میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  3 تیر 1395
تعداد صفحه:   94
قالب بندی : doc
نویسنده:   admin
قیمت:  5000 تومان


شرح مختصر:پارک ملی دریاچه ارومیه پس ازمرداب انزلی از جالب‌ترین و زیباترین زیستگاه‌های طبیعی جانوران در ایران به‌شمار می‌رود. دریاچه ارومیه به علت داشتن مزایای طبیعی و مواهب خدادادی می­تواند یکی از عوامل مهم جلب گردشگران اعم از داخلی و خارجی گشته و در صورت توجه مسئولان و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد عوامل جلب توریست، می­تواند یکی از منابع مهمدر رشد اقتصادی این منطقه شود. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی تأثیر عناصر اقلیمی در گردشگری منطقه می­باشد، در این پژوهش به منظور مطالعه و شناخت توانمندی­هایگردشگری منطقه از 7 پارامتر اقلیمی، شامل حداقل و حداکثر رطوبت نسبی، بارش، حدافل و حداکثر ماهانه دمای روزانه، سرعت باد و ساعات آفتابی از سال 1995 تا 2010 استفاده شده است و نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت­های آن را با مدل راهبردی SWOT تحلیل شده و با استفاده ازمدل TCI، تقویم گردشگری دریاچه ارومیه برای جذب توریسم تهیه گردید. نتایج حاصل از این پژوهشنشان می­دهد که منطقه مورد مطالعه دارای پتانسیل بالای گردشگری بوده، ولی تهدیدهایی نیز در منطقهمورد مطالعه وجود دارد.  

فهرست مطالب

شماره و عنوان مطالب

صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه ................................................................................................................................................................................2

1-2- بیان مسئله ........................................................................................................................................................................3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ..............................................................................................................................................5

1-4- اهداف تحقیق .................................................................................................................................................................6

1- 5- سوالات تحقیق ............................................................................................................................................................6

1- 6-پیشینه ...........................................................................................................................................................................6

 

 

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1- مقدمه .........................................................................................................................................................................11

2-2- اقلیم آسایش ................................................................................................................................................................12

2-3- اقلیم شناسی توریستی.................................................................................................................................................12

2 -4- آب و هوا و توریسم .................................................................................................................................................12

2 -5- توریسم فصلی ........................................................................................................................................................13

2 -5- 1 توریسم تابستانی ................................................................................................................................................14

2 -5- 2 توریسم زمستانی .................................................................................................................................................14

2 -6- دریاچه ارومیه.........................................................................................................................................................15

2 -6- 1- منابع تغذیه آب دریاچه ارومیه ..........................................................................................................................16

2 -6- 2- ویژگی­های اقلیمی دریاچه ارومیه ...................................................................................................................18

2 -6- 3- ویژگی­های محیط طبیعی دریاچه ارومیه ........................................................................................................19

2 -6- 4- محیط انسانی و ساختارهای مدیریتی دریاچه ارومیه ......................................................................................19

2 -7- ارزش­های دریاچه ارومیه ...................................................................................................................................20

2 -7-1-کارکردهای مهم دریاچه ارومیه .....................................................................................................................20

2 -7-2-خدمات مهم دریاچه ارومیه..............................................................................................................................21

2-7-3- فراورده­های مهم دریاچه ارومیه.................................................................................................................................21

2-8- تهدیدات دریاچه ارومیه....................................................................................................................................................21

2-9- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه..........................................................................................................................22

 

 

فصل سوم: مواد و روش پژوهش

3- 1- مقدمه ......................................................................................................................................................................26

3- 2- داده های مورد استفاده .............................................................................................................................................26

4 - 3- شاخص اقلیم آسایش گردشگری (TCI) ............................................................................................................27

4 - 4- نحوه محاسبه شاخص اقلیم آسایش گردشگری.....................................................................................................30

4 - 5- روشSWOT....................................................................................................................................................30

4-6- استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی...........................................................................................................................32

4 -6-1- ورود اطلاعات به محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی .......................................................................................33

4 -6- 2- ورود داده ها .....................................................................................................................................................33

4 - 6- 3- تحلیل داده ها ................................................................................................................................................33

4 - 7- جمع بندی ..............................................................................................................................................................34

 

 

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4- 1- مقدمه ...................................................................................................................................................................36

4- 2- محاسبه آسایش حرارتی ......................................................................................................................................36

4- 2- 1- محاسبه شاخص آسایش روزانه(CID) ........................................................................................................37

4- 2- 2- محاسبه شاخص آسایش شبانه روزی(CIA) ..............................................................................................38

4- 3- محاسبه پارامتر بارش ...........................................................................................................................................39

4- 4- محاسبه پارامتر مقدار ساعات آفتابی ......................................................................................................................41

4- 5- محاسبه پارامتر باد ................................................................................................................................................42

4-6- محاسبه مقدار عددی شاخص اقلیم آسایش گردشگری (TCI)...........................................................................45

4-7- فرایند تکنیک SWOT .......................................................................................................................................46

4-8- بررسی قابلیت ها و تنگناهای گردشگری دریاچه ارومیه .....................................................................................48

4- 8- 1- عوامل داخلی و خارجی موثر بر گردشگری دریاچه ارومیه .............................................................................48

4- 8- 2- تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید ...................................................................................................52

4- 8- 3- نحوه درجه بندی عوامل داخلی و خارجی .....................................................................................................53

4- 9- جمع بندی ...........................................................................................................................................................56

 

 

فصل پنجم: نتایج پژوهش و پیشنهادات

5- 1- مقدمه ......................................................................................................................................................................62

5-2- ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه آوریل ....................................................................................62

5-3- ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه می ..........................................................................................63

5-4- ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه ژوئن ......................................................................................64

5-5- ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه جولای ..................................................................................65

5-6- ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه اگوست .................................................................................66

5- 7- ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه سپتامبر ................................................................................67

5-8- ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه اکتبر ....................................................................................68

5-9- ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه نوامبر ....................................................................................69

5-10- ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه دسامبر ................................................................................70

5-11- ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه ژانویه .................................................................................71

5-12- ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه فوریه .................................................................................72

5-13- ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه مارس ................................................................................74

5-14- بحث و نتیجه گیری ...........................................................................................................................................75

5-15- ارائه راهبردها و راهکارهای توسعه گردشگری دریاچه ارومیه .............................................................................75

5-15- 1- راهبردهای رقابتی- تهاجمی .......................................................................................................................76

5- 15- 2- راهبردهای تنوع ...........................................................................................................................................76

5- 15- 3- راهبردهای بازنگری ......................................................................................................................................76

5-15- 4- راهبردهای تدافعی ........................................................................................................................................76

5-16- پیشنهادات .............................................................................................................................................................77

5-17- فهرست منابع و ماخذ ..........................................................................................................................................78

فهرست جدول­ها

شماره و عنوان جدول

صفحه

جدول 2–1:رودخانه­های دریاچه ارومیه ............................................................................................................................18

جدول 2–2: نام ، ارتفاع و موقعیت ایستگاه­های مورد مطالعه ...........................................................................................24

جدول 4– 1: نمره زیر شاخصCIDایستگاه­های مورد مطالعه .......................................................................................38

جدول 4– 2: نمره زیر شاخصCIAایستگاه­های مورد مطالعه ........................................................................................39

جدول 4– 3: نحوه طبقه بندی رتبه بارش در شاخص TCI ............................................................................................40

جدول 4– 4: رتبه بارش ایستگاه های مورد مطالعه .........................................................................................................40

جدول 4– 5: طبقات متغیر بارش در شاخص اقلیم توریستی ..............................................................................................43

جدول 4– 6: رتبه ساعات آفتابی ایستگاه های مورد مطالعه ...............................................................................................44

جدول 4– 7: رتبه دهی مولفه باد در شاخص TCI ............................................................................................................45

جدول 4– 8: رتبه سرعت باد ایستگاه های مورد مطالعه ....................................................................................................46

جدول 4– 9:تقسیم بندی TCI برای ترسیم روی نقشه ...................................................................................................48

جدول 4– 10: شاخص TCI ایستگاه های مورد مطالعه ...................................................................................................49

جدول 4– 11: استراتژی های SWOT ...........................................................................................................................50

جدول 4– 12: ماتریس عوامل داخلی و خارجی دریاچه ارومیه .....................................................................................49-52

جدول 4– 13: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی دریاچه ارومیه ........................................................................................54-56

جدول 4– 14: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی دریاچه ارومیه .........................................................................................56-59

 


فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

14

گوگل امروز

476

آنلاین ها

12823

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: