میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  1 اسفند 1395
تعداد صفحه:   128
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


عنوان کامل موضوع این تحقیق، مسئولیت مدنی وکیل دعاوی در قبال موکل است. از آنجایی که حرفه وکالت دادگستری از مشاغل حساس و مهمی است که با نظارت قوه ی قضائیه و قوه مقننه همراه می باشد و قوه مقننه با وضع قانون وکالت واستقلال بخشیدن به کانون وکلا، این حرفه را به صورت یکی از خدمات عمومی درآورده است و کسانی که به این شغل می پردازند باید دارای معلومات حقوقی کافی و پروانه ی وکالت از مراجع ذی صلاح باشند که رعایت امانت و حفظ اسرار موکل مطابق قانون وکالت در زمره ی تکالیف قانونی یک وکیل است که وکلا باید همانند امینی دلسوز و آگاه، منافع موکل خود را حفظ نمایند و در ارتباط با او از هر گونه خدعه، تدلیس، اغوا و خود نمایی بپرهیزند که در غیر این صورت حسب مورد ممکن است به عنوان کلاهبرداری یا عناوین دیگر تحت تعقیب قرار گیرند. بنابراین وکالت دادگستری به عنوان یک شغل و حرفه ی حساس از جهات مختلف، دارای مسئولیت مدنی و مورد توجه سیاست های تقنینی قانونگذار ایرانی قرار گرفته و قانونگذار با پیش بینی مسئولیت حقوقی اعم از مدنی و کیفری برای وکیل دعاوی زمینه های تعقیب و تعیین مجازات برای پاره ای از اقدامات او را فراهم آورده است.  

فهرست مطالب

چکیده ....................................................................................................................................................1

فصل اول : مقدمه ی تحقیق .........................................................................................................2

الف: بیان مسأله ......................................................................................................................................3

ب: سؤالات تحقیق .................................................................................................................................3

ج: فرضیات تحقیق .................................................................................................................................4

د: روش انجام تحقیق ..............................................................................................................................4

ه: سابقه و ضرورت انجام تحقیق ............................................................................................................4

و: اهداف تحقیق .....................................................................................................................................5

ز: ساختار تحقیق .....................................................................................................................................5

فصل دوم: مفاهیم و تاریخچه...........................................................................................................6 بخش اول: مفاهیم ........................................................................................................................................7

مبحث اول: مفهوم مسئولیت مدنی .........................................................................................................7

گفتار اول: تفاوت مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی ...........................................................................9

گفتار دوم: تفاوت مسئولیت مدنی با مسئولیت جزایی ..........................................................................11

گفتار سوم: تفاوت مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی.....................................................................12

مبحث دوم: مسئولیت دوگانه ی وکیل دعاوی در قبال موکل ..........................................................12

گفتار اول: مسئولیت قراردادی ..............................................................................................................13

گفتار دوم: مسئولیت خارج از قرار داد .................................................................................................15

گفتار سوم: خسارت های قابل مطالبه در مشاغل حرفه ای...................................................................16

بخش دوم: سیر تاریخی عقد وکالت و مفاهیم وکالت و وکیل از منظر فقه و حقوق.......................23

مبحث اول: سیر تاریخی عقد وکالت .................................................................................................23

مبحث دوم: مفاهیم عقد وکالت و وکیل دعاوی از منظر فقه و حقوق .............................................26

گفتار اول: مفهوم اصطلاحی وکالت از منظر فقه ...................................................................................26

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی وکالت از منظر حقوق ..............................................................................27

عنوان صفحه

مبحث سوم: انواع وکالت و وکیل .......................................................................................................29

الف: تقسیم از جهت مورد وکالت .........................................................................................................29

1- وکالت عام .................................................................................................................................29

2- وکالت خاص .............................................................................................................................30

ب: تقسیم از جهت اعتبار وحدت یا تعدد وکیل ..................................................................................31

1- وکالت انفرادی ...........................................................................................................................31

2- وکالت اشتراکی ..........................................................................................................................32

ج: تقسیم از جهت جواز و لزوم ...........................................................................................................33

1- جایز...........................................................................................................................................33

2- لازم............................................................................................................................................34

د: تقسیم از جهت نوع عمل ..................................................................................................................34

1- وکالت مدنی ...............................................................................................................................34

2- وکالت دعاوی ............................................................................................................................34

ه: تقسیم وکالت به اعتباردیگر.................................................................................................................35

1- وکالت ظاهری ...........................................................................................................................35

2- وکالت تسخیری .........................................................................................................................35

3- وکالت معاضدتی ........................................................................................................................36

4- وکالت اتفاقی .............................................................................................................................38

5- وکالت بلاعزل ...........................................................................................................................40

فصل سوم: تعهدات و مصونیت ها ............................................................................................41

بخش اول: تعهدات قرار دادی و قانونی وکیل دعاوی وآثار آن ..........................................................42

مبحث اول: تعهدات قرار دادی وکیل دعاوی وآثار آن ....................................................................42

گفتار اول: مفهوم و قلمرو تعهدات قرار دادی وکیل دعاوی .................................................................42

گفتار دوم: آثار تعهدات قرار دادی وکیل دعاوی ..................................................................................46

مبحث دوم: تعهدات قانونی وکیل دعاوی وآثار آن ..........................................................................48

گفتار اول: مفهوم و قلمرو تعهدات قانونی وکیل دعاوی ......................................................................48

عنوان صفحه

گفتار دوم: آثار تعهدات قانونی وکیل دعاوی ........................................................................................49

بند اول: تعهد وکیل دعاوی به صداقت .................................................................................................51

بند دوم: الزام وکیل دعاوی به انجام پیگیری های قانونی لازم ..............................................................52

بخش دوم: مصونیت های وکیل دعاوی .............................................................................................53

مبحث اول: مفهوم مصونیت ................................................................................................................54

مبحث دوم: انواع مصونیت .................................................................................................................54

الف: مصونیت ماهوی ..........................................................................................................................54

ب: مصونیت شکلی .............................................................................................................................55

ج: مصونیت تشریفاتی ..........................................................................................................................55

مبحث سوم: مقایسه ی مصونیت با مفاهیم مشابه ...............................................................................56

الف: مقایسه ی مصونیت با علل موجهه ی جرم ..................................................................................56

ب: مقایسه ی مصونیت با عوامل رافع مسئولیت ..................................................................................56

ج: مقایسه ی مصونیت با معاذیر معاف کننده .......................................................................................57

فصل چهارم: مبانی مسئولیت مدنی وکیل دعاوی در قبال موکل ......................................58

بخش اول: مسئولیت مبتنی بر تقصیر ..................................................................................................59

بخش دوم: مسئولیت بدون تقصیر ......................................................................................................62

فصل پنجم: جرائم وکلای دعاوی و مسئولیت های آنان .....................................................64

بخش اول: ارتکاب به جعل سنتی و رایانه ای توسط وکیل دعاوی ...............................................65

مبحث اول: رکن قانونی .....................................................................................................................66

الف: رکن قانونی جعل سنتی................................................................................................................66

ب: رکن قانونی جعل رایانه ای ...........................................................................................................67

ج: مقایسه ی رکن قانونی جعل سنتی و جعل رایانه ای .......................................................................69

مبحث دوم: رکن مادی ........................................................................................................................70

الف: رکن مادی جعل سنتی ..................................................................................................................71

ب: رکن مادی جعل رایانه ای ..............................................................................................................72

ج: مقایسه ی رکن مادی جعل سنتی و جعل رایانه ای .........................................................................73

عنوان صفحه

مبحث سوم: رکن روانی ......................................................................................................................74

الف: رکن روانی جعل سنتی .................................................................................................................74

ب: رکن روانی جعل رایانه ای .............................................................................................................75

ج: مقایسه رکن روانی جعل سنتی و جعل رایانه ای .............................................................................76

بخش دوم: مسئولیت وکیل دعاوی در قبال خیانت در امانت ...........................................................77

مبحث اول: رکن قانونی ......................................................................................................................77

مبحث دوم: رکن مادی ........................................................................................................................77

مبحث سوم: رکن معنوی .....................................................................................................................79

بخش سوم: مسئولیت وکیل دعاوی در قبال فرار مالیاتی ..................................................................79

مبحث اول: اصول حاکم براخذ مالیات از وکلا (اصول مالیاتی) .......................................................80

مبحث دوم: مفهوم فرار مالیاتی ...........................................................................................................80

الف: معنای لغوی .................................................................................................................................80

ب: معنای اصطلاحی ...........................................................................................................................81

مبحث سوم: ماهیت وانواع ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قبال فرارمالیاتی ............................83

گفتار اول: ماهیت ضمانت اجراهای بزه ی فرارمالیاتی .........................................................................84

الف: ماهیت مجازات بازدارنده .............................................................................................................84

ب: ماهیت جریمه و جزای نقدی .........................................................................................................84

گفتار دوم: انواع ضمانت اجرای قانونی درقبال فرار مالیاتی وکیل ........................................................86

بند اول: ضمانت اجرای اداری ..............................................................................................................87

بند دوم: ضمانت اجرای جزایی ............................................................................................................88

بند سوم: ضمانت اجرای مدنی.............................................................................................................88

بخش چهارم: مسئولیت وکیل دعاوی در قبال جرم کلاهبرداری ......................................................89

مبحث اول: رکن قانونی ......................................................................................................................90

مبحث دوم: رکن مادی ........................................................................................................................91

مبحث سوم: رکن روانی ......................................................................................................................92

بخش پنجم: مسئولیت وکیل دعاوی در قبال افشای اسرار شغلی .....................................................93

عنوان صفحه

مبحث اول: رکن قانونی ......................................................................................................................93

مبحث دوم: رکن مادی ......................................................................................................................94

مبحث سوم: رکن معنوی ...................................................................................................................95

بخش ششم: مسئولیت وکیل دعاوی در قبال عدم رعایت شئون وکالت ........................................96

مبحث اول: الزام وکیل دعاوی به رعایت شئون وکالت..................................................................96

مبحث دوم: اشتغال وکیل، به مشاغل منافی با شأن وکالت .............................................................97

مبحث سوم: اقدام وکیل دعاوی به انجام رفتار منافی شأن وکالت ..................................................98

بخش هفتم: مسئولیت وکیل دعاوی در قبال پرداخت رشوه .............................................................99

مبحث اول: رشا در فقه .....................................................................................................................100

مبحث دوم: ارکان اساسی جرم رشا .................................................................................................100

گفتار اول: رکن قانونی .......................................................................................................................100

گفتار دوم: رکن مادی .........................................................................................................................101

گفتار سوم: رکن روانی .......................................................................................................................101

مبحث سوم: مجازات رشا .................................................................................................................103

نتیجه گیری .......................................................................................................................................104

پیشنهادات ........................................................................................................................................ 107

الف- پیشنهاد به قدرت حاکمه ...........................................................................................................107

ب- پیشنهاد به کارآموزان وکالت و وکلای جوان ..............................................................................109

منابع و مآخذ ....................................................................................................................................111

چکیده انگلیسی ..................................................................................................................................114

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

21

گوگل امروز

227

آنلاین ها

11439

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: