میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  23 تیر 1395
تعداد صفحه:   132
قالب بندی : doc
نویسنده:   admin
قیمت:  5000 تومان


شرح مختصر:پژوهش حاضر مقایسه طرحواره های فعال در آزمودنیهای افسرده با آزمودنیهای مضطرب در دانشجویان دانشگاه آزاد و غیرانتفاعی شهر رشت می باشد. روش تحقیق از نوع همبستگی و پس رویدادی مقایسه ای و مقطعی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه افرادی بود که در سال 93- 92 در مراکز آموزش عالی  استان گیلان مشغول به تحصیل بوده اند که تعداد آنها حدوداً142000 نفر بوده اند. نمونه آماری بر اساس جدول مورگان،  تعداد 595 نفررا از دانشجویان را تشکیل می دهد. روش نمونه‌گيري در این پژوهش طبقه ای و تصادفي است. به منظور گرد آوری داده ها از پرسشنامه DASS و طرحواره یانگ استفاده شد. در این پژوهش داده ها به سه شیوه متفاوت مورد بررسی قرار گرفتند. در شیوه اصلی که گروه های سه گانه با هم مقایسه شده اند و در شیوه دوم از رگرسیون خطی و  در شیوه سوم تحلیل شبکه عصبی استفاده شد.   

فهرست مطالب

چکیده............................................................................................................... 1

فصل اول : کلیات تحقیق....................................................................................... 2

1-1- مقدمه......................................................................................................... 3

1-2- بیان مسأله.................................................................................................... 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش................................................................................ 5

1-4- اهداف تحقیق................................................................................................ 6

1-5- متغیرها....................................................................................................... 6

1-6- سؤالات تحقیق.............................................................................................. 6

1-7- فرضيه‏هاي تحقیق........................................................................................... 6

1-8-­ اصطلاح شناسی(ترمینولوژی).............................................................................. 7

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش........................................................................ 10

2-1- پیش درآمد................................................................................................. 11

2-2- تاریخچه طرحواره......................................................................................... 12

2-3- تعریف طرح واره......................................................................................... 13

2-4- تجارب کودکی و طرح واره های ناسازگار............................................................. 16

2-5- ذهنیت های طرح واره ای................................................................................ 18

2-6- حوزه هايطرحوارهوطرحوارههايناسازگاراوليه.................................................. 20

2-7- عملکردهای طرح واره.................................................................................... 27

2-8- تدوام طرحواره............................................................................................ 27

2-9- بهبود طرحواره............................................................................................ 28

2-10- سبک هايمقابلهايناسازگار........................................................................... 28

2-11- جبران افراطيطرحواره................................................................................. 29

2-12- اجتناب طرحواره........................................................................................ 29

2-13- تسليم طرحواره.......................................................................................... 30

2-14- سیمای بالینی طرحواره های فعال مربوط به افسردگی و اضطراب.................................. 30

2-15- منظور ازافسردگيچيست؟............................................................................. 32

2-16- سبب شناسيافسردگي.................................................................................. 33

2-17- افسردگي ازديدگاهنظريههايزيستشناختي........................................................ 34

2-18- معاینه وضعیت روانی................................................................................... 39

2-19- ملاکهای DSM-IV-TR درمورد دوره افسردگی اساسی............................................. 40

2-20- درمان های اختلالات افسردگی........................................................................ 41

2-20-1- درمان های روانشناختی افسردگی.................................................................. 41

2-21- اضطراب.................................................................................................. 44

2-22- تفاوت ترس و اضطراب................................................................................ 45

2-23- اختلالات اضطرابی...................................................................................... 46

2-24- نشانه­های اضطراب..................................................................................... 47

2-25- اختلال اضطراب اجتماعی.............................................................................. 47

2-26- علت شناسی............................................................................................. 48

2-26-1- عوامل رفتاری......................................................................................... 48

2-26-2-عوامل شناختی......................................................................................... 48

2-27- نظریه های اضطراب..................................................................................... 48

2-27-1- نظریه زیست شناختی................................................................................ 48

2-27-2- نظریه رفتارگرایی..................................................................................... 49

2-27-3- نظریه روانکاوی....................................................................................... 49

2-27-4- نظریه شناختی......................................................................................... 49

2-27-5- علوم زیستی........................................................................................... 50

2-28- پیشینه پژوهش........................................................................................... 51

فصل سوم : روش پژوهش.................................................................................... 62

3-1- روش پژوهش............................................................................................. 63

3-2- جامعه آماری............................................................................................... 63

3-3- روش نمونه گیری و نمونه آماری........................................................................ 63

3-4- روش اجرا................................................................................................. 63

3-5- ابزار پژوهش............................................................................................... 64

3-6- روش تجزيه و تحليل داده ها............................................................................ 66

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها.................................................................... 67

4-1- تحليل توصيفي داده‌ها.................................................................................... 68

4-1-1- گروه مضطرب.......................................................................................... 68

4-1-2- گروه افسرده............................................................................................ 68

4-1-3- گروه بهنجار............................................................................................ 69

4-2- تحليل استنباطي داده‌ها.................................................................................... 70

4-2-1- فرضيه اصلي پژوهش.................................................................................. 72

4-2-2- فرضيه‌هاي فرعي پژوهش............................................................................. 76

4-2-2-1- فرضيه فرعي اول.................................................................................... 76

4-2-2-2- فرضيه فرعي دوم................................................................................... 77

4-2-2-3- فرضيه فرعي سوم................................................................................... 78

4-3- تحلیل رگرسیون خطی گام به گام....................................................................... 79

4-3-1- پیشبینی طرحوارههای اثرگذار بر افسردگی.......................................................... 79

4-3-2- پیشبینی طرحوارههای اثرگذار بر اضطراب........................................................... 83

4-4- نتایج تحلیل شبکه عصبی مصنوعی...................................................................... 85

4-4-1- پیشبینی تفاوت در اضطراب و افسردگی از لحاظ طرح واره ها................................... 85

4-4-2- پیشبینی مهمترین طرح واره ها در ایجاد افسردگی و اضطراب.................................... 87

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری........................................................................... 93

5-1- مقدمه....................................................................................................... 94

5-2- بحث و نتیجه گیری....................................................................................... 94

5-3- محدودیت های پژوهش.................................................................................. 98

5-4- پیشنهادات پژوهش....................................................................................... 98

منابع و مأخذ...................................................................................................... 99

منابع فارسی..................................................................................................... 100

منابع انگلیسی.................................................................................................... 102

پیوست ها........................................................................................................ 104

پرسشنامه طرحواره یانگ....................................................................................... 105

پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس DASS........................................................... 110

فرم جمعیت شناختی........................................................................................... 112

خروجی داده ها................................................................................................. 113


فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

2

گوگل امروز

67

آنلاین ها

801

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: