میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  27 بهمن 1395
تعداد صفحه:   147
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


يكي از معضلاتي كه امروزه جامعه بشري با آن روبروست، قاچاق انسان مي باشد كه در حال حاضر، اغلب توسط گروه هاي سازمان يافته انجام مي گيرد. قاچاق انسان در جهان، هر روز گسترده تر شده است، به نحوي كه هيچ كشوري نمي تواند خود را از اين معضل مصون و محفوظ بداند. امروزه در اكثر كشورهايي كه به نوعي داراي مشكلات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي و غيره مي باشند، پديده مهاجرت انسان ها و پيرو آن، ايجاد شبكه هاي قاچاق انسان وجود دارد. يكي از معمول ترين نوع قاچاق انسان كه به دليل سود سرشار آن مطمع نظر گروه ها و باندهاي سازمان يافته مي باشد، قاچاق زنان و دختران براي استفاده از آنها در مكان هاي فساد و فحشاء و وادار كردن آنها به روسپي گري و بعضاً به كارگيري آنها به عنوان پيشخدمت و كلفت مي باشد. به طور كلي، مي توان گفت: قاچاق زنان و كودكان شكل جديد و امروزي برده داري و پديده اي در حال رشد است كه شكل و ميزان و پيچيدگي آن دائم در حال تغيير است. در حال حاضر تجارت دختران و زنان جوان توسط باندهاي قاچاق انسان از نقاط مختلف جهان به اروپا و ديگر مناطق جهان، ابعاد گسترده تري پيدا كرده است.  

فهرست مطالب

مقدمه 1

پیشینه تحقیق 4

فرضیات تحقیق 6

اهداف تحقیق 6

روش تحقیق 6

محدودیت تحقیق: 7

ساختار تحقیق: 7

فصل اول: کلیات 8

1-1- معناي لغوي قاچاق 9

1-2- جرايم سازمان يافته 11

1-3- مهاجرت غيرقانوني و بين المللي 12

1-4- فروش كودكان 13

1-5- فساد و انحطاط اجتماعي 13

1-6- تجاوز 13

1-6-1- تجاوز با قدرت....................................................................................................................................................................... 13

1-6-2- تجاوز با خشم......................................................................................................................................................................... 14

1-6-3- تجاوز همراه با دگرآزاري....................................................................................................................................................... 14

1-6-4- آزار جنسي:............................................................................................................................................................................. 14

1-7- فحشا یا روسپي‌گري 14

1-7-1- تبيين فحشاء ناشي از قاچاق انسان 15

1-7-2- فحشاء و عوامل تشكيل دهنده آن........................................................................................................................................... 17

1-7-3- وجوه افتراق فحشاء و زنا 19

1-7-3-1- از نظر كيفيت رفتار عوامل انساني...................................................................................................................................... 19

1-7-3-2- از نظر زمان انجام عمليات.................................................................................................................................................. 19

1-7-3-3- از نظر انگيزه ارتكاب جرم................................................................................................................................................. 19

1-7-3-4- از نظر وجود شخص ثالث (قواد)...................................................................................................................................... 19

1-7-3-5- از نظر بزه ديده................................................................................................................................................................... 20

1-7-3-6- از نظر حق انتخاب در زنا................................................................................................................................................... 20

1-7-3-7- از نظر كاركرد اجتماعي روسپي گري................................................................................................................................. 20

1-8- توريسم جنسي 20

1-10- قاچاق انسان 21

1-11- انواع قاچاق 25

1-11-1- قاچاق كالا............................................................................................................................................................................ 25

1-11-1-1- موضوع عايدات دولت..................................................................................................................................................... 25

1-11-1-2- غير موضوع عايدات دولت.............................................................................................................................................. 25

1-11-2- قاچاق خدمات..................................................................................................................................................................... 26

1-11-2-1- امور گمركي..................................................................................................................................................................... 26

1-11-2-2- مالكيت معنوي................................................................................................................................................................. 26

1-11-3- قاچاق اشخاص.................................................................................................................................................................... 26

1-11-3-1- قاچاق مهاجران................................................................................................................................................................ 26

1-11-3-2- قاچاق انسان.................................................................................................................................................................... 28

1-12- ويژگي هاي پديده قاچاق انسان 31

1-12-1- سازمان يافته بودن................................................................................................................................................................. 32

1-12-2- فراملي بودن.......................................................................................................................................................................... 34

فصل دوم: عناصر تشكيل دهنده بزه قاچاق انسان 36

2-1- عنصر قانوني 37

2-2- عنصر مادي 38

2-2-1- جرم تام................................................................................................................................................................................... 38

2-2-1-1- رفتار مادي مثبت................................................................................................................................................................ 38

2-2-1-1-1- اجبار و اكراه................................................................................................................................................................. 39

2-2-1-1-2- تهديد............................................................................................................................................................................. 40

2-2-1-1-3- خدعه و نيرنگ.............................................................................................................................................................. 42

2-2-1-1-4- سوءاستفاده از موقعيت خود.......................................................................................................................................... 42

2-2-1-1-5- سوءاستفاده از وضعيت و موقعيت مجني عليه (بزه ديده)............................................................................................. 43

2-2-1-2- نتيجه مجرمانه.................................................................................................................................................................... 43

2-2-2- جرم ناقص............................................................................................................................................................................. 44

2-2-3- شروع به جرم.......................................................................................................................................................................... 45

2-2-3-1- عنصر قانوني...................................................................................................................................................................... 46

2-2-3-2- عنصر مادي........................................................................................................................................................................ 46

2-2-3-3- عنصر رواني....................................................................................................................................................................... 47

2-2-4- جرم محال.............................................................................................................................................................................. 47

2-2-5- جرم عقيم................................................................................................................................................................................ 48

2-3- عنصر رواني 48

2-4- اعمال در حكم قاچاق انسان 50

2-4-1- عنصر قانوني........................................................................................................................................................................... 50

2-4-2- عنصر مادي............................................................................................................................................................................. 51

2-4-3- عنصر رواني............................................................................................................................................................................ 52

2-5- صور مختلف طرق ارتكاب جرم قاچاق انسان........................................................................................................................... 53

2-5-1- قاچاق انسان به مباشرت......................................................................................................................................................... 53

2-5-2- قاچاق انسان به معاونت......................................................................................................................................................... 53

2-5-3- قاچاق انسان به تسبيب........................................................................................................................................................... 54

فصل سوم: قاچاق زنان 55

3-1- پيشينه قاچاق زنان 56

3-2- مفهوم قاچاق زنان 63

3-3- ركن شناسي قاچاق زنان 65

3-3-1- ركن قانوني............................................................................................................................................................................. 65

3-3-2- ركن مادي............................................................................................................................................................................... 66

3-3-2-1- فعل مثبت مادي................................................................................................................................................................. 66

3-3-2-2- شروع به جرم..................................................................................................................................................................... 67

3-3-3- ركن معنوي 68

3-3-3-1- سوءنيت عام....................................................................................................................................................................... 68

3-4- انگيزه 70

3-4-1- قصد بهره برداري جنسي........................................................................................................................................................ 71

3-4-2- قصد بهره برداري مالي........................................................................................................................................................... 73

3-5- موقعيت بزه ديده در پديده قاچاق زنان 75

3-5-1- وضعيت عمومي قربانيان......................................................................................................................................................... 75

3-5-1-1- سن..................................................................................................................................................................................... 75

3-5-1-2- ميزان تحصيلات................................................................................................................................................................ 76

3-5-1-3- خانواده.............................................................................................................................................................................. 76

3-5-2- نحوه قاچاق زنان.................................................................................................................................................................... 77

3-5-2-1- سوءاستفاده از عملكرد نهادهاي عدالت كيفري.................................................................................................................. 77

3-5-2-2- حيله هاي اغفال قربانيان.................................................................................................................................................... 77

فصل چهارم:پيامدها، تدابير و پيشگيري هاي بين المللي در قبال قاچاق انسان 81

4-1- پيامدهاي قاچاق انسان 82

4-1-1- آثار شخصي............................................................................................................................................................................ 82

4-1-1-1- خدشه دار شدن كرامت انساني.......................................................................................................................................... 82

4-1-1-2- بهره كشي جنسي................................................................................................................................................................82

4-1-1-3- ابتلا به بيماري.................................................................................................................................................................... 83

4-1-2- آثار مخرب خانوادگي............................................................................................................................................................. 84

4-1-3- آثار مخرب اجتماعي منفي...................................................................................................................................................... 85

4-1-4- آثار اقتصادي و سياسي........................................................................................................................................................... 85

4-1-4-1- پولشويي............................................................................................................................................................................. 85

4-1-4-2- آثار پولشويي..................................................................................................................................................................... 86

4-2- نگاهي به تدابير فراملي در قبال پديده قاچاق انسان و قربانيان اين بزه 89

4-2-1- حمايت از هويت خصوصي قربانيان....................................................................................................................................... 89

4-2-2- تأمين سلامتي جاني بزه ديدگان.............................................................................................................................................. 91

4-2-3- جبران سلامت......................................................................................................................................................................... 94

4-2-3-1- فرايند دادرسي مدني........................................................................................................................................................... 95

4-2-3-2- فرايند دادرسي كيفري........................................................................................................................................................ 95

4-2-3-3- فرايند اداري و پيش بيني صندوق خاص........................................................................................................................... 95

4-2-3-4- مذاكره و توافق بين بزه ديده و مرتكب.............................................................................................................................. 96

4-2-4- حمايت براي بازگشت بزه ديده.............................................................................................................................................. 98

4-3- سياست هاي جنايي بين المللي در قبال پديده قاچاق انسان 101

4-3-1- اقدامات آگاهي بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان.......................................................................................................... 101

4-3-1-1- برگزاري كنفرانس هاي بين المللي درباره زنان................................................................................................................ 101

4-3-1-2- برگزاري كنفرانس هاي بين المللي درباره كودكان........................................................................................................... 102

4-4- قاچاق انسان در پرتو اسناد بين المللي 104

4-4-1- كنوانسيون ها........................................................................................................................................................................ 104

4-4-1-1- كنوانسيون منع برده داري................................................................................................................................................ 105

4-4-1-2- كنوانسيون پالرمو و پروتكل دوم الحاقي به آن................................................................................................................ 107

4-4-1-3- كنوانسيون سركوب قاچاق اشخاص و بهره كشي از روسپيگري ديگران مصوب 2 دسامبر 1949................................... 110

4-4-1-4- كنوانسيون هر نوع تبعيض عليه زنان................................................................................................................................ 112

4-4-2- كنفرانس ها........................................................................................................................................................................... 113

4-4-2-1- كنفرانس نايروبي.............................................................................................................................................................. 113

4-4-2-2- كنفرانس سازمان ملل متحد درباره خشونت عليه زنان..................................................................................................... 115

4-4-2-3- كنفرانس بالي................................................................................................................................................................... 117

4-4-3- عهدنامه ها............................................................................................................................................................................ 118

4-4-3-1- مقاوله نامه بين المللي 18 مه 1904 راجع به تأمين يك حمايت مؤثر عليه معاملات جنايتكارانه موسوم به خريد و فروش سفيدپوستان......................................................................................................................................................................................... 118

4-4-3-3- مقاوله نامه بين المللي 4 مه 1910 راجع به جلوگيري از خريد و فروش سفيدپوستان.................................................... 120

4-4-3-1- قرارداد بين المللي 30 سپتامبر 1921 الغاي خريد و فروش نسوان و كودكان.................................................................. 120

نتيجه گيري 121

5-1- نتيجه گيري 122

5-2- پيشنهادات 125

منابع و مآخذ 128

 

 

 

 

 

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

76

گوگل امروز

203

آنلاین ها

13565

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

42819

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: