امروز : سه شنبه, 28 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

 • نویسنده : koreshzadeh
 • دسته بندی : علوم انسانی / ادبيات فارسي
 • تاریخ : 12 دی 1395
  178 صفحه
  قالب بندی : doc
  قیمت : 15000 تومان
  عنوان مقاله : پایان نامه ویرایش متون برنامه ای در رسانة ملّی(صداوسیما)

  ‎ قالب بندی : doc

  قیمت : 15000

  پیشرفت علم و فنّ آوری در کنار مزایای بسیاری که دارد گاهی اوقات بنیان باورها و فرهنگ ها را هدف قرار می دهد؛ در جریانِ این هدف گیری هر فرهنگی که تابِ مقاومت نیاورد در فرهنگ مهاجم استحاله خواهدشد و بخش مهمی از موجودیت خود را از دست خواهدداد. همان گونه که اگر فرهنگی غنی، پویا و کارآمد باشد نه تنها خود در برابر ضدّ ارزشها ایستادگی می کند که می تواند باورهای خود را به دیگر جوامع منتقل نماید. زبان و ادبیات نیز از این امر مستثنا نیستند؛ اینکه برخی کلمات فرنگی، معادل های زیبایی در زبان فارسی یافته اند نشان از پویایی زبان دارد؛ در عین حال بسیاری از لغات و عبارت های فرنگی وارد زبان روزمرّه مردم و رسانه ها شده اند که در پاره ای موارد زبان را جان دار و قوی ساخته اند لیکن رسیدن به پاسخی برای حدّ و مرز تأثیرپذیری از زبان بیگانه،مستلزم تحقیق و پژوهش جدّی است.  

  فهرست مطالب

  مقدمه 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1-بیان مسئله. 7

  1-1-1- انواع ویرایش: 8

  1-1-1-1-نمونه خوانی.. 9

  1-1-1-2-نسخه پردازی.. 9

  1-1-1-3-ویرایش محتوایی.. 9

  1-1-1-4-ویرایش تخصّصی.. 9

  1-1-1-5-ویرایش زبانی.. 9

  1-2- اهمّیّت تحقیق.. 10

  1-3- اهداف تحقیق.. 11

  1-4- پرسشهای تحقیق.. 12

  1-5- فرضیّات تحقیق.. 12

  فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

  2-1- پیشینة تحقیق.. 15

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1- روش تحقیق.. 18

  3-2- ابزار گردآوری مطالب.. 19

  3-3- نحوة تجزیه و تحلیل. 19

  فصل چهارم: یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها

  4 -1- خصوصیّات و ویژگیهای ویراستار 22

  4-1-1- انتقادپذیری.. 22

  4-1-2-عملکرد حرفه ای.. 23

  4-1-3- تعامل و همفکری با نویسنده 23

  4-1-4- احترام گذاشتن به نویسنده 24

  4-1-5- انعطاف پذیری.. 25

  4-1-6- علاقه به مطالعه. 25

  4-1-7- قدرت نویسندگی.. 27

  4-1-8- دانش ادبی و دسترسی به منابع موردنیاز 27

  4-1-8-1- اشکالات ویرایشی مرتبط با زبان عربی.. 29

  4-1-8-2- واج نویسی.. 33

  4-1-9- شناخت سبک نویسنده 33

  4-2- برخی عوامل عدول از زبان معیار در رسانة ملی.. 36

  4-2-1- ورود عناصر زبانی متروک، منسوخ یا مهجور 36

  4-2-2- اصرار بر سره نویسی.. 38

  4-2-3- القای فضل و دانش به مخاطبان. 39

  4-2-4- بی توجّهی به بارِ عاطفیِ کلمات.. 42

  4-2-5- گفتار به شیوة قدما 42

  4-2-5-1- نمونه های تبدیل واج در زبان فارسی.. 47

  4-2-6- بی توجّهی به ضرورت های رسانة همراه 50

  4-2-7- ورود صنایع و ظرایف ادبی در زبان رسانه. 53

  4-2-8- اطناب مملّ و ایجاز مخلّ. 58

  4-2-9- تنافر حروف و کلمات، ضعف تألیف و تعقید، کثرت تکرار و تتابع اضافات.. 60

  4-2-10- برخی اشکالات ویرایشی که منطق درستی ندارند. 63

  4-2-11- نبود صحّت و دقّت در اطلاع رسانی.. 67

  4-2-11-1- آمار و ارقام. 68

  4-2-12- حشو. 69

  4-2-12-1- شبیهِ ... می مونه. 71

  4-2-12-2- جملاتِ استدراکیه. 71

  4-2-13- شکسته نویسی.. 72

  4-2-14- ترجمة غیراصولی.. 75

  4-2-14-1- گرته برداری.. 79

  4-2-15- بیان متکلّفانه. 81

  4-2-16- پیام رسانی مستقیم. 84

  4-2-17- بی توجّهی به اصل بهگزینی واژه 85

  4-3- اشکالاتِ ویرایشیِ مربوط به دستور زبان فارسی.. 94

  4-3-1- «را»ی مفعولی.. 94

  4-3-2- وجه وصفی.. 99

  4-3-2-1- شرایط به کارگیریِ وجهِ وصفی.. 99

  4-3-3- به کار بردن صیغة فعلی ناتمام. 100

  4-3-4- ساخت قید های تنوین دار به سیاق عربی.. 102

  4-3-5- صیغة مجهول. 103

  4-3-6- اشکالِ نگارشی مربوط به اسمهایِ مصدر مختوم به «ها»ی بیان حرکت.. 106

  4-3-7-تغییر وجه فعل. 107

  4-3-8- جداسازی فعل مرکّب.. 107

  4-3-9- قرارگرفتنِ دو فـعل درکنـار هـم. 109

  4-3-10- به کارگیری فعل ماضی به جای مضارع و بالعکس... 109

  4-3-11- قرار گرفتن دو علامت نفی در یک جمله. 110

  4-3-12- حذف بدون قرینه. 110

  4-3-13- به کارگیریِ حرف اضافة نادرست.. 112

  4-3-14- حرف اضافة مضاعف.. 115

  4-4- ویراستاری متونِ نظم. 116

  4-4-1- منابع اینترنتی شعر. 125

  4-4-2- اشعار موقوف المعانی.. 130

  4-4-3- جایگاه علائم نگارشی در شعر. 131

  4-5- دستور خطّ فارسی.. 134

  4-5-1- املای بعضی واژه ها و پیشوندها و پسوندها 139

  4-5-2- املای کلمات مرکّب.. 143

  4-6- نشانه گذاری متون مکتوب.. 145

  4-6-1- ویرگول (،) 146

  4-6-2- نقطه(.) 149

  4-6-3- نقطه ویرگول(؛) 149

  4-6-4- دونقطه (:) 150

  4-6-5- گیومه / نشانة نقل قول( «...» یا "..." و ’...‘ ) 151

  4-6-6- نشانة پرسشی(؟) 152

  4-6-7- نشانة تعجب(!) 152

  4-6-8- نشانة تعلیق(...) 153

  4-6-9- قلّاب[ ] 153

  4-6-10- خطّ مورّب(/) 154

  4-6-11- خط (-) 154

  4-6-12- پرانتز ( ) 155

  فصل پنجم:نتیجه گیری

  5-1- نتیجه گیری.. 157

  منابع و مآخذ. 159

   


  جدیدترین مطالب
  تبلیغات