امروز : سه شنبه, 28 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

 • نویسنده : koreshzadeh
 • دسته بندی : علوم انسانی / رشته علوم اجتماعی
 • تاریخ : 19 آبان 1395
  166 صفحه
  قالب بندی : doc
  قیمت : 5000 تومان
  عنوان مقاله : پایان نامه بررسی و مقایسه عملکرد سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی

  ‎ قالب بندی : doc

  قیمت : 5000

  یکی از آسیب‌های جدی که جامعه ما را تهدید می‌کند گسترش روزافزون کودکان خیابانی است. كودكان خياباني به عنوان يكي از پديده‌هاي آسيب‌زاي اجتماعي، خود معلول عوامل بيشماري از جمله عامل بيولوژيكي (مانند کم‌توانی‌هاي جسمي، ذهني و حركتي)، عامل خانواده (به عنوان مثال، ازدواج ناموفق، روش‌هاي نادرست تربيتي، فقر اقتصادي، اذيت و آزار كودكان، وجود خانواده از هم‌گسيخته و نابسامان، بي‌سوادي و فقدانمهارت والدگري، فقدان حمايت‌هاي عاطفي از كودكان، وجود تبعيض)، عامل اقتصادي و اجتماعي در سطح كلان (مانند تضاد و شكاف طبقاتي در جامعه، سوء مديريت‌ها و سياست‌هاي نادرست اقتصادي و اجتماعي، فقدان يا ضعفنهادهاي حمايتي، مهاجرت، حاشيه‌نشيني)، حوادث سياسي و طبيعي (مانند جنگ‌ها، انقلابات، بروز خشكسالي، سيل) است با این حال باید به این نکته توجه داشت‌که پدیده کودکان خیابانی و دیگر آسیب‌های اجتماعی تهدیدکننده زندگی آنان، پدیده‌های تک‌سببی نیستند و ریشه در نابسامانی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دارند و دارای حالتی تلفیقی هستند.  

  فهرست

  فصل اول: کلــــــــــیات

  1-1 مقدمه 2

  1- 2 بيان مسأله 2

  1- 3 انگیزه پژوهشگر 4

  1- 4 اهداف تحقيق 5

  1-5 اهمیت و ضرورت تحقیق 5

  1-6 فایده تحقیق 7

  فصل دوم: مبانی نظـــــــــــــری تحقیق

  2-1 مقدمه 9

  2- 2 تاریخچه موضوع در جهان 9

  2- 2-1 توانمندسازی کودکان مفهومی جدید در دهه 1980 10

  2- 2-2 توانمندسازی کودکان مفهومی جدید در دهه 1990 11

  2- 3 تاریخچه موضوع در ایران 11

  2- 4 ارزیابی عملکرد 13

  2- 5 سازمانهای مردم نهاد و مفاهیم آن 14

  2-5-1 تعریف سازمانهای مردم نهاد 15

  2-5-2 ویژگیهای سازمانهای مردم نهاد 17

  2-5-3 کارکردها و نقش‌های سازمانهای مردم نهاد 20

  2-5-4 انجمن حمایت از حقوق کودک به عنوان نهاد حمایتی 23

  2-5-5 اهداف و برنامه‌های انجمن حمایت از حقوق کودک 24

  2-5-6 جمعیت تحت پوشش سازمانهای مردم نهاد کودکان خیابانی 25

  2-5-7 فعالیتهای عمده سازمانهای مردم نهاد کودکان خیابانی 26

  2-5-8 درآمدهای سازمانهای مردم نهاد کودکان خیابانی 26

  2-6 کودکان خیابانی و مفاهیم آن 26

  2-7 توانمندسازی کودکان خیابانی و مفاهیم آن 28

  2-7-1 الگوی توانمندسازی کودکان خیابانی 31

  2-7-2 اصول توانمندسازی کودکان خیابانی 32

  2-7-3 زمینه‌های توانمندسازی کودکان خیابانی 34

  2-7-4 توانمندسازی کودکان خیابانی با حمایت سازمانهای مردم نهاد 36

  2-7-5 مزایای توانمندسازی برای سازمانهای مردم نهاد کودکان خیابانی 39

  2-8 مبانی نظری تحقیق 40

  2-8-1 تئوری منابع 40

  2-8-2 نظریه های توانمندسازی 42

  2-8-2-1 نظریه آلسوپ و هینسون 42

  2-8-2-2 نظریه نایلا کبیر 44

  2-8-2-3 نظریه فریدمن 46

  2-8-2-4 نظریه روچا 48

  2-8-2-5 نظریه رولاند 52

  2-8-2-6 جمع‌بندی نظریات در حوزه توانمندسازی 52

  2-9 مروری بر پژوهش‌های انجام شده 53

  2-9-1 تحقیقات داخلی 54

  2-9-2 تحقیقات خارجی 58

  2- 10 چارچوب نظری تحقیق 63

  2- 11 سوالات تحقیق 67

  2- 12 فرضیات تحقیق 67

  2- 13 مدل نظری تحقیق 68

  فصل سوم: روش شناسی تحقــــــــــــــیق

  3-1 مقدمه 70

  3- 2 روش شناسی پژوهش 70

  3- 3 جامعه آماری 71

  3- 4 روش نمونه گیری 71

  3- 5 حجم نمونه 71

  3- 6 واحد تحلیل و مشاهده 72

  3- 7 ابزار جمع‌آوری اطلاعات 72

  3- 8 روایی‌سنجی و پایایی‌سنجی ابزار تحقیق 74

  3-8-1 روایی‌سنجی 74

  3-8-2 پایایی‌سنجی 74

  3-9 روشهای جمع‌آوری اطلاعات 76

  3-10 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 76

  3- 11 تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم تحقیق 77

  3-11-1 تعاریف نظری و عملیاتی متغیر مستقل 77

  3-11-1 تعاریف نظری و عملیاتی متغیر وابسته 79

   

  فصل چهار: یافتــــــــــــــــــــــــــه های تحقیق

  4- 1 مقدمه 85

  4-2 توصیف یافته‌ها 85

  4-2-1 میزان تحصیلات 85

  4-2-2 مدت زمان تحت حمایت بودن 86

  4-2-3 جنسیت 87

  4-2-4 سن 88

  4-2-5 خدمات حمایتی 89

  4-2-6 خدمات آموزشی 91

  4-2-7 خدمات بهداشتی 93

  4-2-8 خدمات اشتغال‌زایی 94

  4-2-9 توانمندی روانی 95

  4-2-10 توانمندی اجتماعی 97

  4-3 تحلیل داده‌ها 100

  4-3-1 توانمندسازی کودکان خیابانی به تفکیک سازمانهای مردم نهاد ناصرخسرو و شوش 100

  4-3-2 ارائه خدمات به تفکیک سازمانهای مردم نهاد ناصرخسرو و شوش 101

  4-3-3 توانمندسازی کودکان خیابانی به تفکیک کودکان تازه وارد به سازمان و قدیمی 102

  4-3-4 ارائه خدمات به تفکیک گروههای تازه وارد به سازمان و قدیمی 103

  4-3-5 همبستگی میان خدمات حمایتی و توانمندسازی کودکان خیابانی 105

  4-3-5-1- رابطه همبستگی میان خدمات حمایتی و ابعاد دوگانه توانمندسازی کودکان خیابانی 106

  4-3-6 همبستگی میان خدمات آموزشی و توانمندسازی کودکان خیابانی 107

  4-3-6-1 همبستگی میان خدمات آموزشی و ابعاد دوگانه توانمندسازی کودکان خیابانی 108

  4-3-7 همبستگی میان خدمات بهداشتی و توانمندسازی کودکان خیابانی 109

  4-3-7-1 همبستگی میان خدمات بهداشتی و ابعاد دوگانه توانمندسازی کودکان خیابان 110

  4-3-8 همبستگی میان خدمات اشتغال‌زایی و توانمندسازی کودکان خیابانی 111

  4-3-8-1 همبستگی میان خدمات اشتغال‌زایی و ابعاد دوگانه توانمندسازی کودکان خیابانی 112

  4-3-9 همبستگی میان میزان ارائه خدمات و توانمندسازی کودکان خیابانی 113

  4-3-9-1 رابطه همبستگی میان میزان ارائه خدمات و ابعاد دوگانه توانمندسازی 114

  4-3-10 خدمات حمایتی و توانمندسازی کودکان خیابانی(آزمون فرضیه اوّل) 115

  4-3-11 خدمات بهداشتی و توانمندسازی کودکان خیابانی (آزمون فرضیه دوم) 118

  4-3-12 خدمات آموزشی و توانمندسازی کودکان خیابانی(آزمون فرضیه سوم) 121

  4-3-13 خدمات اشتغال و توانمندسازی کودکان خیابانی(آزمون فرضیه چهارم) 124

  4-4 محدودیتهای پژوهش 127

   

  فصل پنجم: نتیجـــــــــــــــــــــــــــه گیری

  5-1 مقدمه 129

  5-2 نتیجه‌گیری 129

  5-2-1 نتیجه‌گیری در پرتو نظریه‌ها‌ 130

  5-3 نقش مددکار اجتماعی 134

  5-4 پیشنهادات 136

  5-4-1 پیشنهادات به سازمانها 136

  5-4-2 پیشنهادات به محققین 137

  5-5 موضوعات پیشنهادی برای پژوهشهای آتی 138

  فهرست منابع 139

  پیوست‌ها 146

  جدیدترین مطالب
  تبلیغات