امروز : دوشنبه, 27 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

 • نویسنده : koreshzadeh
 • دسته بندی : علوم انسانی / رشته مدیریت
 • تاریخ : 22 دی 1395
  193 صفحه
  قالب بندی : doc
  قیمت : 15000 تومان
  عنوان مقاله : پایان نامه پیش¬بینی جایگاه رقابت پذیری و تولید خودرو در بازارهای جهانی و رابطه آن با توسعه بازارهای مالی

  ‎ قالب بندی : doc

  قیمت : 15000

  با وجود آنكه در طول قرن اخير تلاش‌هاي فراواني در جهت اصلاحات اقتصادي و شروع يك دوران رونق اقتصادي مستمر و پيشگامانه در ايران شروع شده است ولي هنوز يك مسير مطمئن در رسيدن به ایرانی پيشرفته و با شكوفايي اقتصادي حاصل نشده و به همين دليل دستاورد دوره‌هاي اصلاحات اقتصادي تاكنون درحد فراهم ساختن يك رضايتمندي ملي نبوده است. دورة اصلاحات اقتصادي شاهنشاهی رضا شاه از سال 1305 تا 1320و دورة اصلاحات اقتصادي محمد رضا شاه طي دهه چهل باوجود گسترش زير بناها، اقتصاد ملی ايران را از مسير طبيعی وعلمی آن خارج کرد. اگرچه تلاش‌های بعد از انقلاب اسلامی افتخار آفرين بوده است. ولی هنوز فاصله طولانی با يک جامعه شکوفا و اقتصاد مطلوبی وجود دارد. دورة اصلاحات ساختاري طي دهه اول انقلاب به ملی شدن اقتصاد، و طی سالهاي 76 تا 84 که به آزادسازی اقتصاد منجر شد و دوره اصلاحات اقتصادي سازندگي ملي سالهاي 68 تا 76 تلاش‌هاي فراوان و قابل تقديری بوده است ولي به سرانجام مطلوبي نرسيدند.  

  فهرست مطالب

  فصل اول : کلیات تحقیق

  1-1-مقدمه. 1

  1-2 - بیان مسئله و موضوع تحقیق.. 4

  1-3- سوالهای ویژهتحقیق.. 9

  1-4-پیشینه تحقیق.. 9

  1-5-ضرورت انجام تحقيق.. 10

  1-6-کاربرد نتایج تحقیق.. 11

  1-7-اهداف تحقیق.. 12

  1-8- روش انجام تحقيق و گردآوري اطلاعات.. 13

  1-9- روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. 13

  1-10- محدوديت هاي تحقيق.. 14

  1-11- قلمرو تحقيق.. 15

  1-11-1- قلمرو موضوعی... 15

  1-11-2- قلمرو زمانی... 15

  1-11-3- قلمرو مکانی... 15

  1-12- تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقيق.. 15

  1-13- جمع بندی فصل.. 19

  فصل دوم : ادبیات تحقیق

  2-1-مروری بر ادبیات موضوع تحقیق از دیدگاه نظری.. 19

  2-1-1-مقدمه.. 19

  2-2-بخش اول: بازار مالی، رشد و توسعه، تولید ناخالص داخلی.. 19

  2-2-1- بازارهای مالی... 19

  2-2-1-1- مفهوم بازارهای مالی... 19

  2-2-1-2- تاریخچه بازارهای مالی... 19

  2-2-1-3- جایگاه بازارهای مالی در اقتصاد کلان.. 19

  2-2-2- رشد و توسعه اقتصادی... 19

  2-2-2-1- تعریف رشد و توسعه.. 19

  2-2-2-2-پیشینه توسعه و رشد اقتصادی در ایران.. 19

  2-2-2-3-رشد اقتصادی... 19

  2-2-2-4-توسعه و ابعاد آن.. 19

  2-2-3- درآمد یا تولید ناخالص ملی (GDP ). 19

  2-3- بخش دوم: جهانی شدن و رقابت پذیری.. 19

  2-3-1-جهانی شدن.. 19

  2-3-1-1 -تعریف مفهومی جهانی شدن.. 19

  2-3-1-2-تأثیر جهانی شدن بر اقتصاد ملی کشورها. 19

  2-3-2-رقابت و رقابت پذیری... 19

  2-3-2-1- تعریف و مفهوم رقابت پذیری... 19

  2-3-2-2- بینش رقابتی... 19

  2-3-2-3- رقابت پذیری در سطح ملی... 19

  2-3-2-4- رقابت پذیری صنعت... 19

  2-4- بخش سوم: مجمع جهانی اقتصاد. 19

  2-4-1- معرفی مجمع جهانی اقتصاد. 19

  2-4-2- گزارشات رقابت پذیری جهانی... 19

  2-4-3- نحوه محاسبه امتیاز و وزن شاخص ها. 19

  2-4-4-طبقه بندی کشورها از لحاظ رقابت پذیری... 19

  2-5- بخش چهارم: سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران.. 19

  2-5-1-مقدمه.. 19

  2-5-2- ساختار چشم انداز. 19

  2-5 3- مبانی علمی چشم انداز. 19

  2-5-4- پیشینه مفهومی چشم انداز. 19

  2-5-5-مبانی تجربی چشم انداز. 19

  2-5-5- سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران.. 19

  2-5-5-1-مقدمه.. 19

  2-5-5-2- تاریخچه برنامه ریزی و چشم انداز در ایران.. 19

  2-5-5-3-پیشینه چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران.. 19

  2-5-5-4- فرآیند تهیه چشم انداز ایران 1404.. 19

  2-5-5-5- متن کامل سند چشم انداز 1404.. 19

  2-5-5-6- فلسفه تبدیل شدن ایران به قدرت برتر منطقه ای و راهبردهای متخذه. 19

  2-6- بخش پنجم: صنعت خودروسازی.. 19

  2-6-1-مقدمه.. 19

  2-6-2-آغاز تولید اولین اتومبیل ها در جهان.. 19

  2-6-3-جایگاه صنعت خودرو در میان سایر صنایع.. 19

  2-6-4-صنعت خودرو و سازی و تحولات اقتصاد جهانی... 19

  2-6-5-شرکت‏های چند ملیّتی خودروساز در جهان.. 19

  2-6-6-صنعت خودرو در ایران.. 19

  2-6-6-1-مقدمه.. 19

  2-6-6-2- تاریخچه ورود خودرو به ایران.. 19

  2-6-6-3-مروري بر صنعت خودروي كشور(1387-1341) و نگرشهاي كلان در صنعت خودرو. 19

  2-6-6-4-شرکت های خودرو ساز در ایران.. 19

  2-6-6-5- بررسی نقش صنعت خودرو در اقتصاد ایران.. 19

  2-6-6-6- چشم انداز صنعت خودرو در افق 1404.. 19

  2-7 -مروری بر ادبیات تجربی.. 19

  2-8 – جمع بندی.. 19

  فصل سوم : روش شناسی تحقیق

  3-1- مقدمه. 19

  3-2- روش تحقیق.. 19

  3-3- مراحل انجام تحقيق.. 19

  3-4- مكان تحقیق.. 19

  3-5- روشهاي جمع‌آوري اطلاعات.. 19

  3-5-1- مطالعات کتابخانه‌اي... 19

  3-5-2- پايگاه ها و نشريات علمي شبكه جهاني اينترنت... 19

  3-5-3- اسناد بالادستی، مصوبات مجلس، سند چشم انداز 1404.. 19

  3-6- جامعه و نمونه آماري.. 19

  3-7- معرفي تكنيك استفاده شده در اين تحقيق.. 19

  3-7-1- پیش بینی و تحليل سريهاي زماني... 19

  3-7-2-اجزاء تشكيل دهندة سري زماني... 19

  3-7-3-مدلهاي سري زماني: 19

  3-7-4-مدل پیش بینی هلت وینترز. 19

  3-7-5-میانگین مجذور خطاها. 19

  3-7-6- ضريب همبستگي اسپيرمن... 19

  3-7-7- ضریب همبستگی پیرسون.. 19

  3-8- معرفي شاخص های تحقیق.. 19

  3-9- رابطه شاخص های تحقیق (ارتباط متقابل مولفه های تاثیر گذار در رقابت پذیری) 19

  3-10- جمع بندی.. 19

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

  4-1- مقدمه. 19

  4-2-گردآوری داده ها و پیش بینی جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی.. 19

  4-3- تعیین A و B در مدل پیش بینی هلت وینترز. 19

  4-4- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری 142 کشور مورد بررسی با تکنیک هلت وینترز. 19

  4-5- رتبه بندی امتیاز پیش بینی شده رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی کشورها 19

  4-6- آزمون همبستگی اسپیرمن برای تعیین همبستگی GDP و رقابت پذیری.. 19

  4-6- آزمون همبستگی پیرسون برای تعیین همبستگی حجم تولید خودرو و توسعه بازارهای مالی.. 19

  4-7-پیش بینی جایگاه صنعت خودرو سازی ایران در جهان با توجه به اهداف سند چشم انداز 1404. 19

  4-8- جمع بندی.. 19

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1- مقدمه. 19

  5-2- نتیجه گیری و ارائه یافته های پژوهش... 19

  5-3-راهکارهای دست یابی به اهداف سند چشم انداز و گام نهادن در راه جهانی شدن.. 19

  5-4-راهبردهای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 در صنعت خودرو. 19

  5-5- پیش نیازها و بسترهای لازم برای تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 در صنعت خودرو. 19

  5-6- پیشنهادات جهت تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 در صنعت خودرو. 19

  5-7- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی.. 19

  منابع.. 19

  منابع فارسی... 19

  منابع لاتین... 19

   

   

  جدیدترین مطالب
  تبلیغات