میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  23 تیر 1395
تعداد صفحه:   140
قالب بندی : doc
نویسنده:   admin
قیمت:  5000 تومان


شرح مختصر: نوجوانان سرمایه­های آینده جامعه هستند. مدارس ویژه پرورش استعدادهای درخشان دارای محیط نسبتاً متفاوت با مدارس عادی می­باشند تفاوت دو محیط آموزشی می­تواند موجب تقویت با ایجاد ویژگی­های شخصیتی متفاوت در دو گروه دانش­آموزان این مدارس شود. پژوهش حاضر برای بررسی تفاوت­های اجتماعی موجود در خود نظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی و عملکرد خانواده دانش­آموزان تیزهوش، دبیرستانی و هنرستانی طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش از نوع علی مقایسه­ای بوده ونمونه­گیری بصورت خوشه­ای چند مرحله­ای انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه یک آموزش و پرورش رشت در سال تحصیلی 93- 94بود، که به تعداد 6990 نفر بودند. نمونه آماری شامل 180نفر از دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی در سطح متوسطه بود. در این پژوهش از پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد و همکاران (1995)، پنج عاملی شخصیت (کاستا و مک کری، 1985) و پرسشنامه عملکرد خانواده (اپشتاین، بالدوین و بیشاب، 1983) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. به طور کلی نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین سه گروه دانش آموزان تیزهوش، دبیرستانی و هنرستانی در خود نظم بخشی (05/0>p)، ویژگی­های شخصیت (05/0>p).، و کارکرد خانواده (05/0>p)، وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش به نظر می­رسد کهدانش­آموزان دبیرستان­های تیزهوشانازنظربرخیازابعاد خودنظم بخشی، ویژگی­های شخصیتیونیز عملکرد خانواده با دانش­آموزان عادی متفاوت هستند. شرایط مطلوب محیط آموزشی و نوع برخورد خانواده می­تواند در این تفاوت­ها نقش داشته باشد.  

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده فارسی....................................................................................................................................................................ن

چکیده انگلیسی.................................................................................................................................................................س

فصل اول:کلیات پژوهش

پیش درآمد............................................................................................................................................................................2

مقدمه......................................................................................................................................................................................2

1-1بیان مسئله......................................................................................................................................................................3

1-2اهمیت وضرورت پژوهش...........................................................................................................................................5

1-3هدفهای پژوهش..........................................................................................................................................................7

1-3-1هدفهای اصلی........................................................................................................................................................7

1-3-2هدفهای جانبی.......................................................................................................................................................7

1-4فرضیه های پژوهش...................................................................................................................................................7

1-4-1فرضیه های اصلی..................................................................................................................................................6

1-4-2یافته های جانبی.....................................................................................................................................................7

1-5تعاریف مفهومی............................................................................................................................................................7

1-5-1خودنظم بخشی.......................................................................................................................................................7

1-5-2ویژگی های شخصیتی..........................................................................................................................................8

1-5-3کارکردخانواده..........................................................................................................................................................9

1-5-4تیزهوشی..................................................................................................................................................................9

1-5-5مدارس عادی.........................................................................................................................................................9

1-6تعاریف عملیاتی............................................................................................................................................................9

1-6-1خودنظم بخشی.....................................................................................................................................................10

1-6-2ویژگی شخصیتی...................................................................................................................................................10

1-6-3کارکردخانواده.........................................................................................................................................................10

1-6-4تیزهوشی.................................................................................................................................................................10

فصل دوم:پیشینه پژوهش.........................................................................................................................................11

پیش درآمد..........................................................................................................................................................................12

2-1تعاریف ومفاهیم خودنظم بخشی............................................................................................................................12

2-1-1خودنظم بخشی رفتار..........................................................................................................................................12

2-1-2انواع خودنظم بخشی.........................................................................................................................................13

2-1-3خودنظم دهی بیرونی.........................................................................................................................................13

2-1-4خودنظم دهی درون فکنی شده......................................................................................................................14

2-1-5ویژگی های یادگیرنده خودتنظیم..................................................................................................................14

2-1-6منابع خودنظم بخشی..........................................................................................................................................16

2-1-7 تعیین کننده های شخصی.............................................................................................................................16

2-1-8تعیین کننده های رفتاری.................................................................................................................................17

2-1-9تعیین کننده های محیطی.................................................................................................................................17

2-1-10اصول آموزش برای خودنظم بخشی...............................................................................................................17

2-1-11ضرورت آموزش خودنظم بخشی در مدارس...............................................................................................17

2-1-12الگوهای یادگیری خودنظم بخشی..................................................................................................................18

2-1-13الگوی کرنو...........................................................................................................................................................18

2-1-14الگوی بوگارتس...............................................................................................................................................18

2-1-15الگوی کارور وشییر.........................................................................................................................................19

2-1-16الگوی باتلر ووین...............................................................................................................................................21

2-1-17الگوی پنتریچ.....................................................................................................................................................22

2-1-18راهبردهای شناختی یادگیری........................................................................................................................25

2-1-19راهبردهای خودگردانی جهت کنترل شناخت.........................................................................................25

2-1-20راهبردهای مدیریت منابع...............................................................................................................................25

2-1-21دیدگاه هاو نظریه های یادگیری خودگردان..............................................................................................25

2-1-22پدیدارشناسان....................................................................................................................................................25

2-1-23کنشگران............................................................................................................................................................25

2-1-24ویگوتسکی...........................................................................................................................................................26

2-1-25پردازش اطلاعات.................................................................................................................................................28

2-2تعاریف ومفاهیم ویژگی های شخصیتی...............................................................................................................29

2-2-1ماهیت شخصیت....................................................................................................................................................30

2-2-2کارکردهای روانشناختی.......................................................................................................................................30

2-2-3دیدگاه های موجود درباره شخصیت.................................................................................................................31

2-2-4ساختار واندازه گیری شخصیت..........................................................................................................................31

2-2-5نظریه ها و رویکردهای شخصیت......................................................................................................................33

2-2-6رویکرد روان تحلیلگری........................................................................................................................................33

2-2-7حالت من والدینی...............................................................................................................................................34

2-2-8حالت من کودکی................................................................................................................................................35

2-2-9حالت من بالغ.......................................................................................................................................................35

2-2-10رویکرد شناختی................................................................................................................................................36

2-2-11رویکرد یادگیری..................................................................................................................................................36

2-2-12رویکرد زیستی.....................................................................................................................................................37

2-2-13رویکرد صفاتی....................................................................................................................................................38

2-2-14رویکرد یونگ.......................................................................................................................................................39

2-2-15 رویکرد انسانگرایی............................................................................................................................................39

2-2-16نظریه آیزنگ.......................................................................................................................................................40

2-2-17نظریه کتل............................................................................................................................................................41

2-2-18الگوهای پنج عامل شخصیت...........................................................................................................................42

2-2-19عوامل پنج گانه شخصیت................................................................................................................................43

2-3تعاریف و مفاهیم کار کرد خانواده..........................................................................................................................46

2-3-1راهبردهای خانواده................................................................................................................................................47

2-3-2رویکردهاودیدگاه های تبیین خانواده...............................................................................................................47

2-3-3رویکرد چند نسلی................................................................................................................................................48

2-3-4رویکرد ساختاری.................................................................................................................................................48

2-3-4-1خانواده گسسته...............................................................................................................................................49

2-3-4-2خانواده به هم تنیده.......................................................................................................................................49

2-3-5طرح سه محوری....................................................................................................................................................49

2-3-5-1بد کارکردی رشدی خانواده....................................................................................................................50

2-3-5-2بدکارکردی نظام خانواده...........................................................................................................................50

2-3-5-3بدکارکردی گروه خانواده..........................................................................................................................50

2-3-6دیدگاه راهبردی................................................................................................................................................51

2-3-7 کارکردهای اساسی خانواده..........................................................................................................................51

2-3-8حمایت ومراقبت................................................................................................................................................52

2-3-9جامعه پذیری.......................................................................................................................................................52

2-3-10عاطفه وهمراهی.............................................................................................................................................53

2-3-11مدل فرآیند کارکرد خانواده..........................................................................................................................54

2-3-12نقش ها...............................................................................................................................................................55

2-3-13ارتباط.................................................................................................................................................................55

2-3-14دخالت عاطفی...................................................................................................................................................56

2-3-14-1عدم دخالت یافقدان دخالت......................................................................................................................56

2-3-14-2علاقه...............................................................................................................................................................56

2-3-14-3آمیختگی خودخواهانه................................................................................................................................56

2-3-14-4دخالت دلسوزانه..........................................................................................................................................56

2-3-14-5شبکه................................................................................................................................................................56

2-3-15کنترل...................................................................................................................................................................57

2-3-16ارزشها وهنجارها.................................................................................................................................................58

2-3-17پیشینه پژوهش..................................................................................................................................................58

2-3-18پژوهش های انجام شده در ایران................................................................................................................58

2-3-19پژوهش های انجام شده خارج از ایران........................................................................................................65

فصل سوم:

طرح پژوهش......................................................................................................................................70

3-1پیش درآمد..................................................................................................................................................................71

3-2طرح پژوهش................................................................................................................................................................71

3-3جامعه آماری................................................................................................................................................................71

3-4ابزارپژوهش..................................................................................................................................................................73

3-4-1پرسشنامه پنج عاملی شخصیت.........................................................................................................................73

3-4-2پرسشنامه عملکرد خانواده..................................................................................................................................74

3-4-3پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد...........................................................................................................................77

3-5شیوه اجرا...................................................................................................................................................................78

3-6 روش آماری.................................................................................................................................................................78

فصل چهارم:یافته های پزوهش........................................................................................................79

4-1پیش درآمد.................................................................................................................................................................80

4-2تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه یک..............................................................................................................80

4-3تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه دو..................................................................................................................82

4-4تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه سه..................................................................................................................86

4-5یافته های جانبی........................................................................................................................................................90

4-6یافته های جانبی یک...............................................................................................................................................89

4-7یافته های جانبی دو...................................................................................................................................................90

4-8یافته های جانبی سه................................................................................................................................................90

4-9یافته های جانبی چهار.............................................................................................................................................91

4-10یافته های جانبی پنج.............................................................................................................................................92

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری..............................................................................................................................95

5-1پیش درآمد................................................................................................................................................................96

5-2مروری برمسئله وهدف پژوهش.............................................................................................................................96

5-3تبیین یافته ها به ترتیب.........................................................................................................................................96

5-4فرضیه یک....................................................................................................................................................................96

5-5فرضیه دو.....................................................................................................................................................................98

5-6فرضیه سه...................................................................................................................................................................99

5-7یافته یک....................................................................................................................................................................100

5-8یافته دو....................................................................................................................................................................101

5-9یافته سه...................................................................................................................................................................101

5-10یافته چهار..............................................................................................................................................................101

5-11یافته پنج...............................................................................................................................................................102

5-12محدودیت های پزوهش.....................................................................................................................................102

5-13پیشنهادهای پژوهشی.........................................................................................................................................103

5-14پیشنهادهای کاربردی........................................................................................................................................103

فهرست منابع فارسی.....................................................................................................................................................105

فهرست منابع انگلیسی.................................................................................................................................................111.

پیوست.............................................................................................................................................................................114

پرسشنامه کارکرد خانواده..........................................................................................................................................113

پرسشنامه شخصیت نئو..............................................................................................................................................116

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد.................................................................................................................................. 123

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

13

گوگل امروز

162

آنلاین ها

4358

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: