میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  30 بهمن 1395
تعداد صفحه:   136
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


باتصویب قانون مجازات جدید سال92وتغییرات اتفاق افتاده درفصل ذهای مختلف درمورد مواد مربوط به ضمان پزشکی از حیث تعیین نوع ومیزان مجازاتها باقانون مجازات قبلی وباتوجه به مقایسه نمودن آن باضمان پزشکی درقانون کشور مصر وتفاوت اساسی دراین خصوص وبررسی درجات مقرر وقانون در دوکشور ایرن ومصر به عنوان مسئله اصلی پایان نامه قرار می گیرد. باتوجه به اینکه یکی از مهم ترین ابزارهای صحت وسلامتی در اجتماع عملکرد پزشکان می باشد ودرقانون،تعیین مجازات،به عنوان ضمانت اجرای درستی عملکرد این قشر از جامعه می باشد در قوانین تمامی کشورهای دنیا موادی در خشوص تعیین نوع مجازات باحقوق اولیه اشخاص درمراجعه به پزشکان جرم انگاری شده است وتعیین مجازات برای پزشکان خاصی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است تا به وظیفه ی خود به دزستی عمل نمایندودرجه بندی مجازاتها رامی توان در قانون به عنوان معیار مهمی در حفظ حقوق بیماران مورد بررسی قرارداد که کشور های ایران ومصر از این قاعده مستثنا نمی باشند.  

فهرست مطالب

چکیده....................................................................................................................................................1

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه.....................................................................................................................................................3

بیان مسئله..............................................................................................................................................3

اهمیت وضرورت تحقیق........................................................................................................................3

اهداف تحقیق..........................................................................................................................................3

سوالات تحقیق.......................................................................................................................................3

ه)فرضیه های تحقیق..............................................................................................................................4

و)روش تحقیق........................................................................................................................................5

ز)ساماندهی تحقیق.................................................................................................................................5

بخش اول مفهوم مسئولیت کیفری پزشک.............................................................................................6

گفتار نخست مفهوم مسئولیت...............................................................................................................6

مبحث نخست کلیاتی در مورد مسئولیت...............................................................................................6

بند اولمفهوم لغوی................................................................................................................................6

بنددوم مفهوم اصطلاحی.......................................................................................................................6

گفتار دوم انواع مسئولیت………………...…………………………………………………………………..7

الف )مسئولیت اخلاقی ومسئولیت قانونی…………..…………….………………………………………..7

ب)مسئولیت قراردادی ومسئولیت خارج از قرارداد………....……..…………….……………………….7

ج)مسئولیت کیفری ومسئولیت مدنی……......………………………………………………………..8

گفتار سوم سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک درحقوق ایران ومصر..……..…….……………8

مبحث نخست:ایران باستان……………….....……..…….……………………………………………….8

مبحث دوم از پیدایش اسلام تا دوران مشروطیت..............................................................................10

مبحث سوم ایران معاصر……………….....…….……...…………………………………………………..11

الف )ازانقلاب مشروطیت تاپیروزی انقلاب اسلامی………...……....……………………………………11

ب)ازپیروزی انقلاب اسلامی تازمان حاضر………....……....…………………………………………….12

مبحث چهارم حقوق مصر………...…………...…………………………………………………………..13

بخش دوم ارکان مسئولیت کیفری دراعمال پزشکی………..……….....…………………………………15

گفتار نخست مفهوم فعل مجرمانه یاخطای پزشکی……….......……………………………………15

بند اول بی احتیاطی…….....………………………………………………………………………………..16

بند دوم بی مبالاتی………...……………………………………………………………………………….17

بند سوم عدم مهارت……..……….……………………………………………………………………….18

بند چهارم عدم رعایت نظامات دولتی…….………....…………………………………………………..19

مبحث نخست نتیجه مجرمانه……....…………………………….……………………………………….19

مبحث دوم بررسی رابطه سببیَت……...………………………………………………………………….20

بخش سوم موانع مجازات ودیدگاه فقهی مسئولیت پزشک……..……………………………………23

گفتار نخست موانع مجازات..………………………………………………………………………. 23

بند اول:عوامل رافع مسئولیت کیفری ……......……………………………………………………..23

عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقیقت:..………………………………………………………….23

بند دوم عوامل موجهه جرم............................................................................................................27

گفتار دوم رضایت نامه وبرائت نامه…….………………………………………………………………30

بند اول رضایت نامه......................................................................................................................31

بند دوم برائت نامه.........................................................................................................................31

دیدگاه فقهی ضمان پزشک………….……..…………………………………………………………..34

مبحث نخست ضمان طبیب در فقه شیعه ....................................................................................35

بند اول نظرمشهور فقهای امامیه .......……………….......………..……………………………… 36

الف )روایات……..………………………………………………………………………………………36

ب)قواعد فقه...…………………………………………………………………………………….….36

ج)اجماع....…………………………………………………………………………………………….37

بند دوم نظریه غیرمشهور فقهای امامیه……….……..…………………………………………………37

الف)اصل برائت…………..…………....……....……………………………………………………..37

ب)اذن شرع وعقل………...…….....…………………………………………………………………37

ج)اذن بیمار یا ولی بیمار به درمان.……....………………………………………………………….38

د)قاعده احسان……....…………………………………………………………………………………..38

و)روایات…………....…………………………………………………………………………………38

مبحث دوم ضمان طبیب در فقه اهل سنت…………………..……..……………………………….39

مبحث سوم:سقوط ضمان طبیب……….......…………………………………………………………41

فصل دوم

جرایم و تخلفات انتظامی پزشک

بخش نخست :جرایم…………….………………………………………………………………………44

گفتار نخست:مفهوم سقط جنین……......……….……....……………………………………………..44

بند اول :مفهوم لغوی…….......…….…………………………………………………………………….44

بند دوم:مفهوم حقوقی......……...……………………………………………………………………..44

بند سوم:مفهوم طبی............………….……..…………………………………………………………44

مبحث نخست:انواع سقط جنین……………....……..………………………………………………….45

الف)سقط جنین جنایی………....……..………………………………………………………………..45

ب)سقط جنین طبی………………….……….……....……........………………………………………45

ج)سقط جنین خود به خودی یا مرضی……….……………………………......…………………….46

و)سقط جنین ضربه ای…………………………………………………………………………………46

مبحث دوم:ارکان تشکیل دهنده سقط جنین………...……………………………………………….47

الف)رکن قانونی…………………………………………………………………………………………47

ب)رکن مادی………………………………………………….……………………………………….48

بند اول) حقوق ایران……………………………………………..……………………………………49

بند دوم:حقوق مصر…………………...………………………………………………………………51

بند سوم بررسی شروع به جرم سقط جنین در حقوق ایران و مصر............................................53

ج)رکن معنوی…….……………………………………………………………………………………54

مبحث سوم:مجازات سقط جنین عمدی………………..…………………………………………55

الف)مجازات سقط جنیین عمدی از ناحیه افراد عادی……………..……………………………..55

بند اول:حقوق ایران……………………………………………………………………………………55

بند دوم:حقوق مصر…….……………………………………………………………………………55

ب:مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه شاغلین امور پزشکی ………………….……………….56

بند اول :حقوق ایران………………………………………………………………………………….56

بند دوم:حقوق مصر...……………………………………………………………………………..56

بند سوم:نتیجه گیری……...………………………………………..………………………………. 56

گفتار دوم:افشاءاسرار بیماران……..…………………………………………………………………58

مبحث نخست:رکن قانونی ..…………………………………………………..……………….59

بند دوم حقوق مصر...................................................................................................................61

بند سوم موارد قانونی افشای سر حرفه ای در حقوق در ایران و مصر ......................................62

مبحث دوم:رکن مادی……...……………………………………………………………………..63

الف )شخصیت مرتکب……….......…………………………………………………………….63

ب)وجود سر یا راز…………………....……...………………………………………………………63

ج)افشاء نمودن سّر……………………....……………………………………………………………63

مبحث سوم: رکن معنوی………………..……………………………………………………………64

مبحث چهارم:مجازات افشاءاسرار………….………………………………………………………64

گفتار سوم:صدور گواهی نامه خلاف واقع………….…………………………………………….65

مبحث نخست:رکن قانونی ………………………………………………………………………….66

بند اول:حقوق ایران…………………………………………………………………………………..66

بند دوم:حقوق مصر………………………………………………………………………………….68

مبحث دوم:رکن مادی………………………………………………………………………………69

الف)شخصیت مرتکب……………………………………………………………………………….69

ب) خلاف واقع بودن گواهی صادره………………………………………………………………70

مبحث سوم:رکن معنوی……………....……………………………………………………………71

مبحث چهارم:مجازات صدور گواهی نامه خلاف واقع……………...………………………….71

بند اول:حقوق ایران……………………….…………………….…………………………………71

بند دوم:حقوق مصر……....………………………………………………..…………………………72

گفتارچهارم:دخالت غیرمجازدرامورپزشکی……...…………………………………………………73

مبحث نخست:رکن قانونی………...…………………………………………………………………73

مبحث دوم:رکن مادی………...………………………………………………………………………74

الف)شخصیت مرتکب……....……………………………………………………………………….74

ب)فعل مرتکب………....…………….………………………………………………………………75

مبحث سوم:رکن معنوی……….…….....……………………………………………………………76

مبحث چهارم:مجازات دخالت غیر مجاز درامورپزشکی……....…………………………………77

گفتارپنجم:اغفال بیماران………

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

17

گوگل امروز

835

آنلاین ها

15318

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: