امروز : دوشنبه, 27 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

 • نویسنده : koreshzadeh
 • دسته بندی : علوم انسانی / رشته مدیریت
 • تاریخ : 21 دی 1395
  146 صفحه
  قالب بندی : doc
  قیمت : 12500 تومان
  عنوان مقاله : پایان نامه بررسی وضعیت کیفیت ارائه خدمات درشعب مختلف بانک اقتصاد نوین شهر بندرعباس بر اساس مدل سروکوال

  ‎ قالب بندی : doc

  قیمت : 12500

  در دنیای رقابتی امروز، ارائه خدمات با کیفیت بالا یک ضرورت برای سازمان های خدماتی به خصوص بانک ها می باشد.(برزگر،54:1350) هیچ سازمانی بدون توجه به نیازها وخواسته های مشتریان و جلب رضایت آنها نمی تواند به موفقیت دست یابد. ارائه خدمات، با کیفیت بالا برای بقا و سودآوری سازمان ضروری است . بانکداری و خدمات مالی بخش مهمی از صنعت خدمات می باشد . کیفیت ارائه خدمات رابطه نزدیکی بارضایتمندی مشتریان در صنعت بانکداری دارد .اکنون بانک ها می دانند که ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان برای موفقیت ضروری می باشد و همین مورد ، رمز با در محیط رقابتی و جهانی بانکداری امروز است . (نایبزاده و فتاحی ،76:1388)به عقیده اکثر صاحبنظران مطمئن ترین راه برای کسب موفقیت ، باقیماندن در ذهن مشتریان است و این مهم تنها در سایه تولیدات ، خدمات و تلاش برای بهبود آن به ارائه خدمات با کیفیت منجر شده و با افزایش سطح کیفیت خدمات میتوان رضایت مشتریان را افزایش داد . (بهمند،41:1371)  

  فهرست مطالب

  فصل اول : کلیات پژوهش

  چکیده .......................................................................................................................................................................................... 1

  مقدمه............................................................................................................................................................................................... 2

  1-1.بیان مسئله............................................................................................................................................................................. 3

  2-1.اهمیت و ضرورت مسئله................................................................................................................................................. 4

  3-1.پرسشهای پژوهش............................................................................................................................................................. 6

  1-3-1.پرسش اصلی.................................................................................................................................................................. 6

  2-3-1.پرسش های فرعی ...................................................................................................................................................... 6

  4-1.اهداف پژوهش..................................................................................................................................................................... 7

  1-4-1.هدف کلی....................................................................................................................................................................... 7

  2-4-1.اهداف فرعی.................................................................................................................................................................. 7

  5-1.نوع پژوهش......................................................................................................................................................................... 8

  6-1.قلمرو پژوهش..................................................................................................................................................................... 8

  7-1.استفاده کنندگان از نتایج پژوهش................................................................................................................................. 8

  8-1.تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات ............................................................................................... 9

  فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

  مقدمه ............................................................................................................................................................................................ 12

  تعریف مفاهیم اساسی: ............................................................................................................................................................ 13

  1-2. کیفیت ................................................................................................................................................................................ 13

  1-1-2.پنج ویژگی کیفیت..................................................................................................................................................... 16

  2-2. مفهوم خدمات .............................................................................................................................................................. 18

  1-2-2 .طبقه بندی خدمات.................................................................................................................................................. 19

  2-2-2. ویژگی خدمات......................................................................................................................................................... 20

  3-2. مفهوم کیفیت ارائه خدمات........................................................................................................................................ 23

  1-3-2. ویژگی کیفیت ارائه خدمات در بانکداری....................................................................................................... 23

  2-3-2. عوامل موثر بر کیفیت ارائه خدمات.................................................................................................................. 25

  3-3-2. فضای کیفیت ارائه خدمات.................................................................................................................................. 27

  4-3-2. چرا کیفیت ارائه خدمات دشوار است.............................................................................................................. 28

  5-3-2. موانع بهبودکیفیت ارائه خدمات ....................................................................................................................... 28

  6-3-2. برخی مطالعات انجام شده در زمینه کیفیت ارائه خدمات...........................................................................30

  4-2. رضایت مشتری............................................................................................................................................................... 31

  1-4-2. فلسفه رضایت مشتری............................................................................................................................................ 33

  2-4-2. چرخه خدمت مطلوب........................................................................................................................................... 33

  3-4-2.پیش نیاز و عوامل موثر بر افزایش رضایت مشتریان.................................................................................... 35

  4-4-2. عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک.............................................................................................................. 39

  5-4-2. سنجش رضایت مشتری........................................................................................................................................ 40

  6-4-2. اندازه گیری رضایتمندی مشتریان...................................................................................................................... 40

  5-2. کیفیت ارائه خدمات و رضایت................................................................................................................................. 41

  1-5-2. رابطه بین کیفیت ارائه خدمات و رضایت مشتری...................................................................................... 43

  6-2.نظریه پردازان کیفیت..................................................................................................................................................... 44

  1-6-2. نظریه ادوارد دمینگ.................................................................................................................................................. 44

  1-1-6-2. اصول 14 گانه ادوارد دمینگ......................................................................................................................... 44

  2-6-2. نظریه ژوزف جوران................................................................................................................................................ 46

  3-6-2. نظریه فیلیپ کرازبی ............................................................................................................................................... 48

  4-6-2. نظریه تاگوچی........................................................................................................................................................... 50

  5-6-2. نظریه ایشی کاوا........................................................................................................................................................ 52

  6-6-2. نظریه بیل کانوی....................................................................................................................................................... 53

  7-2. برخی مدلها در زمینه کیفیت ارائه خدمات بانکی.............................................................................................. 54

  1-7-2. مدل سروکوال............................................................................................................................................................ 54

  1-1-7-2. ابعاد مدل سروکوال............................................................................................................................................ 55

  2-1-7-2. سطوح کیفیت خدمات در سروکوال........................................................................................................... 55

  3-1-7-2. ابعاد 5گانه کیفیت ارائه خدمات در مدل سروکوال............................................................................... 56

  2-7-2. مدلBSQ.................................................................................................................................................................. 57

  3-7-2 - مدل SYSTRA-SQ...................................................................................................................................... 58

  8-2.مدل های شکل گیری رضایت مشتری................................................................................................................... 58

  1-8-2. مدل رضایت مندی مشتری سوئدی.................................................................................................................. 58

  2-8-2. مدل شاخص رضایت مشتری در آمریکا......................................................................................................... 59

  3-8-2.مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا.............................................................................................................. 60

  9-2. پیشینه پژوهش................................................................................................................................................................. 62

  1-9-2.تحقیقات انجام شده در داخل کشور.................................................................................................................. 64

  2-9-2. تحقیقات انجام شده در خارج کشور................................................................................................................ 68

  10-2. مدل مفهومی پژوهش................................................................................................................................................ 70

  11-2. مدل تحلیلی پژوهش................................................................................................................................................. 71

  12-2. فرضیه های پژوهش................................................................................................................................................... 72

  فصل سوم : روش شناسی پژوهش

  1-3.مقدمه................................................................................................................................................................................... 73

  2-3.روش پژوهش................................................................................................................................................................... 73

  3-3.جامعه آماری....................................................................................................................................................................... 74

  4-3.روش نمونه گیری و حجم نمونه..............................................................................................................................74

  5-3.ابزار گردآوری اطلاعات............................................................................................................................................... 75

  6-3.پرسشنامه............................................................................................................................................................................ 76

  1-6-3.اعتبار(پایایی پرسشنامه) ......................................................................................................................................... 78

  2-6-3.روایی پرسشنامه......................................................................................................................................................... 78

  7-3.مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری پژوهش.............................................................................................................. 80

  8-3.چگونگی تحلیل آماری.................................................................................................................................................. 81

  9-3.رگرسیون چندگانه........................................................................................................................................................... 82

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

  1-4.مقدمه .................................................................................................................................................................................. 83

  2-4.بررسی مشخصات فردی............................................................................................................................................... 83


  1-2-4.توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات.......................................................................... 84

  2-2-4. توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب وضعیت تاهل............................................................................. 86

  3-2-4. توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه کار...................................................................................... 87

  4-2-4. توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب میزان سن..................................................................................... 88

  3-4.آزمون سوالات پرسشنامه.............................................................................................................................................. 90

  4-4.نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق............................................................................................................. 95

  5-4.نتایج آزمون فریدمن....................................................................................................................................................... 99

  6-4.تجزیه و تحلیل سوالات پژوهش با توجه به مشخصات فردی................................................................... 100

  1-6-4.آزمونF مربوط به نمره متغیرهای تحقیق بر حسب مدرک تحصیلی.................................................. 103

  2-6-4. آزمونF مربوط به نمره متغیرهای تحقیق بر حسب سن....................................................................... 105

  3-6-4. آزمونF مربوط به نمره متغیرهای تحقیق بر حسب سابقه کار............................................................. 107

  7-4.آزمون همبستگی پیرسون........................................................................................................................................... 108

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

  مقدمه......................................................................................................................................................................................... 110

  1-5.محدودیتهای پژوهش.................................................................................................................................................. 111

  2-5بررسی نتایج حاصل از پژوهش................................................................................................................................ 111

  1-2-5.فرضیه اول.................................................................................................................................................................. 111

  2-2-5.فرضیه دوم................................................................................................................................................................. 111

  3-2-5.فرضیه سوم................................................................................................................................................................ 111

  4-2-5.فرضیه چهارم............................................................................................................................................................ 112

  5-2-5.فرضیه پنجم............................................................................................................................................................... 112

  6-2-5.فرضیه اصلی.............................................................................................................................................................. 112

  3-5. نتایج فراگیر.................................................................................................................................................................... 112

  4-5.پیشنهادات........................................................................................................................................................................ 115

  1-4-5.پیشنهادات برای مدیران و سازمانها.................................................................................................................. 115

  2-4-5.پیشنهادات برای تحقیقات آینده......................................................................................................................... 116

  پیوست ها.................................................................................................................................................................................. 118

  *پرسشنامه................................................................................................................................................................................ 118

  *چکیده انگلیسی.................................................................................................................................................................... 120

  *فهرست جداول..................................................................................................................................................................... 121

  *فهرست نمودارها................................................................................................................................................................. 123

  *منابع و ماخذ......................................................................................................................................................................... 124

   

  پیشنهاد های ما

  جدیدترین مطالب
  تبلیغات