میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس راقب دانلود تحقیق


تاریخ:  1 اسفند 1395
تعداد صفحه:   139
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


جهان عرب در سال 2011، با خیزش مردمی و تحولاتی مهم روبرو شده است. این تحولات که سطح گسترده‌ای از کشورهای عربی را در بر گرفته، به ایجاد دوره‌ای از دگرگونی‌ها و بی‌ثباتی در منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا انجامیده است .اعتراضات مردمی باعث تغییر برخی رژیم‌های سیاسی و تلاش دولت‌های حاکم برای سرکوب اعتراضات مردمی شد. بحرین نیز با توجه به زمینه‌های تاریخی و ساختار خاص در منطقه و اعتراضات مردمی در جهان عرب در تاریخ 14 ژانویه‌ی 2011 وارد بحران عمیقی شد. در تاریخ مذکور مخالفان دولت بحرین که اکثریت مردم بحرین را تشکیل می‌دادند، اقدام به برپایی تظاهرات مسالمت آمیز کردند که تاکنون ادامه داشته است. خواسته اصلی معترضین بحرین برکناری شیخ خلیفه­ بن سلمان آل خلیفه نخست وزیر و پسر عموی پادشاه بحرین که از سال 1971 ریاست دولت را در اختیار دارد، آزادی زندانیان سیاسی که البته دولت قول آن را داده بود و تدوین یک قانون اساسی جدید بود. پس از چندروز، اعتراضات مردمی فضای سیاسی بحرین را به طور کامل تحت تأثیر قرار داد و توجه جهانی را به منامه (پایتخت بحرین) و میدان لوءلوء که مقر اصلی مخالفان دولت بحرین شده بود، جلب کرد . وقوع اعتراضات مردمی در بحرین نشان دهنده وضعیت خاص و متفاوت آن در میان دولتهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است.  

فهرست مطالب

مقدمه. 1

بخش اول: بررسی تحولات بحران بحرین و جایگاه دفاع مشروع در حقوق بین الملل

فصل اول :بررسی تحولات بحران بحرین.. 7

گفتار اول: ریشه‌های بحران بحرین.. 7

بند اول: عوامل اسلامی.. 8

بند دوم: عوامل اجتماعی.. 9

بند سوم: عوامل سیاسی.. 10

بند چهارم: عوامل اقتصادی.. 11

بند پنجم: وابستگی حاکمیت بحرین به ایالات متحده و عربستان. 13

گفتار دوم: روند بحران از آغاز تاکنون. 14

بند اول: روند بحران ازسال 1521 تا 1880. 15

بند دوم: روند بحران ازسال 1895 تا 1971. 16

بند سوم: روند بحران از سال 1971 تا 2002. 17

بند چهارم: روند بحران ازسال 2004 تا 2010. 18

بند پنجم: روند بحران ازسال 2011 تاکنون. 19

گفتار سوم:رویکرد سازمان‌های بین المللی ومنطقه‌ای در قبال تحولات بحرین.. 21

بند اول : رویکرد شورای امنیت.. 22

بند دوم: رویکرد شورای حقوق بشر. 23

بند سوم: رویکرد اتحادیه اروپا 24

بند چهارم :رویکرداتحادیه عرب.. 25

بند پنجم رویکرد شورای همکاری خلیج فارس... 26

گفتار چهارم : رویکرد دولت‌ها در قبال تحولات بحرین.. 27

بند اول :رویکرد آمریکا 27

بنددوم: رویکرد انگلیس... 28

بند سوم: رویکرد ترکیه. 29

بند چهارم: رویکرد عربستان. 30

بند پنجم: رویکرد جمهوری اسلامی ایران. 32

فصل دوم:جایگاه دفاع مشروع در حقوق بین الملل. 34

گفتار اول: ماهیت حقوقی دفاع مشروع. 34

بند اول: تعریف دفاع مشروع. 34

بند دوم: تجزیه و تحلیل ماده 51 منشور ملل متحد. 36

بند سوم: گستره دفاع مشروع. 37

بند چهارم: چرایی دفاع مشروع. 39

بند پنجم: فلسفه مشروعیت دفاع مشروع. 40

گفتار دوم: مبنای تاریخی دفاع مشروع در حقوق بین الملل. 41

بند اول: دفاع مشروع درقرن وسطی.. 41

بند دوم: دفاع مشروع در میثاق جامعه‌ی ملل. 42

بند سوم: دفاع مشروع در قرارداد پاریس... 44

بند چهارم: سوابق دفاع مشروع در دادگاه نورنبورگ و توکیو. 45

بند پنجم: دفاع مشروع و تصویب منشور ملل متحد. 46

گفتار سوم: شرایط دفاع مشروع. 47

بند اول: حمله مسلحانه. 47

بند دوم: تناسب.. 49

بند سوم: ضرورت.. 51

بند چهارم: فوریت.. 51

بند پنجم: اطلاع رسانی به شورای امنیت.. 52

گفتار چهارم: انواع معاهدات دفاع مشروع جمعی.. 53

بند اول: معاهدات تضمین.. 54

بند دوم: معاهدات کمک متقابل. 55

بند سوم: اتحاد نظامی.. 56

بند چهارم: درخواست کمک برای دفاع بدون هیچ رابطه خاص قراردادی.. 57

بخش دوم: مداخلات خارجی در بحران بحرین از منظرحقوق بین الملل با تکیه بر مداخلات عربستان سعودی

فصل اول:جایگاه اصل عدم مداخله واستثنائات آن درحقوق بین الملل. 60

گفتار اول: بررسی اصل عدم مداخله. 60

بند اول: تعریف اصل عدم مداخله. 61

بند دوم: تجزیه و تحلیل بند 7 ماده منشور ملل متحد. 62

بند سوم: دامنه اصل عدم مداخله. 63

بند چهارم: استثنائات وارد بر اصل عدم مداخله. 64

بند پنجم: منابع اصل عدم مداخله. 65

گفتار دوم: پیشینه‌ی تاریخی اصل عدم مداخله و عناصر مداخله. 67

بند اول:سیرتحول اصل عدم مداخله. 68

بند دوم: نفوذ در امور کشور دیگر. 69

بند سوم: کشوری که در امور آن مداخله می‌شود باید یک کشور مستقل باشد. 70

بند چهارم: اجبار. 71

بند پنجم: هدف از مداخله تحمیل اراده‌ی مداخله گر می‌باشد. 72

گفتار سوم: اقسام مداخله. 73

بند اول: مداخله‌ی درخواست شده (دعوت شده)یا مبتنی بر قرارداد. 73

بند دوم: مداخله بشر دوستانه. 74

بند سوم: مداخله به عنوان حق دفاع مشروع. 76

بند چهارم: مداخله برای حمایت اتباع. 76

بند پنجم: مداخله از طریق تبلیغات.. 77

گفتار چهارم: شرایط مشروعیت مداخله درخواست شده (دعوت شده) و محدودیتهای اعمالی آن. 78

بند اول: کنترل موثر یا موثر بودن. 78

بند دوم: معیار مشروعیت دموکراتیک... 79

بند سوم: شناسایی حکومت.. 80

بند چهارم: رضایت دولت متقاضی.. 82

بند پنجم: محدودیت‌های اعمالی بر مداخله درخواست شده (دعوت شده) یا کمک نظامی.. 83

فصل دوم:ارزیابی مشروعیت مداخله عربستان دربحران بحرین وتحلیل ابعادحقوقی آن. 85

گفتار اول: ارزیابی مشروعیت مداخله عربستان دربحران بحرین مطابق با اساسنامه شورای همکاری، میثاق اتحادیه عرب و منشور سازمان ملل متحد 85

بند اول: استدلالات عربستان برای مداخله در بحران بحرین.. 86

بند دوم:ارزیابی مشروعیت مداخله عربستان در بحران بحرین مطابق با موافقتنامه‌ی دفاع مشترک شورای همکاری خلیج فارس 86

بند سوم: ارزیابی مشروعیت مداخله عربستان در بحران بحرین مطابق با میثاق اتحادیه عرب.. 89

بند چهارم: بررسی ارزیابی اعتبار حقوقی رضایت دولت بحرین به مداخله. 90

بند پنجم: ارزیابی مداخله عربستان در بحران بحرین مطابق با مواد منشور ملل متحد. 91

گفتار دوم: بررسی اعتبارمداخله عربستان در بحران بحرین با اصل حق تعیین سرنوشت.. 92

بند اول: مفهوم اصل حق تعیین سرنوشت.. 93

بند دوم: بررسی ابعاد و جنبه‌های درونی و بیرونی حق تعیین سرنوشت.. 94

بند سوم: حق تعیین سرنوشت در اسناد بین المللی.. 95

بند چهارم: نقض حق تعیین سرنوشت در بحرین توسط دولت بحرین.. 96

بند پنجم: ارزیابی مشروعیت مداخله عربستان در بحران بحرین با اصل حق تعیین سرنوشت مردم بحرین.. 98

گفتار سوم: بررسی جنایت علیه بشریت در بحران بحرین.. 99

بند اول: مفهوم جنایات علیه بشریت.. 100

بند دوم: احراز شرایط عمومی جنایت علیه بشریت در بحرین.. 101

بند سوم: شکنجه. 102

بند چهارم: بازداشت‌های خودسرانه و ناپدیدسازی اجباری و قتل در بازداشتگاه‌ها در جریان اعتراضات.. 103

بند پنجم: محاکمه‌های نظامی.. 104

گفتار چهارم: بررسی نسل کشی در بحران بحرین.. 105

بند اول: مفهوم نسل کشی.. 106

بند دوم: احراز عناصر مادی نسل کشی در بحران بحرین.. 107

بند سوم: احراز عنصر معنوی نسل کشی در بحران بحرین.. 110

بند چهارم: مسئولیت نیروهای نظامی عربستان در نسل کشی.. 111

بندپنجم :مسئولیت نیروهای خارجی در بحران بحرین.. 112

نتیجه گیری.. 114

منابع و مآخذ. 118

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

12

گوگل امروز

577

آنلاین ها

9373

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

42209

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: