................................................63

شكل3-3 ساختار سوپر ماتريس اوليه (ناموزون)................................................................................................................................64

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

17

گوگل امروز

812

آنلاین ها

15210

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: