میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  1 اسفند 1395
تعداد صفحه:   118
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


در امور کیفری آنگاه که حکم یا قراری مراحل مختلف رسیدگی – اعم از بدوی ، پژوهش و فرجامی – را طی کرده و یا مواعد آنها سپری شده باشد ، از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است و در نتیجه ، طرح مجدد دعوا و تقاضای رسیدگی به آن فاقد مجوز قانونی است. پایه و اساس اعتبار امر مختوم ، اماره قانونی صحت احکام است که به موجب آن چنین فرض می شود که احکام و قرارهای قطعی ، صحیح و منطبق با واقعیتند و به این سبب ، دعوا برای بار دیگر قابل طرح در مقابل دادگاهی دیگر و یا قابل تعقیب از سوی دادستان نیست و به این اعتبار ، حصول امر مختوم کیفری را باید از جمله مسقطات دعوای عمومی محسوب کرد . علاوه بر فرض صحت احکام ، فروض دیگری از قبیل « اسقاط حق اقامه دعوی» که به موجب آن در حقوق روم تصمیم دادگاه ، زایل کننده حق دعوا تلقی می شد ، «قدرت قضایی محاکم» ، «ضرورت مقدس انگاشتن آراء دادگاهها » «اعتبار متقابل محاکم » «ضرورت پایان یافتن دعوا» و سرانجام «حفاظت افراد جامعه از خطرهای تعقیب مجدد » برای توجیه اعتبار امر مختوم کیفری مورد استناد حقوقدانان و قانونگذاران قرار گرفته است .  

فهرست مطالب

چکیده ‌ط

مقدمه 1

1: بیان مساله 4

2:اهمیت موضوع_ 5

3- پیشینه تحقیق امر مختوم 8

4- نوآوری تحقیق_ 11

5- اهداف تحقیق_ 12

6- پرسش های تحقیق_ 12

7- فرضیه های تحقیق_ 13

8-روش شناسی تحقیق: 13

9- ساماندهی تحقیق_ 14

فصل اول: کلیات و مفاهیم (تعاریف، پیشینه، مبانی، شرایط و... اعتبار امر مختوم) 15

1-1 تعاریف__ 16

1-2 مفاهیم_ 19

1-2-1 مفهوم داخلی و فراملی منع مجازات و محاکمه مجدد(امر مختوم) 19

1-2-2 مفهوم داخلي مجازات مجدد 19

1-2-3 مفهوم فراملي اصل ممنوعيت محاكمه و مجازات مضاعف امرمختوم_ 20

1-3 ماهیت امر قضاوت شده 21

1-3-1 یک مثال از امر مختوم کیفری بین المللی_ 21

1-4 پیشینه امر مختوم 23

1-4-1پیشینۀ شرعی امر مختوم_ 23

1-4-2پیشینه حقوقی تحقیق_ 24

1-5 مبنای قاعده منع محاکمه مجدد 27

1-5-1 مبانی تئوریک قاعده امر مختومه_ 28

1-5-2 مبنای قاعده در فقه_ 29

1-6 شرایط قاعده 29

1-6-1شروطِ اعتبار امر قضاوت شده: 30

1-6-2-1شروط استناد به امر قضاوت شده که عبارتند از : 31

1-6-2-2 اتّحاد خصوم( وحدت اصحاب دعوا) 31

1-6-3-2 اتّحاد سبب (وحدت موضوع واقعه مجرمانه) 33

1-6-3-2 اتّحاد محلّ(وحدت سبب) 36

1-6-3 شرایط حصول امر مختوم کیفری بین المللی_ 37

1-7 اعتبار امرمختوم کیفری قرارها و آرای صادره از دادسراها و دادگاهها 38

1-7-1 قرارهای دادسرا: 39

1-7-2 آرای دادگاهها: 39

1-8 اعتبار امر مختوم کیفری و آثار آن_ 40

1-9 اعتبار امر قضاوت شده و سقوط دعوا 40

1-9-1 شمول قاعده بر آرای ترافعی_ 41

1-9-2 شمول قاعده بر آرای قطعی_ 41

1-10دلایل پذیرش امر مختوم 42

نتیجه گیریِ فصل اول_ 43

فصل دوم: بررسی امر مختوم کیفری در قوانین ایران_ 44

2-1 صلاحیت کیفری در حقوق ایران_ 45

2-2 قاعده امر مختوم کیفری در ایران_ 47

2-2-1 قاعده مختوم امر کیفری پيش ازپيروزي انقلاب اسلامي_ 49

2-2-1-1 نظريات مشورتياداره كل حقوقي و تدوين قوانين دادگستري سابق_ 50

2-2-2بعد از انقلاب اسلامی_ 51

2-3-2-1قانون جديد مجازات اسلامي_ 52

2-2-2-1-1 نكات مهم قانون جدید مجازات اسلامی درخصوص موضوع مجازات مضاعف: 53

2-3-2-2 قانون آيين دادرسي كيفري_ 54

2-2-2-2-1 نظریات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه_ 55

2-4 جایگاه اعتبار امر مختوم کیفری در رابطه با احكام دادگاههای خارجی_ 57

2-3-1موافقت نامه های هايقضايي منعقد شده با برخي كشورهاي منطقه_ 57

2-4-2موافقت نامه های انجام گرفته با کشور های دیگر_ 58

2-3-2 معاهده انتقال محکومان به حبس با دیگر کشورها 58

2- 5امرمختوم و کشف جرم جدید_ 60

2-4-1 تغییرشرایط در جرایم مشابه_ 61

2-4-2امر مختوم در جرایم مرتبط_ 62

2-6 آرایجزایی محاکم داخلی مشمول قاعده اعتبار امر مختومه 63

2-5- 1 قرارهای دادسرا 63

2-5-2 قرار موقوفی تعقیب__ 64

2-6-3 قرار مجرمیت__ 64

2-5-4 احکام دادگاه 64

2-6 آراءجزایی محاکم خارجی مشمول قاعده اعتبار امر مختومه 64

2-7 رویه قضایی ایران و اعتبار امر مختوم کیفری_ 66

2-8-1 مطالعات موردی_ 67

2-8-1-2مورددوم: حقوق بین الملل_ 68

نتیجه گیریِ فصل دوم 71

فصل سوم : جایگاه امر مختوم کیفری در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی_ 73

3-1 منع محاکمه مجدد در حقوق بین الملل_ 75

3-2 خاستگاه قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق بین الملل_ 76

3-3 شرایط تحقق قاعده امر مختوم کیفری در حقوق بین الملل_ 77

3-3-1 وحدت اصحابدودعوي_ 78

3-3-2 وحدت موضوع دو دعوي_ 78

3-3-3مثال از وحدت موضوع دو دعوا در حقوق بین الملل_ 79

3-3-4وحدت سببدودعوي_ 80

3-3-5 شرایط و موجبات عام تحقق قاعده امر مختوم کیفری در حقوق بین الملل_ 80

3-3-6 شرایط اختصاصی امر مختوم کیفری در حقوق بین الملل_ 81

3-3-6-شرط مربوط به دادگاه صادرکنندۀ رأی_ 81

3-3-6-2 شرط مربوط به رأی اول_ 82

3-5 بيان مصاديق منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق بین الملل_ 85

3-5دیوان کیفری بین المللی و اعتبار امر مختوم کیفری_ 86

3-5-1جایگاه دیوان کیفری بین المللی_ 86

3-5-2مشخصات و ماهیت اساسنامه رم_ 89

3-5-3 نگاهی اجمالی به محتوا و مهمترین مسایل اساسنامه رم_ 89

3-5-4 ارزیابی اساسنامه رم_ 90

3-5-5 امر مختوم کیفری در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری_ 91

3-5-6 منع محاکمه مجدد متهمی که قبلا در دادگاه بین‏المللی محاکمه شده است در همان دادگاه 94

3-5-7 منع محاکمه متهمی که قبلا در دادگاه بین‏المللی محاکمه شده است در سایر دادگاهها 95

3-5-8 منع محاکمه متهمی که قبلا در سایر دادگاهها محاکمه شده است در دادگاه بین‏المللی_ 96

3-5-9 منع محاکمه و مجازات مجدد عالی و تالی_ 97

نتیجه گیری فصل سوم 99

نتیجه گیری و پیشنهادات_ 100

منابع و مآخذ_ 104

Abstract 108

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

87

گوگل امروز

136

آنلاین ها

6240

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

42832

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: