امروز : دوشنبه, 27 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

 • نویسنده : koreshzadeh
 • دسته بندی : علوم انسانی / رشته مدیریت
 • تاریخ : 22 دی 1395
  79 صفحه
  قالب بندی : doc
  قیمت : 6000 تومان
  عنوان مقاله : پایان نامه پیش بینی واردات برنج با روش¬های ARIMA و هالت وینترز

  ‎ قالب بندی : doc

  قیمت : 6000

  تاکنون پژوهش­های زیادی درباره روش­های پیش­بینی متغیرهای اقتصادی صورت گرفته است. الگوهای سری­زمانی اغلب برای پیش­بینی­های کوتاه­مدت مورد استفاده قرار می­گیرند و سعی می­کنند تا رفتار یک متغیر را بر اساس مقادیر گذشته آن متغیر (و احتمالا مقادیر گذشته سایر متغیرهایی که مایلیم آن­ها را پیش­بینی کنیم) توضیح دهند. این الگوها قادرند این امکان را فراهم آورند که حتی درمواردی که الگوی اقتصادی زیر ساختی نامشخص دارد پیش­بینی دقیقی را از متغیر مورد­نظر ارایه کنند. الگوهای سری­زمانی برخلاف الگوهای اقتصاد سنجی تنها از داده های آماری برای پیش بینی سود می­جویند و توجهی به مبانی نظری تئوری­های اقتصادی ندارند. الگوهای سری­زمانی تک­متغیره تنها مقادیر فعلی یک متغیر را به مقادیر گذشته آن و مقادیر خطاهای حال و گذشته ارتباط می­دهند. الگوهای سری زمانی چند­متغیره سعی می­کنند تا رفتار یک متغیر را بر اساس مقادیر گذشته آن و تعدادی از متغیرهای مختلف دیگر به­صورت هم­زمان توضیح دهند. در این پژوهش از سری­های زمانی تک­متغیره برای پیش­بینی 5 سال آینده میزان واردات برنج استفاده شده است. داده­های لازم از این محصول طی دوره زمانی 1360 تا 1391 به­صورت سالانه به­صورت قیمت Fob از سالنامه­های آمار بازرگانی خارج ایران طی سال­های مختلف گردآوری شده­است.  

  فهرست مطالب

  چکیده............................................................................................................................... 1

  مقدمه................................................................................................................................ 2

  فصل اول (کلیات یاطرح پژوهش)

  1-1- مقدمه....................................................................................................................... 4

  1-2- بیان مساله (تعریف موضوع پژوهش).......................................................................... 4

  1-3- اهمیت وضرورت پژوهش......................................................................................... 5

  1-4- هدفهای پژوهش....................................................................................................... 6

  1-4- سوال­های پژوهش..................................................................................................... 6

  1-5- فرضیه های پژوهش.................................................................................................. 7

  1-6- کاربردهای متصور از تحقیق....................................................................................... 7

  1-7- روش پژوهش.......................................................................................................... 7

  1-8- قلمرومکانی پژوهش................................................................................................. 7

  1-9- قلمروزمانی پژوهش.................................................................................................. 7

  1-10-قلمروموضوعی پژوهش............................................................................................ 8

  1-11- ابزارهای گردآوری دادهها........................................................................................ 8

  1-12- روش تحلیل دادهها................................................................................................ 8

  1-13- شرح واژه هاواصطلاحات بکاررفته........................................................................... 8

  فصل دوم (مبانی نظری وپیشینه پژوهش)

  2-1مقدمه..................................................................................................................... 10

  2-2 پیش بینی واردات برنج............................................................................................. 10

  2-3 مدل سازی اقتصادسنجی یا رگرسیونی........................................................................ 13

  2-4 خصوصیات یک مدل خوب...................................................................................... 13

  2-5 اشکال تبعی مدل های رگرسیونی............................................................................... 14

  2-6 ماهیت تحلیل رگرسیونی........................................................................................... 16

  2-7 ماهیت داده ها برای تحلیل رگرسیونی........................................................................ 16

  2-8 روش شناسی رگرسیونی........................................................................................... 17

  2-9اقتصادسنجی سری های زمانی.................................................................................. 17

  2-9-1فرآیند تصادفی ساکن (ایستا)............................................................................... 18

  2-9-2آزمون ریشه واحد (آزمون باری ایستا بودن).......................................................... 18

  2-10 معادلات همزمان...................................................................................................... 21

  2-11 پیش بینی................................................................................................................ 21

  2-11-1روش های پیش بینی رگرسیونی......................................................................... 22

  2-11-2روش های پیش بینی غیر رگرسیونی................................................................... 24

  2-12 ارزیابی عملکردروشهای پیش بینی وانتخاب بهترین مدل.......................................... 29

  2-13 آزمون والد ولفویتز.................................................................................................... 30

  2-14 پیشینه پژوهش.......................................................................................................... 31

  2-15 نتیجه گیری از ادبیات پژوهش.................................................................................... 36

  فصل سوم (روش شناسی پژوهش)

  3-1 مقدمه....................................................................................................................... 39

  3-2 روش پژوهش............................................................................................................ 39

  3-3 ابزارهای گردآوری داده­ها............................................................................................ 40

  3-4 روش تحلیل داده­ها..................................................................................................... 40

  3 -5 انواع روشهای پیش بینی............................................................................................. 40

  3-6 روشهای کمی پیش بینی.............................................................................................. 41

  3-6-1 روش هموارسازی هالت وینترز................................................................................ 42

  3-6-2 مدلهای ARMA وARIMA............................................................................... 42

  3-7 آزمون تصادفی بودن (والد-ولفویتز) ............................................................................ 45

  3-8 آزمون ریشه واحد دیکی فولرتعمیم یافته (آزمون ایستایی).............................................. 46

  3-9 روش تحلیل دادهها.................................................................................................... 46

  3-10 بررسی نمودارارزش واردات برنج.............................................................................. 46

  فصل چهارم (یافته های پژوهش)

  4-1 مقدمه......................................................................................................................... 50

  4-2 آزمون تصادفی بودن (والد-ولفویتز) ............................................................................ 50

  4-3 آزمون پایایی (آزمون دیکی فولرتعمیم یافته).................................................................. 51

  4-4 انتخاب مدل برای پیش بینی بامدل باکس جنکینز............................................................ 52

  4-5 تخمین مدلهای پیشبینی............................................................................................... 53

  4-6 انتخاب بهترین روش پیش بینی.................................................................................. 54

  4-7 پیش بینی.................................................................................................................. 55

  فصل پنجم (نتیجه گیری وپیشنهادها)

  5-1 مقدمه....................................................................................................................... 57

  5-2 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش،تفسیرومقایسه آن بانتایج قبلی..................................... 57

  5-2-1 تفسیرفرضیه اول................................................................................................. 57

  5-2-2 تفسیرفرضیه دوم................................................................................................. 58

  5-2-3 تفسیرفرضیه سوم................................................................................................ 59

  5-3 جمع بندی نتایج......................................................................................................... 60

  5-4 پیشنهادها.................................................................................................................. 60

  5-4-1 پیشنهادهای مبتنی برپژوهش................................................................................. 60

  5-4-2 پیشنهادهابرای مطالعات آتی................................................................................. 60

  منابع................................................................................................................................. 62

  پیوست.............................................................................................................................. 65


  جدیدترین مطالب
  تبلیغات