امروز : سه شنبه, 28 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

 • نویسنده : admin
 • دسته بندی : علوم تربيتي / رشته روانشناسی
 • تاریخ : 23 تیر 1395
  102 صفحه
  قالب بندی : doc
  قیمت : 5000 تومان
  عنوان مقاله : نقش واسطه‌اي عزت نفس سازماني در رابطه بين عدالت سازماني با سازگاري شغلي در كاركنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس

  ‎ قالب بندی : doc

  قیمت : 5000

  شرح مختصر:هدف از اين پ‍ژوهش بررسی نقش واسطه اي عزت نفس سازماني در رابطه بين عدالت سازماني با سازگاري شغلي كاركنان بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شاما کارکنان کمیته امداد استان فارس به حجم 750 نفر بوده اند، نمونه آماري شامل 150 نفر است كه به روش نمونه‌گیری خوشه اي انتخاب شد .ابزار اندازه گيري پرسشنامه عزت نفس سازماني پير ، گاردنر، كامينگز و دان هام، پرسشنامه سازگاري شغلي پوركبيريان و پرسشنامه عدالت سازماني ني هوف و مورمن بوده است .   

  فهرست مطالب

  چکیده ..............................................................................................................................................................................1

  فصل اول : كليات تحقيق

  1-1 مقدمه.................................................................................................................................................................... 3

  2-1 بيان مسئله........................................................................................................................................................... 5

  3-1 اهميت و ضرورت پژوهش............................................................................................................................... 9

  4-1 اهداف پژوهش.................................................................................................................................................. 11

  1-4-1 هدف كلي...................................................................................................................................................... 11

  2-4-1 اهداف جزيي................................................................................................................................................ 11

  5-1 فرضيه هاي پژوهش........................................................................................................................................ 12

  6-1 تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها............................................................................................................ 12

  1-6-1 تعريف مفهومي سازگاري شغلي.............................................................................................................. 12

  2-6-1 تعريف عملياتي سازگاري شغلي.............................................................................................................. 12

  3-6- 1 تعريف مفهومي عدالت سازماني............................................................................................................. 13

  4-6-1 تعريف عملياتي عدالت سازماني.............................................................................................................. 13

  5-6-1 تعريف مفهومي عزت نفس سازماني....................................................................................................... 13

  6-6-1 تعريف عملياتي عزت نفس سازماني....................................................................................................... 14

  فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق

  1-2 مباني نظري........................................................................................................................................................ 16

  1-1-2سازگاري شغلي............................................................................................................................................ 16

  2-1-2عوامل موثر بر سازگاري شغلي ............................................................................................................... 17

  3-1-2 نظريه هاي سازگاري شغلي...................................................................................................................... 18

  4-1-2عدالت سازماني............................................................................................................................................ 21

  5-1-2 ابعاد عدالت سازماني................................................................................................................................... 23

  6-1-2 نظريه عدالت سازماني................................................................................................................................ 27

  7-1-2عزت نفس..................................................................................................................................................... 30

  8-1-2 ابعاد و زمينه هاي عزت نفس.................................................................................................................. 35

  9-1-2 نظريه عزت نفس......................................................................................................................................... 40

  2-2 پيشينه پژوهش................................................................................................................................................. 44

  1-2-2پژوهش هاي داخلي................................................................................................................................... 44

  2-2-2پژوهش هاي خارجي................................................................................................................................. 47

  فصل سوم : فرايند پژوهش

  1-3 روش پژوهش..................................................................................................................................................... 50

  2-3 جامعه آماري...................................................................................................................................................... 50

  3-3 نمونه و روش نمونه گيري............................................................................................................................. 50

  4-3 متغيرهاي جمعيت شناختي......................................................................................................................... .51

  5-3 ابزار پژوهش....................................................................................................................................................... 53

  1-5-3 پرسشنامه عزت نفس................................................................................................................................. 53

  2-5-3 پرسشنامه سازگاري شغلي........................................................................................................................ 54

  3-5-3 پرسشنامه عدالت سازماني........................................................................................................................ 54

  6-3 روش تجزيه و تحليل داده ها........................................................................................................................ .55

  7-3 ملاحظات اخلاقي............................................................................................................................................. .55

  فصل چهارم : يافته هاي پژوهشي

  1-4 يافته هاي توصيفي ......................................................................................................................................... .57

  1-1-4 متغيرهاي مورد مطالعه............................................................................................................................. .57

  2-4 يافته هاي استنباطي....................................................................................................................................... .58

  1-2-4 فرضيه اصلي................................................................................................................................................. 58

  2-2-4 فرضيه جزيي1 ........................................................................................................................................... .60

  3-2-4 فرضيه جزيي 2 ......................................................................................................................................... .61

  4-2-4 فرضيه جزيي 3............................................................................................................................................ 61

  فصل پنچم : بحث و نتيجه گيري

  1-5 بحث و نتيجه گيري........................................................................................................................................ .65

  2-5 محدوديتهاي پژوهش....................................................................................................................................... 71

  3-5پيشنهادات تحقيق............................................................................................................................................. 73

  1-3-5 پيشنهادات كاربردي.................................................................................................................................... 73

  2-3-5 پيشنهادهاي پژوهشي................................................................................................................................ 74

  منابع

  منابع فارسی ..................................................................................................................................................................76

  منابع انگلیسی..............................................................................................................................................................79

   

   

   

  پیشنهاد های ما

  جدیدترین مطالب
  تبلیغات