امروز : سه شنبه, 28 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

تاریخ : 28 آذر 1395
111 صفحه
قالب بندی : doc
قیمت : 12000 تومان
عنوان مقاله : پایان نامه يک روش چند¬بعدي براي پيشنهاد¬دهنده¬هاي آگاه¬ از زمينه در تجارت سيار

‎ قالب بندی : doc

قیمت : 12000

سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده در تجارت سيار از جمله موضوعات پر­اهميت سال­هاي اخير بوده­اند که با ظهور تکنولوژي­هاي بي­سيم و تسهيل حرکت تجارت الکترونيکي از محيط­هاي سيمي به سوي بي­سيم­ مورد توجه قرار­گرفته­اند. تجارت سيار به­معناي انجام فعاليت­هاي تجارت­الکترونيک از طريق محيط­هاي بي­سيم، به­طورخاص اينترنت بي­سيم، و وسايل دستي سيار مي­باشد که با­ پيدايش تکنولوژي بي­سيم در عرصه اينترنت و استفاده روزافزون از وسايل سيار توجه به آن رو به افزايش است[1,2]. به کاربرد­هاي تجارت سيار دو خصوصيت ويژه تحرک[1] و دسترسي وسيع[2]نسبت داده­شده­است[1,3]که اولين خصوصيت بر امکان از بين رفتن محدوديت­هاي مکاني و دومين خصوصيت بر امکان از بين رفتن محدوديت­هاي زماني در استفاده کاربران از خدمات اين نوع کاربرد­ها تاکيد دارد[1,3,4,5]. اين­که کاربران براي انجام فعاليت هايي چون بانکداري الکترونيکي يا خريد الکترونيکي محصولات، قادر به جايگزيني وسايلي چون تلفن­هاي سيار و ­همراه­هاي شخصي ديجيتال (پي.دي.اِي)[3] به­جاي کامپيوتر­هاي شخصي باشند، تسهيلات زيادي را براي آنها و فرصت­هاي جديدي را نيز براي کسب وکار­ها فراهم­­­خواهد­کرد و لزوم توجه به اين عرصه را براي محققان نمايان مي­سازد[1,3].  

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه 1

1-2 موضوع تحقيق 3

1-3 موضوع تحقيق 4

1-4 اهميت و ارزش تحقيق 6

1-5 اهداف تحقيق 6

1-6 کاربرد نتايج تحقيق 6

1-7 مروري بر ساختار پايان­نامه 7

 

فصل دوم: تجارت سيار

2-1 مقدمه 8

2-2 تجارت سيار 9

2-3 دسته­بندي ادبيات تحقيقاتي تجارت سيار 11

2-3-1 حوزه تحقيقات نظری 11

2-3-2 شبکه بي­سيم 12

2-3-3 ميان­افزار سيار 13

2-3-4 زير­بناي کاربري بي­سيم 14

2-3-5 کاربرد­هاي تجارت سيار 14

2-4 فناوري­هاي تجارت سيار 16

2-5 استاندارد­هاي بي­سيم 18

2-6 بستر پياده­سازي کاربرد­هاي تجارت سيار 19

2-6-1 زبان­هاي برنامه­نويسي موبايل 22

2-7 جمع­بندي 23

 

عنوان صفحه

 

فصل سوم: زمينه

3-1 مقدمه 25

3-2 زمينه 26

3-2-1 تعاريف پارامتريک 26

3-2-2 تعاريف کلي 27

3-3 دسته­بندي اطلاعات زمينه 28

3-4 آگاهي از زمينه 31

3-5 طراحي زمينه 32

3-6 جمع­بندي 33

فصل چهارم: سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده

4-1 مقدمه 35

4-2 بررسي عملکرد سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده 36

4-2-1 روش­هاي مبتنی بر محتوا 38

4-2-1-1 مشکلات و محدوديت­­هاي روش­هاي مبتني بر محتوا 41

4-2-2 روش­هاي فيلترسازي مشارکتی 42

4-2-2-1 مشکلات و محدوديت­­هاي روش­هاي فيلتر­سازي مشارکتي 46

4-2-3 روش­هاي ترکيبي 48

4-3 ارزيابي سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده 49

4-4 بسط قابليت­هاي سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده 51

4-4-1 شرکت­دادن شناختي جامع از کاربران و اقلام در فرآيند پيشنهاد­دهي 51

4-4-2 امتياز­گذاري چند­معياري 52

4-4-3 پيشنهاد­دهنده­هاي غير­تداخلي 53

4-4-4 انعطاف­پذيري 53

 

عنوان صفحه

4-4-5 توسعه شاخص­هاي ارزيابي 54

4-4-6 استفاده از اطلاعات زمينه در پيشنهاد­دهنده­ها 55

4-4-7 ساير گزينه­ها براي بسط و توسعه سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده 55

4-5 جمع­بندي 55

 

فصل پنجم: روش جديد چند­بعدي براي پيشنهاد­دهي آگاه از زمينه

5-1 مقدمه 57

5-2 سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده آگاه­از­زمينه در تجارت سيار 58

5-3 مدل­سازي اطلاعات زمينه 59

5-4 روش چند­بعدی در سيستم­های توصيه­گرسيار آگاه از زمينه 61

5-5 جمع­بندي 68

فصل ششم: ارزيابي

6-1 مقدمه 69

6-2 روش ارزيابی 69

6-2-1 پياده­سازي سيستم جمع­آوري داده 70

6-3 پياده­سازي روش پيشنهاد­دهي 72

6-3-1 پياده­سازي روش پيشنهاد­دهي دو­بعدي 73

6-3-2 پياده­سازي روش پيشنهاد­دهي چند­بعدي 78

6-4 جمع­بندي 82

فصل هفتم: جمع­بندي و راهکار­هاي آينده

7-1 مقدمه 84

7-2 راهکار­هاي آينده 85

 

منابع و مآخذ 87

فهرست شکل­ها

عنوان صفحه

شکل 2-1 خصوصيات تجارت سيار 10

شکل 2-2 دسته­بندي ادبيات تحقيقاتي تجارت سيار 12

شکل 3-1 فضاي سلسله­مراتبي زمينه 29

شکل 3-2 معماري سطح بالا از يک سيستم آگاه از زمينه 32

شکل 4-1 نمونه­اي از زبان RQL 54

شکل 5-1 مدل چند­بعدي پيشنهاد­دهي براي فضاي سه­بعديUser×Item×Time 60

شکل 5-2 ساختار رابطه­اي مدل داده چند­بعدي براي ذخيره­سازي اطلاعات کاربران، اقلام و زمينه 62

شکل 5-3 روش چند­بعدي پيشنهاد­دهي 63

شکل 5-4 ساختار رابطه­اي نگهداري کليه شرايط زمينه­اي سيستم 64

شکل 5-5 ساختار رابطه­اي نگهداري خوشه­بندي اطلاعات زمينه­اي براي کاربران 65

شکل 5-6 ايجاد کاربران معادل کاربر c­i با توجه به الگوی مصرف وی 67

شکل 5-7 ساختار رابطه­اي کاربران و امتيازات جديد 66

شکل 6-1 ساختار رابطه­اي مجموعه داده جمع­آوري­شده بدون در نظر گرفتن شرايط زمينه­اي 71

شکل 6-2 ساختار چند­بعدي مجموعه داده جمع­آوري­شده با در نظر گرفتن شرايط زمينه­اي 72

شکل 6-3 نقشه خود­سازمانده 74

شکل 6-4 ميانگين شاخص F1 در روش پيشنهاد­دهي سنتي در مجموعه داده شماره(1) 76

شکل 6-5 ميانگين شاخص F1 براي خوشه­هاي مجزا در مجموعه داده شماره (1) 77

شکل 6-6 ميانگين شاخص F1 در روش پيشنهاد­دهي سنتي در مجموعه داده شماره(2) 78

شکل 6-7 ميانگين شاخص F1 براي خوشه­هاي مجزا در مجموعه داده شماره (2) 78

شکل 6-8 ساختار رابطه­اي نهايي براي نگهداري اطلاعات سيستم پيشنهاد­دهنده 80

شکل 6-9 ميانگين شاخص F1 در روش پيشنهاد­دهي چندبعدی 81

شکل 6-10 ميانگين شاخص F1 در روش پيشنهاد­دهي چندبعدی برای خوشه­هاي مجزا 82

 

فهرست جدول­ها

عنوان صفحه

 

جدول 2-1 دسته­بندي کاربرد­هاي تجارت سيار 15

جدول 4-1 نمونه­اي از ماتريس کاربر- اقلام براي يک سيستم پيشنهاد­دهنده فيلم 37

جدول 6-1 مشخصات شبکه نقشه خود­سازمانده در مرحله شناسايي کاربران مشابه در روش سنتی 76

جدول 6-2 مشخصات شبکه نقشه خود­سازمانده براي شناسايي الگوي مصرف و شناسايي کاربران مشابه 81

 

 

 

جدیدترین مطالب
تبلیغات