میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس راقب دانلود تحقیق


تاریخ:  1 اسفند 1395
تعداد صفحه:   126
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


تصرف در لغت یعنی چیزی را مالک شدن و در اصطلاح حقوقی میتوان گفت : که در قوانین ایران از تصرف تعریف دقیقی ارائه نشده اما با توجه به مفاهیم عرفی و اشارات قانونیمیتوان این گونه تعریف کرد که تصرف عبارت است از : «استیلای مادی و عرفی انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود» . مواد قانونی مربوط به دعاوی تصرف در آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید با هم تفاوت هایی دارند،که به نظر برخی از حقوق دانان از دعوای تصرف عدوانی در قوانین موجود، تعریف دقیقی ارائه نشده بلکه فقط به توصیف ارکان آن پرداخته شده است (هادی ،1390 ،ص246 ) ولی با توجه به ماده 1 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اردیبهشت 1309 و ماده 2 قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اسفند 1352، ماده 134 قانون تعزیرات مصوب 1362، ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، ماده 158 آیین دادرسی مدنی جدید و ماده 323 آیین دادرسی قدیم می توان ، تعریف دعوای تصرف عدوانی را استنباط کرد (واحدی ،1377 ، ص298 -296 به نقل از هادی ،همان.) اما این ماده های قانونی را نمیتوان تعریف دعوای تصرف عدوانی تلقی نمود بلکه آنها را توصیف می توان پنداشت و اگر تعریف بپنداریم اشکال دوری بودن تعریف به وجود خواهد آمد (هادی ،همان).  

فهرست مطالب

چکیده------------------------------------------------------------ 1

مقدمه --------------------------------------------------------------------- 2

الف- مسأله تحقیق---------------------------------------------------- 2

ب- سؤالات تحقیق--------------------------------------------------- 6

ج- فرضیه های تحقیق------------------------------------------------- 6

د- هدف تحقیق ----------------------------------------------------- 6

ه – سابقه تحقیق ----------------------------------------------------- 6

و – نوآوری تحقیق---------------------------------------------------- 7

ز- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات-------------------------------------- 7

ح- ساختار تحقیق---------------------------------------------------- 7

فصل اول:کلیات------------------------------------------------------------ 8

1-1- مفهوم اصطلاحی دعوا--------------------------------------------- 9

1-2- انواع دعاوی با توجه به موضوع حق مورد اجرا---------------------------- 11

1-2-1- دعوای منقول-------------------------------------------------- 11

1-2-2- دعوای غیرمنقول----------------------------------------------- 12

1-3- انواع دعاوی غیر منقول.-------------------------------------------13

1-3-1- دعوای مالکیت-----------------------------------------------13

1-3-2- دعوای تصرف------------------------------------------------- 14

1-4- انواع دعاوی تصرف----------------------------------------------- 16

1-4-1- دعوای تصرف عدوانی------------------------------------------- 16

1-4-2- دعوای ممانعت از حق------------------------------------------- 20

1-4-3- دعوای مزاحمت----------------------------------------------- 22

1-5- ارکان دعوای تصرف عدوانی---------------------------------------- 23

1-5-1- سبق تصرف خواهان-------------------------------------------- 23

1-5-2- لحوق تصرف خوانده-------------------------------------------- 27

1-5-3- عدوانی بودن تصرف خوانده--------------------------------------- 27

1-6- شرایط تصرف مورد حمایت قانونگذار---------------------------------- 28

1-6-1- لزوم تصرف بر مالکیت------------------------------------------ 28

1-6-2- لزوم تصرف بر مشروعیت---------------------------------------- 29

فصل دوم: مبانی حقوقی و فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی-------------------- 31

1-مبانی حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی ---------------------------------32

1-1- دلالت تصرف بر مالکیت------------------------------------------- 32

1-1-1- پاسخ به ایرادات مبنای اول---------------------------------------- 35

1-2- منع دادگستری خصوصی------------------------------------------- 37

1-3- اماره مشروعیت تصرف-------------------------------------------- 41

1-4- مبنای منتخب---------------------------------------------------- 42

2- مبنای فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی: قاعده ید----------------------------45

2-1- تعریف قاعده ید------------------------------------------------- 45

2-2- اقسام ید------------------------------------------------------- 55

2-3- غصب و تصرف عدوانی(ید غاصبانه)---------------------------------- 60

2-4- اماره یا اصل بودن قاعده ید----------------------------------------64

2-4-1- مبانی اماره بودن ید(اماره تصرف)----------------------------------- 67

2-5- تعارض ید فعلی با ید سابق (تعارض ید با استصحاب)---------------------- 69

2-5-1- تقدیم استصحاب بر ید ------------------------------------------ 70

2-5-2- تقدیم ید بر استصحاب------------------------------------------- 73

2-6- اقرار متصرف بر سبق تصرف مدعی----------------------------------- 74

2-7- تعارض بین ید و بینه شرعی----------------------------------------- 77

2-7-1- تعارض دو ید------------------------------------------------- 80

2-7-2- ید معارض و بلامعارض------------------------------------------ 82

2-7-3- تعدد ایادی بر مال مشترک---------------------------------------- 83

2-8-حدود اعمال اماره تصرف(قاعده ید)------------------------------------ 86

2-8-1- اماره تصرف در منافع و حقوق ایران--------------------------------- 86

2-8-2- اماره تصرف در حقوق امامیه--------------------------------------- 89

2-8-3 استفاده از تصرف به عنوان اماره قضایی-------------------------------- 95

فصل سوم : مقایسه دو مبنای حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی------------- 97

3-1- نظر معتقدان به عدم تفاوت دو مبنا------------------------------------ 98

3-1-1- حمایت از مالک واقعی------------------------------------------ 98

3-1-2- تصرف------------------------------------------------------ 99

3-2- نظر معتقدان به تفاوت دو مبنا---------------------------------------- 100

3-2-1- مشروع بودن تصرف-------------------------------------------- 100

3-2-2- مالکانه بودن تصرف--------------------------------------------- 101

3-3- نقد و ارزیابی نظر------------------------------------------------ 102

3-3-1- جلوگیری از تصرف غاصبانه--------------------------------------- 102

3-3-2- مشروع بودن تصرف-------------------------------------------- 103

3-3-3- اقرار ذوالید به سبق تصرف مدعی----------------------------------- 105

3-3-4- نبود مدعی و عدم اثبات مالکیت------------------------------------ 105

نتیجه گیری--------------------------------------------------------- 108

منابع-------------------------------------------------------------- 112

 

 

 

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

12

گوگل امروز

595

آنلاین ها

9403

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

42209

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: