میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس راقب دانلود تحقیق


تاریخ:  30 بهمن 1395
تعداد صفحه:   149
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


اصولاً کیفرشناسان مجازات ها را با توجه به قانون نامه های باستانی که از ابتدای سده بیستم پیش از میلاد در منطقه بین النهرین کشف و ترجمه شده اند و نیز بر پایه تحولات حقوق کیفری در سده های بعدی در چهار دوره مطالعه می کنند : در دوره نخست کیفرها به طور عمده جنبه بدنی داشته اند، چنانچه به قانون نامه های اورنَمو و حمورابی مراجعه کنیم، پی می بریم که اثری از کیفر حبس یا سلب کننده آزادی در آنها نیست و عمده کیفرها تمامیت جسمی مرتکب جرم را نشانه می گرفتند، مجازات هایی مانند اعدام، قطع عضو، تازیانه. در دوره دوم یعنی از بیش از دو سده پیش، به طور عمده آزادی انتخاب محل اقامت مرتکبان جرم مورد مجازات قرار گرفته و سلب دائم یا موقت آزادی آنان پاسخی به بزهکاری ایشان بوده است. در دوره سوم از تحولات کیفر، به طور عمده سرمایه و اموال بزهکاران به منزله مجازات مورد توجه قرار گرفت، یعنی مجازات های مالی که دربرگیرنده کیفرهای نقدی، ضبط و مصادره اموال می‌باشد. و در دوره چهارم از حدود سه دهه پیش به این سو و در ادامه جنبش کیفرزدایی(گوناگون سازی پاسخ دهی به جرم) دست کم در مورد جرم سبک و کم اهمیت، - اقدامات و تدابیر جانشین زندان که کیفر نقدی را نیز دربرمی‌گیرد- مطرح شده و مورد توجه قانونگذاران شماری از کشورها قرار گرفت(نجفی ابرند آبادی، 1385، صص111-109).  

فهرست مطالب

مقدمه.................................................................................................................................................................... 2

الف- بیان مسأله ................................................................................................................................................ 5

ب- اهمیت و ضرورت تحقیق.......................................................................................................................... 7

ج- اهداف و کاربردهای تحقیق....................................................................................................................... 7

د- سوالات تحقیق ............................................................................................................................................ 8

هـ - فرضیه های تحقیق ................................................................................................................................. 9

و- روش تحقیق ..................................................................................................................................................9

ز- ساختار تحقیق.............................................................................................................................................. 9

 

بخش اول : چرایی مجازات های جایگزین حبس و ساز و کارهای آن ....................... 11

فصل اول : مفهوم و دلایل طرح جایگزین‌های حبس ................................................................... 12

مبحث اول : مجازات حبس و عوامل ناکارآمدی آن....................................................................... 12

گفتار اول : تعریف، اهداف و مزایای حبس ............................................................................................... 13

بند اول : تعریف مجازات حبس .................................................................................................................. 13

الف- زندان در ادبیات فقهی و حقوقی ..................................................................................................... 13

ب- تعریف زندان در آئین نامه سازمان‌ زندان ها ................................................................................... 14

بند دوم : اهداف مجازات حبس ................................................................................................................. 16

الف- پیشگیری عام ....................................................................................................................................... 16

ب- پیشگیری خاص...................................................................................................................................... 17

بند سوم : مزایای مجازات حبس ............................................................................................................... 17

الف- تنبیه و ارعاب مجرم ........................................................................................................................... 18

ب- صیانت از جامعه و جان مجرم ............................................................................................................ 18

ج- امکان بهتر رعایت اصل تناسب ........................................................................................................... 19

د- انسانی تر بودن در مقایسه با سایر مجازات ها ................................................................................. 19

گفتار دوم : عوامل ناکارآمدی مجازات حبس .......................................................................................20

بند اول : ناکامی در دستیابی به اهداف...................................................................................................21

بند دوم : جرم زا بودن محیط زندان........................................................................................................22

بند سوم : تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها............................................................................ 24

بند چهارم : هزینه اقتصادی زندان......................................................................................................... 25

بند پنجم : تراکم جمعیت و کمبود فضای مناسب............................................................................. 25

بند ششم : اثر روانی نامطلوب زندان بر زندانی.................................................................................... 27

بند هفتم : مشکلات بهداشتی موجود در زندان ................................................................................. 27

بند هشتم : از بین رفتن حس مسئولیت زندانی................................................................................. 28

مبحث دوم : مجازات های جایگزین حبس و دلایل گرایش به آن...................................... 28

گفتار اول : مفهوم مجازات های جایگزین حبس و جایگاه آن در مقررات ایران و سازمان ملل متحد.............. 29

بند اول : مفهوم مجازات جایگزین حبس............................................................................................. 29

الف- مفهوم عام.......................................................................................................................................... 29

ب- مفهوم خاص........................................................................................................................................ 30

بند دوم : جایگاه مجازات های جایگزین حبس در مقررات ایران و سازمان ملل متحد............. 31

الف- در مقررات ایران ............................................................................................................................. 32

ب- در مقررات سازمان ملل متحد........................................................................................................ 33

گفتار دوم : دلایل گرایش به مجازات های جایگزین حبس............................................................. 38

بند اول : کاهش جمعیت کیفری زندان و صرفه جویی هزینه ها.................................................... 38

بند دوم : اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرم........................................................................................ 39

بند سوم : افزایش اعتماد عمومی نسبت به دستگاه عدالت کیفری................................................ 39

بند چهارم : جبران خسارت بزه‌دیده...................................................................................................... 40

فصل دوم : ساز و کارهای اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس ........................ 42

مبحث اول : بسترهای(پیش شرط های) اعمال موثر مجازات های جایگزین حبس.... 42

گفتار اول : بسترهای تقنینی و اقتصادی............................................................................................... 42

بند اول : بستر تقنینی............................................................................................................................... 43

بند دوم : بستر اقتصادی............................................................................................................................ 44

گفتار دوم : بستر های آموزشی و اجتماعی ......................................................................................... 44

بند اول : بستر آموزشی ........................................................................................................................... 45

بند دوم : بستر اجتماعی ......................................................................................................................... 46

مبحث دوم : قواعد مشترک ناظر بر مجازات های جایگزین حبس در لایحه

جدید قانون مجازات اسلامی............................................................................................47

گفتاراول : ویژگی های مشترک مجازات های جایگزین حبس....................................................... 48

بند اول : تعیین و اجرای آن از سوی دادگاه....................................................................................... 48

بند دوم : ضرورت گذشت شاکی خصوصی ........................................................................................ 49

بند سوم : ضرورت وجود جهات تخفیف ............................................................................................. 51

بند چهارم : رعایت اصل تناسب............................................................................................................ 53

بند پنجم : الزامی یا اختیاری بودن صدور آنها.................................................................................. 54

الف- موارد الزامی بودن............................................................................................................................54

ب- موارد اختیاری بودن........................................................................................................................ 54

بند ششم : امکان صدور دو نوع به طور همزمان............................................................................... 55

بند هفتم : تکلیف دادگاه بر تعیین مدت مجازات حبس ضمن صدور حکم............................. 56

بند هشتم : تصریح و تفهیم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم به محکوم................................... 58

بند نهم : امکان صدور همزمان مجازات های جایگزین با مجازات هایتتمیمی یا تبعی...... 59

گفتار دوم : موارد منع اعمال مجازات های جایگزین حبس و تغییر در آن................................ 60

بند اول : موارد منع اعمال مجازات های جایگزین حبس ............................................................. 61

الف- ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی............................................................................ 62

ب- ارتکاب جرایم عمدی متعدد.......................................................................................................... 64

ج- ارتکاب جرایم عمدی با مجازات قانونی بیش از یکسال حبس و تخفیف آن به کمتر از یکسال.. 65

بند دوم : موجبات تغییر در مجازات های جایگزین حبس............................................................ 66

الف- تخفیف و تبدیل............................................................................................................................. 67

ب- تشدید................................................................................................................................................ 69

ج- توقف موقت ...................................................................................................................................... 70

د- لغو مجازات های جایگزین حبس.................................................................................................. 71

بخش دوم : جلوه های مجازاتهای جایگزین حبس در حقوق ایران...................... 73

فصل اول : جایگزین های سنتی ................................................................................................. 74

مبحث اول : جزای نقدی............................................................................................................... 74

گفتار اول : مفاهیم و تاریخچه جزای نقدی.................................................................................... 75

بند اول : مفهوم جزای نقدی ............................................................................................................ 75

بند دوم : تاریخچه جزای نقدی......................................................................................................... 76

گفتار دوم : موجبات اعمال جزای نقدی و میزان آن.....................................................................76

بند اول : جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی................................................................................76

بند دوم : جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس (موضوع لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390)....... 77

بند سوم : میزان جزای نقدی .......................................................................................................... 78

مبحث دوم : محرومیت از حقوق اجتماعی...............................................................79

گفتار اول : مفهوم و تاریخچه محرومیت از حقوق اجتماعی.......................................................79

بند اول : مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی و انواع آن............................................................80

الف- مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی......................................................................................80

ب- انواع محرومیت از حقوق اجتماعی............................................................................................82

بند دوم : تاریخچه محرومیت حقوق اجتماعی..............................................................................83

گفتار دوم : موجبات اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی و تشریفات آن...............................84

بند اول : محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی................................................84

الف- محرومیت های اجتماعی محدود کننده آزادی....................................................................85

ب- محرومیت های اجتماعی سالب حقوق اجتماعی...................................................................86

بند دوم : محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی....................................................87

الف- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر تکمیلی........................................................87

ب- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی..........................................................88

فصل دوم : جایگزین های نوین...................................................................................................91

مبحث اول : دوره مراقبت.............................................................................................................91

گفتار اول : مفهوم و تاریخچه دوره مراقبت....................................................................................94

بند اول : مفهوم دوره مراقبت............................................................................................................94

بند دوم : تاریخچه دوره مراقبت................................................................................................96

گفتار دوم : موجبات و شرایط اعمال و اجرای دوره مراقبت...............................................97

بند اول : موجبات.........................................................................................................................97

بند دوم : شرایط اختصاصی اعمال و اجرای دوره مراقبت...................................................98

الف- مدت دوره مراقبت..............................................................................................................98

ب- وظایف محکوم.......................................................................................................................98

ج- وظایف ماموران دوره مراقبت. ............................................................................................100

مبحث دوم : جزای نقدی روزانه و خدمات عمومی رایگان.......................................102

گفتار اول : جزای نقدی روزانه .................................................................................................102

بند اول : مفهوم و تاریخچه جزای نقدی روزانه.....................................................................103

الف- مفهوم جزای نقدی روزانه.................................................................................................103

ب- تاریخچه جزای نقدی روزانه...............................................................................................104

بند دوم : موجبات و شرایط اعمال و اجرای جزای نقدی روزانه........................................104

الف- موجبات اعمال جزای نقدی روزانه و میزان آن...........................................................105

1- موجبات اعمال جزای نقدی روزانه....................................................................................105

2- میزان جزای نقدی روزانه.....................................................................................................106

ب- شرایط اختصاصی جزای نقدی روزانه..............................................................................106

گفتار دوم : خدمات عمومی رایگان..........................................................................................108

بند اول : مفهوم و تاریخچه خدمات عمومی رایگان.............................................................108

الف- مفهوم خدمات عمومی رایگان........................................................................................109

ب- تاریخچه خدمات عمومی رایگان......................................................................................110

بند دوم : موجبات و شرایط اعمال و اجرای خدمات عمومی رایگان...............................111

الف- موجبات اعمال خدمات عمومی رایگان........................................................................112

ب- مدت اعمال خدمات عمومی رایگان................................................................................113

ج- شرایط اعمال و اجرای مجازات خدمات عمومی...........................................................114

نتیجه گیری و پیشنهادات..................................................................................................118

 

 

 

منابع و مآخذ............................................................................................................................. 126

1- منابع فارسی .................................................................................................................... 126

الف –کتابها ............................................................................................................................. 126

ب- مقالات و مجلات ............................................................................................................. 128

ج- پایان نامه ........................................................................................................................... 131

د- تقریرات ............................................................................................................................... 131

2- منابع لاتین ..................................................................................................................... 132

الف- کتابها ............................................................................................................................... 132

ب- قانون .................................................................................................................................. 132

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

12

گوگل امروز

621

آنلاین ها

9473

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

42209

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: