میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  30 اسفند 1395
تعداد صفحه:   166
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


یکی از مهم ترین وظایف هر سازمان و نهاد اجتماعی رسیدن به اهداف است. امروز سازمان ها جهت نیل به اهدافشان به نیروی انسانی متعهد به عنوان اصلی ترین و ضروری ترین عامل نیاز دارند. سازمان‌های موفق برای رسیدن به اهداف خود بیش‌ترین سرمایه گذاری روی منابع انسانی انجام می‌دهند و سازمان‌های ناموفق تنگناهای زیادی برای آن‌ها به وجود می‌آورند. به همین دلیل، استفاده کارآمد از منابع انسانی امری ضروری است که باید مورد توجه مدیران قرار گیرد. رضایت شغلی و تعهد سازمانی، از جمله نگرش هایی هستند که به عنوان ضرورت اصلی عامل انسانی در سازمان ها مطرح هستند. در این پژوهش ، به موضوع رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک سینا می پردازیم .امیدواریم این پژوهش بتواند زمینه های مناسبی را جهت ارتقاء سطح کیفی کارکنان بانک و سایر سازمان‌ها را فراهم آورد.  

فهرست مطالب

 

چکیده 1

فصل اول

کلیات تحقیق 3

1-1- مقدمه 4

1-2- بیان مسئله تحقیق. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 8

1-4- سوالات تحقیق. 9

1-5- فرضیه های تحقیق. 10

1-6- هدف اصلی تحقیق. 11

1-7- قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق. 11

1-8-تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی.. 12

فصل دوم

ادبیات تحقیق 14

2-1- مقدمه 15

2-2- رضایت شغلی.. 16

2-2-1-تعریف رضایت شغلی.. 16

2-2-2- ماهیت رضایت شغلی.. 19

2-2-3-اهمیت رضایت شغلی.. 20

2-2-4-عوامل موثر بررضایت شغلی 20

2-2-5- آثار وجود پيامدهاي رضايت شغلي و عدم رضايت شغلی در سازمان. 28

2-2-6- نظریه های رضایت شغلی.. 33

2-2-7-روش های ارزیابی و سنجش رضایت شغلی.. 38

2-2- 8- رویکردهای اساسی به رضایت شغلی.. 45

2-3- تعهد سازمانی.. 46

2-3-1- تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی.. 46

2-3-2- ابعاد تعهد سازماني.. 48

2-3-3- اهمیت تعهد سازماني.. 51

2-3-4- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی.. 52

2-3-5- انواع تعهد. 58

2-3-6- ديدگاه‌هاي نوين درباره تعهد سازماني.. 61

2-3-7- ديدگاه‌هايي در مورد كانون‌هاي تعهد سازماني.. 62

2-3-8- تعهد سازماني مفهوم يك بعدي يا چند بعدي.. 64

2-3-9- ساير ديدگاه‌ها درباره تعهد سازماني.. 67

2-3-10- راهكارهايي براي افزايش تعهد سازماني.. 70

2-3-11- نقد تعهد سازمانی.. 71

2-3-12- نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی.. 71

2-4- رابطه بین تعهد سازمانی ورضایت شغلی.. 72

2-5- سوابق پژوهش های داخلی و خارجی.. 74

2-6- آشنائي با بانک سينا 77

2-7- ارائه مدل مفهومی.. 80

فصل سوم

روش شناسی تحقيق.. 82

3-1- مقدمه 96

3-2- روش تحقیق. 83

3-3- جامعه آماری تحقیق. 84

3-4- نمونه آماري و روش نمونه گیری.. 84

3-5- روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 85

3-6- روايي و پايايي پرسشنامه. 86

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 87


فصل چهارم

تجزيه و تحليل داده ها 95

4-1- مقدمه 96

4-2- ويژگي‌هاي عمومي پاسخ‌دهندگان. 97

4-3- آزمون فرضيه‌هاي تحقيق. 100

4-4- رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی.. 106

4-4-1- آزمون فرضیه اصلی اول. 106

4-4-2- آزمون فرضیه اصلي دوم. 116

4-4-3- آزمون فرضیه اصلی سوم. 106

4-5- مدل نهائي رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی (فرضيه اصلي تحقيق) 116

فصل پنجم

خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات.. 118

5-1- مقدمهخلاصه 118

5-2- خلاصه پژوهش... 119

5-3- نتايج پژوهش... 120

5-4- محدوديتهاي پژوهش... 123

5-5- پیشنهادات 123

5-6-پيشنهاداتي به ساير پژوهشگران. 124

منابع و مآخذ 125

ضمائم و پیوست ها 135

 


فهرست جداول

عنوانصفحه

جدول 2-1:عوامل اولیه موثر بر رضایت شغلی.. 23

جدول2-2: چهار ديدگاه مختلف تعهد. 63

جدول2-3: رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی.. 74

جدول 3-1: مولفه های مربوط به رضايت.. 85

جدول 3-2: مولفه های مربوط به تعهد. 86

جدول 3-3: نمره دهي به پرسشها در طيف ليكرت.. 86

جدول 3-4:پایائي پرسشنامه رضايت.. 87

جدول 3-5: پایائي پرسشنامه تعهد. 87

جدول 4-1: توزيع فراواني پاسخ دهندگان براساس جنسيت.. 97

جدول4-2: توزيع فراواني پاسخ دهندگان براساس سن.. 98

جدول 4-3: فراواني پاسخ دهندگان براساس تحصيلات.. 99

جدول 4-4: فراواني پاسخ دهندگان براساس سابقه‌کاري.. 100

جدول 4-5آزمون نرمال بودن داده‌ها 101

جدول 4-6 : ضریب همبستگی پیرسون و اسپيرمن بین عوامل درونی رضایت شغلی و تعهد سازماني کارکنان 106

جدول4-7: ضریب همبستگی پیرسون و اسپيرمن بین عوامل درونی رضایت شغلی با تعهد عاطفی کارکنان 107

جدول 4-8: ضریب همبستگی پیرسون و اسپيرمن بین عوامل درونی رضایت شغلی با تعهد مستمر کارکنان 108

جدول 4-9 : ضریب همبستگی پیرسون و اسپيرمن عوامل درونی رضایت شغلی و تعهد هنجاری کارکنان 109

جدول4-10: ضریب همبستگی پیرسون و اسپيرمن بین عوامل بیرونی رضایت شغلی با تعهد سازماني کارکنان 109

جدول 4-11: ضریب همبستگی پیرسون و اسپيرمن بین عوامل بیرونی رضایت شغلی با تعهد عاطفی کارکنان 110

جدول 4-12: ضریب همبستگی پیرسون و اسپيرمن عوامل بیرونی رضایت شغلی و تعهد مستمر کارکنان 111

جدول 4-13: ضریب همبستگی پیرسون و اسپيرمن عوامل بیرونی رضایت شغلی و تعهد هنجاری کارکنان 112

جدول 4-14: نتايج آزمون t تک نمونه. 113

جدول 4-15:نتايج آزمون t مستقل براساس جنسيت.. 114

جدول4-16:-نتايج آزمون تحليل واريانس براي سن.. 115

جدول4-17:-نتايج آزمون تحليل واريانس براي مدرک تحصیلی.. 116


 

فهرست نمودار

عنوان صفحه

نمودار 4-1 : نمودار فراواني پاسخ دهندگان براساس جنسيت.. 97

نمودار 4-2: نمودار فراواني پاسخ دهندگان براساس سن.. 98

نمودار 4-3 :نمودار فراواني پاسخ دهندگان براساس مدرک تحصيلي.. 99

نمودار 4-4 :نمودار فراواني پاسخ دهندگان براساس سابقه‌کاري.. 100

نمودار 4-5: پراکندگی عوامل درونی رضایت شغلی و تعهد سازماني کارکنان 107

نمودار 4-6: ضریب همبستگی پیرسون و اسپيرمن بین عوامل بیرونی رضایت شغلی با تعهد سازماني کارکنان 110


 

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل 2-1:عوامل اساسی موثر در میزان و سطح رضایت شغلی.. 24

شکل 2-2:اشكال تعهد سازماني.. 50

شکل 2-3:عوامل ضروری،عوامل همبسته و پیامد های تعهد سازمان. 52

شکل2-4: فرآیند اجتماعی شدن و تاثیر آن بر تعهد سازمانی.. 56

شکل2-5:عوامل مؤثر و نتايج ناشي از تعهد سازماني.. 67

شکل 2-6:مدل مفهومی رضایت شغلی و تعهد سازمانی.. 81

شکل4-1: بار عاملي استاندارد تحليل عاملي مقياس سنجش رضایت شغلی 102

شکل 4-2:آماره معناداري (t-value) تحليل عاملي مقياس سنجش رضایت شغلی 103

شکل4-3: بار عاملي استاندارد تحليل عاملي مقياس سنجش تعهد سازمانی 104

شکل 4-4:آماره معناداري (t-value) تحليل عاملي مقياس سنجش تعهد سازمانی 105

شکل 4-5:نتايج تائيد مدل نهائي تحقيق. 116

شکل4-6:آماره t-value نتايج تأیيد مدل نهائي تحقيق. 117

 

 

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

17

گوگل امروز

815

آنلاین ها

15218

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: