امروز : سه شنبه, 28 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

 • نویسنده : koreshzadeh
 • دسته بندی : علوم انسانی / رشته مدیریت
 • تاریخ : 20 دی 1395
  154 صفحه
  قالب بندی : doc
  قیمت : 13500 تومان
  عنوان مقاله : پایان نامه بررسی عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر

  ‎ قالب بندی : doc

  قیمت : 13500

  فرآیند جهانی شدن ، بوجود آمدن سازمان تجارت جهانی و یکپارچگی بازارهای جهانی ، تغییرات سریع الگوهای مصرف و تقاضا ، پیشرفتهای سریع تکنولوژیک ، حفظ منابع انرژی ، کنترل آلودگی محیط زیست ، کمبود منابع و هزینه های بالای آنها چالشهای فراروی بنگاه ها و صنایع مختلف در این برهه از زمان هستند که برای بقاء ناگزیر به شناسایی عوامل موثر بر رقابت پذیری و تقویت آنها تلاش می کنند. در عصر حاضر با پيشرفت سريع تكنولوژي و وجود رقابت تنگاتنگ جهاني، برنامه‌هاي كوتاه مدت پويا و ديناميك ، به عنوان يك مزيت اساسي در رشد و توسعه هر كشور محسوب مي گردد. در همين راستا یکی از مهمترين محورهاي بخش اقتصادي دستيابي به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در منطقه، ارتقاء كيفيت توليد،‌ كسب فناوري و ارتقاء فناوريهاي جديد، جذب سرمايه گذاريهاي خارجي و ... مي‌باشد. لذا، جهت رسيدن به توسعه پايدار، توسعه همگام بخشي و منطقه‌اي در كل كشور امري اجتناب ناپذير است. جغرافياي كشور از نظر آب و هوا و زيست منطقه‌اي كاملا متنوع مي باشد و لذا لزوم بررسي مناطق مختلف كشور به صورت مستقل امري اجتناب ناپذير است.  

  فهرست مطالب


  عنوان

  صفحه

  فصل اول : کلیات تحقیق

  1

  مقدمه ....................................................................................................................

  2

  1-1

  بیان مساله تحقیق ...................................................................................................

  3

  1-2

  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ............................................................................

  4

  1-3

  اهداف تحقیق .......................................................................................................

  5

  1-4

  چارچوب نظری ...................................................................................................

  5

  1-5

  ویژگی های مدل الماس پورتر ..............................................................................

  5

  1-5-1

  شرایط تقاضای داخلی ..........................................................................................

  6

  1-5-2

  عوامل مرتبط و پشتیبان ..........................................................................................

  6

  1-5-3

  استراتژی ، رقابت و ساختار ...................................................................................

  7

  1-5-4

  نقش دولت ............................................................................................................

  7

  1-5-5

  شانس (اتفاقات پیش بینی نشده) ...........................................................................

  7

  1-5-6

  عوامل درونی ........................................................................................................

  7

  1-6

  مدل تحلیلی تحقیق ................................................................................................

  8

  1-7

  فرضیه های تحقیق .................................................................................................

  9

  1-8

  قلمروی تحقیق .....................................................................................................

  9

  1-8-1

  قلمروی موضوعی تحقیق .....................................................................................

  9

  1-8-2

  قلمروی مکانی تحقیق ..........................................................................................

  9

  1-8-3

  قلمروی زمانی تحقیق ............................................................................................

  10

  1-9

  گروه های ذینفع ...................................................................................................

  10

  1-10

  نوآوری تحقیق ......................................................................................................

  10

  1-11

  تعاریف مفاهیم و واژگان کلیدی تحقیق ................................................................

  11

  فصل دوم : مرور منابع / ادبیات تحقیق / پیشینه تحقیق

  12

  مقدمه ....................................................................................................................

  13

  2-1

  مفاهیم ابتدایی رقابت پذیری ملل ..........................................................................

  13

  2-1-1

  نظریات مرکانتیلیست ها .......................................................................................

  13

  2-1-2

  نظریه مزیت مطلق ................................................................................................

  14

  2-1-3

  نظریه مزیت نسبی .................................................................................................

  14

  2-1-4

  نظریه هکشر – اوهلین .........................................................................................

  15

  2-2

  روند ظهور رقابت پذیری ......................................................................................

  15

  2-3

  طبقه بندی مفاهیم رقابت پذیری نوین .................................................................

  19

  2-4

  تعریف رقابت پذیری .............................................................................................

  20

  2-5

  فهرست و جداول رقابت پذیری ..........................................................................

  20

  2-6

  مدلهای رقابت پذیری ملل .....................................................................................

  22

  2-6-1

  مدل الماس مایکل پورتر (1990) ..........................................................................

  22

  2-6-2

  مدل الماس دانینگ – پورتر (1991) .....................................................................

  26

  2-6-3

  مدل الماس مضاعف دوگانه راگمن (1991) .........................................................

  27

  2-6-4

  مدل الماس بوش – پورتر (1992) ........................................................................

  31

  2-6-5

  مدل الماس های چندگانه (1993) .........................................................................

  32

  2-6-6

  مدل 9 عاملی چو (1994) .....................................................................................

  34

  2-6-7

  مدل الماس مضاعف ثانویه چو ، مون ، کیم (2007) .............................................

  35

  2-7

  تحلیل و طبقه بندی مدلها ......................................................................................

  37

  2-8

  پیشینه کاربردی مدلهای الماس ..............................................................................

  39

  2-9

  مفهوم و اهمیت صادرات .....................................................................................

  43

  2-10

  انواع صادرات ........................................................................................................

  44

  2-10-1

  صادرات قطعی ......................................................................................................

  44

  2-10-2

  صادرات موقت ......................................................................................................

  44

  2-10-3

  صادرات قطعی در حجم تجاری .............................................................................

  44

  2-10-4

  صادرات قطعی غیرتجاری .....................................................................................

  44

  2-10-5

  صادرات مجدد ......................................................................................................

  44

  2-10-6

  ترانزیت خارجی ...................................................................................................

  45

  2-11

  تاریخچه توسعه صادرات و فلسفه آن ...................................................................

  45

  2-12

  صادرات و اهمیت آن ...........................................................................................

  50

  2-13

  موانع و مشکلات صادرات ...................................................................................

  54

  2-14

  عملکرد صادراتی ...................................................................................................

  55

  2-15

  اهمیت و نقش صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور ...............................................

  56

  2-16

  اهمیت صادرات محصولات کشاورزی ..................................................................

  57

  2-17

  پیشینه موضوع تحقیق ...........................................................................................

  58

  فصل سوم : روش اجرای تحقیق / مواد و روش ها

  62

  مقدمه ....................................................................................................................

  63

  3-1

  کلیات پژوهش علمی .............................................................................................

  63

  3-2

  مدل مفهومی (چارچوب علمی) پژوهش ...............................................................

  64

  3-2-2

  اجزا و روابط مدل مفهومی ...................................................................................

  64

  3-2-3

  تشریح عوامل مدل مفهومی ..................................................................................

  65

  3-2-3-1

  شرایط تقاضای داخلی ..........................................................................................

  66

  3-2-3-2

  عوامل مرتبط و پشتیبان ........................................................................................

  66

  3-2-3-3

  استراتژی ، ساختار و رقابت ...................................................................................

  67

  3-2-3-4

  نقش دولت ...........................................................................................................

  67

  3-2-3-5

  شانس (اتفاقات پیش بینی نشده ) ........................................................................

  68

  3-2-3-6

  عوامل درونی ( منابع انسانی و منابع مادی ) ..........................................................

  69

  3-3

  مراحل پژوهش ......................................................................................................

  70

  3-4

  جامعه آماری تحقیق و نمونه .................................................................................

  72

  3-4-1

  جامعه آماری .........................................................................................................

  72

  3-4-2

  نمونه گیری ............................................................................................................

  73

  3-5

  ابزارهای جمع آوری اطلاعات ..............................................................................

  74

  3-5-1

  پرسشنامه ................................................................................................................

  74

  3-5-2

  مصاحبه حضوری ...................................................................................................

  75

  3-6

  مقیاس های اندازه گیری ........................................................................................

  75

  3-7

  روش تحقیق ...........................................................................................................

  76

  3-7-1

  روش تجزیه و تحلیل داده ها ................................................................................

  76

  3-7-2

  آزمون های آماری و ابزار سنجش تحقیق ..............................................................

  76

  3-8

  روایی و پایایی ابزار تحقیق .....................................................................................

  83

  3-8-1

  پایایی پرسشنامه .....................................................................................................

  83

  3-8-2

  روایی پرسشنامه ....................................................................................................

  84

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

  85

  مقدمه ....................................................................................................................

  86

  4-1

  آمار توصیفی .........................................................................................................

  86

  4-1-1

  ترکیب سنی پاسخ دهندگان ..................................................................................

  87

  4-1-2

  ترکیب جنسیتی پاسخ دهندگان ..............................................................................

  87

  4-1-3

  تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس تحصیلات ...........................................................

  88

  4-1-4

  تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس میزان تجربه .........................................................

  89

  4-2

  آمار توصیفی سازه های تحقیق ..............................................................................

  90

  4-2-1

  شرایط تقاضای داخلی ...........................................................................................

  90

  4-2-2

  عوامل مرتبط و حمایت کننده ................................................................................

  90

  4-2-3

  استراتژی ، رقابت و ساختار ....................................................................................

  91

  4-2-4

  نقش دولت .............................................................................................................

  92

  4-2-5

  شانس ( تفاقات پیش بینی نشده) ............................................................................

  92

  4-2-6

  عوامل درونی .........................................................................................................

  93

  4-3-1

  تحلیل عاملی تاییدی سازه شرایط تقاضای داخلی .................................................

  93

  4-3-2

  تحلیل عاملی تاییدی بعد عوامل مرتبط و حمایت کننده ......................................

  94

  4-3-3

  پیشنهاد های ما

  جدیدترین مطالب
  تبلیغات