میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  23 تیر 1395
تعداد صفحه:   110
قالب بندی : doc
نویسنده:   admin
قیمت:  5000 تومان


شرح مختصر: هدف این پژوهش مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی بود. روش تحقیق در این پژوهش، روش علی– مقایسه ای بود . آزمودنی ها نیز مشتمل بر 36 دختر (18 دختر فراری و 18 دختر عادی) بودند. گروه دختران فراری به صورت در دسترس و دختران عادی به روش خوشه ای انتخاب شدند و به سوالات آزمون های فرم کوتاه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی کولینز و رید، ابراز وجود شرینگ و منبع کنترل راتر پاسخ گفتند. داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس چند متغیری،t مستقل و خی دو تجزیه و تحلیل شدند.نتایج نشان داد بین راهبردهای تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی و سرزنش دیگران در دختران فراری و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد ولی در راهبردهای ملامت خود، نشخوارگری، پذیرش، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه پذیری و فاجعه پنداری تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتایج نشان داد دختران فراری در مقایسه با دختران عادی از ابراز وجود پایین تری برخوردارند. همچنین دختران فراري اغلب از منبع كنترل بيروني و دختران عادي اغلب از منبع كنترل دروني برخوردارند. می توان گفت نوع راهبرد شناختی که دختران برای تنظیم هیجان به کار می برند می تواند از عوامل پیش گیرانه در رفتار فرار از خانه باشد. توانایی ابراز افکار و احساسات نیز می تواند احتمال خطر فرار از خانه را کاهش دهد. از طرفی نوع ارزیابی فرد در تأثیر گذاری بر رویداد های زندگی در رفتار فرار از خانه دختران موثر است.  

فهرست مطالب

شماره و عنوان مطالب

صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه............................................................................................................................................................................2

1-2-بیان مساله.....................................................................................................................................................................2

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش............................................................................................................................................6

1-4-فرضیه های پژوهش.....................................................................................................................................................7

1-5-اهداف پژوهش..............................................................................................................................................................7

1-6-متغیر های پژوهش.......................................................................................................................................................8

1-7-تعاریف نظری متغیرها...................................................................................................................................................9

1-8-تعاریف عملیاتی متغیرها.............................................................................................................................................10

 

فصل دوم: پیشینه نظری و پژوهشی

2-1- مبانی نظری.....................................................................................................................................................................12

2-2- فرار ازمنزل.......................................................................................................................................................................12

2-2-1-مفهوم شناسی و نوع شناسی فرار از منزل...................................................................................................................12

2-2-2-علت فرار از خانه..........................................................................................................................................................13

2-2-3-گستره فرار از خانه........................................................................................................................................................14

2-3-تنظیم هیجان....................................................................................................................................................................15

2-3-1-مبانی تنظیم هیجان.....................................................................................................................................................15

2-3-2-تعریف تنظیم هیجان....................................................................................................................................................15

2-3-3-تنظیم شناختی هیجان.................................................................................................................................................17

2-3-4-ابعاد تنظیم شناختی هیجان.........................................................................................................................................18

2-3-5-مدل های تنظیم هیجان..............................................................................................................................................18

2-3-6-فرایند تنظیم هیجان.....................................................................................................................................................20

2-4-دلبستگی............................................................................................................................................................................21

2-4-1-تعریف دلبستگی...........................................................................................................................................................22

2-4-2-پیدایش دلبستگی در کودک........................................................................................................................................25

2-4-3-انواع دلبستگی..............................................................................................................................................................25

2-4-4-مراحل ایجاد دلبستگی.................................................................................................................................................27

2-4-5-دلبستگی و رشد بعدی.................................................................................................................................................28

2-4-6-دلبستگی بزرگسالان....................................................................................................................................................28

2-4-6-1-تعریف دلبستگی بزرگسالان...................................................................................................................................29

2-4-6-2-الگوی چهارگانه دلبستگی بزرگسالان....................................................................................................................29

2-4-7-نظریه های دلبستگی..................................................................................................................................................30

2-4-7-1-نظریه کردارشناختی بالبی.......................................................................................................................................31

2-4-7-2-نظریه روان تحلیل گری.........................................................................................................................................33

2-4-7-3-نظریه اریکسون.......................................................................................................................................................34

2-4-7-4-نظریه ارتباط موضوعی............................................................................................................................................35

2-4-7-5-نظریه رفتارگرایی.....................................................................................................................................................36

2-4-7-6-نظریه شناختی.........................................................................................................................................................37

2-4-8-دلبستگی و مشکلات رفتاری – هیجانی دوره نوجوانی..............................................................................................37

2-5-ابراز وجود..........................................................................................................................................................................38

2-5-1-تعریف ابراز وجود.........................................................................................................................................................38

2-5-2-انواع ابراز وجود.............................................................................................................................................................39

2-6-منبع کنترل.......................................................................................................................................................................39

2-6-1-تعریف منبع کنترل.......................................................................................................................................................40

2-6-2-تفاوتهای رفتاری..........................................................................................................................................................41

2-6-3-تفاوت ها در سلامت جسمانی......................................................................................................................................41

2-7-پیشینه های تحقیق...........................................................................................................................................................42

 

فصل سوم: مواد و روش پژوهش

3-1-روش تحقیق.....................................................................................................................................................................52

3-2-جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری..............................................................................................................52

3-3-ابزار سنجش......................................................................................................................................................................52

3-4-روش اجرا..........................................................................................................................................................................54

3-5-روش تجزیه و تحلیل آماری.............................................................................................................................................55

 

 

فصل چهارم: نتایج و یافته های پژوهش

4-1-مقدمه................................................................................................................................................................................57

4-2-اطلاعات جمعیت شناختی.................................................................................................................................................57

4-3-یافته های توصیفی...........................................................................................................................................................60

4-4-یافته های استنباطی..........................................................................................................................................................62

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-بحث و نتیجه گیری..........................................................................................................................................................69

5-2-محدودیت ها.....................................................................................................................................................................73

5-3-پیشنهادات.........................................................................................................................................................................73

فهرست منابع و مآخذ..................................................................................................................................................................74

 

 

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

2

گوگل امروز

59

آنلاین ها

610

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: