میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  27 بهمن 1395
تعداد صفحه:   153
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


جرم و جامعه دو واقعیتی هستند كه با هم ارتباط مستقیم داشته و در تاثیر و تاثر متقابل با یكدیگر می‌باشند. از یك سو، اگر جامعه‌ای وجود نداشته باشد بدیهی خواهد بود كه جرمی نیز انجام نخواهد شد زیرا زمینه ‌های بروز هر جرم در واقع در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نهفته است كه بر آن جامعه حاكم می‌باشند و از سوی دیگر، متقابلاً‌ به همان میزان كه شرایط اجتماعی بر نوع و میزان ارتكاب جرائم تاثیر می‌گذارد به همان ترتیب نیز جامعه از وقوع جرائم مختلف تاثیر می‌پذیرد. شرایط اقتصادی جامعه بدون شك یكی از مهم‌ترین مولفه‌های موثر بر نوع و میزان جرائم می‌باشد، زیرا در صورتی كه جامعه از حیث اقتصادی در رفاه باشد مطمئناً جرایمی نیز كه ریشه در فقر و مشكلا‌ت مالی افراد دارند كمتر به وقوع خواهند پیوست و در مقابل تردیدی نیز وجود ندارد كه هرچه شرایط اقتصادی اجتماع از وضع نامطلوب‌تری برخوردار باشد در واقع زمینه‌های ارتكاب جرائم مرتبط با معضلا‌ت مالی به حداكثر رسیده در نتیجه به میزان اینگونه جرائم افزوده خواهد شد.‌صنعتي شدن، گسترده شدن شهرها و حاشيه نشيني در کنار معضلات فقر و توزيع نامناسب درآمد زمينه هاي افزايش جرم را در جوامع گسترش داده است. در سال هاي اخير در کنار تمهيداتي که در راستاي مبارزه با جرائم صورت گرفته است، ميزان جرائم در کشور افزايش پيدا کرده است. اقتصاد جرم و بررسي جرم از منظر اقتصاد موضوع پر اهميتي است که در کنار ديگر ابعاد حقوقي و اجتماعي مي تواند در پيشگيري و کاهش جرائم در جامعه کمک کند. براي بررسي بيشتر وجه اقتصادي جرم، نزد دکتر حسين صادقي استاد دانشگاه تربيت مدرس رفتيم که در زمينه اقتصاد جرم مشغول پژوهش بوده و کتاب «اقتصاد جرم» نيز از جمله تاليفات وي در مورد عوامل و اثرات جرم در اقتصاد ايران است.  
فهرست

چکیده 1

مقدمه 2

الف) بیان مسأله 3

ب) اهداف- 5

ج) سوالات تحقیق- 5

د) فرضیات- 6

ر) ساماندهی تحقیق- 6

فصل اول: کلیات- 7

فصل اول: کلیات- 8

مبحث اول: مفاهیم و پیشینه 9

گفتار اول: مفاهیم 9

بند اول: جرم 9

بند دوم: اقتصاد 11

بند سوم: اقتصاد مقاومتی- 12

گفتار دوم: پیشینه اقتصاد مقاومتی در ایران 14

مبحث دوم: اقتصاد مقاومتی و ویژگی و ملزومات آن- 16

گفتار اول: ویژگی و سیاست های اقتصاد مقاومتی- 16

بند اول: ویژگیهای اقتصاد مقاومتی- 16

بند دوم: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی- 17

الف) محیط داخلی- 17

ب) محیط بین‌المللی و جهانی- 18

ج) روندشناسی فضای اقتصادی- 18

گفتار دوم: ارکان و الزامات اقتصاد مقاومتی- 19

بند اول: ارکان اقتصاد مقاومتی- 19

الف)مقاوم بودن اقتصاد 19

ب) استفاده از همه‌‌ى ظرفيتهاى دولتى و مردمى- 19

ج) حمايت از توليد ملى- 21

د) مديريت منابع ارزى- 21

ه) مديريت مصرف- 22

بند دوم: الزامات اقتصاد مقاومتى- 23

گفتارسوم: روند اقتصاد مقاومتی در ایران 23

بند اول: محیط اقتصادی- 24

بند دوم: محیط سیاسی- 25

مبحث سوم: جرم انگاری، جرم زدایی جرایم در تئوری اقتصاد مقاومتی- 26

گفتار اول: جرم‌انگاری- 26

بند اول: مراحل جرم انگاری- 27

بند دوم: جرم‌ انگاری در حقوق جزای اسلام 28

گفتار دوم: جرم زدایی- 29

بنداول: انواع جرم زدائی- 30

الف) جرم زدائی قانونی (رسمی) 30

ب) جرم زدائی عملی- 30

بند دوم: کیفر زدایی و قضا زدایی- 31

الف)کیفر زدایی- 31

ب) قضا زدایی- 32

بند سوم: جرم زدایی و ارتباط آن با فقه و قوانین موضوعه 32

الف) جرم زدایی و جرایم شرعی- 32

ب) جرم زدائی و قانون اساسی- 33

ج) نسبت جرم زدائی و قضا زدائی- 34

فصل دوم: عوامل جرم زا 35

مبحث اول: عوامل درونی جرم زا 36

گفتار اول: عوامل زیستی- 36

بند اول: جنسیت- 37

بند دوم: وراثت- 38

بند سوم: ساختار بدنی- 41

گفتار سوم: عوامل رواني- 44

بند اول: ناسازگاری روانی- 45

بند دوم: سادیسم 47

مبحث دوم: عوامل بيروني- 49

گفتار اول: عوامل اقتصادی- 49

بند اول: فقر و محرومیت- 50

الف) تأثیر فقر در بزهکاری از نگاه متون دینی- 51

ب) نظریات مکاتب جرم شناختی پیرامون آثار اجتماعی فقر و جرم زایی آن 52

ج) ارتباط مستقیم فقر و جرم 54

بند دوم: بیکاری- 56

الف) مفهوم بیکاری- 56

ب)رابطه بین بیکاری و جرم 57

ج) پیامد های بیکاری- 59

گفتار دوم: عوامل فرهنگی- 61

بند اول: محیط خانوادگی- 62

الف) خانواده متشنج- 63

ب) خانواده بی بند و بار 63

ج) خانواده منجربه طلاق- 64

بند دوم: محیط مسکن- 65

بند سوم: وسایل ارتباط جمعی- 66

الف) رسانه ها و مفهوم سازی- 67

ب) آموزش شیوهها 70

ج) رسانه های فرامرزی(ماهواره ای) و نقش آن در ترویج بزهکاری- 72

بند چهارم: استعمال مواد مخدر 73

فصل سوم: اقتصاد مقاومتی، نقش و جایگاه آن در نرخ ارتکاب جرایم 74

فصل سوم: اقتصاد مقاومتی، نقش و جایگاه آن در نرخ ارتکاب جرایم 75

مبحث اول: اقتصاد مقاومتی، موانع و چالشهای موجود 76

گفتار اول: موانع اقتصاد مقاومتی- 76

گفتار دوم: مهمترین چالشهای اقتصادی موجود 78

بند اول: اشتغال و تولید 78

الف) اشتغال 78

ب) تولید و رشد اقتصادی- 79

ج) بودجه‌ 81

بند دوم: تورم 82

الف) نوسانات شاخص بورس- 83

ب) نوسان قیمت مسکن- 84

ج)شتاب تورمی- 85

بند سوم: سیاست های موجود 87

الف) سیاست‌های پولی و ارزی- 87

ب) سیاست‌های تجاری (صادرات و واردات) 89

ج) تحریم‌ها و تهدیدهای اعلامی- 90

گفتار سوم: پیامدهای اقتصاد مقاومتی- 91

بند اول: رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی- 91

بند دوم: کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی- 92

بند سوم: سیاست های تثبیت اقتصادی- 93

مبحث دوم: اقتصاد مقاومتی، نقش و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران 93

گفتاراول: نقش مردم در اقتصاد مقاومتی- 93

بند اول: مديريت مصرف- 94

بند دوم:قناعت (ساده زيستي ودوري از تجملات) 94

بند سوم: ترجيح مصرف كالاي داخلي بركالاي خارجي- 95

گفتاردوم: نقش ماليات در اقتصاد مقاومتي- 95

بند اول: مالیات- 96

بند دوم: نظریه اقتصاد جرم و جنایت- 97

گفتار سوم:فرهنگ سازی در اقتصاد مقاومتی- 99

بند اول: مفهوم فرهنگ- 100

بند دوم: ماهیت و ویژگی های فرهنگ- 103

الف) ماهیت فرهنگ- 103

ب) ویژگیهای فرهنگ- 104

بند سوم: تأثير متقابل فرهنگ و اقتصاد 106

گفتار چهارم: اقتصاد مقاومتی و ترویج جرم 107

مبحث سوم: پیشگیری انواع و ویژگی ها در تئوری اقتصاد مقاومتی 108

گفتار اول: پیشگیری- 108

گفتار دوم:انواع پیشگیری- 110

بند اول: پیشگیری وضعی- 111

بند دوم: پیشگیری اجتماعی- 116

بند سوم: ویژگی ها 118

الف) ویژگی های پیشگیری وضعی- 118

ب) ویژگی های پیشگیری اجتماعی- 119

گفتار سوم: راهکارهای اجراي پيشگيري با توجه به نظریه اقتصاد مقاومتی- 120

بند اول: قابلیت همنوا سازی اجتماعی بزهکار 120

بند دوم: رعایت اصل تناسب جرم و مجازات- 121

بند سوم: نظارت مؤثر و مستمر بر رفتار بزهکار 123

بند چهارم: توجه به رضایت طرفین- 124

‌بند پنجم: به کارگیری نیروی کار متخصص-- 125

بند ششم: تصویب متون قانونی کارآمد 126

بند هفتم: افزايش هزينه هاي جرم 129

فصلچهارم: نتیجه گیری- 130

بحث و بررسی- 131

نتيجه گيري- 135

پیشنهادات- 138

فهرست منابع- 141

فهرست منابع- 142

 


فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

120

گوگل امروز

167

آنلاین ها

7564

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

42832

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: