میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  3 اسفند 1395
تعداد صفحه:   112
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


هرزه نگاری یا پورنوگرافی یکی از جرایم مرتبط با محتواست[1]که در تقسیم بندی حقوق موضوعه، در زمره جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی قرار دارد.هرزه نگاری در مفهوم عام به معنای تصاویر و محتویاتی است که عمدتاً به قصد تحریک جنسی ارائه می شود، مواردی در قالب نمایش، ارائه، تولید و تجارت محتویات مستهجن است. با پیدایش اینترنت، ضمن خارج شدن جرم هرزه نگاری از حالت کلاسیک[2]، ابزار کارآمدی برای سوء استفاده کنندگان جنسی پدید آمده است.از آنجایی که شمار میزبانان اینترنتی از یک میلیون در سال 1992 به ده میلیون در سال 1996 رسیده است و در این روند رو به رشد مقدار محتویاتی که کاربران مشاهده می کنند نیز افزایش یافته است. این تکنولوژی مدرن ارتباطی موجب شده است حجم سوء استفاده چند برابر شود و تعداد دریافت کنندگان تصویر و نیز حجم تصاویر مبادله شده به صورت غیر قابل تصوری افزایش یابد.  

فهرست

چکیده............................................................................................................... 1

مقدمه................................................................................................................ 2

1-کلیات،مفاهیم،تعاریف وابسته هرزه نگاری و تقسیم بندی آن

1-1 تعاریف اصطلاحات......................................................................................... 6

1-1-1 رفتارجنسی................................................................................................ 6

1-1-2جذابیت غریزه جنسی..................................................................................... 6

1-1-3 تنوع طلبی................................................................................................. 7

1-1-4دنیایی عاری از اخلاق..................................................................................... 7

1-1-5 جرائم جنسي.............................................................................................. 7

1-1-5-1مفهوم لغوي............................................................................................. 8

1-1-5-2 مفهوم اصطلاحي....................................................................................... 8

1-1-6 مفهوم اصطلاحي انحراف واختلال جنسي.............................................................. 9

1-1-6-1 مفهوم اصطلاحي انحراف جنسي..................................................................... 9

1-1-6-2 مفهوم اصطلاحي اختلال جنسي...................................................................... 9

1-1- 7 محتوای مستهجن جنسی............................................................................... 10

1-1-8 مفهوم هرزه نگاری(پورنوگرافی)....................................................................... 11

1-1-9 تاریخچه ونقش یهود دراین صنعت،اثرات و ویژگیها................................................ 12

1-1-9-1 تاریخچه و نقش یهود............................................................................... 12

1-1-9-2 اثرات هرزه نگاری................................................................................... 15

1-1-9-3 ویژگیهای هرزه نگاری............................................................................... 15

الف - ارتباط هرزه نگاری با امور جنسی...................................................................... 16

ب - عدم تطابق محتوای هرزه نگاری با اخلاق............................................................... 16

ج - ارتباط هرزه نگاری با برهنگی............................................................................. 16

د - ویژگی بارز هرزه نگاری.................................................................................... 16

ه - شیوه های ارایه هرزه نگاری................................................................................. 17

1-2 انواع هرزه نگاری ومعیارهای تقسیم بندی،منع قانونی وعوارض آن پس از ازدواج.................. 17

1-2-1 انواع هرزه نگاری........................................................................................ 17

1-2-1-1 هرزه نگاری دیداری................................................................................. 17

1-2-1-2 هرزه نگاری شنیداری................................................................................ 17

1-2-1-3 هرزه نگاری قانونی................................................................................... 18

1-2-2 معیارهای تقسیم بندی هرزه نگاری.................................................................... 18

1-2-2-1 تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار سن............................................................. 18

الف- هرزه نگاری بزرگسال..................................................................................... 18

ب- هرزه نگاری کودک......................................................................................... 18

1-2-2-2 تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار محتوا........................................................... 19

الف - هرزه نگاری مستقیم...................................................................................... 19

ب - هرزه نگاری غیرمستقیم.................................................................................... 19

1-2-2-3 تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار روش تولید وتوزیع........................................... 20

الف - روش ساده................................................................................................ 20

ب - روش رایانه ای، سایبری................................................................................... 20

1- استفاده از رایانه............................................................................................... 20

2- استفاده از اینترنت،وب و وب سایت....................................................................... 20

3- پست الکترونیک............................................................................................. 20

4- اخباریوزنت................................................................................................... 21

1-2-2-4 تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار قوانین مرتبط................................................... 21

1-2-3 منع قانونی و جستارهای وابسته........................................................................ 22

1-2-4 عوارض هرزه نگاری پس از ازدواج................................................................... 22

2- هرزه نگاری در فضای مجازی

2-1 اینترنت وشیوع هرزه نگاری در آن........................................................................ 26

2-1-1 اینترنت و تأثیر بر افزایش سرعت تولید وتوزیع هرزه نگاری....................................... 26

2-1-2 شیوع جهانی هرزه نگاری در فضای مجازی.......................................................... 28

2-1-3 انتشار آثار مستهجن ومبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی......................................... 31

2-1-4 چالشهای موجود درمبحث هرزه نگاری............................................................... 32

2-1-5 شیوع هرزه نگاری ازطریق اینترنت در ایران.......................................................... 32

2-2 کودکان وهرزه نگاری در فضای مجازی(بزه دیدگی و راهکارهای پیشگیری از آن)................. 34

2-2-1 کودکان و هرزه نگاری در اینترنت..................................................................... 34

2-2-1-1 سیاستگذاری قانونی.................................................................................. 34

2-2-1-2 کمیسیون حفاظت از کودکان در اینترنت و پیشنهادات آن........................................ 35

الف - آموزش عمومی........................................................................................... 35

ب - توانمند ساختن مصرف کننده........................................................................... 35

ج - اجرای قانون................................................................................................ 35

2-2-2 مفهوم بزه دیدگی کودکان درمواجهه با محتوای نامناسب درفضای مجازی......................... 36

2-2-2-1 تقاضاها و برخوردهای جنسی...................................................................... 36

2-2-2-2 ویژگی قربانیان....................................................................................... 36

3- بررسی فقهی هرزه نگاری

3-1 دیدگاه فقه اسلام در جرم انگاری هرزه نگاری.......................................................... 39

3-1-1 جرایم علیه عفت واخلاق عمومی،مبتذل ومستهجن.................................................. 39

3-1-2 جرم انگاری هرزه نگاری از دیدگاه فقه............................................................... 41

3-1-3 نظرات فقهای معاصر راجع به حرمت یا عدم حرمت انواع هرزه نگاری........................... 41

3-1-3-1 آیت الله موسوی اردبیلی............................................................................. 42

3-1-3-2 مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی...................................................................... 42

3-1-3-3 آیت الله میرزا جواد تبریزی......................................................................... 42

3-1-3-4 حضرت آیت الله صانعی............................................................................ 43

3-1-3-5 حضرت آیت الله خامنه ای.......................................................................... 43

3-1-4 اسلام و هرزه نگاری.................................................................................... 43

3-1-5 دلایل جلوگیری از نشر هرزه نگاری (آیات و روایات)............................................. 44

3-2 اعتقاد فقیهان وادله درتعزیر مجرمان...................................................................... 48

3-2-1تعزیرمرتکب محرمات................................................................................. 48

3-2-1-1 اشاعه فحشا........................................................................................... 48

3-2-1-2 اعانه بر اثم............................................................................................ 49

3-2-1-3 افشای سر............................................................................................. 50

3-2-2 جواز جعل تعزیر برای اعمال مفسده آور............................................................. 51

4- بررسی حقوقی و جرم انگاری هرزه نگاری

4-1ماهیت جرم انگاری ......................................................................................... 53

4-1-1 هرزه نگاری در حقوق ماهوی ایران................................................................... 56

4-2 ارکان جرم هرزه نگاری.................................................................................... 57

4-2-1 عنصرقانونی.............................................................................................. 57

4-2-1-1 ماده 9 کنوانسیون جرایم سایبر

4-2-1-2 قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که درامور سمعی وبصری فعالیتهای غیرمجاز مینماید

4-2-1-3 ماده 639 قانون مجازات اسلامی

4-2-1-4 ماده 640 قانون مجازات اسلامی

4-2-1-5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

4-2-1-6 ماده 14 قانون جرایم رایانه ای

4-2-1-7 قانون مطبوعات...................................................................................... 64

4-2-2 عنصر مادی و شرایط تحقق جرم...................................................................... 66

4-2-2-1 رفتار مجرمانه......................................................................................... 66

الف- تولید آثار هرزه نگارانه.................................................................................... 67

ب- مداخله در آثار هرزه نگارانه................................................................................ 67

1- مداخله مستقیم............................................................................................... 67

- پراکندن(انتشار(................................................................................................. 67

- نمایاندن........................................................................................................ 68

- صادرات و واردات آثار هرزه نگارانه......................................................................... 68

- معامله و تجارت................................................................................................ 69

- داشتن اشیاء هرزه نگارانه...................................................................................... 69

2- مداخله غیرمسقیم............................................................................................. 69

- ترویج.......................................................................................................... 69

- زمینه سازی..................................................................................................... 70

- سوء استفاده.................................................................................................... 70

4-2-2-2مرتکب............................................................................................... 70

4-2-2-3 بزه دیده............................................................................................... 71

4-2-2-4 دریافت کننده......................................................................................... 72

4-2-2-5 موضوع جرم.......................................................................................... 72

4-2-2-6 وسیله ارتکاب........................................................................................ 73

4-2-2-7 نتیجه مجرمانه......................................................................................... 73

4-2-3 عنصر روانی.............................................................................................. 74

4-2-3-1 هرزه نگاریهای عمدی............................................................................... 74

الف - سوءنیت عام.............................................................................................. 74

ب - سوءنیت خاص............................................................................................. 75

1- قصد تجارت یا توزیع....................................................................................... 75

2 - معامله کردن.................................................................................................. 75

3- تولیدو نگهداری.............................................................................................. 76

4- قصد تشویق و ترویج........................................................................................ 77

5- قصد سوءاستفاده جنسی..................................................................................... 78

6- قصد استفاده مالی............................................................................................ 78

7- قصد افساد.................................................................................................... 78

4-2-3-2 هرزه نگاری غیرعمدی............................................................................... 79

4-2-3-3 انگیزه.................................................................................................. 79

4-3 قانون جرایم رایانه ای و مسأله صلاحیت قضایی........................................................ 80

4-3-1 قانون جرایم رایانه ای................................................................................... 80

4-3-2 مجازات.................................................................................................. 81

4-3-3 قوانین گوناگون کیفری در بحث هرزه نگاری کودک ومسأله صلاحیت قضایی................... 83

4-4 حمايت كيفري از بزه ديدگان جرایم جنسي در قوانين كيفري......................................... 84

4-4-1 زناي به عنف............................................................................................. 84

4-4-2 تعرض ومزاحمت براي زنان........................................................................... 85

4-4-3 نقش بزه ديدگان روسپي گر درتكوين جرائم جنسي................................................. 85

نتیجه گیری........................................................................................................ 87

پیشنهادات......................................................................................................... 88

فهرست منابع..................................................................................................... 90

چکیده لاتین...................................................................................................... 93

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

50

گوگل امروز

373

آنلاین ها

6808

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43027

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: