میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس راقب دانلود تحقیق


تاریخ:  1 اسفند 1395
تعداد صفحه:   147
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


در جوامع کنونی که روزانه بر انواع قراردادها افزوده می شود و تعداد کثیری در شکل های مختلف آن ایجاد می شود ، تعهداتی بر ذمه طرفین معامله به دلیل پیچیدگی و عدم آشنایی یکی از آنان بر مسایل روز قراردادی یا عرفی که در قرارداد نمی آید ، یا طرفین قصد انشای آن را نداشته اند ، نهاده می شود ؛ که مهم ترین و اصلی ترین بحث حقوقدانان در روزگار کنونی را به دلایل گفته شده یا فراتر از آن تعهد در بر می‌گیرد ، عنوانی که در عین سادگی اما بسیار پیچیده و پر از رمز و رموز فراوان شده است. واژه تعهد که در ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد به این شکل بکار رفته است :« عقد عبارت است از اينكه يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر تعهد بر امری نمايند و مورد قبول آنها باشد‌« . آغازگر مبحث عقود و تعهدات است که اعلام می دارد ، باعث ایجاد عقد ، قصد طرفین می‌‌باشد که از توافق دو اراده یا بیشتر بوجود می آید و اثر عقد بوجود آمده تعهدی است که بر ذمه طرفین عقد گذاشته می شود . حال با مد نظر قرار دادن تعریف عقود و گسترش روز افزون میزان تعهدات در دنیای امروزی ، نمی‌توان اثر عنوان تعهد در روابط حقوقی و جامعه را نادیده گرفت و کم رنگ تلقی نمود .  
فهرست

چکیده 9

مقدمه 10

فصل اول : ماهیت ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر 14

1-1- ماهیت ایفای تعهد در حقوق ایران 15

1-1-1- دکترین 16

1-1-1-1- نظریه عمل قضایی 16

1-1-1-2-نظریه عمل حقوقی 17

1-1-1-3-نظریه ایقاع 19

1-1-1-4- نظریه واقعه حقوقی 23

1-1-1-5- نتیجه نظرات ابرازی علمای حقوق 26

1-1-1-5-1- نکات مشابه 26

1-1-1-5-2-نکات متفاوت 27

1-1-2- ماهیت ایفای تعهد در فقه اسلامی 28

1-1-3- نظریه پیشنهادی 31

1-2- ماهیت ایفای تعهد در حقوق مصر 36

فصل دوم : شرایط ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر 40

2-1-کلیات 41

2-1-1-پرداخت دلیل عدم تبرع یا تبرع 41

2-1-2-دین طبیعی 44

2-2- ایفا کننده ی مورد تعهد 47

2-2-1- شرایط ایفا کننده 49

2-2-1-1- شرط مباشرت 49

2-2-1-2- شرط مالکیت و اهلیت 51

2-2-1-3-شرایط استرداد مال پرداختی 55

2-3- گیرنده مال مورد تعهد 58

2-3-1-قانون ایران 58

2-3-1-1- پرداخت به شخص اصلی و نماینده او 58

2-3-1-2- پرداخت به غیر شخص اصلی 59

2-3-1-3-پرداخت به حاکم یا قائم مقام او 59

2-3-2-قانون مصر 62

2-3-2-1- پرداخت به شخص اصلی و نماینده او به شرط ارائه رسید 62

2-3-2-2- پرداخت به غیر شخص اصلی به شرط تایید او 63

2-3-2-3-شرایط عدم مسئولیت متعهد در عدم دریافت متعهد له 63

2-3-3- اهلیت گیرنده 65

2-4- موضوع تعهد 69

2-4-1-شرایط کلی یا عمومی در حقوق ایران 69

2-4-1-1- لزوم یکی بودن موضوع تعهد و تادیه 69

2-4-1-2-ممنوع نبودن از پرداخت یا آزاد بودن در تادیه 70

2-4-1-3-عدم امکان تجزیه موضوع تعهد در زمان پرداخت 71

2-4-2-شرایط کلی یا عمومی در حقوق مصر 75

2-4-2-1- لزوم یکی بودن موضوع تعهد و تادیه 76

2-4-2-2- ممنوع نبودن یا آزاد بودن در تادیه 76

2-4-2-3-شرایط و ویژگی های خاص عدم امکان تجزیه موضوع تعهد در زمان پرداخت 76

2-4-3-شرایط اختصاصی یا موضوعی 79

2-4-3-1-در حقوق ایران 79

2-4-3-1-1-عین معین 79

2-4-3-1-2-عین کلی 81

2-4-3-2-حقوق مصر 82

2-4-4-سایر موضوع تعهدات 84

2-4-4-1- انتقال مال 84

2-4-4-2- تادیه پول 84

2-4-4-3- فعل یا ترک فعل 88

2-5- مکان و زمان و هزینه ایفای تعهد 89

2-5-1- مکان ایفای تعهد 89

2-5-2- هزینه ایفای تعهد 93

2-5-3- دیون متعدد 94

2-5-4- زمان ایفای تعهد 97

فصل سوم : وضعیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث 100

3-1- ماهیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث 101

3-2- پرداخت آگاهانه دین 102

3-2-1-تفاوت پرداخت دین توسط شخص ثالث در قانون مدنی و قانون تجارت 105

3-3- شرایط ثالث 109

3-4- دین به اشتباه پرداخت شود . ( ایفای ناروا ) 111

3-4-1- شرایط ایفای ناروا 112

3-4-1-1- دریافت ناروا 112

3-4-1-2- اشتباه در پرداخت 113

3-4-2-آثار ایفای ناروا 116

3-4-2-1- رد عین و منفعت 116

3-4-2-1-1- گیرنده با حسن نیت 117

3-4-2-1-2- گیرنده با سوء نیت 118

3-4-3- تحمل هزینه نگهداری 120

فصل چهارم : نتیجه گیری 122

منابع و مآخذ : 125

منابع فارسی 125

منابع فقهی و عربی 128

مقالات 130

فارسی 130

عربی 131

قوانین 131

سایت اینترنتی 131

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

12

گوگل امروز

607

آنلاین ها

9424

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

42209

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: