میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  30 بهمن 1395
تعداد صفحه:   186
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


مجازات واکنشی است از سوی جامعه در قبال کنش مخالف هنجار و ارزش­های آن جامعه که توسط افراد ارتکاب می­یابد . یکی از اهداف متعالی مجازات­ها تنبه، اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم است. برای نیل به این هدف اعمال یک مجازات ثابت در مورد همه مجرمان بی­فایده است. چون میزان تنبه واصلاح­پذیری مجرمان متفاوت است. اصل فردی کردن مجازات­ها یکی از اصول پیشرفته مجازات­ها است که ما را در رسیدن به هدف مذکور راهنمایی می­کند. مطابق این اصل میزان مجازات بسته به شخصیت، انگیزه، وضعیت روانی مجرم حین ارتکاب جرم و شیوه ارتکاب جرم و عوامل گوناگون دیگر در مورد مجرمین مختلف، متفاوت می­باشد. معادل این اصل در فقه و نظرات فقها قاعده­ی التعزیر بمایراه الحاکم(من المصلحه) می­باشد. در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) معیارها، نهادها و تاسیس­های جدیدی نسبت به قانون سابق در قبال اصل مذکور پیش­بینی شده است.  

فهرست مطالب

مقدمه.........................................................................................................................................................1

بخش نخست: کلیات (تعاریف، مبانی و نظریات)...........................................................................5

فصل نخست: تعریف، مفاهیم مشابه و انواع فردی کردن مجازات ................................................... 7

مبحث نخست: تعریف.................................................................................................................7

گفتار نخست: تعریف حقوقی..............................................................................................7

گفتار دوم: تعریف فقهی......................................................................................... 8

بند نخست: در لغت......................................................................................... 9

بند دوم: در اصطلاح....................................................................................... 10

مبحث دوم: مفاهیم مشابه............................................................................................................ 11

گفتار نخست: اصل شخصی بودن مجازات­ها..................................................................... 11

گفتار دوم: اصل قانونی بودن مجازات­ها............................................................................. 12

گفتار سوم: اصل تساوی مجازات­ها.................................................................................... 14

گفتار چهارم: قراردادی کردن مجازات................................................................................ 15

مبحث سوم: انواع فردی­کردن مجازات.........................................................................................18

گفتار نخست: فردی­کردن تقنینی مجازات...........................................................................18

گفتار دوم: فردی­کردن قضایی مجازات...............................................................................19

گفتار سوم: فردی­کردن اجرایی مجازات............................................................................ 20

گفتار چهارم: فردی­کردن مجازات­ ناشی از اختیارات ولی­فقیه ......................................... 20

فصل دوم: پیشینه­ی فردی­کردن مجازات............................................................................................. 22

مبحث نخست: دوران نخستین.................................................................................................... 22

گفتار نخست: دوره انتقام جویی و جنگ‌های خصوصی................................................... 23

گفتار دوم: دوره دادگستری خصوصی.............................................................................. 24

گفتار سوم: دوران دادگستری عمومی............................................................................... 25

مبحث دوم: دوران ظهور اندیشه­های کیفری................................................................................ 26

گفتار نخست: مکتب عدالت مطلق .................................................................................. 26

گفتار دوم: مکتب کلاسیک................................................................................................ 28

گفتار سوم: مکتب تحققی یا اصالت تحصّل...................................................................... 28

گفتار چهارم: مکاتب دفاع اجتماعی................................................................................. 30

فصل سوم: مبانی و اهداف اصل فردی­بودن مجازات­ها...................................................................... 35

مبحث نخست: مبانی..................................................................................................................35

گفتار نخست: مبانی زیست­شناختی................................................................................ 36

بند نخست: توارث.................................................................................................. 36

بند دوم: ناهنجاری­های کروموزومی........................................................................ 37

بند سوم: سن........................................................................................................... 39

بند چهارم: جنس......................................................................................................41

گفتار دوم: مبانی روان­شناختی .........................................................................................42

بند نخست: پسیکوپات­ها (روان­رنجور)....................................................................44

بند دوم: پسیکوز...................................................................................................... 45

بند سوم: نوروز (روان­نژندی)...................................................................................47

بند چهارم: تبیین­های روان­شناختی.......................................................................... 49

الف: دیدگاه­های روان­پویایی............................................................................. 49

ب: دیدگاه­های شناختی..................................................................................... 50

ج: نظریه­های انگیزشی..................................................................................... 50

گفتار سوم: مبانی جامعه­شناختی....................................................................................... 51

بند نخست: محیط خانوادگی.................................................................................... 52

بند دوم: عوامل اقتصادی...................................................................................................... 54

بند سوم: عوامل فرهنگی...................................................................................................... 56

بند چهارم: عوامل محیطی.................................................................................................... 57

مبحث دوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات در حقوق اسلام و ایران......................................... 58

گفتار نخست: مفهوم مجازات....................................................................................................59

بند نخست: مجازات اخروی...............................................................................................61

بند دوم: مجازات دنیوی.....................................................................................................61

الف: مجازات تکوینی..................................................................................................61

ب: مجازات تشریعی..................................................................................................62

گفتار دوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات.......................................................................... 63

بند نخست: اصلاح و تربیت مجرمان...............................................................................63

بند دوم: رعایت عدالت و انصاف................................................................................... 66

بند سوم: حفظ کرامت انسانی..........................................................................................69

فصل چهارم: تجلی اصل فردی کردن مجازات­ها در قوانین ایران و منابع فقهی.............................. 71

مبحث نخست: در منابع فقهی....................................................................................... 71

گفتار نخست: قاعده التعزیر بما یراه الامام.................................................................71

بند نخست: بیان قاعده...................................................................................... 71

بند دوم: دلایل قاعده........................................................................................ 72

گفتار دوم: عدم انحصار تعزیر در تازیانه..................................................................74

بند نخست: بیان قاعده..................................................................................... 74

بند دوم: دلایل موافقین و مخالفین.................................................................... 75

الف: دلایل انحصار تعزیر در تازیانه............................................................. 75

ب: دلایل عدم انحصار تعزیر در تازیانه ............................................................77

مبحث دوم: در قوانین................................................................................................. 79

گفتار نخست: مروری بر سابقه­ی تقنینی................................................................. 79

بند نخست: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 61 .................................... 79

الف: نظر فقهای شورای نگهبان .................................................................80

ب: نظر مجلس شورای اسلامی .................................................................81

ج: نقد دلایل و نتیجه­گیری........................................................................ 82

بند دوم: قانون مجازات اسلامی مصوب 70 .................................................... 83

گفتار دوم: قانون مجازات اسلامی 92 .................................................................... 85

بند نخست: پیشینه ..........................................................................................85

بند دوم: نوآوری­ها .........................................................................................86

بخش دوم :شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات و آثار آن.................... ..................88

فصل نخست: شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات.......................................... 89

مبحث نخست: شرایط اعمال نهادهای تخفیفی................................................ 89

گفتار نخست: در ارتباط با مرتکب............................................................90

بند نخست: ندامت و پشیمانی............................................................90

بند دوم: حسن سابقه........................................................................ 91

بند سوم: وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.........................92

بند چهارم: وجود انگیزه شرافتمندانه...........................................................94

بند پنجم: تأثیر تعزیر بر مرتکب................................................................. 95

گفتار دوم: در زمان وقوع جرم............................................................................ 96

بند نخست: اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم..........................96

بند دوم: مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم...............................97

گفتار سوم: پس از وقوع جرم.................................................................................. 98

بند نخست: همکاری مؤثر متهم با مقامات رسیدگی­کننده............................ 99

بند دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی................................................ 100

بند سوم: کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم.....................................102

بند چهارم: خفیف بودن زیان وارده به بزه­دیده یا نتایج زیانبار آن............. 103

 

مبحث دوم : شرایط اعمال نهادهای تشدیدی .................................................................... 103

گفتار نخست: در ارتباط با جرم................................................................................ 104

بند نخست: نحوه ارتکاب جرم......................................................................... 104

الف: اعمال خشونت................................................................................... 104

ب: ارتکاب گروهی جرم........................................................................... 105

بند دوم: زمان و مکان وقوع جرم...................................................................... 107

الف: زمان وقوع جرم................................................................................. 107

ب: مکان و موقعیت وقوع جرم................................................................. 108

گفتار دوم: در ارتباط با مجرم.................................................................................... 109

بند نخست: سبق تصمیم................................................................................... 110

بند دوم: انگیزه شریرانه..................................................................................... 110

فصل دوم: آثار اعمال اصل فردی کردن مجازات...............................................................................112

مبحث نخست :آثار تخفیفی.......................................................................................................112

گفتار نخست: تخفیف مجازات.........................................................................................112

بند نخست: انواع تخفیف و ضوابط آن................................................................... 113

بند دوم: محدودیت­های تخفیف................................................................................ 115

گفتار دوم: تعلیق اجرای مجازات........................................................................................ 116

بند نخست: شرایط...................................................................................................... 116

الف: جرایم تعزیری درجه سه تا هشت.................................................................. 116

ب: وجود جهات تخفیف...................................................................................... 117

ج: پیش­بینی اصلاح مرتکب.................................................................................... 118

د: جبران ضرر و زیان یا برقرای ترتیبات جبران آن .......................................................118

ه: فقدان سابقه کیفری موثر......................................................................................... 118

بند دوم: انواع.................................................................................................................. 119

الف: تعلیق ساده.........................................................................................................119

ب: تعلیق مراقبتی...................................................................................................... 120

1- تدابیر اجباری................................................................................................... 120

2- تدابیر اختیاری................................................................................................... 121

گفتارسوم : نظام آزادی مشروط.................................................................................................... 123

بند نخست: شرایط اعطای آزادی مشروط........................................................................... 124

الف: گذراندن مدتی از حبس........................................................................................ 124

ب: حسن اخلاق و رفتار............................................................................................... 126

ج: اطمینان از عدم ارتکاب جرم مجدد.......................................................................... 127

د: جبران ضرر و زیان متضرر از جرم...........................................................................128

ه : عدم استفاده از آزادی مشروط................................................................................... 128

بند دوم: آثار اعطای آزادی مشروط..................................................................................... 129

گفتار چهارم: نظام نیمه آزادی....................................................................................................... 131

بند نخست: پیشینه و تعریف............................................................................................. 131

بند دوم: شرایط .................................................................................................................133

گفتار پنجم: معافیت از کیفر .......................................................................................................135

بند نخست: پیشینه و تعریف.............................................................................................. 136

بند دوم: شرایط.................................................................................................................. 138

گفتار ششم: مجازات­های جایگزین حبس............................................................................... 140

بند نخست: پیشینه و تعریف.............................................................................................. 140

بند دوم: شرایط ...................................................................................................................142

الف: تعزیری بودن جرم................................................................................................. 142

1- موارد الزامی صدور حکم به مجازات­های اجتماعی............................................ 143

2- موارد اختیاری صدور حکم به مجازات­های اجتماعی......................................... 144

3- موارد ممنوعیت صدور حکم به مجازات­های جایگزین حبس............................ 145

ب: گذشت شاکی.......................................................................................................... 145

ج: وجود جهات تخفیف............................................................................................... 145

د: موافقت بزهکار........................................................................................................ 146

بند سوم: انواع مجازات­های جایگزین حبس...................................................................... 147

الف: دوره مراقبت.......................................................................................................... 147

ب: خدمات عمومی رایگان.......................................................................................... 149

ج: جزای نقدی روزانه................................................................................................. 150

د: جزای نقدی............................................................................................................ 152

گفتار ششم: تعویق صدور حکم.................................................................................................... 154

بند نخست: شرایط............................................................................................................... 155

بند دوم: انواع........................................................................................................................ 156

الف: تعویق ساده......................................................................................................... 156

ب: تعویق مراقبتی....................................................................................................... 157

مبحث دوم: آثار تشدیدی ................................................................................................................161

گفتار نخست: افزایش مجازات.............................................................................................. 162

بند نخست: تعدد جرم..................................................................................................... 162

بند دوم: تکرار جرم......................................................................................................... 166

گفتار دوم: اعمال مجازات­های تکمیلی...................................................................................170

بند نخست: تعریف و فلسفه مجازات­های تکمیلی......................................................... 170

الف: تعریف.............................................................................................................. 170

ب: فلسفه.................................................................................................................. 170

بند دوم: انواع و آثار مجازات­های تکمیلی...................................................................... 172

الف: انواع ..................................................................................................................172

ب: آثار...................................................................................................................... 175

نتیجه­گیری و پیشنهادها..................................................................................................................176

منابع.................................................................................................................................................180

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

6

گوگل امروز

360

آنلاین ها

1282

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

42856

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: