میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس راقب دانلود تحقیق


تاریخ:  30 بهمن 1395
تعداد صفحه:   129
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


یکی از ویژگی‌های مهمّ اسناد تجاری که آنها را از سایر اسناد عادی متمایز کرده و برتری خاصّی به آنها داده و موجب شده است، مورد وثوق و اطمینان قرار گیرند و به عنوان جایگزین پول در معاملات به کار روند، ویژگی مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری است. بر اساس مواد 249 و 309 و 314 قانون تجارت، صادرکنندة برات، سفته و چک و ظهرنویس‌ها و برات­گیر (مُحالٌ عَلیه)، با وجود شرایط قانونی، در مقابل دارنده سند مسئولیت تضامنی دارند و دارنده می‌تواند به هر یک از مسئولین سند، منفرداً یا مجتمعاً رجوع کند و ضامنی که ضمانت صادرکننده یا محال­علیه یا ظهرنویسی را کرده، فقط با کسی که از او ضمانت کرده است، مسئولیت تضامنی دارد. با این حال، هر یک از مسئولین سند ممکن است، تحت شرایط خاصّی که قانون مقرر داشته، در مقابل دارنده سند، فاقد مسئولیت تلقّی شوند، که برخی مربوط شکل سند و بعضی ناشی از عدم اهلیت امضاکننده و یا سهل انگاری دارنده، در اقدام قانونی در موعد مقرّر و مرور زمان باشد، که این موارد از موضوع بحث ما خارج است.  

فهرست مطالب

چکیده. ‌ج

مقدمه. 1

بخش نخست: کلیات و شرح واژه‌های کلیدی... 3

فصل اول: تعاریف ، اوصاف و مزایای اسناد تجاری... 3

مبحث نخست: مفهوم سند، انواع و شرایط و آثار آن.. 3

مبحث دوم: تعریف اسناد تجاری، صدور و ماهیت آنها 14

مبحث سوم: شرایط شکلی و مندرجات اسناد تجاری... 34

فصل دوم: مسئولیت امضاکنندگان اسناد تجاری... 38

مبحث نخست: مفهوم مسئولیت و اقسام آن.. 38

مبحث دوم: مسئولیت تضامنی در حقوق مدنی و تجارت... 39

مبحث سوم: مفهوم ضمان در اسناد تجاری از دیدگاه فقهی و حقوقی.. 39

مبحث چهارم: مسئولیت متعهدان اصلی و فرعی اسناد تجاری... 41

فصل سوم: شروط ضمن عقد در اسناد تجاری... 50

مبحث نخست: مفهوم شرط و مقایسه آن با قید و تفاوت آن با تعلیق.. 50

مبحث دوم: اقسام شرط به اعتبار مختلف... 53

مبحث سوم: شرایط صحت شرط.. 56

بخش دوم: ماهیت، اعتبار و موانع نفوذ و مصادیق شروط اسقاط یا تحدید مسئولیت... 61

فصل اول: تعریف و ماهیت و انواع شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت... 61

مبحث نخست: تعریف شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت... 61

مبحث دوم: ماهیت شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت... 62

مبحث سوم: مقایسه شرط اسقاط با تحدید مسئولیت... 62

مبحث چهارم: انواع شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت... 64

فصل دوم: اعتبار و موانع نفوذ شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت... 67

مبحث نخست: اعتبار شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت... 67

مبحث دوم: موانع نفوذ شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت... 70

فصل سوم: مصادیق شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در حقوق مدنی و تجارت... 72

مبحث نخست: برخی از مصادیق شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در حقوق مدنی.. 72

مبحث دوم: برخی از مصادیق شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در حقوق تجارت... 75

بخش سوم: تأثیر شروط اسقاط یا تحدید مسئولیت در تعهدات اسناد تجاری... 79

فصل اول: قابلیت استناد به شروط اسقاط یا تحدید مسئولیت... 79

مبحث نخست: اصل حسن نیت و کاربرد آن در قوانین.. 79

مبحث دوم: قابلیت استناد به شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در مقابل دارنده با حسن نیت سند تجاری... 87

مبحث سوم: مغایرت شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت با وصف تنجیزی اسناد تجاری... 87

فصل دوم: بررسی تأثیر شروط اسقاط مسئولیت در اسناد تجاری... 88

مبحث نخست: تأثیر شرط اسقاط مسئولیت در تعهدِ متعهدان اصلی اسناد تجاری... 88

مبحث دوم: تأثیر شرط اسقاط مسئولیت در تعهدِ متعهدان فرعی اسناد تجاری... 91

فصل سوم: بررسی تأثیر شروط تحدید مسئولیت در اسناد تجاری... 98

مبحث نخست: تأثیر شروط تحدید مسئولیت در تعهدِ متعهدان اصلی اسناد تجاری... 98

مبحث دوم: تأثیر شروط تحدید مسئولیت در تعهد متعهدان فرعی اسناد تجاری... 110

نتیجه. 118

پیشنهاد. 119

فهرست منابع و مآخذ. 121

 

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

12

گوگل امروز

614

آنلاین ها

9441

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

42209

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: