میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  23 تیر 1395
تعداد صفحه:   200
قالب بندی : doc
نویسنده:   admin
قیمت:  5000 تومان


شرح مختصر: هدف از انجام این پژوهش مقایسه طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم بود.برای انجام آن از روش پژوهشی علی مقایسه ای (پس رویدادی) استفاده شد.جامعه آماری کلیه افراد مبتلا به میگرن تحت درمان در کلینیک های اعصاب و روان شهر خرم آباد وهمراهان آن ها بودند که با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس تعداد50نفر از افراد مبتلا به میگرن از کلینیک صدیق شهرستان خرم آباد و50 نفر سالم از بین همراهان آنها انتخاب شدند.برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه،"طرحواره های هیجانی لیهی" و"تحریف های شناختی"، و برای پردازش داده ها از نرم افزار spss و روش های آمار توصیفی و آماراستنباطی مانند، مانوا، میانگین، انحراف استاندارد استفاده شد.یافته ها بیانگر آن بود که بیشتر زیرمقیاس های طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی از جمله،بی اعتمادسازی،احساس گناه،ساده انگاری هیجان،فاقد ارزشیابی،فقدان کنترل،عدم پذیرش احساسات،نشخوار فکری، اظهارگری، احساس­شرم، تحریف همه یا هیچ، تعمیم مبالغه آمیز، فیلتر ذهنی، درشت بینی-ریزبینی،استدلال احساسی، باید-بهتر، با میگرن در ارتباط هستند .ولی در چندین مورد ازجمله،عدم درک،کرختی،بسیار منطقی، تداوم، هوشیاری ضعیف، بی توجهی به امرمثبت، نتیجه گیری شتابزده، برچسب زدن، شخصی سازی ارتباط معنی داری یافت نشد.  

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده.................................................................................................................................... 1

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1.مقدمه.............................................................................................................................. 3

1-2.بیان مساله........................................................................................................................ 5

1-3.اهمیت وضرورت پژوهش................................................................................................ 9

1-4.هدف های پژوهش.......................................................................................................... 11

1-4-1.هدف کلی پژوهش.................................................................................................. 11

1-4-2.اهداف جزیی پژوهش.............................................................................................. 11

1-5.سوالات پژوهش.............................................................................................................. 11

1-6.فرضیه های پژوهش......................................................................................................... 11

1-7.اصطلاحات وتعاریف عملیاتی........................................................................................... 12

1-7-1.تعریف میگرن......................................................................................................... 12

1-7-2.تحریف شناختی...................................................................................................... 12

1-7-3.طرحواره هیجانی..................................................................................................... 13

1-8.خلاصه فصل................................................................................................................... 13

فصل دوم:گستره نظری موضوع وسوابق پژوهش

بخش اول:ادبیات وگستره نظری............................................................................................... 15

2-1.مقدمه.............................................................................................................................. 15

2-2.ادبیات وگستره نظری میگرن............................................................................................. 15

2-2-1.تاریخچه................................................................................................................. 15

2-2-2.تعریف میگرن......................................................................................................... 16

2-2-3.علل میگرن............................................................................................................. 17

2-2-4.انواع میگرن............................................................................................................. 17

2-2-4-1.میگرن با پیش درآمد ...................................................................................... 18

2-2-4-2.میگرن بدون پیش درآمد.................................................................................. 19

2-2-4-3.انواع دیگر میگرن .......................................................................................... 19

2-2-5.پاتوژنز................................................................................................................... 21

2-2-6.تشخیص بیماری..................................................................................................... 22

2-2-7.تشخیص های افتراقی میگرن.................................................................................... 23

2-2-8.فرضیه های مرتبط با میگرن...................................................................................... 24

2-2-8-1.فرضیه عروقی میگرن...................................................................................... 24

2-2-8-2.فرضیه عصبی میگرن....................................................................................... 25

2-2-9.سیستم عروقی تری ژمینال در میگرن......................................................................... 25

2-2-10.هیدروکسی تریپتامین در میگرن............................................................................... 26

2-2-11.دوپامین در میگرن................................................................................................. 26

2-2-12.دستگاه عصبی سمپاتیک در میگرن.......................................................................... 27

2-2-13.یافته های بالینی..................................................................................................... 27

2-2-14.میگرن همراه با اورا (میگرن کلاسیک....................................................................... 28

2-2-15.میگرن قاعده ای (بازیلار........................................................................................ 28

2-2-16.درمان میگرن......................................................................................................... 29

2-2-17.درمان پیشگیرانه میگرن.......................................................................................... 32

2-2-18.جامعه و فرهنگ.................................................................................................... 33

2-2-19.جنبه‌های محیطی................................................................................................... 34

2-2-20.سبک زندگی......................................................................................................... 34

2-2-21.خصوصیات روانشناختی میگرن.............................................................................. 34

2-3. ادبیات و گستره ي نظري تحریف های شناختی.................................................................. 35

2-3-1.تعریف شناخت‌....................................................................................................... 35

2-3-2.روانشناسی شناختی................................................................................................. 35

2-3-3.افکار خودآیند......................................................................................................... 36

2-3-4.موضع فلسفی کلی در زمینه شناخت......................................................................... 36

2-3-5.مدلABC الیس....................................................................................................... 37

2-3-6.تناوب­گرایی تعبیری................................................................................................. 37

2-3-7.مدل شتاختی بک..................................................................................................... 38

2-3-8.مدل بک از دو بخش تشکیل شده است..................................................................... 38

2-3-9.نظریه آسیب شناسی روانی رفتار در مانی عقلانی-هیجانی........................................... 40

2-3-10.رایج ترین عقاید غیر منطقی................................................................................... 41

2-3-11.دهخطای شناختی از نظر آلبرت الیس...................................................................... 44

2-4.ادبیات و گستره ي نظري طرحواره های هیجانی.................................................................. 53

2-4-1.تعریف هیجان ومولفه های آن.................................................................................. 53

2-4-2.هیجان و نظریه های هیجان...................................................................................... 53

2-4-3.اجزای هیجان.......................................................................................................... 54

2-4-4.تاریخچه هیجان....................................................................................................... 54

2-4-5.نظریه‌های هیجان ................................................................................................... 55

2-4-5-1.نظریه جیمز– لانگه........................................................................................ 55

2-4-5-2.نظریه ارزیابانه................................................................................................ 55

2-4-5-3.نظریه رفتارگرایی............................................................................................ 55

2-4-5-4.نظریه بازخوراند چهره..................................................................................... 55

2-4-6.وظایف هیجان‌ها................................................................................................... 55

2-4-7.فیزیولوژی هیجان‌ها................................................................................................. 56

2-4-8.جنبه های مختلف هیجان در روانشناسی.................................................................... 56

2-4-9.ماهیت هیجان.......................................................................................................... 56

2-4-10.واکنش های فیزیولوژیک هیجان.............................................................................. 58

2-4-11.ابزارهای مطالعه ی هیجان...................................................................................... 58

2-4-12.انواع واکنش های هیجانی....................................................................................... 59

2-4-13.عملکرد ذهن در هیجان......................................................................................... 62

2-4-14.اساس عصبی هیجان.............................................................................................. 64

2-4-15.نظریه های مربوط به هیجان.................................................................................... 65

2-4-16.نتیجه هیجان.......................................................................................................... 67

2-4-17.هیجان و سلامت................................................................................................... 69

2-4-18.مغز هیجانی.......................................................................................................... 71

2-4-19.به کار بردن درست هیجان ها................................................................................ 73

2-4-20تعریف هیجان خواهی............................................................................................. 73

2-4-21.نظریه هیجان خواهی ماروین زاکرمن....................................................................... 74

2-4-22.ویژگی های افراد هیجان خواه................................................................................ 75

2-4-23.نتیجه گیری........................................................................................................... 78

2-4-24. مفهوم طرحواره.................................................................................................... 79

2-4-25.طرحواره های هیجانی............................................................................................ 79

2-4-26. درمان هیجان محور لسلی گرینبرگ........................................................................ 80

2-4-27.مدل طرحواره درمانی هیجانی لیهی......................................................................... 81

2-4-28.دستیابی به هیجان ها.............................................................................................. 83

2-4-29.شناسایی طرحواره های هیجانی............................................................................... 84

2-4-30.تعریف طرحواره های هیجانی ............................................................................... 84

2-4-31.انواع طرحواره های هیجانی.................................................................................... 85

2-5.بخش دوم:سوابق پژوهشی................................................................................................ 91

2-5-1.سوابق پژوهشی خارج از ایران.................................................................................. 91

2-5-2.سوابق پژوهشی داخل ایران...................................................................................... 92

2-6.خلاصه فصل................................................................................................................... 96

فصل سوم:روش اجرای پژوهش

3-1.مقدمه.............................................................................................................................. 98

3-2.خصوصیات طرح پژوهش................................................................................................. 98

3-3.جامعه آماری مورد مطالعه................................................................................................. 99

3-4.روش نمونه گیری وحجم نمونه......................................................................................... 99

3-5.ابزارهای اندازه گیری........................................................................................................ 99

3-5-1.پرسشنامه تحریف های شناختی................................................................................ 99

3-5-2..مقیاس طرحواره های هیجانی لیهی........................................................................... 102

3-6.فرایند اجرای پژوهش....................................................................................................... 105

3-7.روش پردازش و تحليل اطلاعات...................................................................................... 106

3-8.خلاصه فصل .................................................................................................................. 107

فصل چهارم:ارایه نتایج کمی،پردازش وتحلیل داده ها

4-1) مقدمه............................................................................................................................ 109

4-2) ازمون فرضیه اول پژوهش............................................................................................... 109

4-3.آزمون فرضیه دوم پژوهش................................................................................................ 129

4-4.خلاصه فصل چهارم......................................................................................................... 144

فصل پنجم:بحث ،تحلیل،نتیجه گیری

5-1.مقدمه............................................................................................................................. 146

5-2.بررسی یافته های پژوهش وارتباط آنها با نتایج مطالعات قبلی.............................................. 146

5-3.جمع بندی ونتیجه گیری از یافته های پژوهش.................................................................... 148

5-4.محدودیت های تحقیق..................................................................................................... 149

5-5.پیشنهادهای پژوهش......................................................................................................... 150

5-5-1.پیشنهادهای پژوهشی............................................................................................... 150

5-5-2.پیشنهادهای اجرایی................................................................................................. 150

5-6.خلاصه فصل.............................................................................................................. 151

فهرست منابع.......................................................................................................................... 152

پیوست ها.............................................................................................................................. 158

چکیده انگلیسی....................................................................................................................... 176

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

2

گوگل امروز

89

آنلاین ها

644

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: