امروز : دوشنبه, 27 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

تاریخ : 2 آذر 1395
74 صفحه
قالب بندی : doc
قیمت : 5000 تومان
عنوان مقاله : پایان نامه اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان ماندگاری و کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حالت انجماد

‎ قالب بندی : doc

قیمت : 5000

زمانی که یک ماده غذایی دچار تغییراتی می شود یا اینکه واکنش های شیمیایی در آن به صورتی به وقوع می پیوندند که ارزش مصرفی آن کاملا پایین آید، یا از بین برود، در این صورت چنین ماده غذایی را فاسد می نامند. فسادها یا از راه عوامل خارجی یا در اثر مواد موجود در خود ماده غذایی ایجاد می شود و دارای منشأ فیزیکوشیمیایی، بیولوژیکی یا میکروبیولوژیکی هستند. بیشتر مواد غذایی فاسد آن چنان دچار تغییرات حسی و ظاهری از نظر رنگ، بو، مزه و قوام می شوند که مصرف کنندگان متوجه آن شده و از مصرف آن صرف نظر می کنند. فساد مواد غذایی را می توان به طور کلی به سه دسته فساد میکروبی، فساد شیمیایی و فیزیکی تقسیم کرد(گریسی[1]و همکاران، 2001).  

فهرست

چکیده.......................................................................................................................................................................................1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- تعریف فساد مواد غذایی...............................................................................................................................................2

1-1-1- فساد میکروبی............................................................................................................................................................2

1-1-1-1- تغییردر ترکیبات آلی غیر نیتروژنی.........................................................................................................................2

1-1-1-2- تغییر در ترکیبات آلی غیر نیتروژنی........................................................................................................................2

1-1-1-3- اسیدهای آلی..........................................................................................................................................................3

1-1-1-4-لیپیدها ....................................................................................................................................................................3

1-1- 2- فسادشیمیایی............................................................................................................................................................4

1-1-2- 1- فساد اکسیداتیو......................................................................................................................................................4

1-1-2-2- مراحل اکسیداسیون و مواد حاصل از آنها...............................................................................................................6

1-1-2-3- تشکیل هیدروپراکسید.............................................................................................................................................8

1-1-2-4- تجزیه هیدرو پراکسید............................................................................................................................................9

1-2-5- عوامل موثر در اکسیداسیون چربی ها و روغن ها.......................................................................................................9

1-2-5-1- ترکیب ماده غذایی ...............................................................................................................................................10

1-2-5-2- درجه حرارت.......................................................................................................................................................10

1-2-5-3- نور.......................................................................................................................................................................10 1-2-5-4- اکسیژن.................................................................................................................................................................10

1-2-5-5- رطوبت.................................................................................................................................................................10

1-2-5-6- کاتالیزورها............................................................................................................................................................10

1-3- روش های اندازه گیری پایداری روغن ها و چربی ها..............................................................................................11 1-3-1- اندا زه گیری مقاومت چربی و روغن در شرایط معمولی..........................................................................................12

1-3-2- آزمایش در گرمخانه .................................................................................................................................................12

1-3-3- ایندکس پایداری روغن............................................................................................................................................12

1-3-4- عدد پراکسید.............................................................................................................................................................13

1-3-5- عدد پارا آنیزین.........................................................................................................................................................13

1-3-6- آزمایش اسید تیوباربیتوریک......................................................................................................................................13

1-3-7- افزایش وزن..............................................................................................................................................................14

1-3-8- دی ان ها کونژوگه شده............................................................................................................................................14

1-3-9- اندازه گیری گاز در فضای بالای قوطی....................................................................................................................14

1-3-10- آنالیز حرارتی افتراقی..............................................................................................................................................14

1-3-11- رانسی مت..............................................................................................................................................................15

1-4- فاکتور حفاظت.............................................................................................................................................................15

1-5-آنتی اکسیدان ها............................................................................................................................................................16

1-5-1- آنتی اکسیدان های طبیعی..........................................................................................................................................17

1-5-2- آنتی اکسیدان های سنتتیک.......................................................................................................................................18

1-6- معایب آنتی اکسیدان های سنتتیک..............................................................................................................................19

1-7- تاریخچه و مقدمه درباره گل میمونی ........................................................................................................................20

1-7-1- گیاه شناسی گل میمونی............................................................................................................................................20

1-8- ماهی و نقش آن در تغذیه انسان.................................................................................................................................23

1-9- ماهی قزل آلای رنگین کمان.......................................................................................................................................24

1-10- فساد ماهی ها.............................................................................................................................................................24

1-10-1-عوامل موثر بر نوع و شدت فساد.............................................................................................................................25

1-10-1-1- نوع ماهی............................................................................................................................................................25

1-10-1-2- سن و شرایط ماهی به هنگام صید......................................................................................................................25

1-10-1-3- نوع و مقدارآلودگی گوشت ماهی به باکتریها.....................................................................................................25

1-10-1-4- درجه حرارت.....................................................................................................................................................25

1-10-2- علائم فساد درگوشت ماهی....................................................................................................................................25

1-10-3- فساد میکروبی ماهی................................................................................................................................................26

1-10-3-1- باکتری های عامل فساد......................................................................................................................................26

1-10-3-2- فساد ویژه ماهیان و فراورده های دریایی............................................................................................................26

1-10-4- فسادشیمیایی...........................................................................................................................................................26

1-10-4-1- اکسیداسیون چربی ها.........................................................................................................................................26

1-10-4-2- تغییرات پروتئینی................................................................................................................................................27

1-11- هدف.........................................................................................................................................................................28

فصل دوم : مروری بر پژوهش‌های اخیر.....................................................................................................................29

فصل سوم : مواد و روش کار........................................................................................................................................32

3-1- منابع و تجهیزات و مواد مورد استفاده در مطالعه...........................................................................................................32

3-2- روش کار.......................................................................................................................................................................35

3-2-1- تهیه عصاره................................................................................................................................................................35

3-2-2- آماده سازی نمونه ماهی............................................................................................................................................35

3-3- آزمایش میکروبی (توتال کانت)....................................................................................................................................35

3-4- آزمایشات شیمیایی.......................................................................................................................................................36

3-4-1- اندازه گیری pH........................................................................................................................................................36

3-4-2- استخراج چربی و تعیین عدد پراکسید.......................................................................................................................36

3-4-3- تست عدد TBARS..................................................................................................................................................37

3-4-4- تعیین ازت پایه فرار کل TVB-N.............................................................................................................................38

3-5- ارزیابی حسی ...............................................................................................................................................................38

3-6- آزمون های آماری مورد استفاده در تحلیل نتایج حاصل از آزمایشات...........................................................................39

 

فصل چهارم : نتایج

4-1- آزمایش میکروبی (توتال کانت)....................................................................................................................................40

4-2- تعیین pH......................................................................................................................................................................41

4-3- تعیین عدد پراکسید و TBARS..................................................................................................................................42

4-4- عدد TVN...................................................................................................................................................................44

4-5- ارزیابی شاخص های حسی..........................................................................................................................................44

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری..................................................................................................................................46

5-1- آزمایش میکروبی(توتال کانت)......................................................................................................................................46

5-2- ارزیابی میزان pH..........................................................................................................................................................48

5-3- ارزیابی میزان عدد پراکسید PV وTBARS .............................................................................................................48

5-4- ارزیابی میزان TVN.....................................................................................................................................................50

5-5- ارزیابی شاخص های حسی...........................................................................................................................................51

-نتیجه گیری کلی و پیشنهادات....................................................................................................................................52

- فهرست منابع .................................................................................................................................................................53

- چکیده انگلیسی ...........................................................................................................................................................61

پیشنهاد های ما
جدیدترین مطالب
تبلیغات