میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  1 اسفند 1395
تعداد صفحه:   130
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


اگرچه قدمت نظارت، به اندازة زندگي اجتماعي بشر، و از زمان شكل گيري نظام هاي سادة سياسي اجتماعي است، اما پيچيدگي نظام هاي سياسي قرن بيستم، محدوديت منابع و فرصت ها، و ضرورت تخصيص عادﻻنة اين منابع و فرصت ها، اهميت و ضرورت نظارت را بيش از پيش آشكار مي سازد .ضمن اينكه كارآمدي و پويايي نظامهاي سياسي اجتماعي، رابطة مستقيمي با نوع و نحوة نظارت دارد .در انديشة سياسي اسﻼم نيز، بايد گفت كه مفهوم نظارت و مشتقات آن ٩٢١ بار در قرآن آمده است كه بسياري از آنها كاربرد سياسي يا اجتماعي دارند .يكي از مهمترين اهداف نظارت جلوگيري از فساد امور است و به فرمودة رسول اكرم (ص) در صورت آشكار شدن فساد در امور، همة مردم مستحق مجازات خواهند بود .شايد بتوان پنج نوع نظارت در جمهوري اسﻼمي ايران متمايز كرد .اول نظارت مجلس خبرگان منتخب مردم بر رهبر، دوم نظارت رهبر بر نهادهاي زير نظر خود مثل شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت، شوراي عالي انقﻼب فرهنگي، قواي مسلح، قوة قضائيه، نهادهاي انقﻼب اسﻼمي و ... سوم نظارت كﻼن رهبر بر قواي سه گانه در جهت هماهنگي آنها، چهارم، نظارت قواي سه گانه بر يكديگر، و پنجم نظارت دروني قواي سه گانه و نهادهاي موجود.  

فهرست

چکیده خ‌

مقدمه. 1

1-بيان مسأله 2

2- اهمیت و ضرورت تحقیق. 3

3- نوآوری تحقیق. 3

4- اهداف تحقیق. 4

4-1-اهداف اصلي: 4

4-2-اهداف فرعي: 4

5- سؤاﻻت تحقيق. 4

5-1-سوال اصلي: 4

5-2-سوالات فرعي: 4

6- فرضيه ها تحقيق. 4

7- تعريف واژه ها 4

8- روش شناسي تحقيق. 5

9- روشها و ابزار تجزيه و تحليل داده ها 5

فصل اول: تعاریف و اصطلاحات.. 6

بخش اول: تعاريف... 7

مبحث اول: سازمان اداری.. 7

مبحث دوم: قانون اساسی.. 8

بخش دوم: تحول اداري و اصلاح نظام ساختاري.. 9

بخش سوم: تاريخچه نظارت.. 10

مبحث اول: نظارت قبل از اسلام. 10

مبحث دوم: بازرسي در ايران دوران اسلام. 12

مبحث سوم: بازرسي در ايران دوران معاصر. 13

بخش چهارم: ساختار نظارتی.. 15

بخش پنجم: انواع نظارت.. 17

مبحث اول: نوع اول: نظارت الهى.. 19

مبحث دوم: نوع دوم: خود کنترلى.. 20

مبحث سوم: نوع سوم: نظارت همگانى.. 22

مبحث چهارم: نوع چهارم: نظارت سازمانى.. 24

مبحث پنجم: کنترل و نظارت مخفى و پنهانى.. 27

مبحث ششم: انواع نظارت و چگونگي اعمال آن در قانون اساسي.. 28

بخش ششم: سوابق تحقیق. 29

فصل دوم: نظارت بر تشکیلات و سازمان های اداری در نظام حقوقی ایران. 31

بخش اول: کلیات تحقیق. 31

مبحث اول: تعریف مفاهیم. 33

گفتار اول: نظارت.. 33

گفتار دوم: سازمانهای اداری.. 34

مبحث دوم: تاریخچه نظارت.. 37

مبحث سوم: مبانی نظارت.. 41

گفتار اول: مبانی شرعی نظارت.. 41

گفتار دوم: مبانی حقوقی نظارت.. 42

مبحث چهارم: انواع نظارت.. 43

گفتار اول: نظارتهای بیرون. 43

گفتار دوم: نظارتهای درونی.. 45

بخش دوم: نظارت قوه مقننه بر سازمانهای اداری.. 46

مبحث اول: نظارت سیاسی.. 46

گفتار اول: چگونگی کسب اطلاع مجلس از عملکرد دولت.. 48

گفتار دوم: مکانیسم های اعمال نظارت سیاسی بر عملکرد دولت.. 50

مبحث دوم: نظارت مالی.. 52

مبحث سوم: نظارت قانونی.. 56

مبحث چهارم: نظارت شرعی.. 57

بخش سوم: نظارت قوه قضائیه بر سازمانهای اداری.. 58

مبحث اول: مفهوم و ضرورتهای نظارت قضایی.. 58

مبحث دوم: نظارت دیوان عدالت اداری بر سازمانهای اداری.. 60

مبحث سوم: نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر سازمانهای اداری.. 62

مبحث چهارم: سایر نظارتهای قضایی.. 63

بخش چهارم: نظارت قوه مجریه بر سازمانهای اداری.. 63

مبحث اول: جایگاه نظارت قوه مجریه بر سازمانها اداری.. 63

مبحث دوم: نظارت بر ساختار و تشکیلات سازمانهای اداری.. 65

مبحث سوم: نظارت بر کارکنان سازمانهای اداری.. 66

مبحث چهارم: نظارت بر اموال و اعتبارات سازمانهای اداری.. 68

فصل سوم: نظارت بر تشکیلات و سازمان های اداری در نظام حقوقی فرانسه. 69

بخش اول: سازمان و نقش شورای دولتی.. 70

مبحث اول: ترکیب اعضا 72

مبحث دوم: وظایف شورای دولتی.. 73

بخش دوم: صلاحیت قضایی شورای دولتی.. 74

مبحث اول: معیار تشخیص صلاحیت قضایی.. 75

مبحث دوم: انواع دعاوی قابل طرح در شورای دولتی.. 80

مبحث سوم: آیین دادرسی شورای دولتی.. 81

بخش سوم: دیوانهای اداری و دادگاههای اداری پژوهشی.. 90

مبحث اول: دیوانهای اداری.. 91

مبحث دوم: دادگاههای اداری پژوهشی یا دادگاههاي اداري تجديدنظر يا استينافي.. 103

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 110

نتیجه گیری.. 111

پیشنهادات.. 114

منابع. 115

Abstract 118

 

 

 

 

 

 

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

87

گوگل امروز

135

آنلاین ها

6236

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

42832

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: