امروز : دوشنبه, 27 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

 • نویسنده : admin
 • دسته بندی : علوم تربيتي / رشته روانشناسی
 • تاریخ : 23 تیر 1395
  160 صفحه
  قالب بندی : doc
  قیمت : 5000 تومان
  عنوان مقاله : نقش کشمکش های والدین در سازگاری فرزندان (اعتماد به نفس، پرخاشگری و سلامت روان)

  ‎ قالب بندی : doc

  قیمت : 5000

  شرح مختصر:پژوهش حاضر با هدف بررسی، نقش کشمکش های والدین در سازگاری فرزندان (اعتماد به نفس، پرخاشگری، سلامت روان) انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان مقطع تحصیلی راهنمایی تشکیل می دهند. روش نمونه گیری این تحقیق به صورت تصادفی می باشد. ابزارهای اندازه گیری شامل: پرسشنامه مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر، پرسشنامه پرخاشگری، پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ و پرسشنامه سلامت عمومی می باشد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از ماتریس همبستگی و تحلیل رگرسیون و با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است.   

  فهرست مطالب

  عنوان صفحه

  چکیده: 1

  فصل اول - کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه. 3

  1-2- بیان مسأله. 5

  1-3- ضرورت های انجام تحقیق: 10

  1-4- تعاریف نظری متغیرهای پژوهش: 12

  1-4-1- تعارضات زناشویی: 12

  1-4-2- اعتماد به نفس: 13

  1-4-3- پرخاشگری: 13

  1-4-4- سلامت روان: 13

  1-5- تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش: 13

  1-5-1- تعارضات زناشویی: 13

  1-5-2- اعتماد به نفس: 14

  1-5-3- پرخاشگری: 14

  1-5-4- سلامت روان: 14

  1-6- اهداف تحقیق.. 14


  فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

  2-1- مقدمه. 16

  2-2- مبانی نظری سازه های پژوهش.... 16

  2-2-1- تعارضات زناشویی.. 16

  2-2-2- اعتماد به نفس.... 24

  2-2-3- پرخاشگری.. 31

  2-2-4- سلامت روان.. 41

  2-3- تحقیقات پیشین در خصوص ارتباط تعارضات و کشمکش های والدین با سازگاری فرزندان.. 55

  2-4- نقد مطالعات انجام شده 67

  2-5- نتیجه گیری.. 67

  2-6- فرضیه های تحقیق.. 68

  2-6-1- فرضیه اصلی.. 68

  2-6-2- فرضیه جانبی.. 68

  فصل سوم – روش تحقیق

  3-1- مقدمه. 71

  3-2- روش تحقیق.. 71

  3-3- جامعه آماری.. 71

  3-4- نمونه و روش نمونه گیری.. 72

  3-4-1- جنسیت... 72

  3-4-2- سن.. 72

  3-5- ابزارهای سنجش.... 72

  3-5-1- پرسشنامه مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر 73

  3-5-2- پرسشنامه مقیاس عزت نفس روزنبرگ... 74

  3-5-3- پرسشنامه پرخاشگری.. 75

  3-5-4-پرسشنامه سلامت عمومی ( 12 سوالی ) 77

  3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 79

  3-7- روش اجرای پژوهش.... 80

  3-8- ملاحظات اخلاقی.. 80

  فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1- مقدمه. 82

  4-2- یافته های توصیفی مربوط به متغیر های پژوهش.... 82

  4-3- ماتریس همبستگی مربوط به متغیر های پژوهش.... 83

  4-4- بررسی فرضیه های پژوهش.... 85

  4-5- یافته های جانبی پژوهش (بررسی تفاوت های جنسیتی در متغیرهای پژوهش) 100

  فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری

  5-1- مقدمه. 103

  5-2- یافته های فرضیه های اصلی پژوهش.... 103

  5-3- یافته های فرضیههای جانبی پژوهش.... 103

  5-4- نتیجه گیری نهایی.. 112

  5-5- پیشنهاد های کاربردی.. 116

  5-6- محدودیت های پژوهش.... 117

  5-7- پیشنهادهای پژوهشی.. 118

  منابع و مآخذ120

  منابع فارسی.. 121

  منابع لاتین.. 126

  پیوست ها

  الف)پرسشنامه پرخاشگری: 138

  ب) پرسشنامه عزت نفس: 140

  ج) پرسشنامه سلامت عمومی: 141

  د) پرسشنامه تاکتیک های حل تعارض والدین: 142

  چکیده انگلیسی.. 143

   

  پیشنهاد های ما
  جدیدترین مطالب
  تبلیغات