میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس راقب دانلود تحقیق


تاریخ:  30 بهمن 1395
تعداد صفحه:   110
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


طبق ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392: «"هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می­­شود و مسئولیت کیفری ندارد" ». جنون سلامت درک و شعور را از میان برده و دیوانه از ارزیابی، اندازه­گیری و فهم نتایج امور و مسائل زندگی عاجز است، خوبی و بدی و سود و زیان و مصلحت و مفسده را ازهم تشخیص نمی­دهد و معمولا با نوعی هیجان روحی و پریشانی حال و آشفتگی همراه است. عدم تشخیص واقعیت از غیر واقعیت نیز مشمول این عنوان می­شود. اختلالات ادراکی مانند تحریف ادراک و توهمات و اختلالات مربوط به محتوای تفکر مانند هذیان و همچنین اختلالات مربوط به هوشیاری نیز داخل در این معنی هستند. اختلال در قوه تمییز ناظر به حالاتی است که شخص توان تشخیص خوب و بد و مفید و مضر از همدیگر را ندارد و نمی تواند در امور مختلف قضاوت کند (رحمدل، 1384، ص 12). جنون همواره با علائمی نظیر از دست دادن تماس با واقعیت، اختلال ادراک، پیدایش سلوک کودکانه و قهقرائی، کاهش نیروی مهارکننده محرک­ها و تمایلات اولیه و بروز افکار غیرعادی که شامل انواع هذیان­ها و توهمات می­شود قابل تشخیص است.  

فهرست مطالب

 

مقدمه ...............................................................................................................................................6

الف : بیان مسئله.......................................................................................................................................................6

ب : اهمیت موضوع...................................................................................................................................................8

ج : انگیزه انتخاب موضوع.......................................................................................................................................10

د : اهداف تحقیق.....................................................................................................................................................10

ه : سوالات تحقیق...................................................................................................................................................11

و : فرضیات تحقیق..................................................................................................................................................11

ز : روش تحقیق(اجمالی).......................................................................................................................................12

ح : پیشینه تحقیق..................................................................................................................................................12

ط : مشکلات و موانع..............................................................................................................................................17

ی : ساماندهی پژوهش..........................................................................................................................................19

 

بخش اول: اختلالات روانی و رابطه آن با بزهکاری

فصل اول : نظریه های مرتبط با بزهکاری....................................................................................20

فصل دوم : اختلالات روانی............................................................................................................23

مبحث اول : انواع اختلالات روانی.........................................................................................................................23

گفتار اول : اختلالات شخصیت.............................................................................................................................23

بند اول : اختلالات خوشه A.................................................................................................................................26


بند دوم : اختلالات خوشه B................................................................................................................................29

بند سوم : اختلالات خوشه C...............................................................................................................................34

گفتار دوم : سایر اختلالات روانی...........................................................................................................................37

بند اول : اختلالات دوران شیرخواری و کودکی................................................................................................37

بند دوم : اختلالات شناختی.................................................................................................................................40

بند سوم : اختلالات روانی ناشی از یک اختلال طبی.......................................................................................41

بند چهارم : اختلالات روانی ناشی از مواد...........................................................................................................42

بند پنجم : اختلال اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک.........................................................................44

بند ششم : اختلالات خلقی...................................................................................................................................49

بند هفتم : اختلالات اضطرابی..............................................................................................................................52

بند هشتم : اختلالات شبه جسمی......................................................................................................................54

بند نهم : اختلالات ساختگی.................................................................................................................................55

بند دهم : اختلالات تجزیه ای...............................................................................................................................56

بند یازدهم : اختلالات جنسی...............................................................................................................................57

بند دوازدهم : اختلالات غذا خوردن....................................................................................................................59

بند سیزدهم : اختلالات خواب...............................................................................................................................59

بند چهاردهم: اختلالات کنترل تکانه...................................................................................................................59

بند پانزدهم : اختلالات انطباق یا سازگاری.........................................................................................................61

گفتار سوم : سایر حالات روانی .............................................................................................................................61

بند اول : عملکرد هوش مرزی...............................................................................................................................61

بند دوم : رفتار ضداجتماعی کودکی یا نوجوانی.................................................................................................61


بخش دوم : مطالعه موردی بیمارستان حجازی مشهد

فصل اول : کلیات روش تحقیق.....................................................................................................62

مبحث اول : انواع روش تحقیق بر اساس اهداف تحقیق....................................................................................62

گفتار اول : تحقیقات بنیادی..................................................................................................................................62

گفتار دوم : تحقیقات کاربردی...............................................................................................................................62

مبحث دوم : انواع روش تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده ها....................................................................63

گفتار اول : تحقیق توصیفی ( غیرآزمایشی )......................................................................................................63

گفتار دوم : تحقیق آزمایشی ( تجربی).................................................................................................................64

مبحث سوم : نمونه گیری.......................................................................................................................................64

گفتار اول : جامعه آماری.........................................................................................................................................64

گفتار دوم : نمونه آماری..........................................................................................................................................64

گفتار سوم : انواع روش های نمونه گیری.............................................................................................................64

بند اول : نمونه های احتمالی یا تصادفی.............................................................................................................64

بند دوم : نمونه های غیراحتمالی..........................................................................................................................65

مبحث چهارم : روش تحقیق مورد نظر در این پایان نامه.................................................................................65

فصل دوم : تجزیه و تحلیل داده­های آماری.................................................................................67

مبحث اول : بررسی متغیرها در نمونه مورد بررسی...........................................................................................67

گفتار اول : شیوع انواع اختلالات روانی در نمونه................................................................................................67

گفتار دوم : شیوع انواع جرایم در نمونه................................................................................................................70

مبحث دوم : بررسی توصیفی شیوع انواع اختلالات روانی در نمونه مورد بررسی.........................................72

گفتار اول : رابطه اختلالات شخصیت با جرایم ارتکابی...................................................................................75

گفتار دوم : رابطه اختلال سایکوز ناشی از مواد یا ضربه با جرایم ارتکابی.......................................................76


گفتار سوم : رابطه اختلال اسکیزوفرنی با جرایم ارتکابی.................................................................................78

گفتار چهارم : رابطه اختلال دوقطبی با جرایم ارتکابی...................................................................................78

گفتار پنجم : رابطه اختلال افسردگی اساسی با جرایم ارتکابی........................................................................79

گفتار ششم : رابطه سایر اختلالات خلقی با جرایم ارتکابی...............................................................................79

گفتار هفتم : رابطه اختلال عقب ماندگی ذهنی با جرایم ارتکابی....................................................................80

گفتار هشتم : رابطه اختلال اسکیزوافکتیو با جرایم ارتکابی............................................................................80

گفتار نهم : رابطه اختلال دمانس با جرایم ارتکابی.............................................................................................81

مبحث سوم : بررسی استنباطی فرضیه ها.........................................................................................................81

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات ....................................................................................................85

منابع و مآخذ ...................................................................................................................................89

پیوست­ها ..........................................................................................................................................93

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

12

گوگل امروز

617

آنلاین ها

9455

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

42209

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: