میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  15 بهمن 1395
تعداد صفحه:   109
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


پدیده فساد در طول تاریخ گریبانگیر دولتها بوده و مانع از دستیابی آنها به اهداف عالیه ای مانند توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی و درآمدها، برقراری عدالت اجتماعی، افزایش رفاه عمومی، احقاق حقوق اشخاص ذی حق، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، حذف انحصارطلبی، مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت خود، رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام اداری سالم است. در حالی که مقابله با آن می تواند اجرای عدالت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضایی را تسهیل و تسریع کند. جرایم رشاء و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند که علاوه بر دارا بودن ماهیت اقتصادی و لطمات و صدمات وارده به نظام اقتصادی و رقابت سالم و آزاد تجاری دارای جنبه امنیت و آسایش عمومی بوده و هم زمان به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی نیز صدمه وارد می نماید. هم اکنون چگونگی برخورد با جرایم سازمان یافته فراملی و نقش کشورهای مختلف در مبارزه با این جرم از دغدغه های جامعه جهانی است، چرا که بدلیل توسعه و گسترش عالم ارتباطات و مبادلات به تناسب آن جرایم سازمان یافته فراملی نیز گسترش می یابد و همه دولت های جهان را کم و بیش درگیر کرده و از طرفی نیز هیچ یک از دولت ها به تنهایی قادر به مبارزه با این پدیده فراگیر نیستند؛ بنابراین نگرشی جامع و چند جانبه جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با ارتشاء ضروری است.  

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه

الف: طرح مساله و موضوع اصلی پژوهش 2

ب: اهداف و ضرورت انجام تحقیق 3

پ: سوالات تحقیق 3

ث: فرضیه ها 4

ج: روش مورد استفاده در مطالعه و منابع تحقیق 5

ح: سازماندهی مطالب و ساختار پژوهش 5

فصل اول : کلیات

مبحث اول : واژه شناسی 7

1-1-1 گفتار اول : واژگان اصلی 7

1-1-1-1 رشاء،ارتشاءو رشوه 7

1-1-1-2 فساد مالی – اداری 9

1-1-2 گفتار دوم : واژگان مرتبط 11

1-1-2-1 مقام عمومی و مقام غیرعمومی 11

1-1-2-2 اعمال نفوذ و سوداگری نفوذ 12

1-1-2-3 اخذ پورسانت و تحصیل منفعت نامشروع در معاملات عمومی 14

1-2 مبحث دوم : تاریخچه جرم انگاری رشاء و ارتشاء در حقوق ایران 16

1-2-1 گفتار اول : قانون مجازات عمومی مصوب 1304 16

1-2-2 گفتار دوم : قانون خاص مصوب 1307 در جرم انگاری رشاء وارتشاء 18

1-2-3 گفتار سوم: تصویب برخی مقررات تکمیلی در سال های قبل ازانقلاب 19

1-2-4 گفتار چهارم : قانون تعزیرات مصوب 1362 21

1-2-5 گفتار پنجم : قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 24

1-2-6 گفتار ششم : قانون مجازات اسلامی(تعزیرات مصوب 1375) و تکمیل مقررات جرم انگاری

رشاء و ارتشاء 27

مبحث سوم : آشنایی اجمالی با کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد و اقدامات سازمان ملل

در زمینه مبارزه با فساد 28

1-3-1 گفتار اول : اعلامیه مربوط به مبارزه با رشاء نسبت به مقامات خارجی در معاملات تجاری

بین المللی 31

1-3-2 گفتار دوم : قانون نامه رفتار حرفه ای مقامات عمومی(اخلاق حرفه ای) 33

1-3-3 گفتار سوم : مراحل تهیه و تدوین کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد 34

1-3-4 گفتار چهارم : مرور اجمالی مقررات کنوانسیون 35

 

فصل دوم : جرم انگاری رشاء در حقوق ایران و انطباق آن با معیارهای سازمان ملل متحد

2-1 مبحث اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران و مقررات مربوطه در کنوانسیون 41

2-1-1 گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران 41

2-1-1-1 جرم انگاری رشاء درم592 ق.م.ا (تعزیرات) 41

2-1-1-2 مقررات تکمیلی در مورد معاملات صوری یابلاعوض . 42

2-1-1-3 جرم انگاری رشاء نسبت به کارشناسان،ممیزان و داوران 42

2-1-2 گفتار دوم : مقررات جرم انگاری رشاء در کنوانسیون 43

2-1-2-1 الف : جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی در م 15 کنوانسیون 43

2-1-2-2 ب : جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومیخارجی یا مقامات سازمان های عمومی

بین المللی در م 15 کنوانسیون 44

2-1-2-3 جرم انگاری اختیاری رشاء نسبت به مقامات و اشخاص شاغل در بخش غیر عمومی

(خصوصی) ..... 44

2-2 مبحث دوم : عنصر مادی رشاء .... 45

2-2-1 گفتار اول : عمل مجرمانه 45

2-2-1-1 وعده،پیشنهاد یا دادن امتیاز نامشروع به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون 45

2-2-1-2 دادن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران 46

2-2-1-3 امکان مجازات پیشنهاد دهنده یا وعده دهنده در حقوق ایران یا عدم امکان آن 47

2-2-2 گفتار دوم : شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم 47

2-2-2-1 شرایط مربوط به مرتکب 47

2-2-2-2 تحقق جرم نسبت به مقامات عمومی ملی و مقامات عمومی خارجی یا بین المللی .... 47

2-2-2-3 موضوع جرم رشوه (امتیازمالی یا غیر مالی یا هردو) .. 49

2-2-2-4 مستقیم یا غیر مسقیم بودن رشوه 49

2-2-2-5 تعلق یا اعطای امتیاز به نفع شخص ثالث 51

2-2-2-6 محدودیت جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات خارجی یا بین المللی به موارد مرتبط با

تجارت بین الملل 51

2-3 مبحث سوم : عنصر روانی رشاء 53

2-3-1 گفتار اول : علم به سمت طرف مقابل 53

2-3-2 گفتار دوم : عمد در فعل یا سوءنیت عام 53

2-3-3 گفتار سوم : قصد نتیجه یعنی قصد تحریک رشوه گیرنده به انجام فعل یا ترک فعل معین

در ارتباط با وظایف او 54

2-4 مبحث چهارم :عنصر مادی رشاء نسبت به کارشناسان و داوران درحقوق ایران 55

2-4-1 گفتار اول : دادن وجه یا مال(و نه سند پرداخت وجه یا تسلیم مال) 55

2-4-2 گفتار دوم : ضرورت تحقق نتیجه یعنی اتخاذ تصمیم یا ارائه نظریه مساعد توسط کارشناس

یا داور 56

2-5 مبحث پنجم : سایر مقررات جرم انگاری و مجازات رشاء 57

2-5-1 گفتار اول : معاملات صوری یا بلاعوض 57

2-5-2 گفتار دوم : مجازات جرم رشاء در حالت عادی 59

2-5-3 گفتار سوم : عدم جرم انگاری شروع به رشاء و چگونگی حکم قانونی آن 61

2-5-4 گفتار چهارم : جهات تخفیف یا معافیت از مجازات در جرم رشاء 62

 

فصل سوم : جرم انگاری ارتشاءدر حقوق ایران و انطباق آن با موازین کنوانسیون سازمان ملل

متحد بر ضد فساد

3-1 مبحث اول : عنصر قانونی و مقررات جرم انگاری در کنوانسیون 65

3-1-1 گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران 65

3-1-1-1 عنصر قانونی ارتشاء م3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبردای 66

3-1-1-2 عنصر قانونی ارتشاء توسط کارشناسان وداوران 68

3-1-1-3 عنصر قانونی ارتشاء به شکل معاملات صوری یابلاعوض 68

3-1-2 گفتار دوم : مقررات جرم انگاری در کنوانسیون 69

3-1-2-1 الزام به جرم انگاری ارتشاء مقامات عمومی ملی 69

3-1-2-2 جرم انگاری اختیاری ارتشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی یا بین المللی 69

3-2 مبحث دوم : عنصر مادی جرم ارتشاء 70

3-2-1 گفتار اول : عمل مجرمانه 70

3-2-1-1 الف : تقاضا یا دریافت به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون 70

3-2-1-2 ب : قبول کردن به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران 71

3-2-2 گفتار دوم : شرایط لازم در مرتکب 73

3-2-2-1 مفهوم مقام عمومی در کنوانسیون 73

3-2-2-2 توصیف و عناوین سمت های قانونی مرتکب در حقوق ایران 74

3-2-3 گفتار سوم : شرایط مشترک با جرم رشا 75

3-2-3-1در موضوع رشوه 75

3-2-3-2 مستقیم یا غیر مستقیم بودن 75

3-2-3-3 امکان ذینفع بودن شخص ثالث 76

3-2-4 گفتار چهارم : ما به ازای دریافت رشوه 76

3-2-4-1 عمل مثبت مربوط به وظایف مرتشی 76

3-2-4-2 عمل صلبی(منفی)مربوط به وظایف مرتشی 77

3-2-4-3 عمل مرتبط با سازمان متبوع ولی خارج از حدود وظیفه 77

3-2-4-4 ناهماهنگی مقررات مابه ازای رشوه درمواد قانونی مربوط به رشاء و ارتشاء 78

3-3 مبحث سوم : عنصر روانی ارتشاء 78

3-3-1 گفتار اول : علم به مقصود راشی 79

3-3-2 گفتار دوم : قصد فعل یا سوءنیت عام 80

3-3-3 گفتار سوم : عدم ضرورت قصد نتیجه 80

3-4 مبحث چهارم : مقررات تکمیلی و مجازات ارتشاء 81

3-4-1 گفتار اول: مجازات اصلی ارتشاء 82

3-4-2 گفتار دوم: مجازاتهای تکمیلی و تبعی در ارتشاء 82

3-4-3 گفتار سوم: مجازات شروع به ارتشاء 83

3-4-4 گفتار چهارم: کیفیات مخففه 85

3-4-5 گفتار پنجم: کیفیات مشدده 86

نتیجه گیری 89

پیشنهادات 92

منابع و مآخذ 97

چکیده انگلیسی 102

 

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

78

گوگل امروز

290

آنلاین ها

13744

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

42819

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: