میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  3 اسفند 1395
تعداد صفحه:   124
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


یکی از اموری که لازم است در بنای جامعه نوین اسلامی مورد توجه و عنایت خاص قرار بگیرد احیای سنت های اسلامی است . سنت هایی که اگر به طور جدی در جامعه رایج شوند قادرند بسیاری از مشکلات و مسائل جامعه را باتکیه بر انگیزه های معنوی مردم حل کنند . یکی از این سنت های حسنه وقف می باشد . وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می رود و به نظر می رسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان و شرایط و اوضاع و احوال روز باید در گسترش محدوده موقوفات تلاش کرده و دایره موقوفات را به سوی ابزارهای جدید سوق داد نگارنده در این رساله سعی دارد مسائل ذیل را مورد بررسی قرارداده و در حد مجال با استناد به منابع و ماخذ فقهی و حقوقی موضوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .  

فهرست مطالب

 

چکیده......................................................................................................................................................................... 1

مقدمه.......................................................................................................................................................................... 2

بیان مسأله.................................................................................................................................................................. 3

سوالات پژوهش........................................................................................................................................................... 4

فرضیه های پژوهش.................................................................................................................................................... 4

پیشینه پژوهش........................................................................................................................................................... 5

هدف پژوهش.............................................................................................................................................................. 5

روش شناسی پژوهش.................................................................................................................................................. 5

اهمیت موضوع......................................................................................................................................................................................6

ساختار پژوهش....................................................................................................................................................................................6

فصل اول ـ شناخت وقف و پیشینه آن................................................................................................................. 8

مبحث اول: تبیین مفهوم وقف.................................................................................................................................... 9

گفتار اول: معنای لغوی وقف....................................................................................................................................... 9

گفتار دوم: معنای اصطلاحی وقف............................................................................................................................... 9

بند اول: مفهوم اصطلاحی وقف از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران........................................................................... 9

بند دوم: مفهوم اصطلاحی وقف از دیدگاه فقهای عامه.............................................................................................. 12

مبحث دوم: پیشینه وقف........................................................................................................................................... 12

گفتار اول: وقف پیش از ظهور اسلام.......................................................................................................................... 13

گفتار دوم: وقف پس از ظهور اسلام........................................................................................................................... 13

بند اول: جایگاه وقف در قرآن................................................................................................................................... 14

بند دوم: جایگاه وقف در سنت و سیره معصومین..................................................................................................... 16

گفتار سوم: وقف در کشورهای غیر اسلامی................................................................................................................ 17

مبحث سوم: تبیین ماهیت وقف از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران........................................................................ 20

گفتار اول: ایجاد وقف................................................................................................................................................. 20

گفتار دوم: نتیجه وقف............................................................................................................................................... 21

مبحث چهارم: شرایط موضوع وقف (موقوفه) در فقه امامیه و حقوق ایران.............................................................. 23

گفتار اول: مال بودن و مالیت داشتن مورد وقف....................................................................................................... 24

بند اول: تبیین مفهوم مال......................................................................................................................................... 24

1) معنای لغوی مال.................................................................................................................................................. 24

2) مفهوم اصطلاحی مال........................................................................................................................................... 25

بند دوم: ویژگی‌ها و شرایط مال................................................................................................................................. 26

بند سوم: تبیین مفهوم مالیت.................................................................................................................................... 26

گفتار دوم: مملوک بودن مورد وقف (ملک واقف بودن)............................................................................................ 28

گفتار سوم: عین معین خارجی بودن مورد وقف........................................................................................................ 29

گفتار چهارم: قابلیت قبض و اقباض داشتن موقوفه................................................................................................... 30

گفتار پنجم: لزوم قابلیت بقا عین موقوفه در برابر انتفاع........................................................................................... 32

 

فصل دوم: وقف پول................................................................................................................................................ 34

مبحث اول: شناخت پول........................................................................................................................................... 35

گفتار اول: تبیین مفهوم پول...................................................................................................................................... 35

بند اول: معنای لغوی پول......................................................................................................................................... 35

بند دوم: معنای اصطلاحی پول.................................................................................................................................. 36

بند سوم: مالیت پول.................................................................................................................................................. 37

گفتار دوم: سیر تاریخی پول...................................................................................................................................... 37

بند اول: پول کالایی.................................................................................................................................................. 38

بند دوم: پول فلزی.................................................................................................................................................... 38

بند سوم: پول کاغذی (پول حکمی) ........................................................................................................................ 38

بند چهارم: پول تحریری............................................................................................................................................ 40

بند پنجم: تفاوت پول حکمی و پول تحریری........................................................................................................... 40

بند ششم: پول الکترونیکی........................................................................................................................................ 41

گفتار سوم: سابقه تاریخی وقف پول.......................................................................................................................... 41

گفتار چهارم: ماهیت پول کنونی از دیدگاه فقهی...................................................................................................... 44

بند اول: مالیت داشتن پول کنونی............................................................................................................................ 44

بند دوم: مثلی یا قیمی بودن پول کنونی.................................................................................................................. 45

بند سوم: ممیزات پول کنونی.................................................................................................................................... 48

مبحث دوم: وقف پول کنونی (نقد) و پول گذشته (درهم و دینار).......................................................................... 49

گفتار اول: وقف پول نزد فقهای امامیه....................................................................................................................... 50

گفتار دوم: وقف پول نزد فقهای عامه........................................................................................................................ 51

گفتار سوم: ادله بطلان و صحت وقف پول................................................................................................................ 51

بند اول: ادله‌ی بطلان وقف پول................................................................................................................................ 52

دلیل اول: عین بودن مال موقوفه.............................................................................................................................. 52

دلیل دوم: منافات با ماهیت وقف.............................................................................................................................. 53

دلیل سوم: منافات داشتن با شرط تابید.................................................................................................................... 56

دلیل چهارم: منقول بودن پول................................................................................................................................... 56

دلیل پنجم: اجماع..................................................................................................................................................... 58

بند دوم: ادله صحت وقف پول................................................................................................................................... 58

دلیل اول: عرف عقلا.................................................................................................................................................. 58

دلیل دوم: ملازمه عاریه و وقف.................................................................................................................................. 59

دلیل سوم: اطلاق ادله و تمسک به عمومات وارد در باب وقف................................................................................. 59

دلیل چهارم: وقف نقود از قبیل وقف مالیت است...................................................................................................... 60

دلیل پنجم: اصل اباحه.............................................................................................................................................. 60

دلیل ششم: تصحیح وقف پول با معاملات امضایی.................................................................................................... 60

دلیل هفتم: ماهیت مثلی بودن.................................................................................................................................. 62

مبحث سوم: وقف پول از نظر قانون و زمینه آن در ایران.......................................................................................... 63

گفتار اول: امکان وقف پول......................................................................................................................................... 63

گفتار دوم: چگونگی وقف پول.................................................................................................................................... 66

بند اول: بانک وقف پول............................................................................................................................................. 66

بند دوم: صندوق وقفی............................................................................................................................................... 68

گفتار سوم: جلوگیری از سقوط ارزش پول وقفی....................................................................................................... 70

 

فصل سوم: وقف اوراق بهادار................................................................................................................................. 72

مبحث اول: شناخت سهام شرکت‌ها و امکان سنجی وقف آنها.................................................................................. 73

گفتار اول: شرکت‌های سهامی.................................................................................................................................... 73

گفتار دوم: مفهوم سهم............................................................................................................................................... 74

گفتار سوم: ماهیت حقوقی سهام و ویژگی‌های آن..................................................................................................... 76

بند اول: مالیت داشتن سهام شرکت‌ها...................................................................................................................... 77

بند دوم: ویژگی‌های سهام شرکت‌ها..............................................................................................................................................79

گفتار چهارم: ضرورت و امکان وقف سهام....................................................................................................................................80

بند اول: ضرورت وقف سهام............................................................................................................................................................80

بند دوم: امکان وقف سهام...............................................................................................................................................................82

گفتار پنجم: شرایط وقف سهام از دیدگاه حقوقدانان و رویه قضایی......................................................................................83

مبحث دوم: شناخت اوراق سهام و امکان سنجی وقف آن‌ها...................................................................................................88

گفتار اول: ادله بطلان وقف اوراق سهام.......................................................................................................................................89

گفتار دوم: امکان سنجی وقف اوراق سهام.................................................................................................................................90

بند اول: عدم منافات وقف اوراق سهام با ماهیت و شروط وقف ...........................................................................................90

بند دوم: وقف از معاملات امضایی ..............................................................................................................................................91

بند سوم: گستردگی دایره وقف ..................................................................................................................................................91

بند چهارم: تصحیح وقف اوراق سهام با عمومات امضایی.......................................................................................................91

گفتار سوم: راهکارهای عملی وقف اوراق سهام........................................................................................................................92

گفتار چهارم: تفاوت وقف سهام با وقف اوراق سهام................................................................................................................93

مبحث سوم: شناخت اوراق قرضه و امکان سنجی وقف آن‌ها...............................................................................................94

گفتار اول: شناخت اوراق قرضه.................................................................................................................................. 94

گفتار دوم: امکان وقف اوراق قرضه............................................................................................................................. 96

مبحث چهارم: تأمین مالی وقف با استفاده از اوراق بهادار اسلامی (صکوک)............................................................. 97

گفتار اول: صکوک...................................................................................................................................................... 97

گفتار دوم: صکوک مشارکت...................................................................................................................................... 98

گفتار سوم مدل عملیاتی انتشار صکوک مشارکت وقفی........................................................................................... 99

بند اول: بانی ..................................................................................................................................................................................... 99

بند دوم: واسط (ناشر)......................................................................................................................................................................100

بند سوم: امین ..................................................................................................................................................................................101

گفتار چهارم: بررسی فرایند عملیاتی انتشار صکوک مشارکت وقف .....................................................................................101

گفتار پنجم: اوراق وقف............................................................................................................................................. 104

نتایج و پیشنهادات ..........................................................................................................................................................................106

منابع و مراجع ..................................................................................................................................................................................109

 

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

50

گوگل امروز

385

آنلاین ها

6795

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43027

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: