میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  3 اسفند 1395
تعداد صفحه:   128
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


قرارداد تامین مالی از منابع بین‌المللی را فاینانس می‌نامند.تامین مالی از منابع بین‌المللی در دو حالت امکان‌پذیر است.1ـ تامین مالی شرکتی؛ 2ـ تامین مالی پروژه. حالت اول تامین مالی با تعهد کامل بوده و بازپرداخت تعهدات مالی پروژه از طریق کلیه دارایی‌های شرکت میسر می‌باشد. حالت دوم تامین مالی تعهد محدود و یا بدون تعهد محسوب می‌شود. فاینانس روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور محسوب می‌شود زیرا پس از فرارسیدن موعد بازپرداخت وام می‌بایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود. این قراردادهای تامین مالی شامل مفادی است که حقوق، مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین را به طور شفاف تعیین نموده و برقرار می‌سازد. این قراردادها توسط مشاوران و کارشناسان حقوقی تنظیم می‌شود.به دلیل اهمیت بالایی که از نظر حقوقی دارد. این قراردادها دربرگیرنده تعاریف، مبلغ تسهیلات، چگونگی استفاده از آن، مهلت بازپرداخت، تعیین چگونگی حل اختلافات قوانین حاکم و مراجع رسیدگی به اختلافات می‌باشد.  

فهرست

چکیده 1

مقدمه. 2

بیان مساله. 3

روش تحقیق.. 4

ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

پرسشهای تحقیق.. 5

فرضیههای تحقیق.. 5

فصل اول: کلیات... 6

1ـ1 تعاریف... 7

1ـ1ـ1 اعمال حقوقی.. 7

1ـ1ـ2 تعریف عقد. 7

1ـ1ـ3 تعریف عقد در فقه. 7

1ـ1ـ4 تعریف ایقاع. 8

1ـ1ـ5 تعریف قرارداد. 8

1ـ1ـ6 تعریف قرارداد بینالمللی.. 8

1ـ2 قراردادهای تامین مالی و اقسام آن. 9

1ـ2ـ1 انواع قراردادهای بینالمللی.. 9

1ـ2ـ2 انواع قراردادهای تامین مالی از منابع بینالمللی.. 9

1ـ2ـ3 روش سرمایهگذاری مستقیم فاینانس (Finance) 10

1ـ2ـ4 روش ساخت بهرهبرداری ـ واگذاری (Build-Operate-Transfer) BOT. 12

1ـ2ـ5 سایر روش‌های مشابه (به غیر از BOT) 13

1ـ2ـ6 قراردادهای بیع متقابل (BayBack) 15

1ـ2ـ7 مشارکت مدنی (Joint Venture) JV.. 16

1ـ3 تامین مالی وروشهای آن. 16

1ـ3ـ1 روشهای پرداخت در تجارت خارجی.. 17

1ـ3ـ1ـ1 اعتبار اسنادی.. 17

1ـ3ـ1ـ2 اعتبار اسنادی صادراتی.. 17

1ـ3ـ1ـ3 برات (DRAFT) 18

1ـ3ـ1ـ4 روش پرداخت نقدی Cash. 18

1ـ3ـ1ـ5 سرمایهگذاری.. 18

1ـ3ـ1ـ6 ضمانتنامه Guarantee. 18

1ـ3ـ2 تجهیز مالی Fund Mobilization. 19

1ـ3ـ3 تأمین مالی ساختار یافته. 19

1ـ3ـ3ـ1 ابزارهای مبتنی بر بدهی.. 21

1ـ3ـ3ـ2 ابزارهای مبتنی بر سرمایه. 21

1ـ3ـ4 انواع تامین مالی ساختار یافته. 22

1ـ3ـ4ـ1 تامین مالی دریافتیها (receivables) 22

1ـ3ـ4ـ2 تبدیل به اوراق بهادار Securitization. 22

1ـ3ـ4ـ3 تامین مالی خرید سهام Buyout Finance. 22

1ـ3ـ4ـ4 تامین مالی کسب مالکیت Acquisition. 22

1ـ3ـ4ـ5 تامین مالی دارایی Asset finance. 22

1ـ3ـ4ـ6 تامین مالی پروژه Project finance. 23

1ـ3ـ4ـ7 ویژگیهای تامین مالی ساختار یافته. 23

1ـ4 منابع تامین مالی.. 23

1ـ4ـ1 فاینانس (اعتبار اسنادی بلند مدت) 23

1ـ4ـ2 ریفاینانس (اعتبار اسنادی کوتاه مدت) 24

1ـ4ـ3 تامین مالی کوتاه مدت... 24

1ـ4ـ4 روشهای تامین منابع مالی کوتاه مدت... 24

1ـ4ـ4ـ1 اعتبار تجاری (خرید نسیه کالا یا خدمت) 24

1ـ4ـ4ـ2 وام‌های بانکی.. 25

1ـ4ـ4ـ3 اوراق تجاری کوتاه مدت (اوراق قرضه) 25

1ـ4ـ4ـ4 وام‌های موسسات مالی تجاری.. 25

1ـ4ـ4ـ5 صدور اسناد تجاری.. 26

1ـ4ـ4ـ6 تامین مالی از طریق وثیقه گذاری.. 26

1ـ4ـ4ـ7 پیش دریافت فروش محصولات ازمشتری.. 27

1ـ4ـ5 تامین مالی میان مدت و بلند مدت... 27

1ـ4ـ5ـ1 وامهای بانکی بلندمدت... 27

1ـ4ـ5ـ2 اجارههای بلندمدت (اجاره به شرط تملیک و اجاره عملیاتی) 28

1ـ4ـ6 روشهای تامین مالی داخلی.. 28

1ـ4ـ7 ابزارهای تامین مالی.. 28

1ـ4ـ8 سازمانهای تامین کننده منابع مالی.. 29

1ـ4ـ8ـ1 بانکها 29

1ـ4ـ8ـ2 بیمه. 30

1ـ4ـ8ـ3 شرکتهای بینالمللی IFC.. 30

1ـ4ـ8ـ4 بانک توسعه اسلامی (Islamic Development bank) 30

1ـ4ـ9 روی آوری بانک‌های خارجی به بانکداری بدون ربا 31

1ـ5 فاینانس... 33

1ـ5ـ1 روش سرمایهگذاری مستقیم فاینانس (Finance) 33

1ـ5ـ2 واجدین شرایط دریافت فاینانس... 34

1ـ5ـ3 سقف پرداخت فاینانس... 35

1ـ5ـ 4 روش پرداخت فاینانس... 35

1ـ5ـ5 فعالیتهای قابل قبول در فاینانس... 35

1ـ5ـ6 نرخ سود تسهیلات... 35

1ـ5ـ7 دوره استفاده از تسهیلات... 36

1ـ5ـ8 دوره بازپرداخت... 36

1ـ5ـ9 مراحل اعطای تسهیلات فاینانس... 36

1ـ5ـ9ـ1 بخش دولتی.. 36

1ـ5ـ9ـ2 بخش غیردولتی.. 38

1ـ5ـ10 فاینانس خودگردان. 39

1ـ5ـ10ـ1 ساختار فاینانس خودگردان. 41

1ـ5ـ10ـ2 توزیع ریسک... 44

1ـ5ـ10ـ3 تضمینها، وثیقه‌ها و سایر تعهدات... 45

1ـ5ـ11 برخی ویژگیهای استفاده از فاینانس... 46

1ـ5ـ12 مشکلات تامین مالی از مسیر بازار سرمایه. 49

1ـ5ـ13 مشکلات ساختار در تأمین اعتبار (فاینانس) بنگاه‌های اقتصادی‌ایران. 50

2ـ روش متعارف در تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای از طریق تسهیلات اعتبار صادراتی.. 52

3ـ تحولات ساختاری در اجرا و تأمین اعتبار طرح‌های توسعه‌ای، گسترش نقش پیمانکاران داخلی 53

1ـ5ـ14 محدودیت‌ها و تنگناهای ساختاری در تأمین منابع مالی طرح‌ها در شرایط نوین.. 54

1ـ5ـ14ـ1 محدودیت‌های تأمین مالی از دیدگاه بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی.. 54

1ـ5ـ14ـ2 محدودیت‌های تأمین مالی (بخش‌های داخلی طرح‌های توسعه‌ای) از دیدگاه سازمان‌های مسئول و دست اندرکار در ایران. 55

1ـ5ـ14ـ3 محدودیت‌های تأمین مالی (بخش‌های داخی طرح‌های توسعه‌ای) از دیدگاه روابط کارفرما و پیمانکار 56

1ـ5ـ15 راهکارهایی در خصوص تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای در شرایط نوین.. 57

فصل دوم رژیم حل و فصل اختلافات قراردادهای تامین مالی.. 59

2ـ1 سرمایهگذاری خارجی.. 60

2ـ1ـ1 تعریف... 60

2ـ1ـ2 تاریخچه. 61

2ـ1ـ3 مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID) 62

2ـ1ـ4 سازمان و تشکیلات مرکز. 62

2ـ1ـ4ـ1 اعضاء. 62

2ـ1ـ4ـ2 ارکان مرکز. 63

2ـ1ـ5 نحوه حل و فصل اختلافات قراردادهای تامین مالی.. 64

2ـ1ـ5ـ1 مصالحه. 65

2ـ1ـ5ـ2 حکمیت... 65

2ـ1ـ6 منابع مالی مرکز. 66

2ـ2 اختلاف و روند حل اختلاف در سرمایهگذاری خارجی.. 66

2ـ2ـ1 ماهیت اختلاف... 68

2ـ2ـ2 قواعد حل اختلاف... 69

2ـ2ـ3 روش‌های حل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی.. 69

2ـ2ـ3ـ1 رسیدگی دادگاهی (قضایی) 69

2ـ2ـ3ـ2 رسیدگیهای برون دادگاهی.. 70

2ـ2ـ4 روشهای غیر الزامآور. 71

2ـ2ـ4ـ1 مذاکره 72

2ـ2ـ4ـ2 میانجیگری.. 72

2ـ2ـ4ـ3 ارزیابی بیطرفانه. 73

2ـ2ـ4ـ4 احراز واقع. 74

2ـ2ـ4ـ5 رسیدگی کوتاه مدت... 74

2ـ2ـ4ـ6 سازش... 75

2ـ2ـ5 روش الزامآور (داوری) 76

2ـ3 قواعد شکلی حل اختلافات سرمایه‌گذاری.. 77

2ـ3ـ1 قواعد مادی حل تعارض و شکل رسیدگی.. 78

2ـ3ـ2 قواعد تعیین مرجع صالح (حل تعارض صلاحیتی) 78

2ـ3ـ3 تاثیر قانون متبوع دادگاه (مرجع رسیدگی) در تعیین مرجع صالح.. 79

2ـ3ـ4 تاثیر مرجع صالح در نتیجه رسیدگی.. 80

2ـ3ـ5 تعیین مرجع صالح به رسیدگی.. 80

2ـ3ـ6 معیار شکلی.. 81

2ـ3ـ6ـ1 اصل صلاحیت مراجع داخلی.. 81

2ـ3ـ6ـ2 اعتبار امر مختومه. 81

2ـ3ـ7 معیار ماهوی.. 81

2ـ3ـ7ـ1 توجه به عام و خاص بودن در حل اختلافات صلاحیت... 82

2ـ3ـ7ـ2 توجه به سبب دعوا 82

2ـ4 شرایط و اوصاف رسیدگی به اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی.. 82

2ـ4ـ1 اهلیت... 82

2ـ4ـ2 درخواست رسیدگی.. 83

2ـ4ـ3 کتبی بودن موافقتنامه داوری.. 83

2ـ4ـ4 شایستگی و تعداد داوران. 84

2ـ4ـ5 زبان رسیدگی.. 85

2ـ4ـ6 رعایت اصل تناظر. 85

2ـ4ـ7 تقدم سازش بر داوری.. 86

2ـ4ـ8 حق دسترسی به دادگاه و مرجع رسیدگی.. 86

2ـ4ـ9 روند رسیدگی.. 87

2ـ4ـ9ـ1 قاعده شناسایی مدعی (خواهان) از مدعی علیه (خوانده) 87

2ـ4ـ9ـ2 قاعده اثبات ادعا 88

2ـ4ـ9ـ3 بار اثبات... 88

2ـ4ـ10 قواعد ماهوی حل اختلاف سرمایهگذاری خارجی.. 89

2ـ4ـ10ـ1 قانون قابل اعمال، بدون توافق طرفها 89

2ـ4ـ10ـ2 قانون کشور متبوع شخص.... 89

2ـ4ـ10ـ3 قانون اقامتگاه 90

2ـ4ـ10ـ4 قانون محل وقوع مال. 90

2ـ4ـ10ـ5 قانون محل انعقاد قرارداد. 90

2ـ4ـ10ـ6 قانون محل تنظیم سند. 91

2ـ4ـ10ـ7 قانون محل اجرای تعهد. 91

نتیجهگیری.. 92

منابع. 96

پیوست... 100

 

 

 

 

 

 

 

 فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

50

گوگل امروز

379

آنلاین ها

6803

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43027

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: