میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  30 بهمن 1395
تعداد صفحه:   187
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


بروز اختلاف و ایجاد دعوا بین اشخاص از امور انکار ناپذیر زندگی اجتماعی است و نمی توان از تحقق آن در جامعه جلوگیری نمود . این دعاوی ممکن است با طرح در دادگاه و رسیدگی قضایی ، توسط قاضی منجر به صدور رأی گردند ، رأی صادره از سوی دادگاه مسلماً به سود یک طرف (محکوم له) و به ضرر دیگری (محکوم علیه) می باشد . در این حالت دعوا در ظاهر پایان یافته ولی در واقع اختلاف و خصومت بین طرفین ، همچنان پایدار است ؛ به همین علّت است که غالباً در مرحله ی اجرای رأی نیز با مشکلاتی روبرو می شوند. چه خوب است که اختلافات و دعاوی ایجاد شده ، با توافق طرفین پایان یابد و آنها با رضایت قلبی نسبت به دعوا مصالحه و سازش نمایند که دیگر اثری از کدورت ها و اختلافات باقی نماند . بی دلیل نیست که ضرب المثلی فرانسوی می گوید :« یک سازش بد ، بهتر است از یک دادرسی خوب ». اهمیّت ایجاد مصالحه و سازش در تعلیمات دینی ما نیز دارای ریشه و سابقه ی قوی است ، به گونه ای که آیات متعددی از قرآن کریم و روایات بسیاری به این موضوع پرداخته است .  

فهرست مطالب

چکیده فارسی..................................................................................................................................... 1

مقدمه ................................................................................................................................................. 2

فصل اول :کلّیات درمفهوم ، ماهیت و پیشینه سازش

مبحث اول : مفهوم وماهیت سازش......................................................................................... 7

گفتار اول : مفهوم سازش.................................................................................................................. 7

بند اول : مفهوم لغوی سازش............................................................................................................ 8

بند دوم : مفهوم اصطلاحی سازش.................................................................................................... 8

گفتار دوم : ماهیت سازش.................................................................................................................. 8

مبحث دوم : پیشینه دینی سازش........................................................................................... 10

گفتار اول : پیشینه سازش در آیات................................................................................................. 10

بند اول : آیاتیکه طرفین اختلافرا به صلحوسازش دعوت می کنند........................................ 10

بند دوم :آیاتی که سایرمردم را به ایجاد صلح وسازشبین متخاصمان دعوتمی کنند ............. 11

گفتار دوم : پیشینهسازش در روایات............................................................................................ 14

بند اول : روایات نقل شده از پیامبر(ص) ....................................................................................... 14

بند دوم : روایاتنقل شده از ائمه معصوم علیهمالسلام................................................................. 16

مبحث سوم : پیشینه قانونی سازش......................................................................................... 18

گفتار اول : پیشینه سازش در قوانین سابق....................................................................................... 18

بند اول : قانون اصول محاکمات حقوقیمصوب 1329هجری قمری ........................................... 18

الف ) سازش در محاکم صلحیه........................................................................................................ 18

1 ) سازش در مواردی که محکمه صلح ، صلاحیّت صدور حکم دارد............................................ 19

2 ) سازش در مواردی که محکمه صلح صرفاً حق اصلاح ذات البین دارد ...................................... 20

ب ) سازش در محکمه ابتدایی......................................................................................................... 21

1 ) سازش در محکمه ابتدایی در مقام رسیدگی استینافی................................................................. 21

2 ) سازش در محکمه ابتدایی در مقام رسیدگی بدوی..................................................................... 22

ج ) صلح و سازش در مراحل مختلف محاکمه حقوقی................................................................... 22

بنددوم : قانون آییندادرسی مدنی مصوب1318 ......................................................................... 23

الف) سازش دردادگاههای بخش.................................................................................................... 24

1 ) جایگاهسازش در موردی کهرسیدگی و صدور حکممی شد................................................. 24

2) جایگاه سازش در رسیدگیهای اصلاحی دادگاهبخش............................................................. 25

ب) سازش در تمامیدادگاهها......................................................................................................... 27

گفتار دوم : جایگاهسازش در قوانینجاری.................................................................................... 29

بند اول : سازشدر قوانین ماهوی.................................................................................................. 29

بند دوم : سازشدر قوانین شکلی.................................................................................................. 30

الف) قانون آیین دادرسیمدنی مصوب 1379............................................................................. 30

ب) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 ............................................................................ 31

ج) قانون حمایتخانواده مصوب 1391 ...................................................................................... 33

د) سازش در سایر قوانین................................................................................................................ 34

 

مبحث چهارم : شرایط لازم جهت درخواست و تحقق سازش ...................................................... 36

گفتار اول : شرایط مربوطبه طرفین جهتدرخواست سازش.......................................................... 36

بند اول : اهلیتقانونی....................................................................................................................... 36

بند دوم : داشتن سمت........................................................................................................................ 38

الف ) اصیل......................................................................................................................................... 38

ب ) نمایندگی و اقسام آن .................................................................................................................... 39

1 ) نمایندگی قانونی ......................................................................................................................... 39

2 ) نمایندگی قضایی .......................................................................................................................... 40

3 ) نمایندگی قراردادی...................................................................................................................... 42

بند سوم : ذینفع بودن ............................................................................................................................. 42

بند چهارم : بررسی سایر شرایط اقامهدعوا............................................................................................ 43

گفتار دوم : شرایط لازم جهت تحققسازش......................................................................................... 44

مبحث پنجم : دعاوی قابل سازش ........................................................................................................ 48

گفتار اول : دعاوی که سازش در آن ممنوع است.................................................................................. 48

گفتار دوم : دعاوی که برای سازشبا محدودیت مواجهاند................................................................. 49

بند اول : سازشدر اموال عمومیو دولتی........................................................................................... 49

الف) مفهوم اموال عمومی و دولتی....................................................................................................... 50

1 ) مفهوم مال....................................................................................................................................... 50

2 ) مفهوم اموالعمومی........................................................................................................................ 50

3 ) مفهوم اموالدولتی.......................................................................................................................... 51

ب) بررسی سازش در اموالعمومی و دولتیبراساس اصل 139قانون اساسی ................................. 52

1 ) منظور از صلح دعوا........................................................................................................................ 53

2 ) زمان اجرای تشریفاتمقرر در اصل 139 ق.ا .............................................................................. 55

ج ) بررسی اموالشرکتهای دولتی ...................................................................................................... 55

1 ) مفهوم شرکتدولتی ...................................................................................................................... 56

2 ) بررسیشمول یا عدمشمول اصل 139ق.ا بر اموالشرکت های دولتی ................................ 56

بند دوم : بررسی سازش در دعاویتاجر ورشکسته ............................................................................. 57

الف) مفهوم ورشکستگی ...................................................................................................................... 57

1) مفهوم عرفیورشکستگی .............................................................................................................. 57

2) مفهوم حقوقیورشکستگی ........................................................................................................... 58

ب) وضعیت سازش دردعاوی تاجر ورشکسته ................................................................................ 58

1) سازش دردعاوی غیر مالی........................................................................................................... 59

2) سازش دردعاوی مالی................................................................................................................. 59

ج) بررسی قراردادارفاقی.................................................................................................................... 61

گفتار سوم :بررسی سازش در برخی امور خاص .............................................................................. 62

بند اول : سازش در امور حسبی .......................................................................................................... 62

الف) مفهوم امور حسبی ....................................................................................................................... 62

ب) مصادیق امور حسبی و بررسی سازش در آنها................................................................................ 63

بنددوم : سازش

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

6

گوگل امروز

356

آنلاین ها

1290

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

42856

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: