میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  23 تیر 1395
تعداد صفحه:   97
قالب بندی : doc
نویسنده:   admin
قیمت:  100 تومان


شرح مختصر: سلامت روان يكي ازملاك هاي اصلي ارزيابي يك جامعه است و بي شك نقش چشمگيري در كارآمدي وپيشرفت آن بازي مي كند هدف: از پژوهش حاضر مقايسه ميزان سلامت روان دانش آموزان دختر داراي مادران شاغل وغير شاغل مي باشد روش : روش انجام پژوهش ازنوع علي مقايسه اي.جامعه آماري شامل داش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحيه يك شهركرمانشاه كه 240 نفر ( به تفكيك 120دانش آموز دختر مادران شاغل و120نفر دختران مادران غير شاغل‌) مي باشد كه به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند ابزار پژوهش عبارتند از پرسشنامه دموگرافيك وپرسشنامه سلامت رواني scl90 يافته ها نتايج پژوهش نشان داد كه – اختلاف معناداري بين ميانگين نمره در فاكتور هاي شكايت جسماني – حساسيت بين فرد ي– افسردگي – اضطراب – پرخاشگري – فوبيا – پارانويا – وروانپريشي – بين دختران مادران شاغل و دختران مادران غير شاغل وجود دارد روش آماري بكار رفته شده آزمون t‌ گروه هاي مستقل وتحليل واريانس يك طرفه ANOVA استفاده شده است و با توجه به نتايج معلوم می شود که مقدار این میانگین برای دختران مادران شاغل بیشتر است. و دختران مادران غير شاغل از سلامت رواني بهتري برخوردار هستند  

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده............................................................................................................... 1

فصل يكم : مقدمه پژوهش

1-1- مقدمه........................................................................................................ 3

1-2- بيان مسئله.................................................................................................. 4

1-3-ضرورت و اهميت تحقيق............................................................................................................................................7.

1-4- اهداف پژوهش.............................................................................................. 8

1-4-1- اهداف اصلی......................................................................................... 8

1-4-2- اهداف فرعی......................................................................................... 8

1-5- فرضیه های پژوهش........................................................................................ 9

1-6- تعریف متغیر ها............................................................................................ 9

1-6-1- تعاریف مفهومی...................................................................................... 9

1-6-2- تعریف عملیاتی...................................................................................... 9

فصل دوم : پيشينه پژوهش

2-1- تاریخچه بهداشت رواني................................................................................... 12

2-3- كليد سلامت روان......................................................................................... 13

2-4- علایم سلامت روان....................................................................................... 14

2-5- تعریف «سلامت روان.................................................................................... 15

2 -6- ملاك های سلامت روان................................................................................. 16

2-7-سلامت روان از دیدگاههای مختلف...................................................................... 18

2-7-1- از نظر آمار دانان................................................................................... 18

2-7-2- از نظر پزشکان..................................................................................... 18

2-7-3- روانپزشکان......................................................................................... 18

2-7-4- نظرروانکاوان........................................................................................ 18

2-8- سلامت روانی از نظر مکاتب مختلف..................................................................... 19

2-8 -1- مکتب زیست گرایی.............................................................................. 19

۲-8-2- مکتب رفتار گرایی................................................................................. 20

2-8-3- مکتب روانکاوی................................................................................... 20

2-8-4ـ مکتب انسانگرایی................................................................................... 21

2-8-5-مکتب بوم شناسی.................................................................................. 21

2-9- اصول بهداشت رواني...................................................................................... 21

2-10- هدف ایجاد سلامت روان................................................................................ 23

2-11-مکانیزم روانی و نقش آن در سلامت روان............................................................. 25

2-11-1- مکانیسم سرکوبی................................................................................ 26

2-11-2- مکانیسم برون فکنی........................................................................... 26

2-11-3- مکانیسم جا به جایی............................................................................. 26

2-11- 4-مکانیسم بازگشت................................................................................ 26

2-11-5-مکانیسم واکنش سازی.......................................................................... 27

2-11-6- مکانیسم تصعید................................................................................. 27

2-11-7- مکانیسم عذر تراشی (دلیل تراشی)............................................................ 27

2-11-8- مکانیسم همانند سازی......................................................................... 27

2- 11-9- مکانیسم جبران................................................................................. 28

2-11-10 مکانیسم انکار.................................................................................... 28

2-12 - عوامل موثر بربهداشت روانی........................................................................... 28

2-13- سلامت روان در پرتو پای بندی به آموزه های دینی.................................................. 28

2-14- دین باوری و سلامت روان.............................................................................. 29

2-15- ابعاد امنیت روانی و سلامت روان، در پرتو یاد خدا................................................... 29

2-16- توکل و سلامت روان..................................................................................... 30

2-17- اشتغال زنان.............................................................................................. 31

2-18- پژوهشهاي پيشين (داخلي – خارجي ).............................................................. 32

2-18-1- تحقيقات انجام شده در داخل ايران............................................................ 35

2-18-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور............................................................ 44

فصل سوم : روش پژوهش

3-1- روش پژوهش.............................................................................................. 55

3-2- متغیرهای تحقیق.......................................................................................... 55

3-3- جامعه آماری.............................................................................................. 55

3-4- نمونه آماری................................................................................................ 55

3-5- روش نمونه گیری وحجم نمونه.......................................................................... 55

3-6- ابزار مورد استفاده در اين پژوهش........................................................................ 56

3-7-روش اجراي پژوهش....................................................................................... 59

3-8- روش تحليل داده ها........................................................................................ 5

فصل چهارم : يافته هاي پژوهش

4-1- شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش............................................................... 61

فصل پنجم : بحث ونتيجه گيري

5-1- بحث در مورد فرضيه ها و تبيين آن.................................................................... 70

5-3-محدوديتها................................................................................................... 77

5-4-پيشنهادات پژوهشي...……………………………………………………………77.

5-5-پيشنهاد كاربردي........................................................................................... 78

منابع.............................................................................................................. 79

الف) منابع فارسی............................................................................................ 79

ب) منابع لاتين .......................................................................................................................................................... 84.

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

2

گوگل امروز

64

آنلاین ها

618

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: