امروز : سه شنبه, 28 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

 • نویسنده : koreshzadeh
 • دسته بندی : علوم انسانی / رشته حسابداری
 • تاریخ : 26 آبان 1395
  123 صفحه
  قالب بندی : doc
  قیمت : 5000 تومان
  عنوان مقاله : پایان نامه تاثير تركيب مالكيت و هيات مديره شركتها بر مسئوليت پذيري اجتماعي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  ‎ قالب بندی : doc

  قیمت : 5000

  وجود بازارهای سرمایه، یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی می باشد.بازارهای سرمایه ای و شرکت های سهامی این امکان را فراهم می آورند که تعداد زیادی از صاحبان سرمایه، با سرمایه های کوچک و بزرگ، در یک واحد اقتصادی مشارکت کنند وبه این ترتیب ، مشکل تأمین سرمایه های کلان برای ایجاد طرحهای صنعتی بزرگ برطرف می گردد. هر کشوری می تواند با ایجاد بازار بورس مطمئن وامن، سرمایه های سرگردان جامعه را جمع آوری کرده و آن را در مسیرهای تولید و ایجاد ارزش افزوده هدایت کند و از طریق این ارزش افزوده (حقوق، سود سهام و سهم دولت به عنوان مالیات و...) گامی به طرف توسعۀ اقتصادی کشور بردارد.  

  فهرست

  چکیده.............................................................................................................................................................. 1

  فصل اول :کلیات 2

  . مقدمه.............................................................................................................................................. 3

  . بیان مسئله...................................................................................................................................... 4

  . ضرورت و اهميت انجام تحقيق...................................................................................................... 5

  . اهداف تحقيق...................................................................................................................................... 5

  . سولات تحقيق ................................................................................................................................... 6

  . مدل تحقیق........................................................................................................................... .......... 7

  1-6-1 . فرضيه هاي تحقيق......................................................................................................................... 8

  1-6-2 . روشهاي تعيين متغير مستقل.............................................................................................................. 8

  . روش تعيين متغير وابسته ................................................................................................................ 9

  . متغيرهاي كنترل ..................................................................................................................... ..........9

  1- 9 . قلمرو تحقيق .................................................................................................................................... 10

  1- 10 .جامعه آماري(N).................................................................................................................................. 10

  . نمونه آماري(n) .............................................................................................................................. 10

  . تعاريف عملياتي.................................................................. . ............................................................ 12

  . استفاده كنندگان از تحقيق.................................................................................................................. 13

  .ساختار كلي تحقيق ..............................................................................................................................13

  فصل دوم : مبانی نظری و پیشین15

  2-1 . مقدمه............................................................................................................................................... .. 16

  2-2 . مبانی نظری متغير مستقل .................................................................................................................... 16

  2-2-1 . مقدمه............................................... ............................................................................................16

  2-2-2 . تئوري ساختار مالكيت.................................................................................................................. 17

  2-2-3 . تعاريف حاكميت شركتي.............................................................................................................. 18

  2-2-4 . تئوري نمايندگي.................................................................................. .......................................... 20

  2-2-5 . مالكيت نهادي.............................................................................................................................. 22

  2-2-6 . تركيب مالكيت و حاكميت شركتي ................................................................................................ 23

  2-2-7 . تركيب مالكيت و سهامداران عمده................................................................................................ 24

  2-2-7-1 . فرضيهنظارت كارآ...... .......................................................................................... ................. . 25

  2-2-7 -2 . فرضيه همسويياستراتژيك................................................................................................ 252-2-7 -3 . تأثير سهامداران عمده مالي بر هزينه هاينمايندگي............................................................. 26

  2-2-8 . رابطه ساختار مالكيت با كارايي بازار سرمايه..................................................................................... 26

  2-2-9 . رابطهتركيب مالكيت با نقدشوندگي بازار......................................................................................... 27

  2-2-10 . سهامداران نهادي و عمده به عنوان ناظر....................................................................................... 31

  2-2-11 . تاثير تمركز مالكيت بر قيمت سهام................................................................................................ 32

  2-2-12 . ساختار مالکیت و ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری................................................................. 33

  2-2-12-1 . تضاد منافع بین سهامداران ومدیریت......................................................................................... 34

  2-2-12-2 . اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده.......................................................................... 34

  2-2-12-3. منحصر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران..............................................................................34

  2-2-12-4. تضییع شدن حقوق سهامداران........................................................................................................35

  2-3 . مبانی نظری متغیر وابسته؛ مسئولیت اجتماعی............................................................................... 36

  2-3-1 . مقدمه............................................................................................................................................ 36

  2-3-2 . تعریف مسئولیت اجتماعی.................................................................................................................. 37

  2-3-3 . ابعاد مسئولیت اجتماعی. .................................................................................................................. 40

  2-3-4 . ایجادارزش از طریق مسئولیتاجتماعی. ....................................................................................... 41

  2-3-5 . تحلیل علمی برنامه­ های دارای دغدغهی اجتماعی شرکتها..................................................... 45

  2-3-6. . برخی مفاهیم کلیدی مسؤولیت اجتماعی شرکتها...................................................................... 46

  2-3-7 . مسئوليتاجتماعي شركت ها در ايرانو موانع موجود................................................................ 47

  2-3-8 . رابطه توسعه ی منابع انسانی در سازمان و مسئولیت پذیری اجتماعی............................................... 52

  2-3-9 . انواع مسئولیت پذیری سازمانها...............................................................................................................54

  2-4 . پیشینه تحقیق .................................................................................................................................. 54

  2-4-1 . مروری بر پژوهش های انجام شده در ایران....................................................................................... 54

  2-4-2. سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در خارج.....................................................................................56

  فصل سوم : روش شناسی و روش انجام تحقیق61

  3-1 . مقدمه................................................................................................................................................. 62

  3-2 . طرح تحقیق....................................................................................................................................... 62

  3-3 . سوالات تحقيق.................................................................................................................................. 62

  3-4 . فرضیات تحقیق ............................................................................................................................... 62

  3-5 . متغيرها........................... ..... ................................................. ............................................................. 63

  3-5-1 . متغیر مستقل................................................................................................................................. 63

  3-5-1-1.تمركز مالكيت........................................................................................................................................63

  3-5-1-2.نوع مالكيت............................................................................................................................................64

  3-5-1-3. نسبت موظف هیات مدیره غیر موظف.................................................................................................64

  3-5-1-4. نسبت تغییرات هیات مدیره...................................................................................................................64

  3-5-1-5. نقش دو گانه هیات مدیره.....................................................................................................................64

  3-5-2 . متغیرهای وابسته......................................................................................................................... 64

  3-5-2-1. مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها ......................................................................................................64

  3-5-3 . متغيرهاي كنترلي ....................................................................................................................................65

  3-5-3-1. نسبت اهرمي .......................................................................................................................................65

  3-5-3-2. تعداد سنوات تداوم فعاليت شركتها ......................................................................................................65

  3-5-3-3. میزان تحصیلات دانشگاهی کارکنان...................................................................................................65

  3-5-3-4. نسبت بازده دارائیها...............................................................................................................................65

  3-5-3-5. نوع اظهار نظر حسابرس مستقل..........................................................................................................66

  3-6 . جامعه آماری ،چگونگی نمونه گیری ونمونه ها...................................................................................... 66

  3-7 . قلمرو تحقيق ....................................................................................................................................... 67

  3-8 . مراحل آزمون فرضيه ها.......................................................................................................................... 68

  3-8-1 . برازش مدل رگرسیون...................................................................................................................... 68

  3-8-2 . طرح آزمون آماری فرضیه ها........................................................................................................... 68

  3-9 . خلاصه فصل سوم.................................................................................................................................. 70

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها71

  4-1 . مقدمه.................................................................................................................................................. 71

  4-2 . آزمون هايپیش شرط مناسب بودن مدل رگرسیون........................................................................... 72

  4-2-1. آماره‏های توصیفی.................................................................................................................................. 73

  4-3 . بررسی همبستگی بین متغیرها.....................................................................................................................74

  4-4 . آزمونمعنادار بودن رگرسیون............................................................................................................... 76

  4-5 .آزمون معنار بودن ضرايب ...........................................................................................................................78

  فصل پنجم : نتایج تحقیق و پیشنهادات 100

  5-1 . مقدمه.............................................................................................................................................. 101

  5-2 . بيان نتايج.............................. ........................................................................................................... 101

  5-2-1 . نتایج آزمون فرضیه اصلي ............................................................................................................ .. 101

  5-2-2 . نتایج آزمون فرضیه فرعي اول....................................................................................................... 102

  5-2-3 . نتایج آزمون فرضیه فرعي دوم...................................................................................................... 103

  5-2-4 . نتایج آزمون فرضیه فرعي سوم.................................................................................................... 105

  5-2-5 . نتایج آزمون فرضیه فرعي چهارم ............................................................................................... 106

  5-2-6 . نتایج آزمون فرضیه فرعي پنجم................................................................................................. 106

  5-3 . نتيجه گيري كلي..... ................................................................................................................... 107

  5-4 . پيشنهادها.................................................................................................................................... 108

  5-4-1. پیشنهادهای برخواسته از تحقیق......................................................................................................108

  5-4-2 . پیشنهاد آتی تحقیق.................................................................................................................... 108

  5-5 . محدوديت هاي تحقيق .................. .. ...................................................................................... 109


  منابع و ماخذ 110

  چكيده انگليسي 114

   

  جدیدترین مطالب
  تبلیغات