میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  24 بهمن 1395
تعداد صفحه:   124
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


بر همگان آشکار است که در طول تاریخ بشریت هیچگاه جوامع عاری از جرم و خشونت نبوده است. لکن آنچه جوامع را در این زمینه از یکدیگر متمایز می سازد: نحوه چگونگی برخورد با بزه دیدگان و بزه کاران است. بزه کاری یا به طور کلی انحراف و جرم در طول زمان از مسیرهای مختلف میگذرد و رشد و تکوین می یابد. بزه کاری از پیش یقین نمی شود بلکه غالباً از برخوردهای خاص عامل رفتار و وضعیت ها می گذرد و در هر وضعیت چند راه مختلف در برابر فرد قرار می گیرد که یکی از آن هارا انتخاب می کند و آن می تواند بزه کارانه باشد. انسان در چهارراه سرگردانی و تضاد ارزش ها گرفتار آمده اند که نمی دانند به کدامین سو حرکت کنند زنان هم از این موضوع مستثنی نیستند.  
فهرست

چکیده ........................................................................................................................................ 1 مقدمه ...................................................................................................................................... 2

الف) بیان موضوع .......................................................................................................... 4

ب) سوالات تحقیق ............................................................................................................... 4

پ) فرضیه های تحقیق ....................................................................................................... 4

ث) اهداف تحقیق ................................................................................................................. 5

ث) روش تحقیق ................................................................................................................... 5

ج) معرفی پلان ...................................................................................................................... 6

فصل نخست :

مفاهیم مقدماتی بزه دیدگی و بزهکاری

مبحث اول: بزه دیدگی ......................................................................................................... 8

گفتار اول: مفهوم و اقسام بزه دیدگی ................................................................................ 8

بند اول: تعریف بزه دیدگی .................................................................................................. 9

الف: بزه دیدگی اولیه ............................................................................................................. 9

ب: بزه دیدگی ثانویه ............................................................................................................. 9

گفتار دوم: بزه دیدگی زنان ................................................................................................ 10

بند اول: عوامل موثر بر بزه دیدگی زنان .......................................................................... 11

بند دوم: پیامد بزه دیدگی زنان ......................................................................................... 12

بند سوم: بزه دیده شناسی زنان ........................................................................................ 13

الف: بزه دیده شناسی .......................................................................................................... 15

ب:بزه دیده شناختی حمایتی ............................................................................................ 16

مبحث دوم: بزهکاری .......................................................................................................... 19

گفتار اول: بزهکاری ............................................................................................................. 19

بند اول: مفهوم بزهکاری ................................................................................................... 20

الف) تعریف بزهکاری در اصطلاح حقوقی....................................................................... 21

بند دوم: اقسام بزه دیدگی.................................................................................................. 22

الف) تعریف بزهکاری در اصطلاح جرم شناسی............................................................... 23

گفتار دوم: بزهکاری زنان ................................................................................................... 23

بند اول: عوامل موثر بر بزهکاری زنان ............................................................................ 24

بند دوم: پیشگیری از بزهکاری زنان ............................................................................... 26

الف) فرهنگ سازی ............................................................................................................. 26

ب) آموزش و پرورش .......................................................................................................... 29

ج) بهبود شرایط اقتصادی ................................................................................................. 30

د)حمایت از افراد ویژه ....................................................................................................... 30

فصل دوم

تحلیل جرم شناختی بزه دیدگی و بزهکاری زنان

مبحث اول: بررسی رویکرد کلاسیک جرم شناسی...................................................... 33

گفتار اول: رویکرد زیست شناختی................................................................................. 33

بند اول: نظریات سزار لمبرزو ......................................................................................... 36

بند دوم: نقد نظریات سزار لومبروزو ............................................................................. 40

گفتار دوم:رویکرد روان شناختی ................................................................................... 41

بند اول : نقد دیدگاه روانشناختی ................................................................................ 44

بند دوم: رویکرد جامعه شناختی ............................................................................... ....45

بند سوم: نقد دیدگاه جامعه شناختی.................................................... 47

مبحث دوم:بررسی رویکرد نوین جرم شناسی ........................................................... 48

گفتار اول: نظریه بر چسب زنی .................................................................................... 49

بنداول: توصیف نظریه برچسب زنی ............................................................................ 50

بند دوم: نقد نظریه برچسب زنی ................................................................................. 52

گفتار دوم: نظریات جرم شناسان معاصر .................................................................... 54

بند اول: اتو پلاک و ملاحظه کاری اجتماعی.............................................................. 54

بند دوم: جان هاکان و تئوری کنترل و قدرت............................................................ 56

بند سوم: رابرت آکنیو و تئوری عمومی فشار............................................................. 58

گفتار سوم: جرم شناسی فمینیسم .............................................................................. 61

بند اول: انواع جرم شناسی فمینیسم .......................................................................... 63

بند دوم: نقد بر جرم شناسی فمینیسم ....................................................................... 65

گفتار چهارم: جرم شناسی بزه دیده شناسی .............................................................. 66

بند اول: چهارچوب مطالعات بزه دیده شناسی .......................................................... 67

بند دوم: بزه دیده در تحولات اخیر کیفری ................................................................ 69

الف-حق حمایت از بزه دیده در مقابل متهم ............................................................. 69

ب-حق اطلاع از هرگونه جلسات دادگاه ..................................................................... 69

ج-حق حضور در تمامی جلسات اداری ...................................................................... 70

د-حق مشاوره با وکیل ................................................................................................... 71

ذ-حق جبران به موقع و کامل خسارت ...................................................................... 71

س- حق رسیدگی سریع و بودن تاخیر ...................................................................... 72

ط-حق رفتار کرامت مدار با بزه دیده ......................................................................... 72

فصل سوم :

مصادیق بزه دیدگی و بزه کاری زنان

مبحث اول: مصادیق بزه دیدگی خاص زنان............................................................... 74

گفتار اول: مصادیق بزه دیدگی براساس نوع آسیب و صدمه ................................. 74

بند اول: خشونت جسمی ............................................................................................... 76

بند دوم: خشونت جنسی ............................................................................................... 77

بند سوم:خشونت روانی ................................................................................................... 79

بند چهارم:خشونت اقتصادی و کاری .......................................................................... 81

بند پنجم: هرزه نگاری .................................................................................................... 82

گفتار دوم:مصادیق بزه دیدگی بر اساس مکان وقوع بزه ......................................... 84

بند اول: خشونت در محیط خانه .................................................................................. 84

بند دوم: خشونت در محیط اجتماع ............................................................................. 86

بند سوم: مزاحمت های خیابانی .................................................................................... 87

مبحث دوم :مصادیق بزهکاری خاص زنان .................................................................. 88

گفتار اول:جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی ........................................................... 88

بند اول:روسپیگری ........................................................................................................... 88

بند دوم:مساحقه ................................................................................................................ 91

بند سوم: ارتباط نا مشروع .............................................................................................. 94

الف)خیانت عاطفی..............................................................................................................94

ب) خیانت جنسی ............................................................................................................ 95

بند چهارم) شهادت دروغ................................................................................................. 96

گفتار دوم: جرائم علیه اشخاص ..................................................................................... 97

بند اول: سقط جنین ........................................................................................................ 97

بند دوم: بچه کشی ........................................................................................................... 99

بند سوم: شوهرکشی و شوهرآزاری ............................................................................. 100

بند چهارم:همسر کشی ................................................................................................... 102

گفتار سوم: جرائم علیه اشخاص .................................................................................. 103

بند اول: قاچاق مواد مخدر ........................................................................................... 104

بند دوم:اختفای مال مسروقه ....................................................................................... 105

نتیجه گیری .................................................................................................................... 108

پیشنهاد ها ...................................................................................................................... 110

منابع و ماخذ................................................................................................................. 111

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

78

گوگل امروز

289

آنلاین ها

13743

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

42819

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: