امروز : سه شنبه, 28 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

 • نویسنده : admin
 • دسته بندی : علوم تربيتي / رشته روانشناسی
 • تاریخ : 23 تیر 1395
  114 صفحه
  قالب بندی : doc
  قیمت : 5000 تومان
  عنوان مقاله : نقش واسطه گري اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضايت جنسی در معلمين متأهل

  ‎ قالب بندی : doc

  قیمت : 5000

  شرح مختصر: هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش واسطه گري اضطراب اجتماعي در رابطه سبك هاي هويتي با رضايت جنسي است. اين پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي است. جامعه مورد مطالعه عبارت است از کلیه معلمين متأهل زن و مرد شهر مشهد كه در سال تحصیلی 93-92 در مقطع دبيرستان مشغول به تدریس بودند. حجم نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش310 نفر است كه با استفاده از روش نمونه­گيري خوشه اي تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند. جهت جمع آوري داده­ها از پرسشنامه هاي رضايت جنسي ياوري كرماني (1386)، سبك هاي هويت برزونسكي (1989) و اضطراب اجتماعي جرابك (1996) استفاده شد. در اين پژوهش داده ها به لحاظ توصيفي و استنباطي توسط نرم افزار SPSS و Amos تحليل شد. نتايج به دست آمده نشان داد كه اضطراب اجتماعي داراي نقش واسطه­گري معناداري در رابطه سبك هاي هويت و رضايت جنسي مي باشد. همچنين سبك هاي هويتي بر رضايت جنسي اثر مستقيم معناداري نيز دارد. در مجموع نتايج اين پژوهش تاييدي بر نقش سبك هاي هويت و اضطراب اجتماعي در رضايت جنس معلمين متأهل بود.  

  فهرست مطالب

  عنوان صفحه

  چكيده 1

  فصل اول: كليات پژوهش

  1-1 مقدمه 3

  1-2 بيان مسأله 6

  1-3 اهميت و ضرورت پژوهش... 8

  1-4 اهداف پژوهش... 9

  فصل دوم:ادبيات و پيشينه پژوهش

  2-1- پيشينه نظري پژوهش... 13

  2-1-1 رضایت جنسی. 13

  2-2- نظریه های مطرح شده در رضایت جنسی. 18

  2-3- اضطراب اجتماعی. 29

  2-4- سبک های هویتی. 40

  2-5- مفهوم شناسي هويت.. 41

  2-6- نظریات مرتبط با سبك هويت.. 43

  2-7- تحقيقات خارجي. 51

  2-8- تحقيقات داخلي. 54

  2-9- جمع بندی و نتیجه گیری. 57

  فصل سوم: روش شناسي پژوهش

  3-1 روش پژوهش... 59

  3-2 جامعه آماري پژوهش... 59

  3-3 نمونه مورد مطالعه 59

  1 -3-2 روش نمونه گيري. 60

  3-4 ابزار پژوهش... 60

  3 -4-1 مقياس سبک های هويت (6G-ISI) 60

  3 -4-2 پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابك.. 61

  3 -4-3 مقياس رضایت جنسی یاوری کرمانی. 62

  3-5 روش اجراي پژوهش... 62

  3-6 روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. 63

  3-6- ملاحظات اخلاقي. 63

  فصل چهارم:يافته هاي پژوهش

  4 -1 يافته‌هاي‌ توصيفي مربوط به آزمودنيها 65

  4 -2 يافته‌هاي‌ استنباطي. 67

  فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري

  5-1- خلاصه پژوهش... 74

  5 -2- بحث و نتيجه گيري (تبيين و تفسير نتايج پژوهش) 74

  5-4- پيشنهادات.. 78

  منابع و مآخذ. 80

  منابع فارسي. 81

  پيوست ها 97  جدیدترین مطالب
  تبلیغات