میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  6 اسفند 1395
تعداد صفحه:   129
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


خاورمیانه که مهمترین منطقه جهان عرب در قرن 21 لقب گرفته است در دهه های اول این قرن شاهد تحولاتی شد که چشم جهان را به خود خیره کرد. سال 2011 نقطه عطف این تحولات بود که به طور پیش بینی ناپذیری جنبش هایی مردمی سرتاسر جهان عرب را فرا گرفته و حکومت های دیکتاتوری کشورهای این منطقه را سرنگون کرد که یقیناً این تحولات در تاریخ عربی خاورمیانه فراموش شدنی نخواهد بود. جنبش های اجتماعی که به یک باره کشورهای عربی خاورمیانه را در بر گرفت، در حقیقت پاسخی به انباشت مطالبات و بحرانهای طولانی مدت در این کشورها بود. بحرانهای اقتصادی و معیشتی در این کشورها که ناشی از ضعف و سوء مدیریت نخبگان حاکم بود در دراز مدت منجر به پیدایش طبقه ای فقیر، تهی دست و حاشیه نشین شد و همراه با سایر عناصر بحران همچون بحران هویت و بحران مشروعیت و ... زمینه ساز شکل گیری جنبش های منطقه گردید. کشورهای منطقه عربی و خصوصاً تونس و مصر، همواره ظرفیت و قابلیت انقلابهای سیاسی و اجتماعی را داشتند و عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تاریخی بر توسعه ظرفیت های انقلابی این کشورها کمک نموده است. آنچه که در این مناطق به وقوع پیوست یقیناً از انقلاب هایی که مارکس و دوتوکویل[1] ازآن سخن گفته اند متمایز بوده و دارای ماهیتی متفاوت است.  

فهرست مطالب

فصلاول: کلیات....................................................................................................................................... 1

1-1 مقدمه........................................................................................................................................ 2

1-2 بیانمساله.................................................................................................................................... 4

1-3اهمیتوضرورتتحقیق......................................................................................................................... 8

1-4اهدافتحقیق................................................................................................................................ 10

فصلدوم: مبانینظریوپیشینهتحقیق............................................................................................................... 11

2-1 مفهوم و تاريخچه......................................................................................................................... 12

2-1-1تعاريف مفاهيم 12

2-1-1-1جنبش هاي اجتماعي.......................................................................................................... 12

2-1-1-2 نتقسيم بندي جنبش هاي اجتماعي........................................................................................ 12

2-1-1-2-1جنبش نمايشي…………. 12

2-1-1-2-2 جنبش وا پس گرا ........... 13

2-1-1-2-3جنبشترقي خواهانه......................................................................................................... 13

2-1-1-2-4جنبش محافظه كارانه......................................................................................................... 13

2-1-1-2-5 جنبش اصلاح طلب........................................................................................................ 13

2-1-1-2-6 جنبش انقلابي.............................................................................................................. 13

2-1-1-2-7 جنبش آرمان گرا.............................................................................................................. 13

2-1-1-2-8 جنبش كوچنده................................................................................................................ 14

2-1-1-3 شرايط پيدايش جنبش هاي اجتماعي..................................................................................... 14

2-1-1-4 آلن تورن و جنبش هاي اجتماعي جديد...................................................................................... 15

2-1-1-5 جنبش هاي اجتماعي در عصر انقلاب اطلاعات............................................................................... 16

2-1-1-6 ماهيت جنبش هاي جديد اجتماعي در خاورميانه............................................................................ 17

2-1-2 تاريخچه مطالعات جنبش هاي اجتماعي......................................................................................... 18

2-1-3 ويژگي جنبش ها در خاورميانه..................................................................................................... 20

2-1-3-1 مردمي بودن....................................................................................................................... 20

2-1-3-2 فقدان رهبري مشخص............................................................................................................ 21

2-1-3-3 پيشتازي جوانان................................................................................................................... 21

2-1-3-4 نقش تسريع كننده رسانه ها..................................................................................................... 21

2-1-3-5 هويت گرايي....................................................................................................................... 22

2-1-3-6 مشي مسالمت آميز................................................................................................................ 22

2-1-4 رابطه ميان جامعه و حكومت....................................................................................................... 23

2-1-5 جايگاه احزاب و گروه هاي سياسي در جنبش ها................................................................................. 27

2-2 پيشينه نظري ............................................................................................................................ 34

2-2-1 نظريه قيام عليه تحقير ............................................................................................................. 34

2-2-2 نظريه ساقه هاي زير زميني......................................................................................................... 35

2-2-3 نظريه ييشروي آرام................................................................................................................... 36

2-2-4 نظريه زندگي به مثابه سياست .................................................................................................... 37

2-2-5 نظريه موج چهارم دموكراسي....................................................................................................... 39

2-2-6 نظريه طبقه متوسط فقير............................................................................................................ 40

2-3 پيشينه تجربي............................................................................................................................ 41

2-3-1 تحقيقات داخلي....................................................................................................................... 42

2-3-2 تحقيقات خارجي...................................................................................................................... 44

2-4 چهار چوب نظري........................................................................................................................ 47

2-5 مدل تحليلي.............................................................................................................................. 48

2-6 سوالات و فرضيات پژوهشي............................................................................................................. 48

فصلسوم: روششناسیوتعریفمفاهیم................................................................................................................ 50

3-1 روشپژوهش................................................................................................................................ 51

3-2 ابزارگردآوریاطلاعات..................................................................................................................... 52

3-3 جامعهآماری............................................................................................................................... 52

3-4 نحوهجمعآوریدادهها..................................................................................................................... 52

3-5 روشتجزیهوتحلیلدادهها.................................................................................................................. 53

3-6 قلمرو زماني و مكاني پژوهش........................................................................................................... 53

3-7 مراحل اجراي تحقيق..................................................................................................................... 53

فصلچهارم : يافته هاي پژوهشي.................................................................................................................. 55

4-1 مقدمه...................................................................................................................................... 56

4-2 خاورمیانه.................................................................................................................................. 56

4-3 پیامدهایبحراناقتصادی.................................................................................................................. 58

4-4 اختلالاتجمعیتی.......................................................................................................................... 68

4-5 حکومتونقشرهبری........................................................................................................................ 76

4-6 واکنشارتشدرتحولات..................................................................................................................... 80

4-7 نقششبکههایاجتماعی.................................................................................................................... 83

4-8 نقش آمریکادرتحولات................................................................................................................... 88

4-9 قیاممردمتونس............................................................................................................................ 91

4-10 قیاممردممصر........................................................................................................................... 96

4-11یافتههایاستنباطی..................................................................................................................... 101

فصلپنجم : بحث و نتيجه گيري................................................................................................................ 106

5-1 مقدمه.................................................................................................................................... 107

5-2 خلاصه يافته ها......................................................................................................................... 107

5-3 بحثونتیجهگیری........................................................................................................................ 110

پیشنهادها...................................................................................................................................... 112

الف)پیشنهادهایکاربردی................................................................................................................. 112

ب)پیشنهادهايپژوهشي................................................................................................................... 113

مشكلات و محدودیتها....................................................................................................................... 113

منابعومآخذ.................................................................................................................................... 114

 


فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

11

گوگل امروز

173

آنلاین ها

8746

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: