میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  23 تیر 1395
تعداد صفحه:   102
قالب بندی : doc
نویسنده:   admin
قیمت:  5000 تومان


شرح مختصر: هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی با بررسی نقش تعدیل کننده دوز مصرفی است. طرح پژوهش از نوع علی – مقایسه­ای است. جامعه آماری این مطالعه شامل 156 نفر از سوءمصرف کنندگان مواد مخدر است که در هشت مرکز درمان سوءمصرف مواد در شهر سمنان در سال 93 -92 دوره درمان نگهدارنده با داروهای متادون و بوپرنورفین را سپری می کردند. ملاک های ورود شامل سابقه سوء مصرف مواد مخدر تریاک و شیره، مرد بودن، نداشتن اختلالات روان پزشکی جدی، سن 50-18سال، نداشتن بهره هوشی کمتر از 85 در خرده آزمون های کلامی وکسلر بزرگسالان بودند. شرکت کنندگان در گروه درمان متادون (95 نفر) و بوپرنورفین (61 نفر) آزمون های حافظه کاری، حافظه کلامی، حافظه دیداری و آزمون توجه (برو/ نرو) را انجام دادند. داده­ها با مدل تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شدند. یافته­ها نشان داد که گروه تحت درمان بوپرنورفین در حافظه کاری و حافظه کلامی بر گروه تحت درمان متادون برتری دارد. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت داروی بوپرنورفین در مقایسه با متادون اثربخشی بیشتری بر عملکردهای شناختی دارد.  

فهرست مطالب

---------------------------------------------------

عنوان صفحه

فصل یکم : کلیات پژوهش

1-1- مقدمه.................................................................................................................................................... ....2

2-1- بیان مساّله.........................................................................................................................................................................3

3-1- ضرورت پژوهش...............................................................................................................................................................10

4-1- هدفهای پژوهش............................................................................................................................................................11

5-1- سوال های پژوهش........................................................................................................................................................12

6-1- متغیرهای پژوهش.........................................................................................................................................................13

7-1- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش.......................................................................................................13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

1-2- مقدمه.................................................................................................................................................... 17

2-2- درمان دارویی........................................................................................................................................ 19

3-2- درمان نگهدارنده با متادون................................................................................................................... 19

4-2- درمان نگهدارنده با بوپرنورفین............................................................................................................. 21

5-2- فرایندهای شناختی............................................................................................................................... 23

6-2- توجه...................................................................................................................................................... 23

7-2- حافظه.................................................................................................................................................. 25

8-2- تقسیم بندی حافظه.............................................................................................................................. 26

9-2- عملکردهای شناختی در بیماران تحت درمان نگهدارنده..................................................................... 28

10-2- مرور پژوهش های تجربی................................................................................................................... 30

1-10-2- اثر درمان نگهدارنده با متادون بر عملکردهای شناختی................................................................ 30

2-10-2- اثر درمانهای نگهدارنده با بوپرنورفین و متادون بر عملکردهای شناختی..................................... 34

3-10-2- مطالعات مدیریت دارو................................................................................................................... 39

11-2- خلاصه................................................................................................................................................ 40

فصل سوم: روش پژوهش

1- 3- مقدمه................................................................................................................................................... 45

2-3-طرح پژوهش........................................................................................................................................... 45

3-3- جامعه آماری......................................................................................................................................... 45

4-3- حجم نمونه و روش نمونه گيري........................................................................................................... 46

5-3- ابزارهای پژوهش.................................................................................................................................... 46

1- 5-3- پرسشنامة ويژگيهاي جمعيت شناختي........................................................................................... 46

2-5-3- آزمون حافظه وکسلر ( فرم الف) ................................................................................................... 47

3-5-3- آزمون توجه ( آزمون برو/ نرو).......................................................................................................... 47

4-5-3-آزمون یادداری – دیداری بنتون..................................................................... 48

5-5-3-آزمون هوش کلامی وکسلر.............................................................................. 49

6-5-3- چک لیست استاندارد شده مصاحبه روانپزشکی بر اساسDSM-IV............................................ 49

6-3- روش اجرا و گردآوری داده ها................................................................................................................ 50

1-6-3- آزمون حافظه کاری.......................................................................................................................... 50

2- 6-3- آزمون حافظه کلامی....................................................................................................................... 51

3- 6- 3- آزمون حافظه دیداری.................................................................................................................... 51

4-6-3-آزمون توجه........................................................................................................................................ 52

7- 3- روش تجزیه تحلیل داده ها.................................................................................................................. 53


فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4- مقدمه......................................................................................................................................................... 55

1-4-یافته های توصیفی................................................................................................................................. 55

2-4- یافته های استنباطی............................................................................................................................. 57

3-4- خلاصه................................................................................................................................................... 64

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5- تبیین یافته های پژوهش...................................................................................................................... 66

2-5- محدودیت های پژوهش........................................................................................................................ 72

3-5- پیشنهادهای پژوهش............................................................................................................................. 73

منابع

منابع فارسی..................................................................................................................................................... 74

منابع انگلیسی.................................................................................................................................................. 76

 

 

 

 

 


فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

13

گوگل امروز

195

آنلاین ها

4139

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: