امروز : دوشنبه, 27 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

تاریخ : 5 دی 1395
200 صفحه
قالب بندی : doc
قیمت : 15000 تومان
عنوان مقاله : پایان نامه هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه

‎ قالب بندی : doc

قیمت : 15000

اسلام به عنوان آخرین و كامل‏ترین دین الهی، بهترین سنتها وآداب ورسوم را در جهت رشد و تعالی انسان ارائه كرده است .پیامبر عظیم الشأن اسلام و ائمه معصومین علیهم‏السلام نیز به عنوان شاخصهای عملی در اجرای دستورات شریعت ، توانسته اند راه و رسم زندگی سعادتمندی را فراروی مسلمانان قرار دهند. آنها سنتهای حسنه و گرانبهایی را پی ریزی كردند كه هر یک به نوبه ی خود، صفابخش كانون زندگی مسلمانان می باشد. اما در عصر حاضر، راه و رسم زندگی کردن روز به روز در حال تحول ودگرگونی است. به طوری که پیوسته عواملی به صورت آشکار وپنهان سبب گشته ارزشها مهجور گردد و سنّتهای راستین به وادی فراموشی سپرده شود. و انسانها در سردرگمی بین معروفها ومنکرها، هنجارها وناهنجاریها غوطه ور گردند. لذا ممکن است از عمل باز مانند وزمینه ی هنجارگریزی فراهم شود واینک خلأهای ناشی از عمل نكردن به این سنّتها و پایبند نبودن به هنجارهای دینی در زندگی اجتماعی مسلمانان به صورت جدّی مشهود است وهمچون یک کلاف سر در گم به پای مردم ومسئولین پیچیده است و بر آنها حکومت می کند. حال باید انسانها بتوانند در جریان زندگی خلاف فطرت الهی حرکت نکنند واز هنجارهای دینی گریزان نگردند.لذا می بایست بدون تغییر در ارزشهای فطری، خود را با سنتها وهنجارهای جدید هماهنگ سازند تا ضمن برآورده شدن نظام اجتماعی سالم وحکیمانه، سعادت خویش را نیز محقق نمایند.  

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات

1-1.تبیین موضوع تحقیق و اهمیت آن..............................................................................................................4

1-2.بیان سؤالات اصلی و فرعی تحقیق.............................................................................................................6

1-2-1.سؤالات اصلی......................................................................................................................................6

1-2-2.سؤالات فرعی......................................................................................................................................6

1-3.فرضیات...................................................................................................................................................6

1-4.پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق..............................................................................................................7

1- 5 .روش تحقیق...........................................................................................................................................7

1-6. محدودیت های تحقیق.............................................................................................................................8

1-7 . واژه ها و اصطلاحات مهم و کاربردی.......................................................................................................8

1-7-1.هنجار.................................................................................................................................................8

1-7-2.تعریف جامعه.......................................................................................................................................9

1-7-3.فرهنگ..............................................................................................................................................10

1-7-4.هنجارهای اجتماعی...........................................................................................................................12

1-7-5.هنجارهای دینی..................................................................................................................................13

1-7-6.مفهوم هنجار از دیدگاه نهج البلاغه.....................................................................................................13

1-7-6-1.سنت.............................................................................................................................................13

1-7-6-2.آداب............................................................................................................................................16

1-7-6-3.عرف.............................................................................................................................................16

1-7-6-4.خیر...............................................................................................................................................17

1-7-7. نابهنجاری، کجرو و کجروی.............................................................................................................17

1-7-8.مفهوم هنجارگریزی از دیدگاه قرآن وامیرالمؤمنین علیه السلام...........................................................19

فصل دوم:رابطه ی جامعه، فرهنگ وهنجارها

2-1.ضرورت زندگی اجتماعی.......................................................................................................................22

2-2.فرهنگ زیر بنای جامعه...........................................................................................................................25

2-3.تأثیر عوامل فرهنگی بر دگرگونی اجتماعی.............................................................................................27

2-4.دین عامل تغییرات فرهنگی اجتماعی.......................................................................................................28

2-5.ارتباط هنجار با فرهنگ...........................................................................................................................29

2-6.غنی سازی فرهنگ وجامعه....................................................................................................................31

2-6-1.تشکیل حکومت دینی........................................................................................................................31

2-6-1-1. اعتقادات.......................................................................................................................................33

2-6-1-2.رفتار به عدالت...............................................................................................................................34

2-6-1-2-1.درک زمان و نیازهای متغیر انسان..............................................................................................35

2-6-1-2-2. شناخت انسان..........................................................................................................................36

2-6-1-2-3 .اجرای عدالت زمینه ساز ارتباط انسان با خدا..............................................................................38

2-6-1-3. ایجادامنیت ...................................................................................................................................38

2-6-1-3-1.رابطه ی امنیت و عدالت اجتماعی..............................................................................................40

2-6-2.معیار و سنجش هنجارها.....................................................................................................................41

2-6-3.شناخت منشأ هنجارها........................................................................................................................41

2-6-3-1. رابطه بین ارزشها و هنجارها...........................................................................................................42

2-6-3-2.جایگاه ارزشها...............................................................................................................................42

الف)ارزشهای فطری......................................................................................................................................43

ب) ارزشهای غیرفطری و اجتماعی.................................................................................................................44

2-6-4.شیوه های شناخت هنجارهای مطلوب اجتماعی و ارزیابی آنها.............................................................44

2-6-4-1.عقل سلیم......................................................................................................................................45

2-6-4-1-1.به حکم عقل، ترجیح حکم الهی بر حکم جاهلیت......................................................................45

٢-6-4-2.تجربه و عبرت پذیری....................................................................................................................46

2-6-4-3.الگوهای صحیح دینی....................................................................................................................46

2-6-4 -4.مطابق با فطرتِ حیات بخش..........................................................................................................48

2-6-5.معیار گزینش برای متصدیان فرهنگ وهنجار آفرینان..........................................................................53

2-6-6.پیامد و آثار هنجارگریزی..................................................................................................................55

2-6-6-1.باز شدن راه گناه و فساد در جامعه...................................................................................................56

2-6-2-2.بی محتوا شدن دین و رشد و تربیت ناکارآمد..................................................................................58

2-6-2-3.سلب اعتماد عمومی.......................................................................................................................59

2-6-2-4.کاهش انسجام اجتماعی و گسیخته شدن قواعد و رسوم اجتماعی...................................................60

2-6-2-5.پدید آمدن فتنه..............................................................................................................................61

2-6-2-6.تحریف و تخریب فرهنگ.............................................................................................................63

2-6-2-7.عذاب الهی وهلاکت جامعه...........................................................................................................64

نتیجه..............................................................................................................................................................65

فصل سوم:ریشه ها وعوامل هنجارگریزی

3-1.محرومیت از سلامت جسم وجان............................................................................................................67

3-1-1.تفاوتهای فردی وتأثیر متقابل جسم وروح...........................................................................................68

3-1-1-1. تفاوتهای جسمانی وارتباط آن باوراثت..........................................................................................69

3-1-1-2.بیماریهای جسمی و روحی............................................................................................................71

3-1-1-2-1.غذاهای غیرطیب......................................................................................................................72

3-1-1-2-2. برآورده نشدن نیازهای روانی واختلالات شخصیتی..................................................................73

الف) نبود احترام و توجه کافی........................................................................................................................74

ب) تمسخر گرفتن افراد.................................................................................................................................74

ج) نسبتهای ناروا دادن....................................................................................................................................75

د)عدم توجه به تفاوتهای زیستی و روانی زن ومرد...........................................................................................76

3-1-1-3.به ظهور رسیدن استعداد های منفی.................................................................................................77

3-1-1-3-1.رذائل اخلاقی و خصلت های ناپسند..........................................................................................78

الف) هواپرستی..............................................................................................................................................78

ب) عجب و خودپسندی.................................................................................................................................79

ج) لجاجت.....................................................................................................................................................80

د)حسد..........................................................................................................................................................81

ه)دروغگویی..................................................................................................................................................82

و) خشم و غضب............................................................................................................................................82

ز)حرص و طمع.............................................................................................................................................82

3-2.محرومیت از سلامت خرد وبصیرت........................................................................................................83

3-2-1.عدم تفکرصحیح...............................................................................................................................84

3-2-2. شتابزدگی........................................................................................................................................85

3-2-3. اکتفا به شنیده ها................................................................................................................................85

3-2-4.معیار قرار دادن خویش......................................................................................................................86

3-2-5.عادت به خرافه گرایی و عقاید بی اساس.............................................................................................87

3-2-6.شک وگمان......................................................................................................................................87

3-2-7.حب وبغض.......................................................................................................................................88

3-2-8 . دلیل تراشی و نپذیرفتن واقعیات........................................................................................................88

3-2-9.عدم شناخت کافی از دین...................................................................................................................89

3-2-9-1.رابطه میان عقل ودین.....................................................................................................................89

3-2-9-2.اختلاف وبرداشتهای ناصحیح از دین..............................................................................................90

3-2-9-2-1.نبود معرفت توحیدی................................................................................................................91

3-2-9-2-2.گمراهی و لغزش خواص.........................................................................................................93

3-2-9-2-3. برداشت اشتباه عموم مردم ازمتدینین.........................................................................................94

3-2-10.عدم شناخت کافی از دنیا.................................................................................................................95

3-2-10-1.دنیا صحنه ی تضاد.......................................................................................................................97

3-2-10-2 تشابه امور دنیوی.........................................................................................................................97

3-2-10-3 .دنیا میدان امتحان و آزمایش........................................................................................................98

3-2-10-4.دنیا میدان گول زدن و گول خوردن..............................................................................................99

3-3 . اجتماع آلوده و بی بهره از مناسبات حکیمانه...........................................................................................99

3-3-1.رفتارهای تضاد آمیز در جامعه..........................................................................................................101

3-3-1-1.تضاد خواسته های مردم ورهبری.................................................................................................102

3-3-1-2.تضاد در رفتارها در قالب های مختلف نفاق...................................................................................103

3-3-2. بی تفاوتی.......................................................................................................................................104

3-3-2-1.عوامل بی تفاوتی.........................................................................................................................105

الف) بی برنامگی و اندازه نداشتن..................................................................................................................105

ب) یأس و ناامیدی از اصلاح........................................................................................................................105

ج)عادت پذیری و خو گرفتن به رفتارها........................................................................................................106

.................................................................................................................................................107 د ) بی دینی

ه ) بی حیایی و بی شرمی...............................................................................................................................108

و)سستی و مسامحه در امر به معروف ونهی از منكر.......................................................................................108

ز)ذلت پذیری..............................................................................................................................................109

ح) نبود نظام پاداش وجزا و تساوی نیکوکار و بدکار .....................................................................................109

3-3-3.روش حکومتداری...........................................................................................................................110

3-3-3-1. دلایل ناپایداری حکومت ها .......................................................................................................111

3-3-3-1-1.عدم مشروعیت.......................................................................................................................111

3-3-3-1-2.عدم مقبولیت..........................................................................................................................112

3-3-3-1-3. ظلم وتجاوز به حقوق مادی ومعنوی انسانها............................................................................113

الف) قوانین ناعادلانه....................................................................................................................................114

ب) نبود جایگاه اجتماعی مناسب برای انسانهای باکفایت..............................................................................115

ج) گسترش فقر و اختلاف طبقاتی...............................................................................................................116

3-4 . فشار و جبر حوادث وپیروی اکثریت از شیوه ی رفتارهای اجتماعی......................................................120

3-4-1.تأثیرات رسانه بر رفتارهای اجتماعی.................................................................................................121

3-4-2. بهره گیری رهبر جامعه از روشهای زورمدارانه و اجبار......................................................................121

3-4-2-1. زور واجبار روشی برای کسب قدرت.........................................................................................122

3-4-3.همشکلی با اکثریت برای کسب رضایت عموم جامعه ......................................................................126

3-4-3-1.انتخاب نادرست الگوها...............................................................................................................127

3-4-3-2.عدم رعایت حد و مرزها..............................................................................................................128

3-4-3-2-1.ترویج فر هنگ قوم گرایی وشخصیت پرستی.........................................................................129

3-5 .تغییرات ناگهانی..................................................................................................................................130

3-5-1.تغییر رژیم و حکومت ها..................................................................................................................131

3-5-2. نوآوری ها......................................................................................................................................131

3-5-3. مهاجرت ها وتقابل فرهنگ و اعتقادات مختلف................................................................................132

نتیجه...........................................................................................................................................................135

فصل چهارم:سیره امام علی علیه السلام در برخورد با ناهنجاری ها

4-1.سازگاری.............................................................................................................................................137

4-1-1.جایگاه سازگاری ومدارا..................................................................................................................138

4-1-1-1.مدارا جلوه ای از رحمت الهی......................................................................................................138

4-1-1-2. رفق و مدارا و افزایش ایمان.........................................................................................................138

4-1-1-3. مدارا و مأموریت انبیاء.................................................................................................................139

4-1-2. سازگاری و هماهنگی با تغییرات زمان.............................................................................................139

4-1-2-1. عدم اعتماد مطلق به روزگار و زمان.............................................................................................140

4-1-2-2. داشتن بصیرت و بینش صحیح نسبت به دنیا.................................................................................140

4-1-2-3. عدم مخالفت با دستورات دین....................................................................................................143

4-1-2-4. سازگاری وهماهنگی با توانایی های افراد....................................................................................144

4-1-2-5. سازگاری و هماهنگی با فرهنگ جامعه......................................................................................145

4-1-3 .آثار مثبت هنجارپذیری وسازگاری در جامعه..................................................................................146

4-1-3-1. سامان دهی امور.........................................................................................................................146

4-1-3-2. ایجاد روحیه ی عدالت پذیری و حفاظت از آنها..........................................................................146

4-1-3-3. محبوبیت و دور ساختن اسباب دشمنی

4-1-3-4. تقویت ارتباطات فردی اجتماعی

4-1-3-4-1. رأفت و عطوفت....................................................................................................................149

4-1-3-4-2. تحمل و بردباری...................................................................................................................150

4-1-3-4-3. تغافل وگذشت.....................................................................................................................151

4-1-3-4-4. حسن ظن به دیگران..............................................................................................................153

4-1-3-4-5. همدلى و خیرخواهى............................................................................................................154

4-1-3-4-6. فروتنى و احترام به دیگران....................................................................................................155

4-2. واکنش و برخورد قاطعانه....................................................................................................................156

4-2-1. پیکار همه جانبه با اهریمن جهل و بیسوادی......................................................................................157

4-2-1-1. وجود عالمان و پیوندمیان علم و عمل.........................................................................................158

4-2-1-2. شناخت ناهنجاریها..................................................................................................................159

4-2-1-3. توجه به نوع علم و دانش............................................................................................................160

4-2-2. تغییر وشكستن سنت ها واندیشه های غلط......................................................................................160

4-2-2-1. مقابله با فرهنگ رابطه محوری...................................................................................................160

4-2-2-2. مقابله با فرهنگ نیرنگ ورزی...................................................................................................161

4-2-2-3. مبارزه با سنت عیب جویی و نسبت ناروا دادن...............................................................................162

4-2-2-4. مقابله با سنت تکریم پادشاهان....................................................................................................162

4-2-2-5 .مقابله با سنت پذیرش هدیه، در میان کارگزاران..........................................................................163

4-2-2-6. مبارزه با رهبانیت و تحریف زهد.................................................................................................163

4-2-2-7. مبارزه با تحریف قضا وقدر.........................................................................................................164

4-2-3 .ریشه کن ساختن گناهان................................................................................................................165

4-2-3-1. استقامت و پایداری در برابر امیال نفسانی....................................................................................165

4-2-3-1-1. دگرگونی عادات و خوی های ناپسند.....................................................................................166

4-2-3-1-2.تعصب در صفات شایسته........................................................................................................167

4-2-3-1-3. مداومت به عمل صالح...........................................................................................................168

4-2-3-2. تأثیر گذاری در شرایط مختلف جامعه........................................................................................168

4-2-4. قاطعیت در اجرای عدالت................................................................................................................172

4-2-4-1. اجرای عدالت بدون درنظرگرفتن مصلحت.................................................................................172

4-2-4-2. اجرای عدالت بدون در نظر گرفتن منفعت طلبی ها......................................................................173

4-2-4-3. موضع گیری سرسختانه در برابر تضاد طبقاتی و بی عدالتی ها......................................................175

4-2-4-4. حساسیت نسبت به بیت المال.....................................................................................................175

4-2-4-5. مخالفت با خونخواران و مفسدان دولت......................................................................................176

4-2-4-6 .کیفر کارگزاران خیانت پیشه.....................................................................................................177

4-2-4-7. قاطعیت دراجرای حدود و احکام الهی........................................................................................177

نتیجه............................................................................................................................................................179

فصل پنجم: راهکارها و نتایج

5-1. ایجاد فضای رغبت و انگیزه..................................................................................................................181

5-1-1. بهره برداری صحیح از اراده.............................................................................................................182

5-1-2. ایمان وانگیزه ی الهی داشتن............................................................................................................184

5-1-2-1. راه های تقویت انگیزه های الهی.................................................................................................185

الف)محبت وعشق به خداوند.......................................................................................................................185

ب)احساس حضورخداوند..........................................................................................................................185

ج)اعتقاد به منجی بشریت.............................................................................................................................186

د)اشتیاق به بهشت وترس از آخرت.............................................................................................................186

5-1-3. پاداش وكیفرها ی دنیوی در برانگیختن انگیزه ها..............................................................................187

5-1-3-1. عوامل اثر گذار در پاداش ها و کیفر ها........................................................................................189

5-1-4. قرارگرفتن در مسیر رقابت های سالم همراه با تقوا...........................................................................192

5-1-5. ارائه الگوهای عملی وجهت گیری مطابق آنها.................................................................................193

5-1-5-1. رعایت حد وحدود در الگو پذیری.............................................................................................194

5-1-5-2. مسئولیت خطیر الگوها...............................................................................................................194

5-1-5-2-1. ساده زیستی الگوها زمینه ی عمل به هنجارها..........................................................................194

5-1-5-2-2. هماهنگی گفتار وکردار در الگوها.........................................................................................195

5-2. نظارت در ابعاد مختلف زندگی............................................................................................................196

5-2-1. بازرسی، نظارت و کنترل اجتماعی اثرگذار......................................................................................197

5-2-1-1. مقبولیت نظام کنترل و نظارت.....................................................................................................197

5-2-1-2. رعایت حداعتدال و میانه روی در نظارت....................................................................................198

5-2-1-3. نظارت مسئولین جامعه بر رفتارهای مردم....................................................................................198

5-2-1-4. نظارت همگانی و عمومی مردم بر مسئولین.................................................................................199پیشنهاد های ما

جدیدترین مطالب
تبلیغات