امروز : دوشنبه, 27 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

 • نویسنده : koreshzadeh
 • دسته بندی : علوم انسانی / رشته حقوق
 • تاریخ : 20 آبان 1395
  117 صفحه
  قالب بندی : doc
  قیمت : 5000 تومان
  عنوان مقاله : پایان نامه بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران

  ‎ قالب بندی : doc

  قیمت : 5000

  تاریخ زندگی بشر نشان میدهد که‏ در اجتماعات اولیه بشری نیز یک نفر یا گروهی از افراد به عنوان متولیان اداره ی جامعه‏ به وضع قانون می پرداختند. اجرای مقررات و حفظ نظامات، توأم با تسلط بر مردم و به عبارت دیگر حکومت بر آنان بوده است. این در حالی بوده که اعمال هر نوع حاکمیت، مستلزم داشتن‏ قدرت و توانایی کافی بوده است. یکی از راههای‏ تحکیم این قدرت، مجازات گردنکشان و تنبیه کسانی بوده که نسبت به امانتداران‏ قدرت حاکمه (مأموران دولت) در حال‏ انجام وظیفه، بی‏ادبی، هتاکی یا هر نوع حمله و مقاومت نموده باشند. «اقتدار هر نظام به عوامل مختلف وابسته است. از جمله مسایلی که با اقتدار هر نظام رابطه ی مستقیم دارد، جایگاه کارگزاران و مأموران دولتی است؛ به طوری که احترام به شأن و حفظ جایگاه این مأمورین، باعث ارتقاء اقتدار نظام و بی اعتنایی به آن، سبب تنزل منزلت نظام می گردد.»    

  فهرست

  چکیده...............................................................................................................................................................................................

  مقدمه..............................................................................................................................................................................................1

  الف) بیان موضوع..........................................................................................................................................................................2

  ب)سؤال های تحقیق...................................................................................................................................................................3

  ج) فرضیه های تحقیق ...............................................................................................................................................................3

  د) اهداف و کاربردهای تحقیق...................................................................................................................................................3

  ح) روش تحقیق............................................................................................................................................................................4

  و) ساماندهی تحقیق ...................................................................................................................................................................4

  بخش نخست: ماهیت، پیشینه و ارکان جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق...............................................................5

  فصل نخست: ماهیت و پیشینه ی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق........................................................................6

  مبحث نخست: تعریف جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق.............................................................................................6

  گفتار نخست: تعریف لغوی.........................................................................................................................................................6

  بند نخست: جرم تمرد.................................................................................................................................................................7

  بند دوم: جرم سرپیچی از اوامر مافوق......................................................................................................................................8

  گفتار دوم: تعریف حقوقی........................................................................................................................................................10

  بند اول: جرم تمرد.....................................................................................................................................................................10

  بند دوم: جرم سرپیچی از اوامر مافوق...................................................................................................................................11

  بند سوم: مقایسه ی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق..............................................................................................15

  الف) وجوه اشتراک....................................................................................................................................................................15

  ب) وجوه افتراق..........................................................................................................................................................................15

  بند چهارم: خصوصیات مرتکب جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق...........................................................................16

  الف) مأمور دولت بودن..............................................................................................................................................................17

  ب) مسلح یا غیر مسلح بودن...................................................................................................................................................20

  ج) در حال انجام وظیفه بودن.................................................................................................................................................21

  1- وظیفه در برابر اوامر قانونی................................................................................................................................................22

  2- وظیفه در برابر اوامر غیر قانونی........................................................................................................................................22

  مبحث دوم: پیشینه ی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق.........................................................................................26

  گفتار نخست: سابقه ی فقهی..................................................................................................................................................27

  گفتار دوم: سابقه ی قانونی......................................................................................................................................................29

  فصل دوم: ارکان جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق....................................................................................................36

  مبحث نخست: رکن قانونی......................................................................................................................................................37

  گفتار نخست: مستند قانونی جرم تمرد................................................................................................................................38

  گفتار دوم: مستند قانونی جرم سرپیچی از اوامر مافوق.....................................................................................................40

  مبحث دوم: رکن مادی.............................................................................................................................................................42

  گفتار نخست: رفتار مجرمانه....................................................................................................................................................43

  گفتار دوم: اوضاع و احوال جرم...............................................................................................................................................45

  بند نخست: موضوع جرم..........................................................................................................................................................45

  بند دوم: وسیله ی ارتکاب جرم...............................................................................................................................................46

  بند سوم: خصوصیات بزه دیده................................................................................................................................................47

  گفتار سوم: نتیجه و رابطه ی سببّت......................................................................................................................................48

  مبحث سوم: رکن معنوی.........................................................................................................................................................51

  گفتار نخست: اراده و اختیار.....................................................................................................................................................52

  گفتار دوم: علم و آگاهی به موضوع........................................................................................................................................53

  گفتار سوم: قصد مجرمانه.........................................................................................................................................................55

  بخش دوم: مقررات شکلی و واکنش کیفری در برابر جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق....................................57

  فصل نخست: مقررات شکلی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق...............................................................................58

  مبحث نخست: دادگاه صالح به رسیدگی..............................................................................................................................58

  گفتار نخست: تعیین دادگاه بر حسب صلاحیت ذاتی........................................................................................................60

  گفتار دوم: تعیین دادگاه بر حسب صلاحیت محلی...........................................................................................................62

  مبحث دوم: قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن............................................................................................................63

  فصل دوم: واکنش کیفری در برابر جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق.....................................................................64

  مبحث نخست: واکنش کیفری سرکوب گر..........................................................................................................................64

  گفتار نخست: مجازات اصلی...................................................................................................................................................66

  بند نخست: مجازات ساده.........................................................................................................................................................67

  بند دوم: مجازات تشدید یافته................................................................................................................................................69

  الف) کیفیات عام تشدید مجازات...........................................................................................................................................69

  1-تعدد جرم...............................................................................................................................................................................70

  2-تکرار جرم...............................................................................................................................................................................71

  ب) کیفیات خاص تشدید مجازات.........................................................................................................................................73

  1-کیفیات شخصی...................................................................................................................................................................74

  2-کیفیات عینی.........................................................................................................................................................................75

  گفتار دوم: مجازات تبعی و تکمیلی.......................................................................................................................................76

  بند نخست: مجازات تبعی........................................................................................................................................................76

  بند دوم: مجازات تکمیلی.........................................................................................................................................................78

  مبحث دوم: واکنش کیفری ارفاقی و اسباب سقوط مجازات............................................................................................80

  گفتار نخست: واکنش کیفری ارفاقی.....................................................................................................................................80

  بند نخست: تخفیف و تبدیل مجازات....................................................................................................................................80

  الف)کیفیات قضائی....................................................................................................................................................................80

  ب) کیفیات قانونی.....................................................................................................................................................................83

  بند دوم: تعلیق مجازات............................................................................................................................................................84

  بند سوم: آزادی مشروط...........................................................................................................................................................86

  گفتار دوم: اسباب سقوط مجازات...........................................................................................................................................88

  بند نخست: فوت مرتکب..........................................................................................................................................................88

  بند دوم: نسخ قانون مجازات....................................................................................................................................................89

  بند سوم: مرور زمان...................................................................................................................................................................90

  بند چهارم: عفو...........................................................................................................................................................................93

  1-عفو عمومی.............................................................................................................................................................................93

  2-عفو خصوصی.........................................................................................................................................................................93

   

  نتیجه و پیشنهادها....................................................................................................................................................................95

  منابع و مآخذ..............................................................................................................................................................................98

  جدیدترین مطالب
  تبلیغات