میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  30 اسفند 1395
تعداد صفحه:   153
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


چالش های اشتغال یا موضوع کار و بیکاری نه فقط یکی از مهمترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید، بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آنرا مهم ترین چالش اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. هم اکنون یکی از اصلی ترین دغدغه های دولت دهم توسعه امور کارآفرینی و اشتغال می باشد(صفاری و دیگران، 1389). رشد مستمر و توسعة پايدار اقتصاد نيازمند بهره برداري بهينه از منابع توليدي است. در اين ميان، مهم ترين و حساسترين عامل، عبارت از نيروي انساني است. نيروي انساني نقشي دوگانه در برنامه ريزي هاي اقتصادي ايفا مي نمايد زيرا از يك سو، به عنوان عامل توسعه و از سوي ديگر، به عنوان هدف توسعه مطرح مي باشد. سرمايه انساني، به ويژه در دهه هاي اخير، در نظريه هاي توسعه مورد توجه جدي قرار گرفته و مزيت نسبي كشورها، با توجه به سرمايه انساني آنها مشخص مي شود(پیراسته و کریمی، 1385). امروزه بر اساس الگوهاي رشد اقتصادي، مؤلّفه هاي به كارگيري نيروي انساني، تقويت سرماية انساني و تقويت سرماية اجتماعي، از مهمترين عوامل رشد و توسعة اقتصادي يك كشور محسوب مي شوند. لذا دولتهاي جوامع مختلف بر آن تأكيد زيادي دارند و بخش زيادي از منابع خود را در جهت تقويت آنها كار مي گيرند(کاشیان و غضنفر نژاد، 1389).  

فهرست مطالب

چکیده....................................................................................................................................................................... 1

 

فصل اول : کلیات تحقیق

عنوان...................................................................................................................................................................... صفحه

1-1-مقدمه............................................................................................................................................................ 3

1-2- بیان مسأله....................................................................................................................................................... 4

1-3- چارچوب مفهومی تحقیق.............................................................................................................................. 6

1-4- ضرورت و اهمیت موضوع............................................................................................................................ 7

1-5- اهداف تحقيق:................................................................................................................................................ 7

1-6- پرسش یا پرسش های تحقیق......................................................................................................................... 8

1-7- قلمرو تحقیق................................................................................................................................................... 9

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها............................................................................................................. 10

 

فصل دوم : ادبیات تحقیق

بخش اول :اشتغال......................................................................................................................................................14

2-1- مقدمه.............................................................................................................................................................. 14

2-1- 1-كارآفريني ................................................................................................................................................ 12

2-1-2- اهمیت کارآفرینی....................................................................................................................................... 15

2-1-3- تعريف کار آفرين....................................................................................................................................... 16

2-1-4- انواع کارآفريني.......................................................................................................................................... 16

2-1-5- اشتغال........................................................................................................................................................ 17

2-1-6- مثلث اشتغال.............................................................................................................................................. 18

2-1-5-1- استخدام................................................................................................................................................ 21

2-1-5-2- خود اشتغالی......................................................................................................................................... 22

2-1-5-3- دیگر اشتغالی........................................................................................................................................ 22

2-1-7- جوان و مثلث اشتغال................................................................................................................................ 23

2-1-8- انتخاب شغل و عوامل موثر در اشتغال..................................................................................................... 24

2-1-9- اشتغال و عوامل اقتصادی.......................................................................................................................... 27

2-1-9-1- کاهش تصدی دولت.............................................................................................................................. 27

2-1-9-2- ضرورت جهش صادرات غیر نفتی و کاهش نقش نفت در اقتصاد.................................................... 29

2-1-9-3- افزایش بهره وری................................................................................................................................. 30

2-1-9-4- توجه به وضعیت رکود و تورمی(Stagflation) حاکم بر اقتصاد و اعمال سیاستهای اشتغال زایی.. 31

2-1-9-5- توجه به گذر جهان از عصر صنعتی به عصر فرا صنعتی.................................................................... 32

بخش دوم :بسیج.......................................................................................................................................................34

2-2-1- مفهوم بسيج............................................................................................................................................... 34

2-2-2- اهمیت بسیج در کارآفرینی و اشتغال........................................................................................................ 38

2-2-3-كاركردهاي بسيج:....................................................................................................................................... 42

2-2-3-1-ویژگی های مشترک افراد کارآفرین و بسیجی...................................................................................... 43

2-2-3-2- نقاط قوت بسيج در استراتژي توسعه کارآفريني................................................................................. 44

2-2-3-3- نقاط ضعف بسيج در استراتژي توسعه کارآفريني............................................................................... 44

2-2-4- استفاده از پتانسیل بسیج در جهت نهادینه کردن کارآفرینی در جامعه.................................................... 44

2-2-5- رويكرد عام بسيج در مسئلة اشتغال زايي و كارآفريني............................................................................. 48

2-2-5-1- رويكرد نظري....................................................................................................................................... 50

2-2-5-2- رويكرد هاي كارآفريني......................................................................................................................... 51

2-2-6- سياستها و راهكارهاي توسعة كارآفريني و اشتغا ل زايي.......................................................................... 52

2-2-10- راهكارهاي توسعة كارآفريني و اشتغا ل زايي......................................................................................... 53

2-2-11- در جستجوي راهكارهاي توسعة كارآفريني در بسيج............................................................................ 55

2-3- بخش سوم :تحقیقات انجام شده....................................................................................................................63

2-3-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور........................................................................................................ 63

2-3-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور.................................................................................................... 66

2-2-4- خلاصه تحقیقات انجام شده..................................................................................................................... 68

چارچوب نظری تحقیق...........................................................................................................................................69

 

فصل سوم : روش تحقیق

3-1- مقدمه.............................................................................................................................................................. 72

3-2- روش تحقيق................................................................................................................................................... 72

3-3- جامعه و نمونه آماری.................................................................................................................................... 73

3-4- روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات........................................................................................................... 74

3-4-1-مطالعات کتابخانه ای.................................................................................................................................. 74

3-4-2- تحقیقات میدانی........................................................................................................................................ 74

3-5- روایی و پایاییابزار گردآوری اطلاعات..................................................................................................... 75

3-5-2- پایایی ابزار گردآوری اطلاعات .............................................................................................................. 75

3-6- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها........................................................................................................ 76

 

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات تحقیق

4-1- مقدمه.............................................................................................................................................................. 78

4-2- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان................................................................................... 78

4-2-1- توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان ..................................................................................... 79

4-2-2- توصیف متغیر ميزان تحصیلات پاسخ دهندگان .................................................................................... 80

4-2-3- توصیف متغیر ميزان سن پاسخ دهندگان ............................................................................................... 81

4-3-توصیف متغیرهای تحقیق............................................................................................................................. 81

4-4- بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق............................................................................................................ 83

4-5- آزمون سوالات تحقیق.................................................................................................................................... 88

4-6- رتبه بندی متغیرهای تحقیق........................................................................................................................... 96

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

5-1- مقدمه.............................................................................................................................................................. 100

5-2- نتایج بررسی توصیفی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان............................................................................... 100

5-3- توصیف متغیرهای تحقیق............................................................................................................................... 101

5-4-آزمون سوالات تحقیق..................................................................................................................................... 101

5-4-1- پرسش اصلی............................................................................................................................................. 101

5-4-2- پرسشهای فرعی......................................................................................................................................... 102

5-5- پیشنهاد بر اساس سوال اصلی....................................................................................................................... 106

5-6- پیشنهادات برای سؤالات فرعی.................................................................................................................... 107

5-7- محدودیت های تحقیق..................................................................................................................................110

فهرست و منابع......................................................................................................................................................... 112

پیوست ها.................................................................................................................................................................. 115

فهرست جداول

جدول 2-1- تعاریف کارآفرینی و کارآفرین از دیدگاه صاحبنظران....................................................................... 16

جدول 2-2-رويكرد هاي عمده در مطالعات كارآفريني......................................................................................... 71

جدول2-3- سیاستهای رايج حمايت از كارآفريني در ساير کشورها و مقایسه با تجارب بسيج سازندگی............ 71

جدول2-4-ابعاد راهکارها و اقدامهاي كارآفريني(يافته هاي جهانی)..................................................................... 72

جدول2-5- راهكارها و اقدامهاي كارآفريني و اشتغا ل زايي براي بسيج.............................................................. 75

جدول2-6- جمه بندی سابقه تحقیقات مشابه.........................................................................................................85

جدول 3-1- تعداد سؤالات ابعاد پژوهش.............................................................................................................. 92

جدول3-2- پایایی پرسشنامه به تفکیک ابعاد.......................................................................................................... 94

جدول4-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان......................................................................................................... 98

جدول4-2- توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان..................................................................................................... 99

جدول4-3- توصیف سن پاسخ دهندگان................................................................................................................ 100

جدول4-4- توصیف متغیر ظرفيت هاي بيروني..................................................................................................... 101

جدول4-5- توصیف مولفه های ظرفیت های بیرونی............................................................................................. 102

جدول4-6- توصیف متغیر ظرفيت هاي ساختاري................................................................................................. 103

جدول4-7- توصیف مولفه های بعد ظرفیت های ساختاری.................................................................................. 104

جدول4-8- توصیف متغیر ظرفيت هاي دروني...................................................................................................... 105

جدول4-9- توصیف مولفه های بعد ظرفیت درونی............................................................................................... 106

جدول4-10- آزمون کولموگروف- اسمیرنف......................................................................................................... 107

جدول4-11- آزمون تی تست برای ظرفیت های توسعه اشتغال............................................................................ 107

جدول4-12 آزمون تی تست برای متغیر عوامل قانوني.......................................................................................... 108

جدول4-13 آزمون تی تست برای متغیر عوامل اقتصادي...................................................................................... 108

جدول4-14- آزمون تی تست برای متغیر محيط کاري.......................................................................................... 109

جدول4-15 آزمون تی تست برای متغیر استقلال و خودمختاري.......................................................................... 110

جدول4-16- آزمون تی تست برای متغیر آموزش، کار آموزي و اطلاع رساني.................................................... 110

جدول4-17- آزمون تی تست برای متغیر همکاري (درون سازماني و برون سازماني)........................................ 111

جدول4-18- آزمون تی تست برای متغیر توجه به جامعه (مشارکت و توسعه).................................................... 111

جدول4-19 آزمون تی تست برای متغیر توجه به اخلاق کاري............................................................................. 112

جدول4-20- آزمون تی تست برای متغیر مديريت هسته هاي علمي.................................................................... 113

جدول4-21- آزمون تی تست برای متغیر ساختار مالي سازمان............................................................................ 113

جدول4-22- آزمون تی تست برای متغیر تشکيل مشاوره متخصصان.................................................................. 114

جدول4-24- آزمون تی تست برای متغیر راه اندازي مراکز رشد......................................................................... 115

جدول4-25- آزمون تی تست برای متغیر سيستم اطلاعات و رايانه..................................................................... 115

جدول4-26- آزمون فریدمن برای ظرفیت های توسعه.......................................................................................... 116

جدول4-27- آزمون فریدمن برای مولفه های ظرفیت هاي بیرونی....................................................................... 117

جدول4-28- آزمون فریدمن برای مولفه های ظرفیت هاي ساختاری................................................................... 117

جدول4-29- آزمون فریدمن برای مولفه های ظرفیت هاي درونی........................................................................ 118

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-1- مدل مفهومی تحقیق........................................................................................................................... .7

نمودار4-1- نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان.................................................................................................... .98

نمودار4-2- نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان.......................................................................................... .99

نمودار4-3- نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان.................................................................................................... .100

نمودار4-4- هیستوگرام متغیر ظرفیت هاي بيروني............................................................................................... .101

نمودار4-5- نمودار میله ای برای میانگین مولفه های ظرفیت های بیرونی........................................................... .102

نمودار4-6- هیستوگرام متغیر ظرفیت هاي ساختاری........................................................................................... .103

نمودار4-7- نمودار راداری برای میانگین مولفه های بعد ظرفیت های ساختاری................................................ .104

نمودار4-8- هیستوگرام متغیر ظرفیت هاي درونی............................................................................................... .105

نمودار4-9- نمودار راداری برای میانگین مولفه های بعد ظرفیت درونی............................................................. .106

 

فهرست اشکال

شکل 2-1- رویکرد در رده های بسیج................................................................................................................... 68

 

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

17

گوگل امروز

817

آنلاین ها

15233

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: